1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiyaYüklə 315.2 Kb.
Pdf просмотр
səhifə2/14
tarix24.01.2017
ölçüsü315.2 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

52. Udlag
ı
n divar
ı
 neç
ə
 qi
ş
adan t
əş
kil olunmu
ş
dur:
A) Dörd
B) 
İ
ki
C) Be
ş
D) Alt
ı
E) Üç
53. Damaq badamc
ı
qlar
ını
n Palcun-Preobrajenskiy
ə
 gör
ə
 neç
ə
 d
ərəcə
li hipertofiyas
ı
ay
ı
rd olunur:
A) 
İ
ki
B) Dörd
C) Alt
ı
D) Üç
E) Be
ş
54. 
Ə
sn
ə
k difteriyas
ını
n müalic
ə
sind
ə
 hans
ı
 preparat t
ə
tbiq edilir:
A) Antistafilakokk-qamma qlobulin
B) Vinblastin
C) Prednizalon
D) Setatoksim
E) “Diaferm”

55. Udla
ğı
n yuxar
ı ş
öb
ələ
rinin h
ərə
ki innervasiyas
ı
 hans
ı
 sinir t
ərə
find
ə
n yerin
ə
yetirilir:
A) Azan sinir
B) Üçlü sinir
C) Qay
ı
dan sinir
D) Üz siniri
E) Dil-udlaq siniri
56. Qay
ı
dan sinir (n.Recurrens) a
şağı
dak
ı əzələ
 qruplar
ı
ndan hans
ını
 innervasiya
edir?
A) 
Ə
sas
ə
n q
ı
rtla
ğı
n xarici 
əzələlə
rini
B) 
Ə
sas
ə
n q
ı
rtla
ğı
n daxili 
əzələlə
rini
C) Boyun 
əzələlə
rini
D) Üzük-qalxanab
ə
nz
ə
r v
ə
 dö
ş
-körpücük m
əməyəbə
nz
ə

əzələ
ni
E) Udlaq 
əzələlə
rini
57. Yum
ş
aq dama
ğı
n h
ərə
ki innervasiyas
ı
 hans
ı
 sinir t
ərə
find
ə
n yerin
ə
 yetirilir:
A) Dil-udlaq siniri
B) Üz siniri
C) Azan sinir
D) 
Ə
lav
ə
 sinir
E) Üçlü sinir
58. Damaq badamc
ı
qlar
ını
n yuxar
ı
 qütbünd
ə
 t
ə
sadüf olunan çök
ə
klik nec
ə
 adlan
ı
r:
A) His bükü
ş
ü
B) Gize çök
ə
kliyi
C) Turtual sinusu
D) Rozenmüller çök
ə
kliyi
E) Vallekula
59. Q
ı
rtla
ğı
n absesi daha çox harda yerl
əş
ir?
A) Bükü
ş
alt
ı
 sah
ədə
B) S
ə
s bükü
şlə
rind
ə
C) D
ə
hliz bükü
şlə
rind
ə
D) Q
ı
rtlaq qapa
ğı
nda
E) Q
ı
rtaq m
ədə
cikl
ə
rind
ə

60. Arxa k
ə
ll
ə
 çuxurunun ekstradural absesi il
ə
 a
ğı
rla
şmış
 k
ə
skin irinli orta otit
zaman
ı
 hans
ı əmə
liyyat icra olunur?
A) orta k
ə
ll
ə
 çuxurunun s
ə
rt beyin qi
ş
as
ını
n üz
ə
rini aç
ı
lmaqla m
əməyəbə
nz
ə
r ç
ıxı
nt
ını
n
trepanasiyas
ı
 (geni
şlə
ndirilmi
ş
 antromastoidotomiya)
B) m
əməyəbə
nz
ə
r ç
ıxı
nt
ını
n sad
ə
 trepanasiyas
ı
 (antromastoidotomiya)
C) labirintektomiya
D) gicgah sümüyünd
ə
 radikal 
əmə
liyyat
E) arxa k
ə
ll
ə
 çuxurunun s
ə
rt beyin qi
ş
as
ını
n üz
ə
ri aç
ı
lmaqla m
əməyəbə
nz
ə
r ç
ıxı
nt
ını
n
trepanasiyas
ı
 (geni
şlə
ndirilmi
ş
 antromastoidotomiya)
61. Piroqov-Valdeyer limfadenoid h
ə
lq
ə
sin
ə
 hans
ı
 aiddir:
A) Boru badamc
ı
qlar
ı
B) Burun-udlaq badamc
ığı
C) Ham
ısı
D) Dil badamc
ığı
E) Damaq badamc
ı
qlar
ı
62. Hans
ı
 badamc
ığı
n kapsulu var:
A) Damaq
B) Burun-udlaq
C) Ham
ısını
n
D) Dil
E) Boru badamc
ığı
63. Otogen meningit zaman
ı
 infeksion x
ə
st
ə
lik simptomlar
ını
 göst
ə
rin
A) göz dibind
ə
 dur
ğ
unluq, bradikardiya, 
ş
üurun pozulmas
ı
B) likvorda 
şəkə
rin v
ə
 zülal
ı
n artmas
ı
C) 
ə
ns
ə əzələlə
rinin rigidliyi, kerniq simptomu
D) adiadoxokinez, spontan nistaqm
E) ba
şağrı
lar
ı
, yuks
ə
k temperatur, titr
ə
tm
ə
, leykositoz
64. Udlaq 
ə
traf
ı
 sah
ədə
 (udlaq arxas
ı
 ve udlaqyan
ı
 ) n
ə
 yerl
ə
sir?
A) F
əqərə
aras
ı
 sinir k
ələ
fl
ə
ri
B) Yuxu arteriyas
ı
C) F
əqərələ
rin yan ç
ıxı
nt
ı
lar
ı
D) 
Əzələ
 toxumas
ı
E) Köv
şə
k birl
əş
dirici toxuma

65. Q
ı
rtlaq x
ə

ə
ngind
ə
 TNM t
ə
snifat
ı
nda T
4
 n
ə
yi göst
ə
rir?
A) 
Şiş
 q
ı
rtla
ğı
n bir anatomik tör
əmə
sind
ə
 m
ə
hdud yerl
əş
ir
B) 
Şiş
 q
ı
rtlaqdan k
ə
nara yay
ılı
b, ya uzaq metostazlar var
C) 
Şiş
 bir anatomik tör
əmə
nin s
ə
rh
ə
din
ə
 yay
ılı
r
D) 
Şiş
 q
ı
rtla
ğı
n bir tör
əmə
sind
ə
n dig
ə
rin
ə
 yay
ılı
r
E) Böyümü
ş
 bir t
ərə
fli fiks
ə
 olunmu
ş

ə
traf toxumalara birl
əş
mi
ş
 limfa düyünl
ə
ri 
ə
ll
ə
nir
66. Hans
ı əzələ
 yum
ş
aq dama
ğı
 qald
ırı
r v
ə
 e
ş
itm
ə
 borusunun udlaq a
ğzını
n

nf
ə
zini darald
ı
r:
A) M. levator veli palatini
B) M. tensos veli palatini
C) M. Palatopharyngeus
D) M. Palatoglossus
E) Sadalananlar
ı
n heç biri
67. Rinogen orbital a
ğı
rla
ş
ma zaman
ı
 infeksiyan
ı

ə
sas yay
ı
lma yolu:
A) perinevral
B) kontakt
C) travmatik
D) limfogen
E) hematogen
68. A
şağı
dak
ı
lardan cüt badamc
ı
qlara hans
ı
 aiddir:
A) Burun-udlaq v
ə
 dil
B) Dil v
ə
 boru
C) Burun-udlaq v
ə
 boru
D) Damaq v
ə
 dil badamc
ığı
E) Damaq v
ə
 boru
69. X
ə
lbir labirintinin 
ə
n etibarl
ı
 müayin
ə
 üsulu hans
ıdı
r:
A) kompyuter tomoqrafiyas
ı
B) kontras rentgenoqrafiya
C) rentgenoqrafiya
D) diafonoskopiya
E) burunun endoskopiyas
ı
70. E
ş
itm
ə
 borular
ını
n udlaq a
ğzı
 harada yerl
əş
ir:
A) Burun-udla
ğı
n yuxar
ı
 v
ə
 arxa divarlar
ı
 s
ə
rh
ə
ddind
ə

B) A
şağı
 burun bal
ı
qqulaqlar
ını
n arxa ucu s
ə
viyy
ə
sind
ə
C) yuxar
ı
 burunbal
ı
qqula
ğı
 s
ə
viyy
ə
sind
ə
D) Orta burun bal
ı
qqulaqlar
ını
n arxa ucu s
ə
viyy
ə
sind
ə
E) Yuxar
ı
 burun keç
əcə
yind
ə
71. Qula
ğı
n müayin
ə
 metodunu göst
ə
rin.
A) larinqoskopiya
B) rinoskopiya
C) farinqoskopiya
D) stroboskopiya
E) otoskopiya
72. Piraqov-Valdeyr h
ə
lq
ə
sinin 
əmələ
 g
ə
lm
ə
sind
ə
 neç
ə
 badamc
ı
q i
ş
tirak edir:
A) 6
B) 3
C) 5
D) 4
E) 7
73. Subdural absesl
ə
 a
ğı
rla
şmış
 xroniki irinli orta otitli x
ə
st
ələ
rd
ə
 müalic
ə
 taktikas
ını
göst
ə
rin
A) yaln
ı
z antibiotikoterapiya
B) antibiotikoterapiya v
ə
 dehidratasion müalic
ədə
n effekt al
ı
nmayan hallarda gicgah
sümüyünd
ə əmə
liyyat etm
ə
k
C) gicgah sümüyünd
ə
 geni
şlə
ndirilmi
ş
 radikal 
əmə
liyyat, antibiotikoterapiya, dehidratasion
müalic
ə
D) m
əmə
vari ç
ıxı
nt
ı
da sad
ə
 trepanasiya
E) antibiotikoterapiya v
ə
 dehidratasion müalic
ə
74. Udla
ğı
n II d
ərəcə
li yan
ı
qlar
ı
 üçün a
şağı
dak
ı
lardan hans
ı ə
lam
ə
t xarakterikdir:
A) Eritema
B) Nekroz
C) Eroziya
D) Qovuq (yan
ı
q suluqlar
ı
)
E) Hiperemiya
75. Burun sümükl
ə
rinin repozisiyas
ı
 zaman
ı
 apar
ı
lan tamponadan
ı
n m
ə
qs
ə
di:
A) sinexiya yaranmas
ını
n qar
şısını
 almaq

B) qanaxman
ı
 dayand
ı
rmaq
C) hematoman
ı
n yaranmas
ını
n qar
şısını
 almaq
D) s
ı
nm
ış
 h
ərəkə
tli sümükl
ə
rin fiksasiyas
ı
E) sadalananlarin ham
ısı
 düzdür
76. Udlaq divar
ını

ə
n xarici qat
ı
 n
ədə
n ibar
ə
tdir:
A) 
Əzələdə
n
B) Köv
şə
k birl
əş
dirici toxumadan
C) Sümük toxumas
ı
ndan
D) Fibroz qatdan
E) Selikli qi
ş
adan
77. Udla
ğı
n selikli qi
ş
as
ını
n iltihab
ı
 nec
ə
 adlan
ı
r:
A) Faringit
B) Follikulit
C) Laringit
D) Heç biri
E) Angina
78. Xoana n
ə
dir:
A) Yuxar
ı
 burun keç
əcə
yinin arxa hiss
ə
sidir
B) A
şağı
 burun keç
əcə
yinin arxa hiss
ə
sidir
C) Orta burun keç
əcə
yinin arxa hiss
ə
sidir
D) Burun bo
ş
lu
ğ
undan burun-udla
ğ
a aç
ı
lan d
ə
likdir
E) A
şağı
 burun keç
əcə
yinin ön hiss
ə
sidir
79. A
şağı
daki 
əzələlə
rd
ə
n hans
ı
 yum
ş
aq dama
ğı
 qald
ırı
r:
A) m. levator veli palatini
B) m. palatoglossus
C) m. palatopharyngeus
D) m. tensor veli palatini
E) m. uvulae
80. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 Zak 
ə
lam
ə
ti say
ılı
r:
A) Damaq badamc
ı
qlar
ını
n ön qövsl
ə
rinin k
ə
narlar
ını
n qal
ı
nla
ş
mas
ı
B) Regionar limfa düyunl
ə
rinin böyüm
ə
si
C) Damaq baddamc
ı
qlar
ını
n ön qövsl
ə
rinin k
ə
narlar
ını
n hiperemiyas
ı
D) Damaq badamc
ı
qlar
ını
n ön qövsl
ə
rinin k
ə
narlar
ını
n ödemi
E) Lakunalarda kazeoz-irinli t
ı
xaclar
ı
n olmas
ı

81. A
ğı
z bo
ş
lu
ğ
unun iy
əbə
nz
ə
r çöpü ( B) fusiformus ) v
ə
 yanaq spiroxetinin
( Spirochaeta buccalis ) simbiozu il
ə
 tör
ə
dil
ə
n angina hans
ıdı
r:
A) Lakunar angina
B) Lyudviq anginas
ı
C) Follikulyar angina
D) Herpetik angina
E) Simanovski-Vensan anginas
ı
82. T
ə
bil p
ə
rd
ə
sinin h
ərə
kiliyini n
ə
 il
ə
 mü
ə
yy
ə
n etm
ə
k olar?
A) qulaq kateteri il
ə
B) rentgenografiya il
ə
C) pnevmatik q
ı
fla
D) otoskopiya il
ə
E) politser balonu il
ə
83. Lokalizasiyas
ı
na gör
ə
 paratonzillitin 
ə
n çox rast g
ə
lin
ə
n formas
ı
 hans
ıdı
r:
A) Supratonzilyar ( badamc
ı
qüstü )
B) A
şağı
 lokalizasiya ( badamc
ı
qalt
ı
 )
C) Arxa lokalizasiya ( badamc
ı
qarxas
ı
 )
D) Sadalananlar
ı
n ham
ısı
E) Lateral lokalizasiya ( badamc
ı
qyan
ı
 )
84. Burun ç
əpə
rinin hematomas
ını

əmələ
 g
ə
lm
ə
sinin 
ə
n çox rast g
ə
lin
ə
n s
əbə
bi:
A) infeksion x
ə
st
ə
lik
B) virus x
ə
st
ə
liyi
C) vazotomiya
D) burun ç
əpə
rinin selikli qi
ş
as
ını
n taml
ığı
 pozulmadan z
ədələ
nm
ə
si
E) burun ç
əpə
rinin selikli qi
ş
as
ını
n taml
ığını
n pozulmas
ı
 il
ə
 z
ədələ
nm
ə
si
85. Xroniki faringitin hans
ı
 növl
ə
ri ay
ı
rd edilir:
A) Kataral, irinli, allergik
B) Seroz, hipertrofik, irinli
C) Seroz, irinli, atrofik
D) Hipertrofik, allergik, irinli
E) Kataral, hipertrofik, atrofik
86. A
şağ
ida göst
ə
ril
ə
n anginalardan hans
ı
nda penisillinoterapiya 6-8 gün 
ə
rzind
ə
effekt verir:

A) Leykozlar zaman
ı
 mü
ş
ahid
ə
 olunan anginada
B) Difterik anginada
C) Simanovski-Vensan anginas
ı
nda
D) Aqranulositar anginada
E) 
İ
nfeksion mononukleoz zaman
ı
 mü
ş
ahid
ə
 olunan anginada
87. A
şağı
da sadalanan x
ə
st
ə
likl
ə
rin hans
ını
n xronik tonzillitl
ə ə
laq
ə
si azd
ı
r:
A) K
ə
skin v
ə
 xroniki tonzillogen sepsis
B) Qlomerulonefrit
C) Revmatizm
D) 
İ
nfektoartrit
E) Radikulit
88. Otogen meningit zaman
ı
 beyin-onur
ğ
a beyni mayesinin müayin
ə
sinin klinik
əhə
miyy
ə
ti n
ə
dir?
A) diaqnoz qoymaq üçün köm
ə
kçi 
əhə
miyy
ə
ti var
B) prosesin labirint m
ənşə
li olmas
ını
 d
ə
qiql
əş
dirm
ə
k üçün
C) yaln
ı
z k
ə
ll
ə
daxili t
ə
zyiqi azaltmaq üçün laz
ı
md
ı
r
D) diaqnostik 
əhə
miyy
ə
ti yoxdur
E) diaqnozu t
ə
sdiql
əmə
k üçün vacibdir v
ə
 müalic
ə
vi 
əhə
miyy
ətə
 malikdir
89. Bu anginalardan hans
ı
 udlaqda bir t
ərə
fli z
ədələ
nm
ə ə
lam
ə
tl
ə
ri il
ə
 ba
ş
lay
ı
r:
A) Simanovski-Vensan anqina
B) Lakunar anqina
C) Aqranulositar anqina
D) Kataral anqina
E) Follikulyar anqina
90. Otogen beyin v
ə
 beyincik absesl
ə
rinin klinikas
ı
nda k
ə
ll
ə
daxili t
ə
zyiqin
qalxmas
ını
 göst
ərə
n simptomlara a
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 aiddir?
A) 
Ş
üurun pozulmas
ı
, bradikardiya, görm
ə
 diskind
ə
 dur
ğ
unlug, ba
şağrı
lar
ı
, gusma
B) Müvazin
ə
tin pozulmas
ı
 , spontan nistaqm, 
əzələ
 tonusunun z
ə
ifl
əmə
si
C) Adiadoxokinez, yana yeri
ş
in pozulmas
ı
, Romberq s
ı
na
ğı
nda x
ə
st
ə
 t
ərəfə
 y
ıxı
lma
D) Afaziya, hemianopsiya, 
ə
ns
ə əzələlə
rind
ə
 g
ə
rginlik ,lessaj simptomu
E) Hemiparez, q
ı
colma, hissiyat pozulmas
ı
91. A
şağı
dakilardan hans
ı
 Preobrajenski 
ə
lam
ə
ti say
ılı
r:
A) Damaq badamc
ı
qlar
ını
n k
ə
narlar
ını
n ödemi

B) Regionar limfa düyünl
ə
rinin böyüm
ə
si
C) Damaq badamc
ı
qlar
ını
n ön qövsl
ə
rinin k
ə
narlar
ını
n hiperemiyas
ı
D) Damaq badamc
ı
qlar
ını
n ön qövsl
ə
rinin k
ə
narlar
ını
n qal
ı
nla
ş
mas
ı
E) Lakunalarda kazeoz-irinli t
ı
xaclar
ı
n olmas
ı
92. Adenoid vegetas
ı
yas
ı
 zamani e
ş
itm
ə
 azl
ığını
n hans
ı
 növün
ə
 rast g
ə
linir:
A) Sensonevral tip
B) Ham
ısı
C) Konduktiv tip
D) Heç biri
E) Qar
ışı
q tip (mix)
93. Xroniki tonzillitin hans
ı
 formas
ı
, B)S.Preobrajenski-V.T.Palçun

snifat
ı
na gör
ə
, birba
ş

əmə
liyyata göst
ə
ri
ş
dir:
A) Sad
ə
 forma
B) Toksiko-allergik forma I
C) Toksiko-allergik forma II
D) Sadalananlar
ı
n ham
ısı
E) Sadalananlar
ı
n heç biri


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə