1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiyaYüklə 315.2 Kb.
Pdf просмотр
səhifə5/14
tarix24.01.2017
ölçüsü315.2 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

178. 
Ə
ng cibinin hans
ı
 divar
ı
 alveolyar ç
ıxı
nt
ı
 il
ə əmələ
 g
ə
lmi
ş
dir:
A) yuxar
ı
B) a
şağı
C) ön
D) arxa
E) medial
179. 
Ə
ng cibinin t
ə
bii d
ə
liyi hans
ı
 divarda yerl
əş
ir:
A) a
şağı
B) arxa
C) ön
D) yuxar
ı
E) medial
180. Xroniki mezotimpanitin diaqnostikas
ı
 n
əyə ə
saslan
ı
r?
A) t
ə
bil p
ə
rd
ə
sinin sallanm
ış
 hiss
ə
sind
ə
 perforasiya var
B) t
ə
bil p
ə
rd
ə
si tutqundur v
ə
 iç
ə
ri dart
ılı
b
C) t
ə
bil p
ə
rd
ə
si çap
ı
ql
ı
 d
ə
yi
ş
ib
D) t
ə
bil p
ə
rd
ə
sinin g
ə
rginl
əş
mi
ş
 hiss
ə
sind
ə
 perforasiya var v
ə
 periodik olaraq qulaqdan
irinaxma mü
ş
ahid
ə
 olunur.
E) ostoskopiyada t
ə
bil p
ə
rd
ə
si hiperemiyal
ıdı
r
181. 
Ə
ng cibind
ə
 selik hara h
ərəkə
t edir:
A) cibin dibin
ə
 do
ğ
ru
B) 
ə
ng cibinin t
ə
bii d
ə
liyin
ə
 do
ğ
ru
C) cibin dibind
ə
n
D) cibin t
ə
bii d
ə
liyind
ə
n
E) önd
ə
n arxaya
182. Hans
ı
 burun
ə
traf
ı
 cib olmur:

A) x
ə
lbir
B) 
ə
sas
C) gicgah cibi
D) al
ı
n
E) 
ə
ng
183. Burun furunkulunun etioloji amili n
ə
dir:
A) göy-ya
şı
l irin çöpl
ə
ri
B) stafilakokk
C) allergiya
D) mikoplazma
E) herpes virusu
184. X
ə
lbir labirinti ön k
ə
ll
ə
 çuxurundan n
ə
 il
ə
 ayr
ılı
r:
A) damaq sümüyünün üfüqi s
ə
fh
ə
sil
ə
B) burun bal
ı
qqula
ğı
 il
ə
C) ka
ğı
z s
ə
fh
ə
 il
ə
D) perpendikulyar s
ə
fh
ə
 il
ə
E) x
ə
lbir s
ə
fh
ə
 il
ə
185. X
ə
lbir labirintinin hücr
ələ
ri simmetrik yerl
əş
ib:
A) ancaq u
ş
aqlarda
B) ancaq böyükl
ə
rd
ə
C) yox
D) h
ə
E) ya
şlı
larda
186. X
ə
lbir labirinti hans
ı
 k
ə
ll
ə
 çuxuru il
ə
 h
ə
ms
ə
rh
ə
ddir:
A) orta
B) ön v
ə
 orta
C) orta v
ə
 arxa
D) arxa
E) ön
187. 
Ə
ng cibinin selikli qi
ş
as
ını
 hans
ı
 epiteli örtür:
A) çoxs
ı
ral
ı
 s
ə
yrici silindirik

B) t
ə
kqatl
ı
 yast
ı
C) kub
şə
killi
D) t
ə
kqatl
ı
 silindirik
E) çoxqatl
ı
 yast
ı
188. Orbitan
ı
n medial divar
ı
 il
ə
 hans
ı
 burun
ə
traf
ı
 cibl
ə
r h
ə
ms
ə
rh
ə
ddir:
A) 
ə
ng
B) 
ə
sas
C) x
ə
lbir
D) al
ı
n v
ə ə
sas
E) al
ı
n
189. Jelle s
ı
na
ğı
 n
ə
 üçün t
ə
tbiq olunur?
A) sümük v
ə
 hava keçircikl
ə
rinin müdd
ə
tini müqayis
ə
li qiym
ə
tl
ə
ndirm
ə
k üçün
B) e
ş
itm
ə
nin lateralizasiyas
ını
 t
ə
yin etm
ə
k üçün
C) ç
ə
kicin t
ə
bil p
ə
rd
ə
sind
ə
 h
ərə
kiliyini yoxlamaq üçün
D) sümük keçiricikl
ə
rinin müdd
ə
tini h
ə
r iki qulaqda müqayis
ə
vi qiym
ə
tl
ə
ndirm
ə
k üçün
E) üz
ə
nginin d
ə
hliz p
ə
nc
ərə
si üz
ə
rind
ə
 h
ərə
kiliyini yoxlamaq üçün
190. X
ə
lbir labirintinin arxa hüceyr
ələ
rinin axaca
ğı
 hara aç
ılı
r:
A) a
şağı
 burun keç
əcə
yin
ə
B) xoanaya
C) sfeno-etmoidal sah
əyə
D) yuxar
ı
 burun keç
əcə
yin
ə
E) orta burun keç
əcə
yin
ə
191. X
ə
lbir labirintinin huceyr
ələ
ri burun bo
ş
lu
ğ
u il
ə
 hans
ı
 burun keç
əcə
yi vasit
ə
sil
ə
ə
laq
ələ
nir:
A) a
şağı
 v
ə
 orta
B) ancaq yuxar
ı
C) orta v
ə
 yuxar
ı
D) orta
E) ancaq a
şağı
192. Burun 
ə
trafi cibl
ərə
 hava 
ə
sas
ə
n n
ə
 zaman keçir:
A) n
əfə
salma zaman
ı

B) n
əfə
sverm
ə
 zaman
ı
C) n
əfə
salma v
ə
 n
əfə
sverm
ə
 zaman
ı
D) ya
ş
la 
ə
laq
ə
dard
ı
r
E) keçmir
193. Veber v
ə
zil
ə
ri harada yerl
əş
ir:
A) Udlaqarxas
ı
 sah
ədə
B) Dil badamc
ığını

ə
traf
ı
nda
C) Damaq badamc
ı
qlar
ını
n a
şağı
 qütbünd
ə
D) Damaq badamc
ı
qlar
ını
n yuxar
ı
 qütbünd
ə
E) Paratonzillyar sah
ədə
194. Burunun rezonans funksiyas
ı
nda hans
ı
 cibl
ə
r i
ş
tirak edir:
A) 
ə
ng
B) 
ə
sas
C) x
ə
lbir labirintinin arxa hüceyr
ələ
ri
D) bütün burun 
ə
traf
ı
 cibl
ə
r
E) al
ı
n
195. Kis
ə
cik v
ə
 torbac
ı
qda olan reseptorlar nec
ə
 adlan
ı
r?
A) ampulyar aparat
B) otolit v
ə
 ampulyar aparatlar
C) korti orqan
ı
D) otolit reseptorlar
ı
E) olfaktor reseptorlar
196. Al
ı
n cibinin 
ə
n qal
ı
n divar
ı
:
A) a
şağı
B) ön
C) arxa
D) yuxar
ı
E) medial
197. Alin cibinin hans
ı
 divar
ını
n t
ə
rkibind
ə
 süng
ə
ri madd
ə
 yoxdur v
ə
 kompakt

fh
ədə
n t
əş
kil olunmu
ş
dur:
A) medial
B) arxa

C) yuxar
ı
D) a
şağı
E) ön
198. Al
ı
n cibl
ə
ri saqittal k
ə
sikd
ə
 hans
ı
 formadad
ı
r:
A) prizma 
şə
killi
B) oval
C) kub 
şə
killi
D) üçbucaq
E) çoxüzlü
199. Allergik rinitd
ə
 ifrazat
ı
n xüsusiyy
ə
ti:
A) az migdarda
B) irinli
C) çoxlu selikli v
ə
 seroz
D) xo
ş
ag
ə
lm
ə
z iyli
E) hemorragik
200. Al
ı
n cibinin arxa divar
ı
 n
ə
 il
ə
 h
ə
ms
ə
rh
ə
ddir:
A) orta k
ə
ll
ə
 çuxuru il
ə
B) qanad-damaq çuxuru il
ə
C) “S”-
ə
 b
ə
nz
ə
r cib il
ə
D) ön k
ə
ll
ə
 çuxuru il
ə
E) ma
ğ
aral
ı
 cib il
ə
201. Al
ı
n-burun kanal
ı
 d
ə
liyi al
ı
n cibinin hans
ı
 divar
ı
ndad
ı
r:
A) arxa
B) ön
C) medial
D) yuxar
ı
E) a
şağı
202. Hans
ı
 badamc
ığı
n hipertrofiyas
ı
 adenoid adlan
ı
r:
A) Damaq
B) Udlaq
C) Dil

D) Boru
E) Q
ı
rtlaq
203. Al
ı
n cibi hara aç
ılı
r:
A) a
şağı
 burun keç
əcə
yin
ə
B) orta burun keç
ə
yin
ə
C) yuxar
ı
 burun keç
əcə
yin
ə
D) xoanalara
E) ümumi burun keç
əcə
yin
ə
204. Al
ı
n cibinin a
şağı
 divar
ı ə
sas
ə
n n
ə
 il
ə
 h
ə
ms
ə
rh
ə
ddir:
A) göz yuvas
ı
 il
ə
B) x
ə
lbir labirinti il
ə
C) qanad-damaq çuxuru il
ə
D) burun bo
ş
lu
ğ
u il
ə
E) xoana il
ə
205. Al
ı
n cibinin hans
ı
 divar
ı
 göz yuvas
ı
 il
ə
 h
ə
ms
ə
rh
ə
ddir:
A) medial
B) ön
C) arxa
D) a
şağı
E) yuxar
ı
206. K
ə
skin q
ı
rtlaq stenozunun dekompensasiya stadiyas
ı
nda s
ə
s yar
ığını
n eni
neç
ə
dir?
A) 4-5 mm
B) 6-7 mm
C) 8-9 mm
D) 10-12 mm
E) 2-3 mm
207. Göz yuvas
ını
n yuxar
ı
 divar
ı
 n
ə
 il
ə
 h
ə
ms
ə
rh
ə
ddir:
A) 
ə
ng cibi il
ə
B) al
ı
n cibi il
ə
C) burun bo
ş
lu
ğ
u il
ə

D) 
ə
sas cib il
ə
E) x
ə
lbir labirintl
ə
208. Pansinusit n
ə
dir:
A) bütün burun
ə
traf
ı
 cibl
ə
rin iltihab
ı
B) 
ə
ng v
ə
 etmoidal cibl
ə
rin iltihab
ı
C) al
ı
n v
ə ə
sas cibl
ə
rin iltihab
ı
D) h
ə
r iki t
ərə
fd
ə ə
ng cibl
ə
rin iltihab
ı
E) bir t
ərə
fd
ə
 bütün burun
ə
traf
ı
 cibl
ə
rin iltihab
ı
209. 
Ə
sas cibin axacaq d
ə
liyi onun hans
ı
 divar
ı
nda yerl
əş
ir:
A) a
şağı
 divarda
B) ön divarda
C) yuxar
ı
 divarda
D) lateral divarda
E) arxa divarda
210. 
Ə
sas cib (sinus sfenoidalis) harada yerl
əş
ir:
A) 
ə
ng sümüyünün cismind
ə
B) al
ı
n sümüyünün cismind
ə
C) gicgah sümüyünün cismind
ə
D) x
ə
lbir labirintind
ə
E) 
ə
sas sümüyün cismind
ə
211. 
Ə
sas cibin orta h
ə
cmi:
A) 5-6 sm
3
B) 7-8 sm
3
C) 1-2 sm
3
D) 9-10 sm
3
E) 3-4 sm
3
212. A
şağı
da göst
ə
ril
ə
n preparatlardan otogen beyin absesl
ə
rind
ə
 k
ə
ll
ə
daxili t
ə
zyiqi
aşağı
 salmaq üçün istifad
ə
 olunanlar
ı
 seçin
A) 25%-li Mg-sulfat, mannitol, laziks, qlukokortikoidl
ə
r, eufillin
B) reopoliqlyukin, 5%-li glukoza, antibiotikl
ə
r, sulfanilamid preparatlar
C) hemodez ,ringer m
ə
hlulu, plazma

D) reopoliqlyukin, hemodez, papaverin, dibazol
E) hemodez, 0,9% NaCl m
ə
hlulu, qan, plazma, antibiotikl
ə
r
213. 
Ə
sas cibin yuxar
ı
 divar
ı
na n
ə
 söyk
ə
nir:
A) ancaq hipofiz
B) beyinin al
ı
n pay
ını
n bir hiss
ə
si v
ə
 hipofiz
C) beyinin gicgah pay
ı
D) beyincik
E) beyinin 
ə
ns
ə
 pay
ı
214. Udla
ğı
n yuxar
ı ş
öb
ələ
rinin hissi innervasiyas
ı
 hans
ı
 sinir t
ərə
find
ə
n yerin
ə
yetirilir:
A) Azan sinir
B) Üçlü sinirin 2-ci 
ş
ax
ə
si
C) Dil-udlaq siniri
D) 
Ə
lav
ə
 sinir
E) Üz siniri
215. 
Ə
sas cibin bay
ı
r divar
ı
na n
ə
 söyk
ə
nir:
A) vidaci vena
B) bazilyar arteriya
C) daxili yuxu arteriyas
ı
D) görm
ə
 çarpaz
ı
E) xarici yuxu arteriyas
ı
216. Ma
ğ
aral
ı
 cib 
ə
sas cibin hans
ı
 divar
ı
na söyk
ə
nir:
A) yuxar
ı
B) ön
C) bay
ı
r
D) a
şağı
E) arxa
217. 
Ə
sas cibin t
ə
bii d
ə
liyi hara aç
ılı
r:
A) orta burun keç
əcə
yin
ə
B) a
şağı
 burun keç
əcə
yin
ə
C) ümumi burun keç
əcə
yin
ə
D) yuxar
ı
 burun keç
əcə
yinin 
ə
sas-x
ə
lbir sah
ə
sin
ə

E) xoanaya
218. Udla
ğı
n limfadenoid halqas
ı
 hans
ı
 endokrin v
ə
zil
ə
rl
ə
 s
ı

ə
laq
əyə
 malikdir:
A) Timus
B) Hipofiz
C) Sadalananlar
ı
n ham
ısı
D) Qalxanab
ə
nz
ə
r v
ə
zi
E) Böyr
ə
küstü v
ə
zil
ə
r
219. Bu faktlardan hans
ı
 burun furunkulunun 
əmələ
 g
ə
lm
ə
sin
ə
 daha çox 
şə
rait
yarad
ı
r:
A) böyr
ə
kl
ə
rin patalogiyas
ı
B) ür
ə
k-damar patalogiyas
ı
C) 
şəkə
rli diabet
D) sinusit
E) burunun anadang
ə
lm
ə
 anomaliyas
ı
220. Astmatik (aspirin) triadaya n
ə
 xarakter deyil
A) asetilsalisil tur
ş
usu preparatlar
ı
na h
ə
ssasl
ı
g
B) burun bo
ş
lu
ğ
u selikli gi
ş
as
ı
nin polipoz d
ə
yi
ş
iylikl
ə
ri
C) bronxial astma
D) analgin v
ə
 penisillin preparatlar
ı
na h
ə
ssasl
ı
g
E) topik kortikosteroidl
ərə
 h
ə
ssasl
ı
g
221. Ba
şı
n v
ə
ziyy
ə
tini d
ə
yi
ş
dikd
ə
 x
ə
st
ə
nin y
ıxı
lma istiqam
ə
tinin d
ə
yi
şmə
si n
ə
yi
göst
ə
rir?
A) h
ə
m beyincik, h
ə
m d
ə
 vestibulyar patologiyad
ı
r
B) Vestibulyar aparat
ı
n patologiyas
ıdı
r
C) gicgah ataksiyas
ıdı
r
D) beyincik patologiyas
ıdı
r
E) ba
ş
 beynin patologiyas
ıdı
r
222. Burun furunkulu n
ə
dir:
A) tük kis
ə
sinin k
ə
skin iltihab
ı
B) epidermisin iltihab
ı
C) selikli qi
ş
an
ı
n k
ə
skin iltihab
ı
D) selikli qi
ş
aalt
ı
 v
ə
zinin k
ə
skin iltihab
ı

E) al
ı
n cibinin k
ə
skin iltihab
ı
223. Burun furunkulunun patogenizind
ə ə
sas rol n
ədə
n ibar
ə
tdir:
A) ekssudasiya
B) damar keçiriciliyinin artmas
ı
C) kiçik qan damarlar
ını
n trombozu
D) damar keçiriciliyinin azalmas
ı
E) kiçik hüceyr
ə
li infiltrasiya
224. Furunkulun burunda v
ə
 b
ədə
nin ba
ş
qa hiss
ələrı
nd
ə əmələ
 g
ə
lm
ə
si n
ə
dir
A) sikkoz
B) follikulit
C) karbunkul
D) q
ızı
lyel
E) furunkulyoz
225. Otogen beyin absesl
ə
rinin daha çox rast g
ə
lin
ə
n lokalizasiyalar
ını
göst
ə
rin
A) t
əpə
 pay
ı
B) al
ı
n pay
ı
C) 
ə
ns
ə
 pay
ı
D) beyin 
ə
sas
ı
nda
E) gicgah pay
ı
226. Burun furunkulu olan x
ə
st
ələ
rd
ə
 birinci n
ə
 edilm
ə
lidir:
A) qanda v
ə
 sidikd
ə şəkə
rin müayin
ə
si
B) n
ə
cisd
ə
 qurd yumurtalar
ını
n müayin
ə
si
C) burunun 
ə
lav
ə
 cibl
ə
rinin rentgenoqrafiyas
ı
D) arterial t
ə
zyiqin yoxlan
ı
lmas
ı
E) qan laxtalanmas
ını
n müayin
ə
si
227. Udlaqarxas
ı
 abses u
ş
aqlarda 
ə
sas
ə
n hans
ı
 ya
ş
larda ba
ş
 verir:
A) 8-10 ya
ş
lar aras
ı
nda
B) 10-12 ya
ş
lar aras
ı
nda
C) 14-15 ya
ş
lar aras
ı
nda
D) 12 ya
ş
dan yuxar
ı

E) 4 ya
ş
a kimi
228. Xroniki rinosinusitl
ə
rin bu formas
ı
na rast g
ə
lmir
A) irinli
B) polipoz
C) k
ə
nari-hiperplastik
D) nekrotik
E) fegmanoz
229. Burun furunklunun müalic
ə
sind
ə
 n
ə
 istifad
ə
 olunmur:
A) Suprastin
B) Aspirin
C) Vi
ş
nevski m
ə
lh
ə
mi il
ə
 sar
ğı
lar
D) Eritromisin
E) Naftizin


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə