1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiyaYüklə 315.2 Kb.
Pdf просмотр
səhifə4/14
tarix24.01.2017
ölçüsü315.2 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

əfə
slik, sif
ə
t sol
ğ
un göyümtül r
ə
ngd
ə
, soyuq
yap
ış
qanl
ı
 t
ə
r il
ə
 örtülmü
ş
, qorxu hissiyyat
ı
 v
ə
 s
ə
s yar
ığını
n 2-3 mm-
ə
 q
ədə
r

daralmas
ı
 il
ə
 mü
ş
ay
ə
t olunan inspirator t
ə
ngn
əfə
slik stenozun hans
ı
 m
ə
rh
ələ
sin
ə
uy
ğ
undur?
A) Dekompensasiya
B) Asfiksiya
C) Subkompensasiya
D) Bel
ə
 bir m
ə
rh
ələ
 yoxdur
E) Kompensasiya
133. A
şağı
dak
ı
 hans
ı
 qi
ğı
rda
ğı
n ödem v
ə
 infiltrasiyas
ı
 qida borusunun birinci
daralmas
ını
n yad cismi zaman
ı
 vasit
ə
li larinqoskopiyada mü
ş
ahid
ə
 edilir?
A) Buynuzab
ə
nz
ə
r q
ığı
rda
ğı
n
B) Üzüy
əbə
nz
ə
r q
ığı
rda
ğı
n
C) Çalovab
ə
nz
ə
r q
ığı
rda
ğı
n
D) Qalxanab
ə
nz
ə
r q
ığı
rda
ğı
n
E) Q
ı
rtlaq qapa
ğı
 q
ığı
rda
ğı
n
134. Dö
ş
 sümüyünün arxas
ı
nda hiss edil
ə
n a
ğrı
, b
ədə
nin m
ə
cburi v
ə
ziyy
ə
ti: ba
şı
n
ön
ə
 do
ğ
ru 
ə
yilm
ə
si, b
ədə
nl
ə
 birlikd
ə
 sa
ğ
a v
ə
 ya sola dönm
ə
si, üzünd
ə
 qorxu ifad
ə
si
aşağı
da sadalanan hans
ı
 x
ə
st
ə
lik üçün xarakterdir?
A) Ezofagit
B) K
ə
skin kataral laringit
C) Retrofaringeal abses
D) Qida borusunun yad cismi
E) K
ə
skin traxeit
135. Qida borusunun yan
ığını
 tör
ədə
n madd
ə
 x
ə
st
ə
nin a
ğı
z suyu v
ə
 qusuntu
kütl
ə
sind
ə
 n
ə
 q
ədə
r müdd
ə

ə
rzind
ə
 a
ş
kar oluna bil
ə
r?
A) 
İ
lk iki gün
B) 1 h
ə
ft
ə
C) 72 saat
D) 10 gün
E) 1 ay
136. Bunlardan hans
ı
 udlaq divar
ını
n qi
ş
alar
ı
na aid deyil:
A) Birl
əş
dirici toxuma (adventisiya)
B) Selikli qi
ş
a
C) Periost
D) 
Əzələ

E) Fibroz
137. Xarici burundan qan hara tökülür.
A) Qalxanab
ə
nz
ə
r venaya
B) ba
ş
-boyun venas
ı
na
C) Göz venas
ı
na
D) dil venas
ı
na
E) Üz venas
ı
na
138. X
ış
 sümüyü burun bo
ş
lu
ğ
unun hansi divar
ını əmələ
 g
ə
tirir.
A) Medial
B) lateral
C) yuxar
ı
D) heç biri
E) a
şağı
139. E
ş
itm
ə
 analizatorunun periferik reseptoru olan Korti üzvü hans
ı
 zar
ı
n üz
ə
rind
ə
yerl
əş
ir?
A) Reysner zar
ı
B) Örtük zar
ı
C) 
İ
lbiz axaca
ğını
n lateral divar
ı
nda
D) H
ə
m Reysner, h
ə
m d
ə
 örtük zar
ı
nda
E) 
Ə
sas zar
140. Burun bal
ı
qqulaqlar
ı
 burun bo
ş
lu
ğ
unun hans
ı
 divar
ı
nda yerl
əş
ir.
A) lateral
B) a
şağı
C) ön
D) medial
E) yuxar
ı
141. Burun bo
ş
lu
ğ
unun bay
ı
r divar
ı
na aid deyil.
A) 
ə
ng sümüyünün al
ı
n ç
ıxı
nt
ısı
B) burun sümüyü
C) damaq sümüyünün perpendikulyar s
ə
fh
ə
si
D) 
ə
sas sümüyün böyük qanad
ını
n iç
ə
ri s
ə
thi

E) göz ya
şı
 sümüyü
142. X
ə
lbir labirintinin arxa hüceyr
ələ
ri hans
ı
 sinirl
ə
 h
ə
ms
ə
rh
ə
ddir:
A) üçlü
B) uzaqla
şdırıcı
C) blok
D) görm
ə
E) gözün h
ərə
ki siniri
143. Burun bo
ş
lu
ğ
unun hans
ı
 bal
ı
qqulaqlar
ı
 var:
A) a
şağı
,orta,yuxar
ı
B) ancaq yuxar
ı
 v
ə
 a
şağı
C) yuxar
ı
,a
şağı
,lateral
D) ancaq a
şağı
 v
ə
 orta
E) medial,lateral
144. Ön rinoskopiya zaman
ı
 daha çox n
ə
yi müayin
ə
 etm
ə
k olar:
A) yuxar
ı
 burun baliqqula
ğını
B) ancaq a
şağı
 burun bal
ı
qqula
ğını
C) ancaq orta burun bal
ı
qqula
ğını
D) burun ç
əpə
rini, a
şağı
 v
ə
 orta burun baliqqulaglar
ını
E) yuxari burun keç
əcə
yini
145. Burun-udla
ğı
n ön divar
ını
 n
ə
 t
əş
kil edir:
A) Xoanalar
B) E
ş
itm
ə
 borusunun udlaq a
ğzı
C) Boru badamc
ı
qlar
ı
D) Sadalananlar
ı
n heç biri
E) Udlaq badamc
ığı
146. Göz ya
şı
-burun kanal
ı
 hara aç
ılı
r:
A) yuxar
ı
 burun keç
əcə
yin
ə
B) ümumi burun keç
əcə
yin
ə
C) sfeno-etmoidal sah
əyə
D) a
şağı
 burun keç
əcə
yin
ə
E) orta burun keç
əcə
yin
ə

147. Orta burun keç
əcə
yin
ə
 n
ə
 aç
ılı
r:
A) göz ya
şı
-burun kanal
ı
B) bütün burun 
ə
traf
ı
 cibl
ə
r
C) x
ə
lbir labirintinin ön v
ə
 orta hüceyr
ələ
ri , al
ı
n v
ə ə
ng cibl
ə
ri
D) x
ə
lbir labirintinin arxa hüceyr
ələ
ri
E) 
ə
sas cib
148. Yuxar
ı
 burun keç
əcə
yin
ə
 n
ə
 aç
ılı
r:
A) x
ə
lbir labirintinin bütün hüceyr
ələ
ri
B) al
ı
n cibi
C) göz ya
şı
-burun kanal
ı
D) 
ə
ng cibi
E) arxa x
ə
lbir hüceyr
ələ
ri , 
ə
sas cib
149. Larinqofistula n
ə
dir?
A) Q
ı
rtla
ğı
n yar
ı
lmas
ı
B) Q
ı
rtla
ğı
n hiss
ə
vi rezeksiyas
ı
C) Q
ı
rtlaqda rekonstruktiv 
əmə
liyyat
D) Q
ı
rtla
ğı
n tam ç
ı
xar
ı
lmas
ı
E) S
ə
s bükü
ş
ünün ç
ı
xar
ı
lmas
ı
150. Burun bo
ş
lu
ğ
unda havan
ı
n isinm
ə
sind
ə ə
sas rolu n
ə
 t
əş
kil edir:
A) sümük toxumas
ı
B) q
ığı
rdaq toxumas
ı
C) selik v
ə
zil
ə
ri
D) s
ə
yrici epiteli
E) kavernoz toxuma
151. A
şağı
da sadalananlardan hans
ı
 otogen k
ə
ll
ə
daxili a
ğı
rla
ş
malara aid deyil?
A) ba
ş
 beyin absesi
B) subaraxnoidal qans
ı
zma
C) ekstradural abses
D) meninqit
E) subdural abses
152. 
İ
yli madd
ələ
rin malekulas
ı
 nec
ə
 adlan
ı
r:

A) otokininl
ə
r
B) odorivektorlar
C) opsoninl
ə
r
D) otolitl
ə
r
E) endoporfirinl
ə
r
153. Burunun 
ə
sas xüsusiyy
ə
tl
ə
rin
ə
 aid deyil:
A) t
ənə
ffüs
B) qoxu
C) dad bilm
ə
D) müdafi
ə
E) rezonator
154. N
əfə
salma zaman
ı
 hava ax
ınını

ə
sas hiss
ə
si hans
ı
 burun keç
əcə
yind
ə
n keçir:
A) orta
B) a
şağı
C) ümumi
D) yuxar
ı
E) orta v
ə
 yuxar
ı
155. Gicgah sümüyünün rentgenoloji müayin
ə
sind
ə
 hans
ı
 proyeksiyalardan istifad
ə
olunur?
A) 
Ş
üller üsulu
B) al
ı
n-burun proyeksiyas
ı
C) yaln
ı
z aksial proyeksiya
D) k
ə
ll
ə
nin yan proyeksiyas
ı
E) burun-ç
ənə
 proyeksiyas
ı
156. Burun v
ə
 burun
ə
traf
ı
 cibl
ə
rin qan t
ə
chizat
ı
 n
ə
 vasit
ə
sil
ə
dir:
A) dil arteriyas
ını

ş
ax
ələ
ril
ə
B) yuxar
ı
 qalxanab
ə
nz
ə
r arteriya vasit
ə
sil
ə
C) a
şağı
 qalxanab
ə
nz
ə
r arteriya vasit
ə
sil
ə
D) onur
ğ
a arteriyas
ını

ş
ax
ələ
ril
ə
E) xarici v
ə
 daxili yuxu arteriyas
ını

ş
ax
ələ
ril
ə
157. Burun bo
ş
lu
ğ
unun ön hiss
ə
sind
ə
n limfa hans
ı
 limfa düyünl
ə
rin
ə
 ax
ı
r:

A) ön boyun
B) udlaqarxas
ı
C) d
ə
rin boyun
D) arxa boyun
E) ç
ənə
alt
ı
158. Aortan
ı
n anevrizmas
ı
, yem
ə
k borusu, traxeya, bronx v
ə
 divararal
ığını

şişlə
ri,
perikardit, a
ğ
 ciy
ə
rl
ə
rin zirv
ələ
rind
ə
 fibroz q
ı
rtlaqda hans
ı
 patoloj
ı
 prosesin ba
ş
verm
ə
sin
ə
 s
əbə
b ola bil
ə
r?
A) Q
ı
rtla
ğı
n iflici
B) mimiki 
əzələlə
rin iflici
C) Q
ı
rtla
ğı
n anesteziyas
ı
D) dad hissiyat
ını
n pozulmas
ı
E) yum
ş
aq dama
ğı
n iflici
159. Hans
ı
 epiteli burun bo
ş
lu
ğ
unda ötürücü funksiyan
ı
 yerin
ə
 yetirir:
A) kub
şə
killi
B) s
ə
yrici
C) çoxqatl
ı
 yast
ı
D) qoxu
E) keçid
160. X
ə
lbir sümüyünün x
ə
lbir s
ə
fh
ə
sind
ə
n hans
ı
 sinirin lifl
ə
ri keçir:
A) azan
B) üçlü sinirin 1-ci 
ş
ax
ə
si
C) qoxu
D) üçlü sinirin 2-ci 
ş
ax
ə
si
E) üz
161. V
ərə
m meningiti zaman
ı
 likvordak
ı
 d
ə
yi
ş
iklikl
ə
ri göst
ə
rin
A) hüceyr
ə
 miqdar
ı
 1 mkl-d
ə
 1000, 
ə
sas
ə
n neytrofill
ə
r
B) hüceyr
ə
 miqdar
ı
 1 mkl-d
ə
 10, 
ə
sas
ə
n limfositl
ə
r
C) hüceyr
ə
 miqdar
ı
 1 mkl-d
ə
 20, 
ə
sas
ə
n neytrofil
D) hüceyr
ə
 miqdar
ı
 1 mkl-d
ə
 50-500, 
ə
sas
ə
n limfositl
ə
r
E) hüceyr
ə
 miqdar
ı
 1 mkl-d
ə
 300, 
ə
sas
ə
n neytrofil

162. Burun ç
əpə
rinin 
ə
sas funksiyas
ı
:
A) burun bo
ş
lu
ğ
unu iki hiss
əyə
 bölm
ə
k
B) qoruyucu
C) qoxu
D) t
ənə
ffüs
E) rezonator
163. Burun bo
ş
lu
ğ
unun selikli qi
ş
as
ı
nda 
ə
n aktiv mukosiliar ötürm
ə
 haradad
ı
r:
A) orta burun bal
ı
qqula
ğı
nda
B) burun ç
əpə
rind
ə
C) yuxar
ı
 burun bal
ı
qqula
ğı
nda
D) a
ş
ag
ı
 burun bal
ı
qqula
ğı
nda
E) burun bo
ş
lu
ğ
unun dibind
ə
164. Bunlardan hans
ı
 otosklerozun 
ə
sas simptomlar
ı
ndand
ı
r?
A) e
ş
itm
ə
nin s
ə
si q
ə
buledici aparat
ı
n patologiyas
ı
 tipli a
şağı
 dü
şmə
si, Jelle s
ı
na
ğı
 (+)
B) qulaqdan irinli ifrazat
ı
n axmas
ı
C) t
ə
bil p
ə
rd
ə
sinin perforasiyas
ı
D) qulaq a
ğrısı
E) e
ş
itm
ə
nin h
ə
r iki qulaqda z
ə
ifl
əmə
si v
ə
 qulaqda küy
165. Ma
ğ
aral
ı
 venoz ilg
ə
k burun bo
ş
lu
ğ
unda hans
ı
 funksiyan
ı
 yerin
ə
 yetirir:
A) ötürücü
B) n
ə
ml
ə
ndirm
ə
C) rezonator
D) isitm
ə
E) t
ənə
ffüs
166. 
Ə
n böyük burun
ə
traf
ı
 cib hans
ıdı
r:
A) 
ə
ng
B) x
ə
lbir labirintinin ön hüceyr
ələ
ri
C) x
ə
lbir
D) 
ə
sas
E) al
ı
n
167. Böyükl
ə
rd
ə ə
sas
ə
n neç
ə
 burun
ə
traf
ı
 cib inki
ş
af etmi
ş
 olur:

A) 8
B) 6
C) 4
D) 10
E) 2
168. Göz yuvas
ını
n a
şağı
 divar
ı
 n
ə
 il
ə
 h
ə
ms
ə
rh
ə
ddir:
A) 
ə
ng cibi il
ə
B) al
ı
n cibi il
ə
C) burun bo
ş
lu
ğ
u il
ə
D) 
ə
sas cib il
ə
E) x
ə
lbirin labirint huceyr
ələ
ril
ə
169. Köp
ə
k çuxuru 
ə
ng cibinin hans
ı
 divar
ı
nda yerl
əş
ir:
A) yuxar
ı
B) a
şağı
C) arxa
D) medial
E) ön
170. S
ə
sikeçir
ə
n aparat
ı
n patologiyas
ı
 zaman
ı
 Veber s
ı
na
ğı
nda s
ə
s hans
ı
 gula
ğ
a
lateralizasiya edir?
A) s
ə
s ortada olur
B) s
ə
s h
ə
r 2 qulaqda e
ş
idilir
C) e
ş
itm
ə
 olmur
D) x
ə
st
ə
 qulaq t
ərəfə
E) sa
ğ
lam qulaq t
ərəfə
171. 
Ə
ng cibinin 
ə
n nazik divar
ı
 hans
ıdı
r:
A) a
şağı
B) yuxar
ı
C) ön
D) medial
E) arxa
172. Göz yuvas
ı
alt
ı
 sinirin kanal
ı ə
ng cibinin hans
ı
 divar
ı
nda yerl
əş
ir:

A) arxa
B) medial
C) ön
D) yuxar
ı
E) a
şağı
173. 
Ə
ng cibinin arxa divar
ını
 n
ə əmələ
 g
ə
tirir:
A) 
ə
sas sümük
B) 
ə
ng sümüyünün cismi
C) 
ə
ng sümüyünün qabar
ı
D) 
ə
ng sümüyünün almac
ı
q ç
ıxı
nt
ısı
E) alveolyar ç
ıxı
nt
ı
174. K
ə
skin rinitin 1-ci m
ə
rh
ələ
si nec
ə
 adlan
ı
r:
A) seroz ekssudasiya
B) quru q
ıcı
qlanma
C) selikli-irinli ifrazat
D) simptomsuz keçm
ə
E) latent
175. 
Ə
ng cibi hara aç
ılı
r:
A) a
şağı
 burun keç
əcə
yin
ə
B) orta burun keç
əcə
yin
ə
C) yuxar
ı
 burun keç
əcə
yin
ə
D) ümumi burun keç
əcə
yin
ə
E) sfeno-etmoidal sah
əyə
176. Kisselbax sah
ə
si burun bo
ş
lu
ğ
unda harada yerl
əş
ir:
A) a
şağı
 burun bal
ı
qqula
ğını
n selikli qi
ş
as
ı
nda
B) burun ç
əpə
rinin ön-a
şağı
 hiss
ə
sind
ə
C) burun bo
ş
lu
ğ
unun dibind
ə
D) orta burun bal
ı
qqula
ğını
n selikli qi
ş
as
ı
nda
E) burun ç
əpə
rinin yuxar
ı
 hiss
ə
sind
ə
177. 
Ə
ng cibinin iltihab
ını

əmələ
 g
əımə
sind
ə
 onun axaca
ğını
n hans
ı
 xüsusiyy
ə
ti rol
oynay
ı
r?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə