2. kalitatif ve kantitatif biLEŞİm etkin madde: Nistatin 100. 000 ünite/ml Yardımcı maddelerYüklə 33.18 Kb.
tarix18.04.2017
ölçüsü33.18 Kb.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
FUNGOSTATİN oral süspansiyon için toz
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde:
Nistatin 100.000 ünite/ml
Yardımcı maddeler:
Sodyum benzoat 25.00 mg / 50 ml

Kroskarmelloz sodyum 300.00 mg/50 ml

Sodyum sakkarin 30.00 mg/50 ml

Rafine şeker 4422.73 mg/50 ml


Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız.
3. FARMASÖTİK FORM
Süspansiyon hazırlamak için kuru toz.

Açık sarı renkli, muz kokulu granüler tozdur ve sulandırıldıktan sonra sarı renkli, muz kokulu homojen süspansiyon görünümündedir.


4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Terapötik endikasyonlar
FUNGOSTATİN Oral Süspansiyon ağız boşluğu kandidiyazisinin tedavisinde endikedir.
4.2 Pozoloji ve uygulama şekli
Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:
Yeni Doğan Bebekler:
Önerilen doz günde dört defa 1 ya da 2 ml'dir (100.000 ila 200.000 ünite nistatin).
Prematüre ve düşük kilolu yeni doğan bebeklerde yapılan sınırlı klinik çalışmalar günde dört defa bir ml'nin etkili olduğunu göstermektedir.
Çocuklar ve Yetişkinler:
Günde dört defa 1 ila 6 ml dozlarda (100.000 ila 600.000 ünite nistatin) kullanılmıştır.

FUNGOSTATİN Oral Süspansiyon uygulamasına, semptomlar ortadan kaybolduktan sonra en az 48 saat devam etmelidir. Eğer 14 gün tedaviden sonra bulgu ve semptomlar daha kötüye gider ya da devam ederse hasta yeniden değerlendirilmeli ve alternatif tedaviye başlanmalıdır.


Uygulama şekli:
Süspansiyonun hazırlanması:

Şişeye, üzerindeki işaret çizgisinin yarısı (1/2) kadar kaynatılmış ve soğutulmuş su ilave edilir, iyice çalkalanır ve dinlendirilir. Daha sonra iyice kaynatılmış ve soğutulmuş su ile çizgiye kadar su ilave edilir. Şişenin kapağını kapattıktan sonra birkaç dakika, 20 saniye arayla çalkalanır ve kullanılır. FUNGOSTATİN, şişesinde kapağı sıkıca kapatılmış olarak, ışığa maruz bırakılmadan buzdolabında saklanır ve 10 gün süreyle kullanılabilir. Kullanılmayan kısmı 10 gün sonra atılmalıdır. Hazırlanan süspansiyon sarı renklidir.


Süspansiyon yutulmadan önce ağızda mümkün olduğu kadar uzun süre (örn; bir kaç dakika) tutulmalıdır.
Yeni doğan bebeklerde ve küçük çocuklarda ağzın her iki tarafına dozun yarısı uygulanır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Böbrek / Karaciğer yetmezliği: Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda FUNGOSTATİN Oral Süspansiyon kullanımı araştırılmamıştır.
Pediyatrik popülasyon: FUNGOSTATİN Oral Süspansiyon yeni doğan bebekler ve çocuklarda kullanılabilir (bkz; bölüm 4.2).
Geriyatrik popülasyon: Yaşlı hastalarda FUNGOSTATİN Oral Süspansiyon kullanımı araştırılmamıştır.
4.3 Kontrendikasyonlar
Nistatine veya formülasyonun diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir.
4.4 Özel kullanım uyanları ve önlemleri
FUNGOSTATİN Oral Süspansiyon sistemik mikozların tedavisinde kullanılmamalıdır.
Eğer irritasyon ya da duyarlılık gelişirse, tedavi kesilmelidir.
Kandidiyazis teşhisini teyit etmek ve diğer patojenlerin neden olduğu enfeksiyonları bertaraf etmek için KOH smear, kültür ya da diğer teşhis metotlarının kullanılması önerilir.
Sodyum benzoat, deriye, göze ve mükoz membranlara hafif derecede irritan olabilir.
Nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.


4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
Bilinen bir etkileşim yoktur.
4.6 Gebelik ve laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik Kategorisi: C.
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Nistatin'in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Gebe bir kadına uygulandığı zaman fetüse zarar verip vermeyeceği ya da üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir.

Hayvanlar üzerinde üreme toksisitesi çalışması yapılmamıştır. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
Gebelik dönemi

FUNGOSTATİN Oral Süspansiyon, gebe kadınlarda yalnızca eğer anneye olan potansiyel yararı fetusa gelecek olan potansiyel riskten daha fazlaysa reçetelenmelidir.


Laktasyon döneml

Nistatinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Her ne kadar gastrointestinal kanaldan çok az absorbe olsa da, emziren bir kadına nistatin reçete edileceği zaman dikkatli olunmalıdır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da FUNGOSTATİN Oral Süspansiyon tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve FUNGOSTATİN Oral Süspansiyon tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.


Üreme yeteneği / Fertilite

Nistatinin üreme yeteneği üzerine etkisi araştırılmamıştır.


4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
FUNGOSTATİN Oral Süspansiyon'un araç ve makine kullanımı üzerine etkisi konusunda çalışma yoktur. Ancak, bazı kişilerde bulantı veya kusmaya neden olabilir (bkz. bölüm 4.8). Bu nedenle hastalar uyarılmalıdır.
4.8 İstenmeyen etkiler
Nistatin, zayıf doğmuş bebekler dahil bütün yaş gruplarınca, uzun sureli uygulamalarda bile genelde iyi tolere edilir.
FUNGOSTATİN ile ilgili istenmeyen etkilerin sıklığı aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: Çok yaygın (≥ 1/10), yaygın (≥ 1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (≥ 1/1000 ila <1/100), seyrek ≥ 1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Diyare, gastrointestinal rahatsızlık, bulantı, kusma


Deri ve deri altı doku hastalıkları

Bilinmiyor: Ürtiker dahil döküntü

Bilinmiyor: Stevens-Johnson sendromu
Pazarlama sonrası bildirilen advers etkiler:

Hipersensitivite

Anjiyoödem (yüz ödemi de dahil)
Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması:

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; Tel: 0 800 314 00 08; Faks: 0 312 218 35 99)
4.9 Doz aşımı ve tedavisi
Günde 5 milyon üniteyi geçen oral nistatin dozları bulantı ve gastrointestinal rahatsızlığa neden olmuştur (bkz; bölüm 5.2).
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1 Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grup: İntestinal antienfektifler
ATC kodu: A07AA02
Mikrobiyolojisi:

Nistatin, polien antifungal bir antibiyotiktir. Maya ve maya benzeri mantarlara karşı in vitro olarak fungistatik ve fungusidal etkilidir. Nistatin, Candida türlerinin muhtemelen mantar hücrelerinin membranındaki sterollere bağlanarak, membranın geçirgenliğini değiştirir ve bunu takiben hücre içi elemanların hücre dışına sızmasına yol açar. Artan nistatin düzeyleri ile tekrarlanan alt kültürlerde Carulida albicans nistatine direnç geliştirmez. Genellikle, tedavi sırasında nistatine direnç gelişmez. Nistatin bakterilere, protozoalara veya virüslere karşı aktivite göstermez.


5.2 Farmakokinetik özellikler
Genel özellikler
Emilim:

Nistatin gastrointestinal kanaldan çok az miktarda absorbe olur.


Eliminasyon:

Oral yoldan uygulanan nistatinin büyük kısmı değişmeden feçesle atılır.
5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri
Karsinojenez. Mutajenez ve Fertilite Yetersizliği
Nistatinin karsinojenik potansiyelini değerlendirmek için uzun süreli hayvan çalışması yapılmamıştır. Nistatinin mutajenisitesini ya da erkek veya dişi fertilitesi üzerindeki etkisini belirlemek için hiç bir çalışma yapılmamıştır.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1 Yardımcı maddelerin listesi
Avicel CL 611

Metil paraben

Propil paraben

Sitrik asit anhidrit

Sodyum benzoate

Mikrokristallin selüloz PH 105

Kroskarmelloz sodyum

Sodyum sakkarin

Rafine şeker

PVP K30


Toz muz aroması TR 7800
6.2 Geçimsizlikler
Geçerli değildir.
6.3 Raf ömrü
36 ay
6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler
Işıktan koruyarak ve ambalajında saklanır.
Toz halinde iken, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanır. FUNGOSTATİN, şişesinde kapağı sıkı kapalı olarak, ışığa maruz bırakılmadan buzdolabında saklanır ve 10 gün süreyle kullanılabilir. Kullanılmayan kısmı 10 gün sonra atılmalıdır.
6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği
48 dozluk 50 ml’lik, plastik kapaklı, bal renkli cam şişelerde, damlalıklı kapak ile birlikte.
6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No: 10

34768 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: (216) 633 60 00Faks: (216) 633 60 01-02
8. RUHSAT NUMARASI
200/14
9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ
İlk Ruhsat Tarihi: 13.05.2002
Ruhsat Yenileme Tarihi: 13.04.2009
10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ


/6

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə