1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiyaYüklə 315.2 Kb.
Pdf просмотр
səhifə11/14
tarix24.01.2017
ölçüsü315.2 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

434. Adlar
ı
 ç
ə
kil
ə

ə
lam
ə
tl
ə
rd
ə
n hans
ı
 xarici qulaq keç
əcə
yinin furunkulunda

sadüf edir?
A) qulaq keç
əcə
yinin sümük hiss
ə
sinin daralmas
ı
B) çeyn
əmə
 zaman
ı
 qulaq a
ğrısını
n artmas
ı
C) mastoidit simptomlar
ı
D) müvazin
ə
tin pozulmas
ı
E) spontan nistaqm
435. Orta qula
ğı
n qeyri-irinli iltihabi x
ə
st
ə
likl
ə
ri zaman
ı
 hans
ı ə
lam
ə
tl
ə
r olmur?
A) qula
ğı
n tutulmas
ı
 v
ə
 batmas
ı
B) t
ə
bil p
ə
rd
ə
sinin iç
ə
ri dart
ı
lmas
ı
C) e
ş
itm
ə
nin s
ə
si n
ə
qled
ə
n aparat
ı
n patologiyas
ı
 tipli a
şağı
 dü
şmə
si
D) autofoniya
E) vestibulyar pozulma
436. Bu x
ə
st
ə
likl
ə
rd
ə
n hans
ı
 qulaqda radikal operasiyaya göst
ə
ri
ş
 hesab olunmur?
A) xroniki irinli orta otit v
ə
 meninqit
B) xroniki irinli orta otit v
ə
 m
ə
hdud labirintit
C) xroniki irinli orta otit v
ə
 üz sinirinin iflici
D) xroniki ekssudativ otit v
ə
 e
ş
itm
ə
nin z
ə
iflm
ə
si
E) xroniki orta otit v
ə
 sepsis
437. Xarici qulaq keç
əcə
yinin hans
ı
 hiss
ə
sind
ə
 furunkul 
əmələ
 g
ə
lir?
A) h
ə
m q
ığı
rdaq, h
ə
m sümük hiss
ədə
B) q
ığı
rdaq hiss
ə
sind
ə

C) sümük hiss
ə
sind
ə
D) xarici qulaq keç
əcə
yind
ə
 furunkul 
əmələ
 g
ə
lmir
E) istmus hiss
əsədə
438. Bu simptomlardan hans
ı
 diffuz xarici otiti xarakteriz
ə
 edir?
A) neyro-sensor a
ğı
re
ş
itm
ə
B) ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ə
 v
ə
 müvazin
ə
tin pozulmas
ı
C) xarici qulaq keç
əcə
yinin daralmas
ı
, d
ə
risinin hiperemiyas
ı

şiş
kinliyi v
ə
 traqusa t
ə
zyiq
ed
ə
rk
ə
n a
ğrı
D) t
ə
bil p
ə
rd
ə
sind
ə
 perforasiya, qulaqdan irinli ifrazat
ı
n g
ə
lm
ə
si
E) qula
ğı
n batmas
ı
, t
ə
bil p
ə
rd
ə
sinin tutqunlu
ğ
u v
ə
 iç
ə
ri dart
ı
lmas
ı
439. K
ə
skin irinli orta otitin klinik gedi
ş
ind
ə
 neç
ə
 dövr ay
ı
rd olunur?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 5
E) 2
440. Udlaqarxas
ı
 sah
ə
nin arxa divar
ını
 n
ə
 t
əş
kil edir:
A) Udlaq fassiyas
ı
 aras
ı
nda udla
ğı
 qald
ırıcı əzələlə
r
B) Heç biri
C) Yum
ş
aq dama
ğı
 g
ə
rginl
əş
dir
ə

əzələlə
r
D) Fibroz qi
ş
E) Onurqaönü fassiya
441. Otosklerozun c
ə
rrahi müalic
ə
si hans
ıdı
r?
A) timpanoplastika
B) antromastoidotomiya
C) stapedoplastika
D) qulaqda radikal operasiya
E) labirintotomiya
442. Müayin
ə
 zaman
ı
 a
şağı
dak
ı ş
ikay
ə
tl
ə
r v
ə
 obyektiv 
ə
lam
ə
tl
ə
r olarsa e
ş
itm
ə
analizatorunun v
ə
ziyy
ə
tini xarakteriz
ə
 edin: e
ş
itm
ə
 sa
ğ
 qulaqda z
ə
ifl
ə
yib, t
ə
bil

rd
ə
sind
ə
 çap
ı
ql
ı
 d
ə
yi
ş
iklik var, kamertonal müayin
ə
 zaman
ı
 hava keçiriciliyi a
şağı


ş
üb, Rinne s
ı
na
ğı
 m
ə
nfidir, Veber s
ı
na
ğı
 zaman
ı
 s
ə
s sa
ğ
 qula
ğ
a lateralizasiya
edir.
A) e
ş
itm
ə
 s
ə
siq
ə
bul ed
ə
n aparat
ı
n patologiyas
ı
 tipd
ə
 z
ə
ifl
ə
yib
B) 
ə
sas
ə
n s
ə
si q
ə
buled
ə
n aparat
ı
n z
ədələ
nm
ə
si qeyd olunur
C) keçirici sistemd
ə
 d
ə
yi
ş
iklik yoxdur
D) e
ş
itm
ə
 h
ə
r iki aparat
ı
n patologiyas
ı
 (qar
ışı
q) tipd
ə
 z
ə
ifl
ə
yib
E) e
ş
itm
ə
 s
ə
sikeçir
ə
n aparat
ı
n patologiyas
ı
 tipd
ə
 z
ə
ifl
ə
yib
443. Menyer x
ə
st
ə
liyinin tutmalar
ı
 zaman
ı
 hans
ı
 simptom olmur?
A) qulaqdan irin axma
B) e
ş
itm
ə
nin z
ə
ifl
əmə
si
C) qulaqda küy
D) müvazin
ə
t pozulmas
ı
 v
ə
 vegetativ reaksiyalar
E) sistem xarakterli ba
ş
 gic
ə
ll
ə
nm
ə
444. 
İ
ki v
ə
 daha çox furunkulun birl
əşmə
si nece adlan
ı
r:
A) sikoz
B) ostiofollikulit
C) karbunkul
D) q
ızı
lyel
E) frunkulyoz
445. Sistem
şə
killi ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ə
, qulaqda kuy v
ə
 neyrosensor tipli e
ş
itm
ə
 z
ə
ifliyi il
ə
xarakteriz
ə
 olunan x
ə
st
ə
lik hans
ıdı
r?
A) Otoskleroz
B) Xroniki irinli orta otitn
C) K
ə
skin tubootit
D) Adgeziv orta otit
E) Menyer x
ə
st
ə
liyi
446. U
ş
aqlarda q
ı
rtla
ğı
n hans
ı şiş
in
ə
 daha çox rast g
ə
lir?
A) Lipoma
B) Kista
C) Fibroma
D) Papilloma

E) Amiloid 
şiş
i
447. A
şağı
dak
ı
 n
ə
tic
ələ
rd
ə
n hans
ı
 orta qula
ğı
n k
ə
skin iltihab
ı
 üçün xarakterikdir?
A) Rinne müsb
ə
tdir (+)
B) Veber sa
ğ
lam qula
ğ
a lateralizasiya edir
C) Rinne m
ə
nfidir (-)
D) Veber ortadad
ı
r
E) 
Ş
vabax- x
ə
st
ə
 t
ərə
fd
ə
 q
ı
sal
ı
b
448. Otogen beyin absesl
ə
ri zaman
ı
 otorinolarinqoloqun müalic
ə
 taktikas
ı
A) qulaqda radikal 
əmə
liyyat
B) qulaqda geni
şlə
ndirilmi
ş
 radikal operasiya v
ə
 abses
ə
 müdaxil
ə
C) qulaqda geni
şlə
nmi
ş
 radikal 
əmə
liyyat v
ə
 absesin ç
ı
xar
ı
lmas
ı
D) qulaqda antromastoidotomiya
E) qulaqda 
əmə
liyyat aparmadan absesin ç
ı
xar
ı
lmas
ı
449. Normada insanlar p
ıçı
lt
ı
 il
ə
 alçaq s
ə
sl
ə
ri neç
ə
 metr m
ə
saf
ədə
n e
ş
itm
ə
lidir?
A) 2 metr
B) 4 metr
C) 8 metr
D) 6 metr
E) 10 metr
450. A
şağı
daki 
əzələlə
rd
ə
n hans
ı
lar udla
ğı
 qald
ırı
r:
A) m. Constrictor pharyngeus superior v
ə
 m. stylopharyngeus
B) m. Constrictor pharyngeus inferior v
ə
 m. uvulus
C) m. Constrictor pharyngeus medius v
ə
 m. pharyngopalatinus
D) m. Stylopharyngeus v
ə
 m. pharyngopalatinus
E) m. Tensor veli palatini v
ə
 m. pharyngopalatinus
451. Otoskleroz zaman
ı
 patoloji proses qula
ğı
n hans
ı
 hiss
ə
sind
ə
 gedir?
A) t
ə
bil bo
ş
lu
ğ
unda
B) t
ə
bil p
ə
rd
ə
sind
ə
C) m
əməyəbə
nz
ə
r ç
ıxı
nt
ı
da
D) labirintin sümük divar
ı
nda
E) e
ş
itm
ə
 borusunda

452. Soyuq qida q
ə
bulundan 2 gün sonra x
ə
st
ədə
 disfoniya, öskür
ə
k, subfebril
temperatur mü
ş
ahid
ə
 edilmi
ş
dir. Hans
ı
 x
ə
st
ə
likd
ə

ş
übh
ələ
nm
ə
k laz
ı
md
ı
r?
A) Angioma
B) Laringit
C) Faringit
D) Adenoidit
E) Paratonzillit
453. Bu simptomlardan hans
ı
 xroniki epitimpaniti xarakteriz
ə
 etmir?
A) irin xolestatoma il
ə
 qar
ışı
qd
ı
r
B) m
əmə
vari ç
ıxı
nt
ı
da karioz bo
ş
luq var
C) e
ş
itm
ə
 s
ə
si n
ə
qledici aparat
ı
n patologiyas
ı
 tipli a
şağı
 dü
ş
üb
D) irin iylidir
E) perforasiya t
ə
bil p
ə
rd
ə
sinin g
ə
rginl
əş
mi
ş
 hiss
ə
sind
ə
dir
454. Bu simptomlardan hans
ı
 xroniki mezotimpaniti xarakteriz
ə
 edir?
A) t
ə
bil bo
ş
lu
ğ
unda transudat var v
ə
 t
ə
bil p
ə
rd
ə
si tamd
ı
r
B) perforasiya t
ə
bil p
ə
rd
ə
sinin sallanm
ış
 hiss
ə
sind
ə
dir
C) t
ə
bil p
ə
rd
ə
si tutqun, iç
ə
ri dart
ı
lm
ış
 v
ə
 nazikl
əş
mi
ş
dir
D) perforasiya t
ə
bil p
ə
rd
ə
sinin g
ə
rginl
əş
mi
ş
 hiss
ə
sind
ə
dir
E) m
əmə
vari ç
ıxı
nt
ı
da karioz bo
ş
luq var
455. Xarici qulaq keç
əcə
yind
ə
n yad cisiml
ə
ri hans
ı
 üsulla xaric etm
ə
k laz
ı
md
ı
r?
A) e
ş
itm
ə
 borusunun üfürülm
ə
si il
ə
B) parasentezl
ə
C) qulaq keç
əcə
yinin yuyulmas
ı
D) radikal operasiya il
ə
E) pinsetl
ə
456. 
Ə
ng cibinin punksiyas
ı
 zaman
ı
 Kulikovski iyn
ə
sinin yön
ə
lm
ə
 istiqam
ə
ti:
A) a
şağı
B) yuxar
ı
C) burun bo
ş
lu
ğ
unun medial divar
ı
na perpendikulyar
D) h
ə
min t
ərə
fd
ə
 gözün xarici buca
ğı
 istiqam
ə
tind
ə
E) 
ə
ks t
ərə
fd
ə
 gözün xarici buca
ğı
 istiqam
ə
tind
ə

457. Daxili qulaq mayel
ə
rinin hans
ını
n subaraxnoidal bo
ş
luqla 
ə
laq
ə
si var?
A) Endolimfa
B) Kortilimfa
C) Qulaq limfas
ı
D) H
ə
m endolimfa, h
ə
m d
ə
 kortilimfa
E) Perilimfa
458. Koxlear nevritin diaqnostikas
ı
 n
əyə ə
saslanmal
ıdı
r?
A) otoskopiyaya
B) audiometriya m
ə
lumatlar
ı
na
C) rentgenoqrafiyaya
D) timpanometriyaya
E) kompüter-tomoqrafiyaya (KT)
459. Otogen leptomemingit zaman
ı
 likvordak
ı
 xarakterik d
ə
yi
ş
iklikl
ə
ri göst
ə
rin
A) 1 mkl. likvorda 80 limfosit, zülal- 0,6-0,9 q/l, 
şəkə
r art
ı
b
B) 1 mkl. likvorda 250-d
ə
n bir neç
ə
 min
ə
 q
ədə
r neytrofil, zülal-0,6-9,6 q/l
C) 1 mkl. likvorda 50 limfosit, 
şəkə
r azal
ı
b zülal-0,33 q/l
D) 1 mkl. likvorda 250limfosit, zülal-6-9,6 q/l
E) 1 mkl. likvorda 80 limfosit, zülal-6-9 q/l
460. Bu antibiotikl
ə
rd
ə
n hans
ı
 ototoksik t
ə
sir edir?
A) aminoqlikozid qrupu (streptomisin, kanamisin, qenatimisin v
ə
 s.)
B) sefalosporin qrupu(kefzol, sefamezin, seftriaksion v
ə
 s.)
C) penicillin qrupu (benzil penicillin, bicillin, ampicillin v
ə
 s.)
D) tetrasikilin qrupu (tetrasikilin, v
ə
 s.)
E) antibiotik makrolidl
ə
r (eritromisin, oletetrin v
ə
 s.)
461. Sinusitin diaqnostikas
ı
 üçün n
ə
 istifad
ə
 olunur:
A) rinomanometriya
B) yaxman
ı
n müayin
ə
si
C) burun seliyinin bakterioloji muayin
ə
si
D) sinusoskopiya
E) olfaktometriya

462. Toksik m
ənşə
li k
ə
skin neyrosensor a
ğı
re
ş
itm
ə
 zaman
ı
 müalic
ə
 taktikas
ını
seçin.
A) t
ə
cili qulaqda radikal operasiya t
ə
tbiq etm
ə
k
B) ototoksiki antibiotikl
ə
rin yeridilm
ə
si
C) laziks, uregit, salisil tur
ş
usu preparatlar
ı
, furosemid
D) müalic
ə
ni 10-30 gün t
ə
xir
ə
 salmaq
E) infuzion müalic
ə
, prednizalon, kapilyar qan dövran
ını
 yax
şı
la
şdı
ran d
ə
rmanlar
463. Burun
ə
traf
ı
 cibl
ə
rd
ə
n hans
ısı
 daha tez-tez hallarda birincili b
ə
dxass
ə
li prosesl
ə
(şişlə
) z
ədələ
nir?
A) 
ə
sas
B) 
ə
ng
C) bütün cibl
ə
r eyni tezlikd
ə
D) al
ı
n
E) x
ə
lbir
464. E
ş
itm
ə
nin ali m
ə
rk
ə
zi harada yerl
əş
ir?
A) Gicgah pay
ı
nda
B) Körpu – beyincik üçbuca
ğı
nda
C) 4-cü m
ədə
ciyin dibind
ə
D) Zeytunlarda
E) Dört t
əpə
li cisimd
ə
465. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 badamc
ı
qlar
ı
n funksiyas
ı
na aid deyil:
A) Fermentativ funksiya
B) Eritropoez
C) Limfopoez
D) Eliminasiya funksiyas
ı
E) 
İ
mmunitetin formala
ş
mas
ı
nda i
ş
tirak etm
ə
k
466. E
ş
itm
ə
nin protezl
əş
dirilm
ə
si n
ə
 dem
ə
kdir?
A) konservativ müalic
ə
 il
ə
 e
ş
itm
ə
nin b
ə
rpas
ı
B) timpanoplastika etm
ə
kl
ə
 e
ş
itm
ə
nin yax
şı
la
şdırı
lmas
ı
C) üz
ə
nginin h
ərəkə
tini b
ə
rpa etm
ə
kl
ə
 e
ş
itm
ə
nin yax
şı
la
şdırı
lmas
ı
D) t
ə
bil bo
ş
lu
ğ
unun 
ş
untlanmas
ı
E) e
ş
itm
ə
 aparat
ı
ndan istifad
ə
 etm
ə
kl
ə
 e
ş
itm
ə
nin , s
ə
sl
ə
rin q
ə
bulunun yax
şı
la
şdırı
lmas
ı

467. Vestibulyar aparat
ı
n z
ədələ
nm
ə
si üçün hans
ı
 simptomlar 
ə
sas deyil?
A) ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ə
, ür
ə
kbulanma, müvazin
ə
tin itirilm
ə
si
B) ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ə
, ür
ə
kbulanma, qusma
C) ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ə
, ür
ə
kbulanma, qusma, müvazin
ə
tin itirilm
ə
si, spontan nistaqm
D) spontan nistaqm, kordinasiyan
ı
n pozulmas
ı
, sistem ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ə
E) e
ş
itm
ə
nin azalmas
ı
, ba
ş
 a
ğrısı
, gula
ğ
da küy
468. Vestibulyar analizatorun adekvat q
ıcı
qland
ırıcısı
 n
ə
dir?
A) t
ə
cil
B) iyli madd
ələ
r
C) i
şı
q
D) s
ə
s dal
ğ
alar
ı
E) elektro-maqnit dal
ğ
alar
ı
469. Q
ı
rtla
ğı
n hans
ı
 m
ə
rt
əbə
sinin x
ə
st
ə
likl
ə
ri zaman
ı
 disfagiya mü
ş
ahid
ə
 olunur?
A) Orta m
ə
rt
əbə
B) Yuxar
ı
 m
ə
rt
əbə
C) A
şağı
 m
ə
rt
əbə
D) Ön komissuraya yax
ı
n
E) Orta a
şağı
470. Pressor nistqam hans
ı
 hallarda mü
ş
ahid
ə
 olunur?
A) diffuz labirinitit zaman
ı
B) m
ə
hdud labirintit zaman
ı
C) tubotimpanit zaman
ı
D) k
ə
skin orta otit zaman
ı
E) koxlear nevritd
ə
471. Ozena zaman
ı
 ön rinoskopiyada n
ə
 a
ş
kar olunur:
A) irinlikl
ə
r
B) çoxlu irinli ifrazat
C) tünd q
ə
hv
ə
yi v
ə
 sar
ı
-ya
şı
l qartmaqlar
D) boz 
ə
rpl
ə
r
E) xoralar
472. Vestibulyar analizatorun müayin


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə