1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiyaYüklə 315.2 Kb.
Pdf просмотр
səhifə8/14
tarix24.01.2017
ölçüsü315.2 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

ə
 adlan
ı
r?
A) gizli m
ə
rh
ələ
B) ba
ş
lang
ı
c m
ə
rh
ələ
C) aral
ı
q m
ə
rh
ələ
D) son m
ə
rh
ələ
E) ayd
ı
n m
ə
rh
ələ
317. Damaq badamc
ığını
n, ad
ətə
n, yuxar
ı
 qütbünd
ə
 çürüntülü iy
ə
 malik, üz
ə
ri
ya
şılı
mt
ı

ə
rpl
ə
 örtülmü
ş
, kicik, s
ə
thi xoralar
ı

əmələ
 g
ə
lm
ə
si a
şağı
dak
ı

st
ə
likl
ə
rd
ə
n hans
ı
 üçün xarakterdir:
A) Heç biri
B) 
Ə
sn
ə
k difteriyas
ı
C) Simanovski-Vensan
D) Sadalananlar
ı
n ham
ısı

E) Lyudviq anginas
ı
318. Plomb üçün materialin 
ə
ng cibin
ə
 dü
şmə
si n
əyə
 s
əbə
b ola bil
ə
r:
A) xronik haymorit
B) xronik etmoidit
C) xronik frontit
D) xroniki sfenoidit
E) xroniki frontit v
ə
 etmoidit
319. Odontogen haymorit zaman
ı
 göst
ə
ri
ş
dir:
A) al
ı
n cibinin ac
ı
lmas
ı
B) ancaq x
ə
st
ə
 di
ş
in ç
ı
xarlmas
ı
C) x
ə
lbir labirintinin aç
ı
lmas
ı
D) 
ə
sas cibin ac
ı
lmas
ı
E) 
ə
ng cibinin aç
ı
lmas
ı
320. Astmatik (aspirin) triadas
ı
 n
ə
dir
A) aspirin
ə
 v
ə
 analgin
ə
 h
ə
ssasl
ı
g, burundan coxlu ifrazat
ı
n g
ə
lm
ə
si v
ə
 burun t
ənə
ffüsünün

tinl
əşmə
si
B) aspirin
ə
 h
ə
ssasl
ı
g, burun t
ənə
ffüsünün c
ə
tinl
əşmə
si v
ə
 irinli haymoritin olmas
ı
C) aspirin
ə
 h
ə
ssasl
ı
g, paroksizmal asg
ı
rma v
ə
 burun t
ənə
ffüsünün c
ə
tinl
əşmə
si
D) penisillin
ə
 h
ə
ssasl
ı
g, paroksizmal asg
ı
rma v
ə
 burundan coxlu ifrazat
ı
n g
ə
lm
ə
si
E) aspirin
ə
 h
ə
ssasl
ı
g, burun bo
ş
lugu selikli gi
ş
as
ı
nin polipoz d
ə
yi
ş
iylikl
ə
ri v
ə
 bronxial
astma tutmalar
ı
321. Rentgenoloji müayin
ə
 v
ə
 KT il
ə
 t
ə
sdiql
ə
nmi
ş
 k
ə
skin irinli haymorit zaman
ı
 v
ə
 ilk
sutka 
ə
rzind
ə
 konservativ müalic
ə
 fonunda müsb
ə
t dinamika olmazsa a
şağı
dak
ı
göst
ə
ri
ş
dir:
A) 
ə
ng cibind
ə
 radikal 
əmə
liyyat
B) 
ə
ng cibinin punksiyas
ı
C) x
ə
lbir labirintinin endonazal aç
ı
lmas
ı
D) al
ı
n cibinin trepano-punksiyas
ı
E) 
ə
sas cibin endonazal aç
ı
lmas
ı
322. Burun qanaxmas
ını
n s
əbə
bi n
ə
dir:
A) bütün sadalananlar
B) ateroskleroz

C) böyr
ə
k x
ə
st
ə
likl
ə
ri ( nefroskleroz, böyr
ə
k hipertoniyas
ı
)
D) hipertoniya x
ə
st
ə
liyi
E) qan x
ə
st
ə
likl
ə
ri
323. Kavernoz sinusun trombozu üçün xarakterik deyil:
A) göz qapa
ğı
 ödemi
B) normal h
ə
rar
ə
t
C) konyuktivan
ı
n xemozu
D) ekzoftalm
E) görm
ə
 sinirin m
əmə
ciyind
ə
 dur
ğ
unluq v
ə
 ya ödem, torlu gi
ş
aya gans
ı
zma
324. Rinogen orbital a
ğı
rla
ş
man
ı
n bel
ə
 formas
ı
 yoxdur
A) gözun yum
ş
aq toxumas
ını
n fleqmonas
ı
B) retrobulbar abses
C) gözün yum
ş
aq toxumalar
ı
 venalar
ını
n trombozu
D) orbital osteoperiostit ( irinli v
ə
 ya q/irinli)
E) ma
ğ
aral
ı
 sinusun trombozu
325. Rinogen orbital a
ğı
rla
ş
ma deyil:
A) subdural abses
B) retrobulbar abses
C) gözün yum
ş
aq toxumas
ını
n fleqmonas
ı
D) göz qapa
ğını
n v
ə
 gözün yum
ş
aq toxumas
ını
n reaktiv ödemi
E) göz qapa
ğ
inin absesi
326. T
ə
bil p
ə
rd
ə
sinin g
ə
rginl
əş
mi
ş
 hiss
ə
si sallanm
ış
 hiss
ədə
n n
ə
 il
ə
 f
ə
rql
ə
nir?
A) selikli qat
ını
n olmamas
ı
 il
ə
B) fibroz qat
ı
n olmas
ı
 il
ə
C) selikli qi
ş
a qat
ını
n olmas
ı
 il
ə
D) ancaq fibroz qatdan t
əş
kil olunmas
ı
 il
ə
E) epidermis qat
ını
n olmas
ı
 il
ə
327. Rinogen orbital a
ğrı
la
ş
maya aid deyil:
A) göz qapa
ğını
n absesi
B) retrobulbar abses
C) gözün yum
ş
aq toxumas
ını
n absesi

D) orbitan
ı
n subperiostal absesi
E) epidural abses
328. E
ş
itm
ə
 sümükçükl
ə
rini t
ə
bil p
ə
rd
ə
sind
ə
n ba
ş
layaraq ard
ıcı
l göst
ə
rin
A) ç
ə
kic, zindan, üz
ə
ngi
B) üz
ə
ngi, zindan, ç
ə
kic
C) ç
ə
kic, üz
ə
ngi, zindan
D) zindan, ç
ə
kic, üz
ə
ngi
E) üz
ə
ngi, ç
ə
kic, zindan
329. Bu k
ə
ll
ə
 daxili a
ğı
rla
ş
ma rinogen deyil:
A) ma
ğ
aral
ı
 sinusun trombozu
B) beyin absesi
C) beyinin gliomas
ı
D) ekstradural abses
E) meningit
330. A
şağı
dakilardan hans
ı
 Gize 
ə
lam
ə
ti say
ılı
r:
A) Damaq badamc
ı
qlar
ını
n k
ə
narlar
ını
n ödemi
B) Regionar limfa düyünl
ə
rinin böyüm
ə
si
C) Lakunalarda kazeoz-irinli t
ı
xaclar
ı
n olmas
ı
D) Damaq badamc
ı
qlar
ını
n ön qövsl
ə
rinin hiperemiyas
ı
E) Damaq badamc
ı
qlar
ını
n arxa qövsl
ə
rinin k
ə
narlar
ını
n qal
ı
nla
ş
mas
ı
331. Kavernoz sinusun trombozu gözün yum
ş
aq toxumas
ını
n fleqmonas
ı
ndan n
ə
 il
ə

rql
ə
nir:
A) göz almas
ını
n h
ərəkə
tliliyinin azalmas
ı
B) ekzoftalm
C) konyuktivan
ı
n xemozu
D) görm
ə
nin azalmas
ı
 v
ə
 korluq
E) göz almas
ı
na t
ə
zyiq etdikd
ə
 a
ğrını
n olmamas
ı
332. U
ş
aqlarda yalanç
ı
 ina
ğ
 zaman
ı
 q
ı
rtlaqda hans
ı
 patoloj
ı
 proses ba
ş
 verir?
A) Q
ı
rtlaq qapa
ğını
n ödemi
B) Q
ı
rtla
ğı
n anadang
ə
lm
ə
 qüsuru
C) Q
ı
rtla
ğı
n fleqmonas
ı
D) Q
ı
rtla
ğı
n s
ə
s bükü
ş
alt
ı
 bo
ş
lu
ğ
unun ödemi

E) Q
ı
rtlaq 
şiş
i
333. Rinogen irinli meningit simptomlar
ı
na aid deyil:
A) anosmiya
B) ür
ə
kbulanma v
ə
 qusma

h.192-193
C) diffuz ba
ş
 a
ğrısı
D) yüks
ə
k davaml
ı
 h
ə
rar
ə
t
E) hu
ş
un itm
ə
si
334. Meningial simptom deyil:
A) Kerniq
B) Brudzinski
C) 
ə
ns
ə əzələlə
rinin rigidliyi
D) Ortner
E) Babinski
335. Bazal meningiti xarakteriz
ə
 ed
ə
n simptomlar
ı
 göst
ə
rin
A) meninqeal simptomlar, k
ə
ll
ə
 sinirl
ə
rinin parezi
B) üz sinirinin m
ə
rk
ə
zi iflici, q
ı
colmalar
C) 
ə
traflar
ı
n parezi yaxud iflici
D) infeksion x
ə
st
ə
likl
ə
r simptomu
E) adiodoxokinez
336. Q
ı
rtla
ğı
n hans
ı
 hiss
ə
sind
ə
 limfatik 
şəbəkə
 daha s
ı
xd
ı
r?
A) Bükü
ş
alt
ı
 bo
ş
luqda
B) Q
ı
rtlaq m
ədə
cikl
ə
rind
ə
C) S
ə
s bükü
şlə
ri nahiy
ə
sind
ə
D) Vestibulyar hiss
ədə
E) S
ə
s bükü
şlə
ri v
ə
 bükü
ş
alt
ı
 bo
ş
luqda
337. 
İ
rinli meningitd
ə
 likvorun d
ə
yi
ş
ikliyin
ə
 aid deyil:
A) sitoz (neytrofilyoz)
B) t
ə
zyiq il
ə
 ax
ı
r, bulan
ı
qd
ı
r
C) zülal
ı
n artmas
ı
D) 
şəkə
r v
ə
 xloridl
ə
rin azalmas
ı

E) 
şəkə
rin artmas
ı
338. Aqranulositar anqina üçün qanda n
ə
 d
ə
yi
ş
iklik xarakterdir?
A) Qanda monositl
ə
rin v
ə
 limfositl
ə
rin say
ını
n azalmas
ı
B) Leykositoz
C) Periferik qanda qranulositl
ə
rin yox olmas
ı
D) Qanda monositl
ə
rin v
ə
 limfositl
ə
rin say
ını
n artmas
ı
E) Periferik qanda qranulositl
ə
rin say
ını
n artmas
ı
339. Al
ı
n pay
ı
 absesi üçün xarakterik simptom deyil:
A) adiadoxokinez
B) alin ataksiyas
ı
C) meningial simptomlar
D) qa
ş
üstü nahiy
ədə
 lokal a
ğrı
E) psixi pozulmalar
340. Ba
ş
 beynin rinogen absesi zaman
ı
 apar
ı
lmas
ı
 vacib olan müayin
ə
:
A) elektroensefalografiya
B) audiometriya
C) impedansometriya
D) ba
ş
 beyinin KT v
ə
 ya MRT-si
E) olfaktometriya
341. Udla
ğı
n ta
ğını
 n
ə əmələ
 g
ə
tirir:
A) 
Ə
ns
ə
 sümüyü v
ə
 II boyun f
əqərə
sinin cismi
B) 
Ə
sas sümüyün qanadlar
ı
 v
ə
 türk y
əhə
ri
C) I v
ə
 II boyun f
əqərələ
rinin cisiml
ə
ri
D) 
Ə
sas sümük v
ə
 I boyun f
əqərə
sinin cismi
E) 
Ə
sas sümük v
ə ə
ns
ə
 sümüyünün 
ə
sas hiss
ə
si
342. 
Ə
ng cibinin punksiyas
ı
 zaman
ı ə
n çox rast g
ə
lin
ə
n f
ə
sadla
ş
ma:
A) alveolan
ı
n punksiüas
ı
B) orta bal
ığ
gula
ğını
n punksiüas
ı
C) orbitan
ı
n punksiyas
ı
D) dama
ğı
n punksiüas
ı
E) 
ə
sas cibin z
ədələ
nm
ə
si
343. Burun sümükl
ə
rinin yana yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
 s
ı
nmas
ı
 zaman
ı
 apar
ılı
r:

A) rinoplastika
B) traxeotomiya
C) traxeyan
ı
n intubasiyas
ı
D) septoplastika
E) barmaqla repozisiya
344. Burun sümükl
ə
rinin s
ı
nmas
ı
 zaman
ı
 d
ə
ri örtüyünün yaralanmas
ı
nda
göst
ə
ri
ş
dir:
A) difteriya 
ə
leyhin
ə
 z
ə
rdab
ı
n yeridilm
ə
si
B) hemostatik d
ə
rmanlar
C) analgetikl
ə
rin t
ə
yini
D) qan
ı
n morfoloji analizi
E) tetanus 
ə
leyhin
ə
 z
ə
rdab
ı
n t
ə
yini
345. Q
ı
rtla
ğı
n a
şağı
 m
ə
rt
əbə
sin
ə
 n
ə
 aiddir?
A) Bükü
ş
alt
ı
 nahiy
ə
B) H
ə
qiqi s
ə
s bükü
şlə
ri, q
ı
rtlaq m
ədə
cikl
ə
ri
C) Q
ı
rtlaq qapa
ğı
, h
ə
qiqi s
ə
s bükü
şlə
ri, s
ə
s yar
ığı
 v
ə
 q
ı
rtlaq m
ədə
cikl
ə
ri
D) Q
ı
rtlaq qapa
ğı
, h
ə
qiqi s
ə
s bükü
şlə
ri v
ə
 q
ı
rtlaq m
ədə
cikl
ə
ri
E) H
ə
qiqi s
ə
s bükü
şlə
ri v
ə
 s
ə
s yar
ığı
346. Burun sümükl
ə
rinin s
ınığı
 olan x
ə
st
ədə
 beyin silk
ələ
nm
ə
si 
ə
lam
ə
ti olarsa:
A) burun sümükl
ə
rinin repozisiyas
ını
 sonraya t
ə
xir
ə
 salmaq ( 5-6 sutka)
B) 
ə
sas cibin punksiyas
ı
C) k
ə
ll
ə
 qapa
ğı
 trepanasiyas
ı
D) burun sümükl
ə
rinin t
ə
cili repozisiyas
ı
E) hemostatik terapiya v
ə
 burun sümükl
ə
rinin t
ə
cili düz
ə
ldilm
ə
si
347. Allegik rinit zaman
ı
 apar
ı
lan spesifik immun terapiya n
əyə ə
saslan
ı
r
A) birinci n
ə
sil antihistamin preparatlardan istifad
ə
 edilm
ə
sin
ə
B) ikinci n
ə
sil antihistamin preparatlardan istifad
ə
 edilm
ə
sin
ə
C) antimediator (antihistamin) preparatlar
ı
n daxil
ə
 g
ə
bul edilm
ə
sin
ə
D) d
ə
ri alt
ı
na allergenin minimal dozalarda t
ə
dric
ə
n art
ı
rmagla yeridilm
ə
si
E) topik kortikosteroidl
ə
rin istifad
ə
 edilm
ə
sin
ə
348. Burun v
ə
 burun
ə
traf
ı
 cibl
ə
rd
ə
n hans
ısı
nda daha tez-tez hallarda osteoma rast

linir?

A) 
ə
ng cibl
ə
rind
ə
B) burun arak
ə
sm
ə
sind
ə
C) alin cibl
ə
ri v
ə
 x
ə
lbir sümüyünd
ə
D) burun bo
ş
lu
ğ
unun dibind
ə
E) 
ə
sas cibl
ə
rd
ə
349. Aa
şağı
 burun bal
ı
qqula
ğını
n selikli qi
ş
as
ını
n xüsusi qat
ı
nda n
ə
 yerl
əş
ir:
A) arterial k
ələ
f
B) qar
ışı
q damar k
ələ
f
C) ma
ğ
aral
ı
 venoz k
ələ
f
D) kapilyar damar tor
E) iybilm
ə
 hüceyr
ələ
ri
350. Vegener x
ə
st
ə
liyinin erk
ə
n m
ə
rh
ələ
sind
ə ə
n çox rast g
ə
lin
ə
n daimi simptom
budur
A) paroksizmal asg
ı
rma
B) burundan çoxlu migdarda seroz ifrazat
ı
n olmas
ı
C) burun selikli gi
ş
as
ı
nda üfun
ə
tli gartmaglar
ı

əmələ
 g
ə
lm
ə
si
D) iybilm
ə
nin pozulmas
ı
E) burun selikli gi
ş
as
ı
nda ganl
ı
-irinli gartmaglar
ı

əmələ
 g
ə
lm
ə
si
351. Burun bo
ş
lu
ğ
unun göz yuvas
ı
 il
ə
 hüdudunu n
ə
 t
ə
min edir:
A) x
ə
lbir s
ə
fh
ə
B) göz yuvas
ı
 üstü d
ə
lik
C) x
ə
lbir sümüyünün perpendikulyar s
ə
fh
ə
si
D) al
ı
n-burun kanal
ı
E) ka
ğı
z s
ə
fh
ə
352. K
ə
skin kataral laringit zaman
ı
 larinqoskopiyada n
ə
 a
ş
kar edilir?
A) Selikli qi
ş
an
ı
n ödemi.Geni
ş
 sah
ələ
rd
ə
 qans
ı
zmalar.Selikli qi
ş
an
ı
n irinl
əmə
si
B) Selikli qi
ş
an
ı
n ödemi.Selikli qi
ş
an
ı
n hiperemiyas
ı
.Selikli qi
ş
an
ı
n irinl
əmə
si
C) Selikli qi
ş
an
ı
n ödemi. Selikli qi
ş
an
ı
n hiperemiyas
ı
.Selikli qi
ş
an
ı
n infiltrasiyas
ı
D) Selikli qi
ş
an
ı
n ödemi.Selikli qi
ş
an
ı
n hiperemiyas
ı.İ
rinli 
ə
rp
E) Selikli qi
ş
an
ı
n ödemi. Geni
ş
 sah
ələ
rd
ə
 qans
ı
zmalar; q
ı
rtla
ğı
n iflici.
353. Bükü
ş
alt
ı
 laringit 
ə
n çox hans
ı
 ya
ş
larda rast g
ə
lir?
A) 9-11 ya
ş
lar
ı
nda

B) 5-8 ya
ş
lar
ı
nda
C) 2-3 ya
ş
lar
ı
nda
D) 0-1 ya
ş
lar
ı
nda
E) 12-14 ya
ş
lar
ı
nda
354. Xarici burunun travmatik deformasiyas
ını
n s
əbəbı
 deyil:
A) m
əişə
t travmas
ı
B) idman travmas
ı
C) h
ə
rbi travma
D) poliartrit
E) n
ə
qliyyat travmas
ı
355. Q
ı
rtla
ğı
n h


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə