1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiyaYüklə 5.01 Kb.
Pdf просмотр
səhifə3/14
tarix24.01.2017
ölçüsü5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

94. Damaq badamc
ığı
 udla
ğı
n yan divarlar
ı
ndan n
ə
 il
ə
 ayr
ılı
r:
A) Ayr
ı
lm
ı
r
B) Fassiya il
ə
C) 
Əzələlə
rl
ə
D) Çoxqatl
ı
 yast
ı
 epitell
ə
E) Kapsulla
95. Paratonzillitin hans
ı
 m
ə
rh
ələ
sind
ə
 t
ə
cili olaraq paratonzillyar sah
ə
 aç
ılı
r v
ə
 ya
tonzillektomiya apar
ılı
r:
A) 
İ
nfiltrativ
B) Ödemli
C) Kataral
D) Ödemli v
ə
 infiltrativ
E) Absesl
əşmə
96. Anginalar
ı
n hans
ı
 ümumi a
ğı
rla
ş
malar
ı
 rast g
ə
lm
ə
 tezliyin
ə
 gör
ə
 birinci
yeri tutur:
A) Sepsis
B) M
ədə
-ba
ğı
rsaq sistemi z
ədələ
nm
ələ
ri
C) Revmatizm v
ə
 ür
ə
k z
ədələ
nm
ələ
ri

D) Poliartrit
E) Qanyarad
ıcı
 orqanlar
ı
n z
ədələ
nm
ələ
ri
97. Bunlardan hans
ı
 otogen k
ə
ll
ə
daxli a
ğı
rla
ş
ma deyil?
A) meningit
B) labirintit
C) beyin absesi
D) otogen sepsis
E) sinustromboz
98. Q
ı
rtlaq v
ərə
mi ba
ş
lan
ğı
cda k
ə
skin kataral laringitd
ə
n n
ə
 il
ə
 f
ə
rql
ə
nir?
A) S
ə
s bükü
şlə
rinin h
ə
r ikisind
ə
 hipermiya v
ə
 ödemin olas
ı
 il
ə
B) Selikli qi
ş
an
ı
n hiperemiyas
ı
C) Çirkli boz 
ə
rpin olmas
ı
 il
ə
D) S
ə
s bükü
şlə
rinin birind
ə
 hipermiya v
ə
 ödemin olmas
ı
 il
ə
E) A
ğ
 irinli 
ə
rpin olmas
ı
 il
ə
99. Banal anginalar
ı

ə
sas tör
ə
dicisi hans
ıdı
r:
A) Strafilacoccus aureus
B) Streptococcus B-haemolyticus
C) Streptococcus viridans
D) Moraxella catarrhalis
E) Heamophilus influenzae
100. Bunlardan hans
ı
 udlaq limfadenoid h
ə
lq
ə
sin
ə
 daxil deyil:
A) Bir udlaq badamc
ığı
B) Bir dil badamc
ığı
C) Boyun limfa düyünl
ə
ri
D) 
İ
ki boru badamc
ığı
E) Bir cüt damaq badamc
ığı
101. Arxa tamponada zaman
ı
 tamponun burun-udlaqda uzun müdd
ə
t qalmas
ı
 n
ə
 il
ə

tic
ələnə
 bil
ə
r:
A) bronxit il
ə
B) sensonevral a
ğı
re
ş
itm
ə
 il
ə
C) k
ə
skin irinli orta otit, sinusit il
ə
D) burun ç
əpə
rinin deformasiyas
ı
 il
ə

E) pnevmoniya il
ə
102. Simanovski-Vensan-Plaut anginas
ını
n etioloji faktoru hans
ıdı
r:
A) fusiformis, Spirochaeta buccalis
B) Moraxella catarrhalis
C) Pseudomonas aeruginosa, Stafilacoccus aureus
D) Streptococcus viridans
E) Leptotryx buccalis
103. Labirintit zaman
ı
 ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ə
 v
ə
 spontan nistaqm
ı
n xarakterik c
əhə
tl
ə
rini
göst
ə
rin
A) ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ələ
r sistem xarakterlidir, nistaqm kiçik amplitudludur, iki komponentlidir
B) ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ələ
r sistem xarakterli deyil, nistaqm böyük amplitudal
ıdı
r, üfüqü
müst
ə
vid
ə
dir , komponentl
ə
r ay
ı
rd olunmur, istiqam
ə
ti x
ə
st
ə
 qulaq t
ərəfə
dir
C) ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ələ
r sistem xarakterlidir, nistaqm kiçik amplitudludur, üfüqü s
ə
thd
ə
dir,
komponentl
ə
r ay
ı
rd olunmur, istiqam
ə
ti sa
ğ
lam qulaq t
ərəfə
dir
D) ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ələ
r qeyri sistem xarakterlidir, spontam nistaq 3 ay davam edir
E) ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ələ
r sistem xarakterli deyil, nistaqm kiçik amplitudludur, iki komponentlidir,
vertikal müst
ə
vid
ə
dir, istiqam
ə
ti x
ə
st
ə
 qulaq t
ərəfə
dir
104. Damaq badamc
ı
qlar
ını
n hipertrofiyas
ı
 zaman
ı
 t
ə
tbiq edil
ə
n c
ə
rrahi 
əmə
liyyat
nec
ə
 adlan
ı
r:
A) Tonzillektomiya
B) Adenotomiya
C) Lakunotomiya
D) Tonzillotomiya
E) Kriodestruksiya
105. Udlaq badamc
ığını
n neç
ə
 d
ərəcə
li hipertrofiyas
ı
 ay
ı
rd olunur:
A) Dörd
B) Be
ş
C) Alt
ı
D) Üç
E) 
İ
ki
106. Bo
ğ
azdan yaxma 
ə
sas
ə
n hans
ı
 x
ə
st
ə
liyi inkar etm
ə
k üçün götürülür:
A) Sifilis
B) Difteriya
C) V
ərə
m

D) Sadalananlar
ı
n heç biri
E) Salmanelloz
107. Burun sümüyü s
ınığı
 olan v
ə
 k
ə
ll
ə ə
sas
ını
n sümükl
ə
rinin s
ı
nmas
ı
na 
ş
übh
ə
varsa müalic
ə
 n
ədə
n ba
ş
lay
ı
r?
A) digg
ə
tl
ə
 mü
ş
ahid
ə
B) sümük s
ını
qlar
ını
n t
ə
cili b
ə
rpas
ı
C) 
ş
ok 
ə
leyhin
ə
 terapiya
D) k
ə
ll
ə
 qapa
ğını
n trepanasiyas
ı
E) lümbal punksiya ( subaraxnoidal sah
ədə
 qan s
ı
zman
ı
 a
ş
kar etm
ə
k üçün)
108. Tonzillektomiyan
ı

ə
n çox rast g
ə
lin
ə
n f
ə
sad
ı
 hans
ıdı
r:
A) Udla
ğı
n parezi
B) Emfizema
C) Qanaxma
D) Disfoniya
E) T
ı
n-t
ı
nl
ı
q
109. Burun furunkulunun etiopatogenizind
ə ə
sas rol n
ə
dir:
A) d
ə
rinin yerli v
ə
 bütöv orqanizmin infeksiyaya qar
şı
 müqavim
ə
tinin azalmas
ı
B) iqlim amili
C) burun bo
ş
lu
ğ
unun selikli qi
ş
as
ını
n iltihab
ı
D) burun bo
ş
lu
ğ
unda atrofik prosesin olmas
ı
E) qa
şı
nma zaman
ı
 d
ə
ri örtüyünün mikro travmas
ı
110. Skarlatina zaman
ı
 mü
ş
ahid
ə
 edil
ə
n angina ucun a
şağı
kilardan hans
ı
 xarakter
ə
lam
ə
t hesab olunmur:
A) Yanaq selikli qi
ş
as
ı
nda rast g
ə
lin
ə
n Filatov-Koplik l
əkələ
ri
B) Udma zaman
ı ş
idd
ə
tli a
ğrı
C) Regionar limfadenit
D) Dilin «moru
ğ
ab
ə
nz
ə
r» 
şə
kil almas
ı
E) Yüks
ə
k temperatur
111. 
Ə
sn
ə
k difteriyas
ı
 zaman
ı
 rast g
ə
lin
ə

ə
rpin xüsusiyy
ə
tl
ə
ri hans
ıdı
r:
A) 
Ə
rp damaq badamc
ı
qlar
ını
n xaricin
ə
 yay
ılı
r, suda bat
ı
r
B) Nekrotik d
ə
yi
ş
iklik qeyd olunmur, 
ə
rp tünd-q
ə
hv
ə
yi olur, asan qopur
C) 
Ə
rp s
ə
thidir, asan götürülür
D) 
Ə
rp a
ğ
-sar
ı
 r
ə
ngd
ə
dir

E) 
Ə
rp damaq badamc
ı
qlar
ını
n üz
ə
rind
ə
 yerl
əş
ir, suda batm
ı
r
112. Lakunar anginan
ı
n xüsusiyy
ə
tl
ə
ri hans
ıdı
r:
A) 
Ə
rp damaq badamc
ı
qlar
ını
n üz
ə
rind
ə
 yerl
əş
ir v
ə
 k
ə
nara ç
ı
xm
ı
r
B) 
Ə
rp badamc
ı
qdan xaric
ə
 yay
ılı
r
C) 
İ
ltihab prosesin
ə
 follikullar c
ə
lb olunur
D) 
Ə
rp ç
ə
tin qopur, badamc
ığı
n s
ə
thind
ə
n qanaxma mü
ş
ahid
ə
 olunur
E) Mikrobioloji müayin
ə
 zaman
ı
 Löfler çöpü qeyd olunur
113. Otogen beyin v
ə
 beyincik absesl
ə
rinin klinikas
ı
nda ocaql
ı
 simptomlar
ı
n
yaranma s
əbə
bini göst
ə
rin.
A) k
ə
ll
ə
daxili t
ə
zyiqin yüks
ə
lm
ə
si
B) yum
ş
aq beyin qi
ş
as
ını
n iltihab
ı
C) onur
ğ
a beyni kanal
ı
nda t
ə
zyiqin qalxmas
ı
D) k
ə
ll
ə
-beyin sinirl
ə
rinin z
ədələ
nm
ə
si
E) bilavasit
ə
 beyin v
ə
 beyincik m
ə
rk
ə
zl
ə
rinin z
ədələ
nm
ə
si
114. Bu x
ə
st
ə
likl
ə
rd
ə
n hans
ı
 banal anginalara aiddir:
A) Fleqmanoz angina
B) Lyudviq anginas
ı
C) Aqranulositar angina
D) Monositar angina
E) Follikulyar angina
115. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 tonzillektomiyaya göst
ə
ri
ş
 deyildir:
A) Tonzillogen sepsis
B) T
ə
krarlanan abses
C) Xroniki tonzillitin sad
ə
 formas
ı
D) Dekompens
ə
 olunmu
ş
 formas
ı
E) Xroniki tonzillitin toksiko-allergik formas
ı
 II d
ərəcə
116. Vazomator rinit üçün n
ə
 xarakterik deyil:
A) bal
ı
qqulaqlar
ı
n ödemi
B) burun qanaxmas
ı
C) selikli ifrazat
D) burun t
ənə
ffüsünün ç
ə
tinl
əşmə
si
E) asq
ı
rma

117. Vegener granulematozunun diagnostikas
ı
nda 
əhə
miyy
ə
tli laborator müayin
ə
üsulunu göst
ə
rin
A) antimitoxondrial antitell
ə
rin t
ə
yini
B) gan
ı
n biokimy
ə
vi analizi
C) revmotestl
ə
r
D) antinüv
ə
 antitell
ə
rin t
ə
yini
E) antineytrofil sitoplazmatik antitell
ə
rin t
ə
yini
118. Tonzillektomiya 
əmə
liyyat
ı
ndan qabaq qanaxman
ı
n profilaktikas
ı
 m
ə
qs
ə
di il
ə
aşağı
dak
ı
 preparatlardan hans
ı
lar
ı
n t
ə
tbiqi m
ə
sl
əhə
t görül
ə
 bil
ə
r:
A) Aspirin, atropin, analgin
B) Kalsium glukonat, C-vitamini, vik
а
sol
C) Dimedrol, sinkumar, askorutin
D) Heparin, vik
а
sol, C-vitamini
E) Dimedrol, atropin, aspirin
119. Kliniki-morfoloj
ı
 bax
ı
mdan paratonzillitin hans
ı
 formalar
ı
 ay
ı
rd olunur:
A) Ödemli, infiltrativ, nekrotik
B) Hipertrofik, atrofik, ödemli
C) Absesl
əşmə
, nekrotik, ödemli
D) 
İ
nfiltrativ, hipertrofik, hipotrofik
E) Ödemli, infiltrativ, absesl
əşmə
120. Xarici qulaq hans
ı
 anatomik tör
əmələ
rd
ə
n t
əş
kil olunmu
ş
dur?
A) daxili qulaq keç
əcə
yi v
ə
 t
ə
bil bo
ş
lu
ğ
u
B) t
ə
bil bo
ş
lu
ğ
u
C) m
əmə
vari ç
ıxı
nt
ı
D) qulaq seyvan
ı
 v
ə
 xarici gulaq keç
əcə
yi
E) e
ş
itm
ə
 sümükçükl
ə
ri
121. Xroniki tonzilitin konservativ müalic
ə
 metodlar
ı
 hans
ı
lard
ı
r:
A) Badamc
ı
q lakunalar
ını
n yuyulmas
ı
, orqanizmin ümumi müqavim
ə
tinin qald
ırı
lmas
ı
B) Antibiotikoterapiya
C) Hormonoterapiya
D) Radiofrekans
E) Z
ə
li il
ə
 müalic
ə
122. Hans
ı
 reseptor aparat yar
ı
mdair
ə
vi kanallarda yerl
əş
ir?
A) membrana statokoniy

B) spiral korti orqan
ı
C) makulalar
D) qoxu reseptorlar
ı
E) cupula terminalis (qotaz)
123. Tonzillektomiya 
əmə
liyyat
ı
ndan sonra ilk iki gün 
ə
rzind
ə
 qar-qaralar
ı
n m
ə
sl
əhə
t
görülm
əmə
sinin 
ə
sas s
əbə
bi n
ə
dir:
A) Yara nahiyy
ə
sinin fibrinoz 
ə
rpl
ə
 örtülm
ə
sin
ə
 mane olmamaq(mudafi
ə
 val
ı
)
B) Yara nahiyy
ə
sinin iltihabi olmas
ı
C) Qanaxma t
ə
hlük
ə
si
D) 
Əmə
liyyat sah
ə
sinin a
ğrılı
 olmas
ı
E) Yara nahiyy
ə
sind
ə
 regenerativ prosesl
ə
rinin z
ə
ifl
əmə
si
124. Q
ı
rtla
ğı
n orta m
ə
rt
əbə
sinin x
ə

ə
ngind
ə
 ilk 
ə
vv
ə
l hans
ı
 simptom mü
ş
ahid
ə
olunur?
A) Disfagiya
B) S
ə
sin x
ırı
lt
ılı
 olmas
ı
C) Dizartriya
D) Tutma
şə
killi öskür
ə
k
E) Qida q
ə
bulunun ç
ə
tinl
əşmə
si
125. “Angina” x
ə
st
ə
liyi n
ə
dir:
A) Udlaq limfadenoid halqas
ını
n bir v
ə
 ya bir neç
ə
 komponentinin qeyri-spesifik iltihab
ıdı
r
B) Damaq badamc
ı
qlar
ını
n v
ə
 udla
ğı
n selikli qi
ş
as
ını
n spesifik iltihab
ıdı
r
C) Ümumi infeksion x
ə
st
ə
likdir v
ə
 udla
ğı
n selikli qi
ş
as
ını
n k
ə
skin iltihab
ı
 il
ə
 mü
ş
ahid
ə
olunur
D) Streptokokk etiologiyal
ı
 k
ə
skin yolxucu x
ə
st
ə
lik olub, k
ə
skin faringit 
ə
lam
ə
ti il
ə
 özünü
biruz
ə
 verir
E) Ümumi infeksion-allergik x
ə
st
ə
lik olub, damaq badamc
ı
qlar
ını
n k
ə
skin iltihab
ı
 il
ə

ş
ahid
ə
 olunur
126. Xarici yuxu arteriyas
ını
n hans
ı ş
ax
ə
si damaq badamc
ı
qlar
ını
n qidalanmas
ı
nda

tirak edir:
A) 
Ə
ng arteriyas
ı
B) Ham
ısı
C) Qalxan- udlaq arteriyas
ı
D) Dil arteriyas
ı
E) Üz arteriyas
ı

127. Udlaqda neç
ə
 hiss
ə
 ay
ı
rd olunur:
A) Üç
B) Dörd
C) Be
ş
D) 
İ
ki
E) Alt
ı
128. Otogen beyin absesi v
ə
 irinli leptomeningitin müalic
ə
sind
ə
 hans
ı
 antibiotikd
ə
n
istifad
ə
 olunur?
A) ancaq sefalosprin qrupundan
B) ancaq tetrasiklin qrupundan
C) anaerob infeksiya 
ə
leyhin
ə
 preparatlardan
D) ancaq penisillin qurupundan
E) kombin
ə
 olunmu
ş
 2-3 antibiotikd
ə
n
129. Monositar angina üçün qanda hans
ı
 d
ə
yi
ş
iklik xarakterdir?
A) D
ə
yi
ş
ilmi
ş
 mononuklearlar
ı
n say
ını
n 60-80% azalmas
ı
B) Eritrositl
ə
rin say
ını
n k
ə
skin artmas
ı
C) Leykositl
ə
rin say
ını
n artmas
ı
D) D
ə
yi
ş
ilmi
ş
 mononuklearlar
ı
n say
ını
n 60-80% artmas
ı
E) Limfositl
ə
rin miqdar
ını
n k
ə
skin azalmas
ı
130. S
ə

əmələgə
tirm
ədə
 hans
ı əzələ ə
sas rol oynay
ı
r?
A) Arxa üzük-çalovab
ə
nz
ə

əzələ
B) Ç
ə
p çalovab
ə
nz
ə

əzələ
C) Daxili qalxan-çalovab
ə
nz
ə

əzələ
D) Yan üzük-çalovab
ə
nz
ə

əzələ
E) Könd
ələ
n çalovab
ə
nz
ə

əzələ
131. Göb
ələ
kli angina zaman
ı ə
sn
ə
kd
ə
 n
ə
 d
ə
yi
ş
iklik olur?
A) Selikli qi
ş
an
ı
n yay
ı
lm
ış
 nekroz 
ə
lam
ə
tl
ə
ri
B) Selikli qi
ş
an
ı
n q
ı
rm
ızı
 qovucuqlarla örtülm
ə
si
C) Selikli qi
ş
an
ı
n yay
ı
lm
ış
 hiperemiyas
ı
 fonunda nöqt
ə
vari sar
ı
mt
ı
l l
əkələ
r
D) Selikli qi
ş
an
ı
n yay
ı
lm
ış
 hiperemiyas
ı
 fonunda k
ə
smikvari a
ğı
mt
ı
l l
əkələ
r
E) Selikli qi
ş
an
ı
n fibrinoz 
ə
rpl
ə
 örtülm
ə
si
132. K
ə
skin ifad
ə
 olunmu
ş
 t
ə
ngn


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə