1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiyaYüklə 315.2 Kb.
Pdf просмотр
səhifə14/14
tarix24.01.2017
ölçüsü315.2 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

550. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 vestibulyar analizatorun patalogiyas
ı
nda qeyd olunan
veqetativ reaksiyalara aid deyil?
A) arterial t
ə
zyiqin yüks
ə
lm
ə
si
B) qusma
C) t
ə
ng
ənəfə
slik
D) hiposmiya
E) ür
ə
k bulanma
551. Qay
ı
dan sinirin iflicin
ə
 n
ə
 s
əbə
b olur?
A) Q
ı
rtla
ğı
n yad cismi
B) Q
ı
rtla
ğı
n v
ərə
mi
C) Papillomatoz
D) Aorta qövsünün anevrizmas
ı
E) Q
ı
rtla
ğı
n skleromas
ı
552. Hans
ı
 beyin qi
ş
as
ını
n iltihab
ı
 meningit adlan
ı
r?
A) s
ə
rt beyin qi
ş
as
ını
n xarici s
ə
thinin
B) beyin sinuslar
ını
n
C) yum
ş
aq beyin qi
ş
as
ını
n
D) hörümç
ə
ktorunab
ə
nz
ə
r qi
ş
an
ı
n
E) s
ə
rt beyin qi
ş
as
ını
n daxili s
ə
thinin
553. Burun ç
əpə
rinin 
ə
yriliyi zaman
ı əmə
liyyata göst
ə
ri
ş
:
A) xroniki tonzillit

B) iybilm
ə
 pozulmalar
ı
C) burun t
ənə
ffüsünün ç
ə
tinl
əşmə
si
D) k
ə
kin rinit
E) atrofik rinit
554. Otogen meningitli x
ə
st
ələ
rin 
ş
ikay
ə
tl
ə
rini v
ə
 bu zaman ortaya ç
ı
xan
obyektiv d
ə
yi
ş
iylikl
ə
ri seçin
A) güclü ba
ş
 a
ğrı
lar
ı
, yüks
ə
k temperatur, qusma, likvorda sitoz
B) güclü ba
ş
 a
ğrı
lar
ı
, nitqin pozulmas
ı
C) ür
ə
kbulanma, qusma, yeri
ş
in pozulmas
ı
, likvorda zülal
ı
n artmas
ı
D) güclü ba
ş
 a
ğrı
lar
ı
, ür
ə
kbulanma, qusma, yüks
ə
k temperatur
E) güclü ba
ş
 a
ğrı
lar
ı
, yeri
ş
in pozulmas
ı
, yüks
ə
k temperatur
555. Otogen meningit üçün xarakterik temperatur 
ə
yrisi hans
ıdı
r?
A) remissiya ed
ə
n
B) qeyri-düzgün
C) daimi tipli
D) intermissiya ed
ə
n
E) hektik
556. U
ş
aqlarda infeksiya qulaqdan k
ə
ll
ə
 bo
ş
lu
ğ
una 
ə
n çox hans
ı
 yollarla yay
ılı
r?
A) da
şlı
q-pul 
şırımı
, m
əmə
vari-pul 
şırımı
 il
ə
B) m
əmə
vari ç
ıxı
nt
ını
n ön divar
ı
ndan
C) xarici qulaq keç
əcə
yind
ə
n
D) e
ş
itm
ə
 borusundan
E) t
ə
bil bo
ş
lu
ğ
unun a
şağı
 divar
ı
ndan
557. Adenoid vegetas
ı
yas
ı
nin diaqnostikas
ı
 üçün a
şağı
daki metodlardan 
ə
n çox
hans
ı
 istifad
ə
 olunur:
A) Arxa rinoskopiya
B) Ön rinoskopiya
C) Orta rinoskopiya
D) Vasit
ə
siz laringoskopiya
E) Vasit
ə
li laringoskopiya
558. Hans
ı
 x
ə
st
ə
likl
ə
r zaman
ı ə
ns
ə əzələlə
rinin rigidliyi olur?
A) yaln
ı
z meningit zaman
ı

B) araxnoidit zaman
ı
C) gicgah pay
ını
n absesi
D) t
əpə
 pay
ını
n absesi
E) beyincik absesi, meningit
559. Otogen m
ənşə
li bazal meningit zaman
ı ə
sas
ə
n hans
ı
 k
ə
ll
ə
 sinirl
ə
ri z
ədələ
nir?
A) üz siniri, aral
ı
q siniri
B) d
ə
hliz-ilbiz sinirl
ə
ri
C) görm
ə
 siniri
D) dil-udlaq siniri, uzaqla
şdırıcı
, dilalt
ı
 sinirl
ə
r
E) üz siniri
560. Burun bo
ş
lu
ğ
unun selikli qi
ş
as
ını
n anemizasiyas
ı
 zaman
ı
 ba
şı ə
ks t
ərəfə
əyə
nd
ə
 irinin orta burun keç
əcə
yind
ə
n axmas
ı
 hans
ı
 x
ə
st
ə
liy
ə
 xasd
ı
r:
A) haymorit
B) vazomator rinit
C) sfenoidit
D) frontit
E) kataral rinit
561. Otogen beyin v
ə
 beyincik absesl
ə
ri ad
ətə
n hans
ı
 m
ə
rh
ələdə
 diaqnostika
olunur?
A) ba
ş
lan
ğı
c
B) latent
C) terminal
D) ba
ş
lan
ğı
c v
ə
 latent
E) manifestasiya
562. Bunlardan hans
ı
 damaq badamc
ı
qlar
ını
n struktur qurulu
ş
una daxil edilmir:
A) Trabekula
B) Birl
əş
dirici toxuma kapsulu
C) Lakuna
D) Kripta
E) Boyunun onurqaönü fassiyas
ı
563. Hans
ı
 qrup simptomlar otogen beyin absesl
ə
rinin 3-cü m
ə
rh
ələ
si üçün
xarakterdir?

A) ümumi beyin simptomlar
ı
 v
ə
 ocaql
ı
 simptomlar
B) ümumi beyin simptomlar
ı
, meningeal simptomlar
C) infeksion x
ə
st
ə
likl
ə
r simptomlar
ı
D) meningeal simptomlar
E) dislokasiya simptomlar
564. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 xroniki tonzillitin sad
ə
 formas
ı
 üçün xarakter 
ə
lam
ə
tl
ə
r
say
ılı
r :
A) Lakunalarda kazeoz-irinli t
ı
xaclar, regionar limfa düyünl
ə
rinin böyüm
ə
si, Zak v
ə
 Gize
ə
lam
ə
tl
ə
ri
B) Subfebril temperatur, oynaq a
ğrı
lar
ı
, regionar limfadenit
C) Revmatizm, glomerulonefrit, subfebril temperatur
D) EKQ-da d
ə
yi
ş
iklikl
ə
r, revmatizm, taxikardiya
E) Taxikardiya, subfebril temperatur, ür
ə
k v
ə
 oynaq a
ğrı
lar
ı
565. Otogen beyin absesl
ə
rinin 
ə
traf
ı
nda kapsulan
ı
n yaranmas
ı
 n
ə
 zaman ba
ş
 verir?
A) absesin yaranmas
ını
n ilk günl
ə
rind
ə
B) abses yarananmas
ı
ndan 7-10 gün sonra
C) abses yaranandan 1 il sonra
D) absesin yaranmas
ı
ndan bir neç
ə
 h
ə
ft
ədə
n sonra
E) abses yaranandan 4 ay sonra
566. Otogen k
ə
ll
ə
daxili a
ğı
rla
ş
malar zaman
ı
 infeksiya k
ə
ll
ə
 bo
ş
lu
ğ
una bu yollar
ı
n
hans
ısı
 il
ə
 yay
ı
lm
ı
r?
A) kontakt yol
B) perinevral yol
C) perivaskulyar yol
D) labirintogen yol
E) e
ş
itm
ə
 borusu il
ə
567. Diffuz irinli meningit zaman
ı
 beyin-onur
ğ
a beyni mayesind
ə
ki xarakterik

yi
ş
iklikl
ə
r hans
ı
lard
ı
r?
A) 1 mkl. likvorda sitoz 50-d
ə
n çox deyil
B) 1 mkl. likvorda sitoz 100-
ə
 q
ədə
rdir, limfosit
C) 1 mkl. likvorda sitoz 10-dur
D) 1 mkl. likvorda sitoz 70-80-dir

E) 1 mkl. likvorda sitoz 500-d
ə
n çoxdur
568. Seroz meningit zaman
ı
 beyin-onur
ğ
a beyni mayesind
ə
ki xarakterik d
ə
yi
ş
iklikl
ə
r
hans
ı
lard
ı
r?
A) 1 mkl. likvorda sitoz 500-d
ə
n çoxdur, neytrofill
ə
rin say
ı
 art
ı
r
B) 1 mkl. likvorda hüceyr
ə
 100-200 olur, limfositl
ə
rin say
ı
 art
ı
r
C) likvorda sitoz olmur
D) 1 mkl. likvorda 300-400 neytrofil var
E) 1 mkl. likvorda hüceyr
ə
 10
569. Anosmiya n
ə
dir:
A) iybilm
ə
nin olmamas
ı
B) iybilm
ə
nin t
ə
hrif olmas
ı
C) qoxu halyusinasiyas
ı
D) normal iybilm
ə
E) iybilm
ə
nin azalmas
ı
570. Sinusit
ə
 hans
ı
 morfoloji forma xarakterik deyil:
A) ekssudativ ( irinli)
B) polipoz
C) papillomatoz
D) divar-k
ə
nar
ı
 hiperplastik
E) xolesteatomatoz
571. Hans
ı
 otogen k
ə
ll
ə
daxili a
ğı
rla
ş
man
ı
n gedi
ş
at
ını
n proqnozu daha
ağı
rd
ı
r?
A) meninqit
B) subdural abses
C) araxnoidit
D) beyin v
ə
 beyincik absesl
ə
ri
E) ekstradural abses
572. “Toyuq dö
ş
ü” – 
ə
lam
ə
ti hans
ı
 x
ə
st
ə
lik üçün xarakterikdir:
A) Dil badamc
ığını
n böyüm
ə
si
B) Damaq badamc
ı
qlar
ını
n hipertrofiyas
ı
C) Difteriya

D) Lyudviq anginas
ı
E) Adenoid vegetasiyas
ı
573. Otogen beyin absesinin daxilind
ə
n ba
ş
lamaqla kapsulas
ını
n qatlar
ını
 göst
ə
rin
A) infiltrativ, keçid, fibroz
B) fibroz, infiltrativ
C) infiltratif, fibroz, keçid
D) fibroz, keçid, infiltrativ
E) keçid, fibroz, intiltrativ
574. Otogen beyin absesinin 1-ci m
ə
rh
ələ
sinin simptomlar
ını
 göst
ə
rin
A) yüngül ba
ş
 a
ğrı
lar
ı
, ümumi z
ə
iflik, t-un yüks
ə
lm
ə
si, b
əzə
n qusma
B) ocaql
ı
 beyin simptomlar
ı
C) güclü ba
ş
 a
ğrı
lar
ı
, hu
ş
un pozulmas
ı
, görm
ə
 siniri diskinin dur
ğ
unlu
ğ
u
D) hu
ş
un pozulmas
ı
, afaziya, müvazin
ə
t pozulmas
ı
E) meningeal v
ə
 dislokasiya simptomlar
ı
575. Orbitan
ı
n fleqmonas
ı
 üçün xarakterik deyil:
A) ekzoftalm
B) diplopiya
C) h
ə
rar
ə
tin artmas
ı
D) görm
ə
nin azalmas
ı
 v
ə
 itm
ə
si
E) göz almas
ını
n normal h
ərəkə
tliliyi
576. Uzunmüdd
ə
tli intubasiyadan sonra q
ı
rtla
ğı
n hans
ı ş
öb
ə
sind
ə
 daha çox çap
ı
ql
ı
daralma 
əmələ
 g
ə
lir?
A) Q
ı
rtlaq m
ədə
cikl
ə
rind
ə
B) D
ə
hliz v
ə
 s
ə
s bükü
ş
ünd
ə
C) S
ə
s bükü
ş
ü nahiy
ə
sind
ə
D) D
ə
hlizd
ə
E) Bükü
ş
 alt
ı
 nahiy
ədə
577. Beyinin sol gicgah pay
ını
n absesinin ocaql
ı
 simptomlar
ı
 hans
ı
lard
ı
r?
A) tan
ı
ma prosesl
ə
rinin pozulmas
ı
, amneziya, apraksiya
B) amnestik afaziya

C) spontan nistaqm, adiadoxokinez, 
ə
traflarda 
əzələlə
rin hipotoniyas
ı
, abses olan t
ərə
fd
ə
hərəkə
tl
ə
rin koordinasiyas
ını
n pozulmas
ı
, nitqin pozulmalar
ı
D) statik ataksiya
E) agnoziya
578. Beyincik absesinin ocaql
ı
 simptomlar
ı
 hans
ı
lard
ı
r?
A) ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ə
, müvazin
ə
tin, koordinasiyan
ı
n, nitqin pozulmalar
ı
, adiadoxokinez,
spontan nistaqm, 
ə
traflarda 
əzələlə
rin hipotoniyas
ı
B) aqnoziya, metamorfopsiya
C) göz dibind
ə
 dur
ğ
unluq, bradikardiya, 
ş
üurun pozulmas
ı
D) amnestik afaziya
E) tan
ı
ma prosesl
ə
rinin pozulmas
ı
, amneziya, apraksiya
579. A
şağı
da göst
ə
ril
ə
n anatomik tör
əmələ
rd
ə
n hans
ı
 s
ə
sikeçir
ə
n aparata aiddir?
A) e
ş
itm
ə
 siniri
B) xarici qulaq keç
əcə
yi, t
ə
bil p
ə
rd
ə
si
C) korti orqan
ı
D) spiral ba
ğ
E) e
ş
itm
ə
nin beyin apar
ıcı
 yollar
ı
580. Beyincik absesi zaman
ı
 ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ə
 v
ə
 spontan nistaqm
ı
n xarakterik
cəhə
tl
ə
rini göst
ə
rin
A) ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ələ
r sistem xarakterli deyil, nistaqm kiçik amplitudludur, iki komponentlidir,
istiqam
ə
ti x
ə
st
ə
 qulaq t
ərəfə
dir
B) ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ələ
r sistem xarakterlidir, nistaqm kiçik amplitudludur, iki komponentlidir
C) ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ələ
r sistem xarakterlidir, nistaqm böyük amplitudal
ıdı
r, üfüqü s
ə
thd
ə
dir,
komponentl
ə
r ay
ı
rd olunur, istiqam
ə
ti sa
ğ
lam qulaq t
ərəfə
dir
D) ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ə
 yoxdur, nistaqm x
ə
st
ə
 qulaq t
ərəfə
dir, 
ə
traflarda 
ə
sm
ə
 qeyd olunmur
E) ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ələ
r sistem xarakterli deyil, nistaqm böyük amplitudal
ıdı
r, üfüqü
müst
ə
vid
ə
dir, komponentl
ə
r ay
ı
rd olunmur, istiqam
ə
ti x
ə
st
ə
 qulaq t
ərəfə
dir
581. Bunlardan hans
ı
 otogen leptomeningitin formas
ı
na daxil deyil?
A) eksudativ
B) diffuz
C) seroz

D) irinli
E) m
ə
hdud
582. Beyincik absesinin simptomlar
ını
 göst
ə
rin
A) sistem xarakterli ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ələ
r, nitq poz
ğ
unluqlar
ı
, hemianopsiya
B) ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ə
, adiadoxokinez, 
əzələ
 tonusunun v
ə
 koordinasiyon pozulmas
ı
C) al
ı
n ataksiyas
ı
, psixikan
ı
n pozulmas
ı
, aqnoziya
D) iki t
ərə
fli karl
ı
q
E) amnestik afaziya, kiçik amplitudlu iki komponentli sa
ğ
lam qulaq t
ərəfə
 yön
ə
lmi
ş
 nistaqm
583. S
ə
si n
ə
qled
ə
n aparat
ı
n patalogiyas
ı
 zaman
ı
 Rinne s
ı
na
ğı
 nec
ə
 qiym
ə
tl
ə
ndirilir?
A) Rinne kiçik (+) müsb
ə
t
B) Rinne (+) müsb
ə
t
C) Rinne q
ı
salm
ışdı
r
D) Rinne d
ə
yi
ş
mir
E) Rinne (-) m
ə
nfi
584. Otogen beyin absesl
ə
ri zaman
ı
 hans
ı
 c
ə
rrahi müdaxil
ə
 apar
ı
lmal
ıdı
r?
A) geni
şlə
ndirilmi
ş
 radikal 
əmə
liyyat, absesin punksiyas
ı
 yaxud abses bo
ş
lu
ğ
unun

ı
lmas
ı
B) qulaqda radikal 
əmə
liyyat
C) yaln
ı
z geni
şlə
ndirilmi
ş
 radikal 
əmə
liyyat
D) antromastoidotomiya
E) attikoantrotomiya
585. Rentgenoloji müayin
ə
 v
ə
 KT il
ə
 t
ə
sdiql
ə
nmi
ş
 k
ə
skin irinli frontit zaman
ı
, iltihab
ə
leyhin
ə
 olan konservativ müalic
ə
nin 3 sutka 
ə
rzind
ə
 effektsiz olarsa, a
şağı
dak
ı
göst
ə
ri
ş
dir:
A) x
ə
lbir labirintinin endonazal aç
ı
lmas
ı
B) 
ə
sas cibin endonazal aç
ı
lmas
ı
C) al
ı
n cibinin trepanopunksiyas
ı
D) al
ı
n cibind
ə
 radikal 
əmə
liyyat
E) 
ə
ng cibinin aç
ı
lmas
ı
586. Gicgah pay
ını
n absesi il
ə
 a
ğı
rla
şmış
 xroniki irinli epitimpanit zaman
ı
 t
ə
tbiq
olunan c
ə
rrahi 
əmə
liyyat hans
ıdı
r?

A) qulaqda radikal 
əmə
liyyat
B) absesin punksiyas
ı
C) antromastoidotomiya
D) orta k
ə
ll
ə
 çuxurunun s
ə
rt beyin qi
ş
as
ını
n üz
ə
ri aç
ı
lmaqla gicgah sümüyünd
ə
geni
şlə
ndirilmi
ş
 radikal 
əmə
liyyat
E) arxa k
ə
ll
ə
 çuxurunun s
ə
rt beyin qi
ş
as
ını
n üz
ə
ri aç
ı
lmaqla gicgah sümüyünd
ə
geni
şlə
ndirilmi
ş
 radikal 
əmə
liyyat
587. Beyinciyin absesi il
ə
 a
ğı
rla
şmış
 xroniki irinli epitimpanit zaman
ı
 t
ə
tbiq olunan

rrahi 
əmə
liyyat hans
ıdı
r?
A) qulaqda radikal 
əmə
liyyat
B) attikoantrotomiya
C) antromastoidotomiya
D) orta k
ə
ll
ə
 çuxurunun s
ə
rt beyin qi
ş
as
ını
n üz
ə
ri aç
ı
lmaqla gicgah sümüyünd
ə
geni
şlə
ndirilmi
ş
 radikal 
əmə
liyyat
E) arxa k
ə
ll
ə
 çuxurunun s
ə
rt beyin qi
ş
as
ını
n üz
ə
ri aç
ı
lmaqla gicgah sümüyünd
ə
geni
şlə
ndirilmi
ş
 radikal 
əmə
liyyat
588. Burunudlaq ta
ğını
n selikli qi
ş
as
ı
 n
ə
 il
ə
 örtülüb:
A) Bir qatl
ı
 yast
ı
 epitel
B) Kubik epitel
C) Çoxqatl
ı
 yast
ı
 epitel
D) Çoxs
ı
ral
ı
 silindrik s
ə
yrici epitel
E) Heç biri
589. Bo
ğ
azda quruluq hissi, selikli qi
ş
an
ı
n nazikl
əş
mi
ş
 par
ı
lt
ılı
,aç
ı
q-ç
ə
hrayi r
ə
ngd
ə
olub, ara-s
ı
ra qartmaq v
ə
 qat
ı
 selikl
ə
 örtülm
ə
si xroniki faringitin hans
ı
 formas
ı
 üçün
xarakterdir:
A) Atrofik
B) Kataral
C) Hipertrofik
D) Ham
ısı
E) Seroz
590. Otogen beyin absesi v
ə
 leptomeningitin müalic
ə
sind
ə
 istifad
ə
 olunan
dezintoksikasion preparatlar
ı
 seçin
A) 25%-li Mg-sulfat, mannitol, laziks, eufillin

B) papaverin, dibazol, diakarb
C) mannit, laziks, furosemid ,antibiotikl
ə
r
D) hemodez, reomakrodeks, reopoliqlyükin ,5%li qlükoza
E) qlükokortikoidl
ə
r, antibiotikl
ə
r
591. Q
ı
rtla
ğı
n daxili s
ə
thinin çox hiss
ə
si hans
ı
 epitel il
ə
 örtülüb?
A) Çoxs
ı
ral
ı
 silindrik s
ə
yrici epiteli il
ə
B) Çoxqatl
ı
 yast
ı
 epiteli il
ə
C) Kubik epiteli il
ə
D) T
ə
kqatl
ı
 yast
ı
 epiteli il
ə
E) T
ə
ks
ı
ral
ı
 silindrik epiteli il
ə
592. 
İ
ybilm
ə
nin azalmas
ını
 göst
ə
rin
A) hiperosmiya
B) kakosmiya
C) anosmiya
D) hiposmiya
E) normosmiyaПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə