15. Tsiklik birləşmələrin fiziki v ə ə rin fiziki vYüklə 0,68 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/7
tarix28.04.2017
ölçüsü0,68 Mb.
#15802
1   2   3   4   5   6   7

 

42.

 Aktivləşmə enerjisi

 

Aktivləşmə enerjisi molekullarının reaksiyaya daxil olması üçün lazım olan 

ə

lavə  enerjidir.  Onun  mahiyyətini  başa  düşmək  üçün  reaksiyada  iştirak  edən molekulların enerjisinin reaksiya yolundan asılılığına baxaq.  

 

  

E

1     və E

başlanğıc maddə və məhsul molekullarının enerjiləridir. Ona görə də reaksiyanın istilik effekti  

H=E2

-E

1 

olacaq. Şəkildən göründüyü kimi, molekulların reaksiyaya daxil olması üçün onlar 

k halının enerjisinə malik olmalıdırlar. Buna görə də düz reaksiyanın getməsi üçün 

molekullar  E`

1

    və  əks  reaksiyanın  getməsi  üçün  E`  əlavə  enerjisinə  malik 

olmalıdırlar.  E`

1

    və      E`  düz  və  əks  reaksiyaların  aktivləşmə  enerjisi  adlanır. 

Aktivləşmə  enerjisi  molekulların  parçalanma  enerjisindən  kiçik  olur,  çünki 

molekulun  reaksiyaya  daxil  olması  üçün  rabitələrin  tam  qırılmasına  ehtiyac yoxdur.  Rabitələrin  zəifləməsi  molekulun  reaksiyaya  daxil  olması  üçün  kifayət 

edir. Aktivləşmə enerjisinin mövcudluğunu aşağıdakı faktlar təsdiq edir: 

1. Molekulların bütün toqquşmaları kimyəvi reaksiya ilə nəticələnmir. Məs:

 

H2

+J

22HJ 


reaksiyasında    adi  temperaturda  10

17

  toqquşmadan  yalnız  biri  reaksiya  ilə nəticələnmir. 

1.  Termodinamiki  baxımdan  mümkün  olan  reaksiyalar  getməyə  bilirlər. 

Məsələn:  H

2

+O2

  qarışığından  otaq  temperaturunda  suyun  əmələgəlməsi 

reaksiyası üçün 

0

<

G

 . Ancaq otaq temperaturunda bu reaksiya praktiki 

olaraq getmir. 

2.  Molekulların  toqquşmaları  sayı T

  ilə  reaksiyanın  sürəti  T

n

-lə  (n>1) mütənasibdir.  

 

  

43.

  Katalitik reaksiyalar 

 

  Kimyəvi reaksiyaları sürətləndirən, lakin reaksiyanın sonunda kimyəvi dəyişməz 

qalan maddələrə katalizatorlar deyilir.  

Katalizatorların  təsirindən  reaksiya  sürətinin  artmasına  kataliz  deyilir.  Homogen, 

heterogen və fermentativ kataliz fərqləndirilir. 

 

Homogen  katalizdə  reaksiyada  iştirak  edən  maddələr  və  katalizator  eyni fazada yerləşirlər. Reaksiya reaksiya qabının bütün həcmində baş verir. 

Heterogen  katalizdə  reaksiyada  iştirak  edən  maddələr  və  katalizator  müxtəlif 

fazalarda yerləşirlər. Reaksiya fazaların toxunma səthində baş verir. 

Fermentativ  katalizdə  katalizator  rolunu  zülal  təbiətli  irimolekullu  maddələr 

oynayır. Fermentativ katalizə mikroheterogen kataliz də deyilir. 

 

Katalitik  reaksiyalar  adi  kimyəvi  reaksiyalardan  aşağıdakı  xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər: 

1.  Katalizator kimyəvi tarazlığın yerini dəyişmir. Yalnız tarazlığın yaranma 

sürətini  artırır.  Çünki    katalizator  reaksiyanın  istilik  effektini  dəyişmir. 


Yalnız düz və əks reaksiyaların aktivləşmə enerjilərini eyni qədər azaldır. 

Ona görə də düz və əks reaksiyalar eyni dərəcədə sürətlənirlər. Nəticədə const

k

k

=

21

 olur, (sabit qalır). Yəni tarazlıq sabiti dəyişmir. 

2.  Katalizatorlar  seçici  təsirə  malikdirlər.  Onlar  mümkün  reaksiyalardın 

yalnız  birini  sürətləndirirlər.  Məsələn  300

0

C-də,  etil  spirti  müxtəlif katalizatorların  təsirindən  7  cür  parçalana  bilər.  Bu  şəraitdə  mis 

katalizatoru yalnız dehidrogenlşəmə reaksiyasını sürətləndirir. 

2

3

23

H

CHO

CH

OH

CH

CH

Cu

+

→ 

Al2

O

3  katalizatoru yalnız dehidratlaşma reaksiyasını sürətləndirir. 

O

H

H

C

OH

CH

CH

O

Al

2

42

2

33

2

+ →


 

Ümumiyyətlə,  Cu  və  Ni  dehidrogenləşmə  və  hidrogenləşmə katalizatorlarıdır. Al

2

O3

  və qlinozem hidratlaşma və dehidratlaşma , Ag 

oksidləşmə katalizatoru, Pt universal katalizatordur. 

3.  Homogen  katalizdə  reaksiyanın  sürəti  katalizatorun  qatılığı  ilə  düz 

mütənasibdir.  Ümumiyyətlə  istənilən  katalizdə  katalizatorların  kiçik 

miqdarı  reaksiyasının  sürətlə  getməsini  təmin  edir.  Adətən 

katalizatorların  qarışığı  bir  katalizatora  nisbətən  daha  yüksək  aktivliyə 

malik olur. 

4.  Katalizatorun aktivliyi onun quruluşundan və mühitdə başqa maddələrin 

olmasından  çox  asılıdır.  Məs,  CuO-dan  reduksiya  olunmuş  Cu  yüksək 

katalitik  aktivliyə  malikdir.  Elektrolitik  çökdürülmüş  Cu  praktiki  olaraq 

katalitik  aktivliyə  malik  deyil.  Bəzi  hallarda  müxtəlif  maddələr 

katalizatorun  aktivliyni  artırır.  Bu  maddələrə  promotorlar  deyilir. 

Məsələn, NH

3

-un sintezində Fe katalizatoru üçün K2

O promotordur. Bəzi 

maddələr  katalizatorun  aktivliyini  azaldır.  Bunlara  katalitik  zəhərlər 

deyilir. Məs:  

3

2

25

2

21

SO

O

SO

O

V

 →+

 reaksiyasında  V

2

O5

  katalizatoru  üçün  arsen  və  Hg  birləşmələri  katalitik 

zəhərlərdir. 

 

44. Elektrik keçiriciliyinin qatılıqdan asılılığı  

 

Elektrik  keçiriciliyinin  qatılıqdan  asılılığını  ümumi  şəkildə  aşağıdakı  kimi  ifadə 

etmək olar: 

0

Λ=

Λ

Λf

α

  

Burada α- dissosiasiya dərəcəsi, 

Λ

f

-elektrik keçiriciliyi əmsalıdır: 

0

0+

+Λ

+

+=

u

u

u

u

f

 +

u

u

,

  verilmiş  şəraitdəki  mütləq  sürətlər, 0

0

,+

uu

  isə  sonsuz  durulaşmadakı 

mütləq sürətlərdir. 

Λ

f

 ionlar arasındakı qarşılıqlı təsiri müəyyən edir. Aydındır ki, 

qarşılıqlı  təsir  böyük  olduqca  ionların  mütləq  sürətləri  azalacaq  və 

Λ

f

  kiçik 


olacaqdır. 

Zəif  elektrolit  məhlullarında  ionların  qatılığı  kiçikdir,  ona  görə  də  ionların 

qatılığının onların sürətinə təsirini nəzərə almamaq olar. Onda  

++

uu

0

0+

+u

u

 

 Buradan 

0

;1

Λ

=Λ

=

Λα

f

 alınır. Yəni, zəif elektrolitlərin məhlullarında elektrik 

keçiriciliyinin  qatılıqdan  asılılığı  elektrolitik  dissosiasiya  dərəcəsi  ilə 

müəyyənləşir. 

Qüvvətli  elektrolitlər  üçün  α=1  olduğundan 

0

Λ=

Λ

Λf

  olur.  Başqa  sözlə 

qüvvətli  elektrolit  məhlulunda  elektrik  keçiriciliyinin  qatılıqdan  asılılığı  ionların 

qarşılıqlı təsirilə müəyyənləşir. 

                       

 

Müxtəlif elektrolitlər üçün molyar elektrik keçiriciliyinin qatılıqdan asılılığı şə

kildəki  kimidir.  Göründüyü  kimi,  qatılıq  artdıqca 

Λ

-nın  azalması  qüvvətli elektrolitlərə nisbətən zəif elektrolitlərdə daha kəskin olur. Bu onunla izah olunur 

ki, α qatılıq artdıqca 

Λ

f

-dan daha kəskin azalır.  Molyar  elektrik  keçiriciliyinin 

c

-dən  asılılığı  daha  maraqlıdır.  Qüvvətli 

elektrolitlər üçün Kolrauşun kvadrat kök qanunu ödənilir: 

c

A

Λ=

Λ

0                  (1) 

Burada  A-ionların  qarşılıqlı  təsirini  xarakterizə  edən  sabitdir.  Qüvvətli  və 

zəif elektrolitlər üçün 

( )


c

f

=

Λ asılılığı şəkildə göstərildiyi kimidir. 

  

 Şə

kildən göründüyü kimi qüvvətli elektrolitlərin sonsuz durulaşmada molyar 

elektrik  keçiriciliyini  tapmaq  üçün   

( )


c

f

=

Λ  asılılığını 

0

=c

  qiymətinə 

ektrapolyasiya  etmək  lazımdır.  Zəif  elektrolitlər  üçün  bu  üsul  yaramır.  Bunlarda 

0

Λ-ın qiymətini tapmaq üçün Kolrauşun sonsuz durulaşmada ionların bir-birindən 

asılı olmayaraq hərəkət etməsi qanunundan istifadə olunur: ++

+

=Λ

,

0,

0

0λ

ν

λν

 

 Kation  və  anionların  sonsuz  durulaşmada  hərəkiliklərinin  qiyməti  məlumat 

kitabından  götürülür.  (1)  tənliyindəki  A  sabiti  ionlar  arasındakı  qarşılıqlı  təsir 

nəticəsində elektrik keçiriciliyinin azalmasını xarakterizə edir. Müasir təsəvvürlərə 

görə elektrik keçiriciliyinin azalmasının 2 əsas səbəbi vardır: 

1.  elektroforetik ləngitmə effekti 

2.  relaksasiya ləngitmə effekti 

Hər  2  effekt  ion  ətrafında  ion  atmosferinin  olması  ilə  əlaqədardır. on 

atmosferinin yükü ədədi qiymətcə mərkəzi ionun yükünə bərabər olub, işarəcə əks 

olur. 

Bildiyimiz  kimi,  məhlulda  ionlar  hidratlaşmışlar.  Məhlul  elektrik  sahəsinə gətirildikdə  kation  və  anionlar  əks  istiqamətdə  hərəkət  etməyə  başlayırlar. 

Beləliklə  hər  hansı  bir  ionun  hərəkəti  tərpənməz  mühitdə  deyil,  əks  istiqamətdə 

hərəkət  edən  mühitdə  baş  verir.  Ona  görə  də  əlavə  sürtünmə  qüvvəsi  meydana 

çıxır.  Bu  elektroforetik  sürtünmə  qüvvəsi,  bunun  nəticəsində  elektrik 

keçiriciliyinin azalması elektroforetik ləngitmə effekti adlanır. 

Məhlulda  ionlar  hərəkət  edərkən  onların  ilkin  halda  ətrafında  olan  ion 

atmosferi dağılır, son vəziyyətində ətrafında yeni ion atmosferi yaranır. Köhnə ion 

atmosferinin  dağılması  və  yeni  ion  atmosferinin  əmələ  gəlməsi  sürəti  böyük  olsa 

da,  sonlu  qiymətə  malikdir.  Ona  görə  də  ion  məhlulda  hərəkət  edərkən  həmişə 

onun arxasında əks yüklü ionlar çoxluğu olur. Nəticədə ionun hərəkət sürəti azalır. 

Buna relaksasiya ləngitmə effekti deyilir. 

Qüvvətli  elektrolitlərin  xüsusi  elektrik  keçiriciliyinin  qatılıqdan  asılılığına 

baxaq. Bildiyimiz kimi 

æ=

c

Λ

 0

Λ

=Λ

Λ

f

 

æ= 


0

ΛΛ

cf

 

Qatılığın  kiçik  qiymətlərində1

Λf

olduğundan    æ    c-dən  xətti  asılı  olur. 

Qatılığın nisbətən böyük qiymətlərində 

Λ

f

 keçilir. Nəticədə xətti asılılıq pozulur. 

Qatılığın çox böyük qiymətlərində ionlar arasında qarışılıqlı təsir çox böyük olur. 

Bu zaman bəzən 

Λ

f

-nin azalması, c-nin artmasından daha sürətli baş verdiyindən   

æ=f(c) asılılığında maksimum müşahidə olunur. Şəkildə əksər qüvvətli elektrolitlər 

üçün æ-nın c-dən asılılığı verilmişdir. 

 

                 

 

45.

  Kolloid sistemlə

 

Kolloid  kimya  yüksək  dispersliyə  malik  heterogen  sistemlərin  fiziki-kimyəvi 

xassələrini  öyrənir.  Kolloid  hissəciklər  böyük  xüsusi  səthə  malik  olduqlarından 

kolloid sistemdə səth hadisəsi böyük rol oynayır. 

 

Ə

gər  hər  hansı  bir  faza  xırdalanmış  şəkildə  digər  fazanın  həcmində paylanarsa  belə  sistemlərə  dispers  sistemlər  deyilir.  Həcmdə  paylanan  faza 

dispers faza, həcmində paylanma baş verən faza dispers mühit adlanır. Dispers 

sistemlər dispersliyə görə fərqləndirilirlər: 

D=

[ ]


1

1m

a

 

 a- hissəciklərin diametridir. Bəzən dispers sistemlər xüsusi səthlə xarakterizə 

olunurlar.   

S

xus


=

V

S

 

Xüsusi  səth  hissəciyin  səthinin  sahəsinin  onun  həcminə  olan  nisbətidir. Aydındır ki, disperslik böyük olduqca xüsusi səth də böyük qiymətə malik olur. 

Dispersliyə görə dispers sistemlər 3 yerə bölünürlər:  

1.  Kobud dispers sistemlər. Bu halda hissəciklərin ölçüsü  a>10

-7 


2.  Kolloid dispers sistemlər. Bu halda hissəciklərin ölçüsü  a=10 

-7

÷10 


-9

3.  Molekulyar dispers sistemlər a<10 -9

Kobud  dispers  sistemlər  heterogendirlər,  özbaşına  əmələ  gəlmirlər, termodinamiki davamsızdırlar. Heç bir süzgəcdən keçmirlər, dializə uğramırlar, adi 

mikroskopla,  bəzən  gözlə  də  görünürlər.  Molekulyar  dispers  sistemlər  özbaşına 

ə

mələ  gəlirlər,  termodinamiki  davamlıdırlar,  dializə  uğrayırlar.  Ultramikroskopda hissəciklər  görünmür,  bütün  süzgəclərdən  keçirlər.  Bu  sistemlər  həqiqi  məhlullar 

da adlanırlar. Onlar fiziki kimyada öyrənilir. 

Kolloid  sistemlər  ultramikroheterogendirlər.  Bu  sistemlərdə  hissəciklər  adi 

mikroskopda  görünmürlər,  ultramikroskopda  görünürlər.  Adi  süzgəcdən  keçirlər, 

ultrasüzgəclərdən  keçmirlər.  Termodinamiki  davamsızdırlar,  ancaq  təbəqələşmə 

çox yavaş sürətlə baş verir. Kolloid sistemlərdə hissəciklər molekul, atom və ionlar kompleksindən  ibarət  olur  ki,  bu  da  mitsella  adlanır.  Hissəcikləri  davamlı  etmək 

üçün sistemə stabilizator əlavə olunur. Stabilizator hissəciyin səthində adsorbsiya 

olunaraq  onların  bir-biri  ilə  birləşməsinin  qarşısını  alır.  Məs.,  bitki  yağı  ilə  suyu 

qarışdırıb  çalxalasaq  alınmış  dispers  sistem  tezliklə  təbəqələşəcəkdir.  Ancaq  bu 

sistemə  2%-li  sabun  məhlulu  əlavə  etsək  və  çalxalasaq,  alınmış  dispers  sistem 

davamlı  olacaqdır. Burada sabun stabilizator  rolunu oynayır.  Sabun  molekulunun 

qeyri-polyar    hissəsi  yağ  hissəciklərində  həll  olur.  Polyar  hissə  suyun  həcminə 

doğru yönəlir. 

Dispers  faza  və  mühitin  aqreqat  halına  görə  8  cür  dispers  sistem 

fərqləndirilir.  Qazın  qazda  dispers  sistemi  mümkün  deyil.  Çünki  bu  sistemlər 

həmişə homogendirlər. 

Dispers  faza  və  mühitin  qarşılıqlı  təsirinə  görə  liofil  və  liofob  sistemlər 

fərqləndirilir. Liofil sistemlərdə dispers faza ilə mühit arasında qarşılıqlı təsir güclü 

olur.  Buna  misal  olaraq  zülalın  suda  məhlulunu  göstərmək  olar.  Liofob  sistemdə 

dispers  faza  ilə  mühit  arasında  qarışılıqılı  təsir  zəif  olur.  Misal  olaraq  qızılın, 

kükürdün suda zollarını göstərmək olar (dispers faza bərk, dispers mühit maye olan 

kolloid sistemlər zollar adlanır). 

Qeyd  etmək  lazımdır  ki,  irimolekullu  birləşmələrin  məhlulları 

termodinamiki  davamlıdırlar,  özbaşına  əmələ  gəlirlər,  homogendirlər,  lakin 

bunlara  baxmayaraq  bu  məhlullar  kolloid  kimyada  öyrənilir,  çünki  bu  məhlullar 

molekulyar  –kinetik  xassələrinə  görə  kolloid  məhlullara  oxşayırlar.  Kolloid 

sistemlər  təbiətdə  geniş  yayılmışdır.  Qan,  onurğa  beyni  mayesi,  seliklər,  torpaq, 

çörək, əksər ərzaq məhsulları, bulanıq su və s. kolloid sistemlərdir. 

 

  

 

 

 

 

46.

 Kolloid sistemləri alınması və təmizlənməsi 

 

Kolloid hissəciklərin ölçüsü kobud dispers və həqiqi məhlul hissəciklərinin 

ölçüləri  arasında  yerləşdiyindən  kolloid  sistemlərin  alınmasının  2  ümumi  üsulu 

vardır: 


1.  Kondensləşmə 

2.  Dispersləşmə 

Kondensləşməni  fiziki  və  kimyəvi  yolla  həyata  keçirmək  olar.  Məs.,  su 

buxarı olan havanı soyutmaqla kolloid sistem-duman alınır. Qeyd etmək lazımdır 

ki,  kondensləşmə  zamanı  ilkin  kondensləşmə  mərkəzlərinin  ölçüsü  çox  kiçik 

olduğundan xüsusi səthi çox böyük olur. Ona görə də bunların səth enerjisi böyük 

olduğundan  həmin  kondensləşmə  mərkəzləri  yox  olurlar.  Kondensləşmə 

mərkəzlərinin  böyüməsi  üçün  məhlulun  qatılığı  doymuş  məhlulun  qatılığından 

böyük  olmalıdır.  Kondensləşmə  mərkəzlərinin  sayı  çox,  onların  böyümə  sürətləri 

kiçik  olduqda  kolloid  sistemlər  alınır.  Kondensləşmə  mərkəzlərinin  sayı  az, 

böyümə sürətləri böyük olduqca, çökmə və ya təbəqələşmə baş verir. 

Müxtəlif  kimyəvi  üsullarla  kolloid  sistemlər  almaq  olar.  Bu  zaman    elə 

reaksiya  aparılır  ki,  dispers  mühitdə  həll  olmayan  faza  alınsın.  Məs,  oksidləşmə 

reaksiyaları 

H

2

S+SO2

S+ H2

Reduksiya reaksiyaları HAuCl

4

+ H2

O

2Au+HCl+ O

Hidroliz reaksiyaları FeCl

3

 +H2

O→Fe(OH)


3

+HCl 


Mübadilə reaksiyaları 

AgNO


3

+KJ→AgJ+KNO

Kolloid  sistemləri  alarkən  nəzərə  almaq  lazımdır  ki,  dispers  fazanın çökməməsi  üçün  kondensləşmə  mərkəzlərinin  sayı  çox,  böyümə  sürəti  kiçik 

olmalıdır.  Bunun  üçün  götürülən  məhlulların  qatılıqları  kiçik  olmalıdır.  Məs., 

sonuncu  reaksiyada  AgNO

3

  və  KJ-in  0,1  M  məhlullarını  götürsək  çöküntü alınacaq.  Əgər  məhlulları  100  və  1000  dəfə  durulaşdırsaq,  onda  kolloid  sistem 

alınacaqdır.  Kolloid  sistemin  davamlı  olması  üçün  sistemə  stabilizator    əlavə 

olunmalıdır.  Sonuncu  halda  stabilizator  rolunu  reagentlərdən  biri  oynaya  bilir. 

Ə

gər  AgNO3

-ü  artıq  götürsək,  onda  reaksiyadan  sonra  məhlulda  Ag

+

  ionları qalacaqdır. Ag

+

 ionları AgJ aqreqatlarının səthində adsorbsiya alınaraq onlara «+» yük verir və onların birləşərək çökməsinin qarşısını alır. 

Həlledicini dəyişməklə də həqiqi məhluldan kolloid məhlul almaq olar. Məs, 

S-ün  spirtdə  məhlulunu  damla-damla  suya  əlavə  etsək  S-ün  suda  kolloid 

məhlulunu alarıq. Dispersləşmə  üsulu.  Müxtəlif  üsullarla  dispersləşmə  mümkündür. 

Dispersləşməni mexaniki, fiziki, fiziki-kimiyəvi üsullarla aparmaq olar. Mexaniki 

üsulda  hissəciklər  müxtəlif  dəyirmanlarda  xırdalanırlar.  Kolloid  sistemlər  almaq 

üçün kürə dəyirmanlarından istifadə olunur. Fiziki üsullara misal olaraq sistemdən 

ultrasəs keçməsini misal göstərmək olar. Mühitdən ultrasəs keçdikdə yerli sıxılma 

və  genişlənmə  baş  verdiyindən  hissəciklər  xırdalanırlar.  Fiziki-kimyəvi  üsulla 

kolloid  sistem  alınmasına  aşağıdakını  misal  göstərmək  olar.  Təzə  çökdürülmüş 

Fe(OH)


3

 üzərinə FeCl

3

 məhlulu əlavə etsək kolloid məhlul alınar.  Müxtəlif  üsullarla  alınmış  kolloid  sistemlər  bu  və  ya  digər  dərəcədə  digər 

maddələrlə  çirklənmiş  olurlar.  Kolloid  sistemləri  təmizləmək  üçün  dializdən  və 

süzgəcləmədən istifadə olunur. Dializin mahiyyəti aşağıdakı şəkildə əks olunur. 

                 

 

 

 (2)  qabında  kolloid  məhlul,  (1)  qabında  su  yerləşdirilir.  (2)  qabının  aşağı hissəsi yarımkeçirici xassəyə malikdir, kolloid hissəcikləri keçirmir, kiçik molekul 

və  ionları  keçirir.  (1)  qabından  daim  təmiz  su  axıdılır.  Qarışıqlar  adətən  kiçik 

molekullu  olduqlarına  görə  (2)  qabından  (1)  qabına  keçirlər  və  su  ilə  yuyulurlar. 

Dializin  mənfi  cəhəti  odur  ki,  proses  çox  yavaş  sürətlə  gedir.  Başa  çatması  üçün həftələr,  bəzən  aylar  lazımdır.  Digər  tərəfdən  prosesin  aparılması  üçün  çoxlu 

miqdarda su lazımdır. Dializi sürətləndirmək üçün elektrodializdən istifadə edirlər. 

Elektrodializator yarımkeçirici arakəsmələri olan 3 hissədən ibarətdir. Orta hissəyə 

təmizlənəcək kolloid məhlul tökülür. Kənarlarda katod və anod yerləşdirilir. Katod 

və  anod  təmiz  su  ilə  yuyulur.  Elektrodializ  qısa  müddətə  (bir  neçə  dəqiqə  və  ya 

saat) başa çatır və həlledici sərfi azdır.  

Süzgəcləməni aparmaq üçün ultrasüzgəcdən istifadə olunur. Bildiyimiz kimi 

kolloid  hissəciklər  ultrasüzgəcdən  keçmirlər,  kiçik  molekul  və  ionlar 

ultrasüzgəcdən  keçirlər.  Ona  görə  də  süzgəcləmə  üsulu  ilə  kolloid  sistemi 

təmizləmək olur. Süzgəcləməni sürətləndirmək üçün təzyiqlər fərqi tətbiq olunur, 

proses ya aşağı təzyiqdə, ya da təzyiq altında aparılır. 


Yüklə 0,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin