Abd’de abd’de Görülme sıklığıYüklə 5.7 Mb.
tarix07.01.2017
ölçüsü5.7 Mb.

ABD’de

 • ABD’de

 • Görülme sıklığı

   • ♀ %5.8 ♂ %6
 • Kansere bağlı 3.ölüm nedeni

 • Ülkemiz verileri

  • 2006 Türk İstatistik Yıllığı
   • Kolon ve rektum kanseri insidans
   • ♀ yüzbinde 12.5, ♂ yüzbinde 18.2
   • Sıklık ♀ 2. ♂ 4.
   • ABD’de yüzbinde 54.1


Batı ülkelerinde daha sık, şehirlerde sık.

 • Batı ülkelerinde daha sık, şehirlerde sık.

 • Beslenme;

 • şişmanlık, aşırı yağlı diyet, hazır gıda.

 • hayvansal yağ ve proteinden fakir, liften zengin

 • Aspirin ve NSAI ilaçlar koruyucu?

 • Kronik konstipasyon

 • Yaş ile görülme sıklığı artar, en sık 7.dekad.Juvenil, enflamatuar ve hiperplastik polipler non-neoplastik

 • Juvenil, enflamatuar ve hiperplastik polipler non-neoplastik

 • Adenomatöz polipler

  • En riskli %30 ile villöz adenom
  • 1. derece akrabada adenom  risk 2X
  • Kanser riski ║ polip #, çapı, histolojik tipi
   • <1cm  risk <%1, >3cm  risk %30
   • Kolonoskopik polipektomi ile temizlenen kolonda yeni adenom gelişimi için 5 yıl, invaziv kanser için ise bir 5 yıl daha gerekir.


Ailesel adenomatöz polipozis (FAP) ve herediter non-polipozis kolorektal kanser (HNPKRK) olanlarda risk ↑↑.

 • Ailesel adenomatöz polipozis (FAP) ve herediter non-polipozis kolorektal kanser (HNPKRK) olanlarda risk ↑↑.

 • FAP;

  • OD geçişli
  • Erken yetişkinlikte kolorektal yüzlerce adenomatöz polip, kanser riski yüksek
  • Ekstrakolonik lezyon ve kanserler de gelişebilir
  • 5.kromozomda APC gen mutasyonu


Polipler 15 yaş civarında görülür

 • Polipler 15 yaş civarında görülür

 • Tedavi edilmezse %90’da 45 yaş öncesi kanser gelişir

 • FAP tanısı sonrası; genetik testler, +  aileye

 • Aile; genetik testler, 1.derece akraba kolonoskopi

 • KRK tanısı alan FAP hastalarının 5 yıllık sağkalımı %27

Yüksek KRK riski taşır, OD, KRK %5-10’u.

 • Yüksek KRK riski taşır, OD, KRK %5-10’u.

 • Geni taşıyanların %80 kadarında KRK gelişir. Meme, uterus, over, pankreas, ince barsak, üriner trakt gibi kolon dışı organlarda kanser

 • KRK kötü diferansiye müsinöz, taşlı yüzük hücrelidir.

  • Ortalama 44 yaşta başlar,
  • %60-70 splenik fleksura proksimalindedir.
  • Senkron ve metakron kanser insidansı yüksektir.
 • Riskli bireyler 20 yaştan itibaren takip edilmeli!

Ülseratif kolit (CU) ve Crohn hastalığı varlığı risk faktörü CU>Crohn

 • Ülseratif kolit (CU) ve Crohn hastalığı varlığı risk faktörü CU>Crohn

 • Hastalığın şiddeti, yaygınlık ve süresi ile ilişkili

 • CU ilk 10 yılda %3 iken, sonraki 10 yılda %15

 • Pankolitte risk> yalnız sol taraf tutulumuMeme, uterus ve over Ca

 • Meme, uterus ve over Ca

 • Üreterosigmoidostomi yapılanlar

 • Pelvik radyasyon almış olanlarÇoğu sigmoid kolon ve rektumda

 • Çoğu sigmoid kolon ve rektumda

  • %30 rektum
  • %28 sigmoid
  • %9 inen kolon
  • %11 transvers kolon
  • %9 çıkan kolon
  • %13 çekum
 • Son yıllarda sağ kolon kanseri oranı artmaktadırEkzofitik/ Fungatif (vejetan)- intraluminal

 • Ekzofitik/ Fungatif (vejetan)- intraluminal

 • Ülseratif – intramural

 • Diffüz infiltratif (linitis plastika)- hafif endofitik

 • Annüler – Duvarı çepeçevre tutup lümeni daraltan

 • proksimal kolon – ekzofitik

 • transvers ve inen kolon – endofitik ve annüler

 • müsinöz – mukus dolu kistik alanlar3 ana yolla yayılır

 • 3 ana yolla yayılır

  • Lokal / Lenfatik / Hematojen
 • Lokal yol barsak lümeni ve duvar dışına tümörün lümene dik gelişimi daha fazla

  • Duodenum, mesane vb yayılım
  • Ameliyatta lümene ve periton içine dökülerek
 • Lenfatik yol

  • Barsak katları tutuldukça lenfatik yayılım olasılığı ↑
 • Hematojen

  • En çok KC (portal venle, ~yarısı)
  • 2. en sık AC
  • Kemik (%5, başta vertebra) ve beyin (%5)


Doğrudan yayılım

 • Doğrudan yayılım

 • Muskularis propria – transmural perikolik veya perirektal doku – çevreye infiltrasyon

 • İleri rektal ca – vajen, mesane, pelvik yapılar

 • Kolon ca – serozaya direkt yayılım – perforasyon, transçölomik yayılım

 • Lenfatik ve kan damarı invazyonu;

 • submukoza tutulunca lenfatik yayılım olur

 • Kolonda portal, rektumda vena cava inf. İnvazyonu – hematojen yayılım* DİREKT YAYILIM

 • * DİREKT YAYILIM

 • * HEMATOJEN YAYILIM (Karaciğer, Akciğer, Kemik, Beyin)

 • * BÖLGESEL LENF NODLARINA YAYILIM (Epikolik, Parakolik, İntermediyer, Prinsipal)

 • * YERÇEKİMİNE BAĞLI YAYILIM (Periton içi)

 • * İNTRALÜMİNAL METASTAZSerozayı aşan tümör, omentum, ince barsak, mesane, uterus, overler, Karaciğer ve mideye yayılır.

 • Serozayı aşan tümör, omentum, ince barsak, mesane, uterus, overler, Karaciğer ve mideye yayılır.

 • Tümör lümen içinde çepeçevre büyür ve tanı konulmadan önce barasağı tamamen sarabilir. Bu durum özellikle sol kolonda ortaya çıkar çünkü sol kolon çapı sağ kolondan daha dardır. Tümör barsağın ¾ ‘ünü 1 yılda sarabilir. Tümör longitidinal olarak 5cm’den öteye nadiren yayılır. Derinlemesine barsak dışına,çevre dokulara ve organlara yayılır.* Karaciğer

 • * Karaciğer

 •        * Akciğer

 •        * Kemik

 •        * Beyin

 • Kolon venleri ile v.portaya ve karaciğere metastaz yapar. Metastazların % 15-35’i venöz yolla olur. Bu nedenle ameliyat sırasında tümöre işlem yapmadan önce büyük venler bağlanır.      * Epikolik

 •       * Epikolik

 •    * Parakolik

 •    * İntermediyen

 •    * Prinsipal

 •  

 • *En yaygın yayılım şeklidir. Tümörün lenfatik drenajı küratif ameliyatlarda çıkarılmalıdır. Anaplastik lezyonlarda daha fazla lenf nodu metastazı bulunur. • * Serozaya ulaşmış tümörlerde görülür. Bu tür yayılım retrovesikal ve retrouterin bölgeye olur. Rektal tuşede Blummer shelf ve frozen pelvis olarak ele gelir.Vakaların % 3-4’ünde overler üzerinde metastatik Krukenberg Tümörü görülür. Postmenopozal kadınlarda barsak rezeksiyonu yapıldığı zaman bilateral overektomide yapılmalıdır. • Fekal akımla birlikte tümör yüzeyinden maliğn hücrelerin daha distale yayılması anastomoz üzerinde rekürrenslere neden olur.

 •  

 • Makroskopik olarak tümör sınırlarının bittiği yerden proksimalde 8 cm, distalde 5 cm kadar olan alanda mikroskopik infiltrasyon bulunabilir. • * DİREKT YAYILIM

 • * LENFATİK YAYILIM

 • * HEMATOJENİK YAYILIM

 • * PERİNÖRAL YAYILIM • * Uzunlamasına yayılım 6 cm’yi geçmez. Çevresel yayılım vajina duvarı,mesane, prostat, sakrum ve levator anilere olur. • * Lenfatik yayılım , süperior hemoroidal, iliak, inferior mesenterik arter ve aorta boyunca bulunan lenfatiklere olur. • * Vakaların % 10-15’inde V.porta yoluyla karaciğere yayılım olur. Daha az sıklıkta akciğerlere, beyine ve medulla sipinalise olur. • * Perinöral yayılım olduğunda rekürrens oranı yüksektir.

Adenokarsinom

 • Adenokarsinom

 • Müsinöz adenokarsinom

 • Taşlı yüzük hücreli karsinom

 • Küçük hücreli karsinom

 • Skuamöz hücreli karsinom

 • Adenoskuamöz hücreli karsinom

 • Medüller karsinom

 • İndiferansiye karsinomGland benzeri yapılar tümörün;

 • Gland benzeri yapılar tümörün;

  • %95’ini oluşturuyorsa İyi diferansiye (grade I)
  • %50-95’ini “ Orta d. diferansiye (gradeII)
  • %5-50’sini “ Az diferansiye (grade III)
  • <%5 İndiferansiye
 • Müsinöz ve taşlı yüzük hücreli az diferansiye (grade III) gruptadırKolorektal epitelde APC supresor gen mutasyonu ile başlar. E-cadherin dengesini bozan bir seri gen transkripsiyon dengesizliği görülür. c-myc ve ras protoonkojen aktivasyonu veya diğer tümör supressor genlerin inaktivasyonunun klonal birikimi

 • Kolorektal epitelde APC supresor gen mutasyonu ile başlar. E-cadherin dengesini bozan bir seri gen transkripsiyon dengesizliği görülür. c-myc ve ras protoonkojen aktivasyonu veya diğer tümör supressor genlerin inaktivasyonunun klonal birikimi

 • 17.kromozom kısa kolunda p53 gen inaktivasyonu p21 ve p27 gibi siklin bağımlı kinaz inh. ve BAX gibi apopitoz sağlayan genlerle kompleks oluşturma bozukluğu

 • Mikrosatellit instabilite (MSI) denen yaygın nükleotid kırıkları ve delesyonları; tekrarlayan tümör DNA sekans varlığı gibi somatik mutasyonlar

 • DNA yanlış eşleşme tamir genlerinde bozukluklar (hMLH1)

 • TGF beta1 tip II reseptör ve BAX genleri kodonlarında düzensizlik

Morfoloji

 • Morfoloji

  • Ülserasyon, büyük tümör çapı, barsak duvarı invazyonu, bölgesel LN met., visseral periton penetrasyonu, infiltratif büyüme, düşük diferansiasyon derecesi
  • Taşlı yüzük hücreli adenokarsinom, müsinöz adenokarsinom, adenoskuamöz karsinom, küçük hücreli karsinom, anaplastik karsinom
 • daha kötü prognozla birliktedirLN metastazı

 • LN metastazı

  • Çok sayıda, mezenterik sınıra yakın yerleşimli
  • Retrograd LN tutulumu
 • kötü prognoz

  • Anjiogenez, tümöre karşı infiltratif yanıt, kan ve lenf damarı invazyonu, perinöral invazyon, ekstramural damar yayılımı, rezeksiyon sınırlarının durumu prognozda önemlidir.


Amaç; yayılımı belirlemek, sağkalımı tahmin etmek, tedaviyi belirlemek, farklı merkezlerdeki hastaları ve tedavileri karşılaştırmak

 • Amaç; yayılımı belirlemek, sağkalımı tahmin etmek, tedaviyi belirlemek, farklı merkezlerdeki hastaları ve tedavileri karşılaştırmak

 • Dukes sınıflaması; kolon duvarı yayılımı ve LN durumu

  • A duvarda sınırlı
  • B duvarı aşmış, bölgesel LAP yok
  • C bölgesel LAP
  • D uzak metastaz
 • TNM; Evre 1=Dukes A, Evre 2=Dukes B, Evre 3=Dukes C, Evre 4=Dukes DT-Primer tümör

 • T-Primer tümör

  • Tx- Belirlenememiş
  • T0- Kanıt yok
  • T1- Karsinoma in situ; intraepiteliyal / lamina propria invazyonu
  • T2- Muskularis propria invazyonu
  • T3- Subseroza / peritonsuz perikolik/perirektal doku invazyonu
  • T4- Diğer organ/yapılara invaze / visseral peritona perfore


N- Bölgesel lenf nodları

 • N- Bölgesel lenf nodları

  • Nx- değerlendirilemeyen
  • N0- metastaz yok
  • N1- 1-3 bölgesel LN met
  • N2- 4 veya fazla LN met
 • M- uzak metastaz

  • Mx- değerlendirilemeyen
  • M0- uzak met yok
  • M1- uzak met var
EVRELEME, tedavi planlaması ve prognoz açısından yol göstericidir.

 • EVRELEME, tedavi planlaması ve prognoz açısından yol göstericidir.

 • T1 : Tümör submukozaya ulaşmış

 • T2 : Tümör adeleye ulaşmış (Muskularis propria)

 • T3 : Tümör subserozaya veya peritonla kaplı

 • olmayan perikolik veya perirektal dokulara

 • ulaşmış

 • T4 : Tümör serozayı atlamış , komşu doku

 • yada organları tutmuşN1 : 1-3 adet lenf nodu tutulumu

 • N1 : 1-3 adet lenf nodu tutulumu

 • N2 : 4 veya daha fazla lenf nodu tutulumu

 • M1: Uzak metastazDUKES EVRELEMESİ : Kolon duvarı katları ve mezenter lenf nodları yayılımı gözönüne alınarak yapılan evrelendirme

 • DUKES EVRELEMESİ : Kolon duvarı katları ve mezenter lenf nodları yayılımı gözönüne alınarak yapılan evrelendirme

 • (ASTLER - COLLER MODİFİKASYONU)

 • A : Submukozaya ulaşmış tümör

 • B1 : Muskularis (+) , Lenf nodu (-)

 • B2 : Seroza (+) , Lenf nodu (-)

 • C1 : B1 + N1

 • C2 : B2 + N2

 • D : Uzak metastaz •  *KARSİNOMA İNSİTU: Kanser, sadece mukoza epiteli ile sınırlıdır. Bazal membran sağlamdır.

 • *FOKAL KANSER: Kanser, sadece mukozadadır, submukozaya geçmemiştir.

 • *ERKEN KANSER: Kanser, mukoza ve submukoza ile sınırlıdırEVRE TNM DUKES ASTLER-COLLER

 • EVRE TNM DUKES ASTLER-COLLER

 • ________________________________________

 • I T1NoMo A A

 • T2NoMo B1

 • II A T3NoMo B B2

 • II B T4NoMo__________B____________B3____

 • IIIA T1-2N1Mo C C1

 • IIIB T3-4N1Mo C C2/C3

 • IIIC T1-4N2M0 C C1/C2/C3

 • IV T1-4N1-2M1 - DAsemptomatik bireylerin kanser gelişim riski açısından test edilmesidir.

 • Asemptomatik bireylerin kanser gelişim riski açısından test edilmesidir.

 • KRK hastalarının %60’ı doktora LN veya uzak met ile gelir, rezeksiyon sonrası yarısı 5 yıl içinde ölür. Erken tanı ve tedavi yüz güldürücü

 • Gaitada gizli kan

 • Sigmoidoskopi

 • Kolonoskopi

 • Kolon grafisi

Asemptomatik; 50 yaştan sonra

 • Asemptomatik; 50 yaştan sonra

  • Yılda bir GGK / 5 yılda bir sigmoidoskopi / 5-10 yılda bir kolon grafisi / 10 yılda bir kolonoskopi
  • Sağ kolon tm artışı nedeniyle kolonoskopi gerekli
 • FAP; rektosigmoid genellikle tutulur,

 • Tümörün lokalizasyonu, mikroskopik ve makroskopik yapısı, kanama, perforasyon ve tıkanma gibi komplikasyonların varlığına göre değişir.* KARIN AĞRISI

 • * KARIN AĞRISI

 • * HAZIMSIZLIK

 • * DİSPEPTİK ŞİKAYETLER * SAĞ KARIN BÖLGESİNDE

 • * İNATÇI RAHATSIZLIK * HALSİZLİK

 • * ANEMİ * KARINDA PALPABL KİTLE * GAİTADA GİZLİ KAN • * BARSAK ALIŞKANLIĞINDA DEĞİŞİKLİK

 • * DIŞKI ŞEKLİNDE DEĞİŞİKLİK

 • * KONSTİPASYON VEYA DİYARE

 • * DIŞKILAMA SAYISINDA ARTMA

 • * DIŞKI ÇAPINDA İNCELME

 • * TIKANMA BELİRTİLERİ

 • * GAİTADA GROS KAN • * BARSAK ALIŞKANLIĞINDA DEĞİŞİKLİK

 • * TAM BOŞALAMAMA HİSSİ

 • * REKTAL KANAMA

 • * REKTUMDA PALPABL KİTLE

* POLİPOİD (Proliferatif, Fungoid,Vejetan)

 • * POLİPOİD (Proliferatif, Fungoid,Vejetan)

 • Karnıbahar görünümündedir. Daha çok sağ kolonda görülür. Kanamaya neden olur.

 •  

 • * İNFİLTRATİF

 • Daha çok sol kolonda görülür. Kolon duvarını çepeçevre tutar ve lümeni daraltır.* ÜLSERATİF

 • * ÜLSERATİF

 • Mukozada ülserasyon şeklinde ortaya çıkar. Daha çok çekumda görülür.

 •  

 • * LİNİTİS PLASTİKA

 • Daha çok inen kolonda görülür. Duvar kalınlaşması ve lümen daralması şeklinde kendini gösterir.MULTIPL PRIMER KOLON KANSERİ (SENKRON)

 • MULTIPL PRIMER KOLON KANSERİ (SENKRON)

 • Hastaların % 5’inde aynı anda 2 veya daha fazla yerde tümör görülür.

 •  

 • METAKRANÖS TÜMÖR

 • Kolon kanseri nedeniyle daha önce rezeksiyon geçiren hastaların % 2.5’unda yeni bir primer tümör görülebilir.Kolon ve rektum adenokarsinoması nisbeten yavaş büyüme oranına sahiptir.

 • Kolon ve rektum adenokarsinoması nisbeten yavaş büyüme oranına sahiptir.

 • Kolon kanserinin ortalama doubling time’ı 620 gündür. Bu süre tümör büyüklüğünün ikiye katlanması ve tümörün, semptomlara neden olması için geçen süredir. • * ENDOSKOPİ VE BİOPSİ

 •      PROKTOSİGMOİDOSKOPİ

 • KOLONOSKOPİ

 • * RADYOLOJİK İNCELEME

 • ÇİFT KONTRAST BARYUMLU GRAFİ

 • Dolma defekti, mukoza harabiyeti* * ULTRASONOGRAFİ - BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

 • * * ULTRASONOGRAFİ - BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

 •      KİTLE

 •   DUVAR KALINLAŞMASI

 • KARIN İÇİ ORGAN METASTAZI

 • LENF NODU TUTULUMU

 • İNTRALUMİNAL ULTRASONOGRAFİ

 • İVP

 • Üretral obstruksiyonu ve yer değiştirmesini gösterir* CEA-CA13-9

 • * CEA-CA13-9

 • Postop nüks ve prognozu belirlemede kullanılır, taramada kullanılmaz.

 • Hastaların % 70’inde CEA yüksektir.SAFRA TAŞLARI

 • SAFRA TAŞLARI

 • PEPTİK ÜLSER

 • AKUT APANDİSİT

 • PLASTRONE APANDİSİT

 • ÇEKUM AKTINO MİKOZU

 • İLEOÇEKAL TBC

 • AMEBİAZİS

 • HEMATOLOJİK HASTALIK • DİVERTİKÜLER HASTALIK

 • ÜLSERATİF KOLİTİS

 • İSKEMİK KOLİTİS

 • CROHN KOLİTİSİ

 • AMEBİASİS

 •  İRRİTABL KOLON 

 •  

 • * HEMOROİD

 • * ANAL FİSSÜR* Kolorektal kanserlerin % 15-25’inde karaciğerde metastaz vardır.

 • * Kolorektal kanserlerin % 15-25’inde karaciğerde metastaz vardır.

 • * Hastaların % 10’u anrezektabldır.

 •  

 • KÜRATİF TEDAVİ

 • * LEZYONUN BÖLGESEL LENF NODLARI İLE BİRLİKTE REZEKSİYONU

 •  

 • * PROKSİMALDEN EN AZ 8 CM DİSTALDEN EN AZ 5 CM SAĞLAM DOKU REZEKSİYONUSadece Cerrahi Tedavi

 • Sadece Cerrahi Tedavi

 • Evre A, B1

 • ___________________________________

 • Cerrahi + Radyoterapi + Kemoterapi

 • Evre B2, C1, C2

 • ___________________________________

 • Cerrahi + Kemoterapi

 • Evre DKüratif Tedavi

 • Küratif Tedavi

 • A, B1

 • ___________________________________

 • Sağ kalımın uzatılması

 • B2, C1, C2

 • ___________________________________

 • Palyatif

 • D* DUKES A

 • * DUKES A

 • * TNM EVRE I Cerrahi (KR)*  İzleme

 • * MOD. ASTLER COLLER A, B1

 •  

 • * DUKES B

 • * TNM EVRE II Cerrahi (KR)*  Adj. KT  İzleme

 • * MOD: ASTLER COLLER B2

 •  * DUKES C

 • * DUKES C

 • * TNM EVRE III Cerrahi (KR)*  Adj. KT  İzleme

 • * MOD. ASTLER COLLER C1, C2

 •  

 • * DUKES D

 • * TNM EVRE IV Sistemik KT (Palyatif cerrahi, palyatif RT)

 • * MOD: ASTLER COLLER D

 •  

 • * (KR): Küratif rezeksiyon • * DUKES B

 • * TNM EVRE II Cerrahi (AR)  KT  RT  KT  İzleme

 • * MOD: ASTLER COLLER B2 (LAR) (2 kür) (4 kür)

 •  

 • * DUKES C

 • * TNM EVRE III Cerrahi (AR)  KT  RT  KT  İzleme

 • * MOD. ASTLER COLLER C1, C2 (LAR) (2 kür) (4 kür)(AR): Anterior rezeksiyon

 • (AR): Anterior rezeksiyon

 • (LAR): Low anterior rezeksiyon

 • Lokal eksizyon: Orta ve distal rektumda çap <3 cm., vejetan,

 • mobil, iyi diferansiye, T1-2 NoMo kanserlerde

 •  

 •  

 • DUKES D

 • TNM EVRE IV Sistemik KT (Palyatif cerrahi, palyatif RT)

 • MOD. ASTLER COLLER D* RADİKAL CERRAHİ

 • * RADİKAL CERRAHİ

 • ANTERİOR REZEKSİYON

 • LOW ANTERİOR REZEKSİYON

 • ABDOMİNOPERİNEAL REZEKSİYON

 • * PALYATİF CERRAHİ

 • LOKAL EKSİZYON (T1)

 • LOKAL EKSİZYON + RADYASYON +

 • KEMOTERAPİ (T2 ve yüksek riskli hastalar)

 • * LOKAL EKSİZYON ENDİKASYONLARI

 • Orta ve distal rektumda çapı 3 cm’den küçük, vejetan, mobil, iyi diferansiye T1-2, No, Mo tümörler* İyi ve orta diferansiye rektumun 1/3 alt kısım tümörlerinde distal rezeksiyon sınırı 2 cm’dir

 • * İyi ve orta diferansiye rektumun 1/3 alt kısım tümörlerinde distal rezeksiyon sınırı 2 cm’dir(YÜKSEK RİSKLİ HASTALAR)

 • (YÜKSEK RİSKLİ HASTALAR)

 • LENF NODLARINA YAYILIM

 • KAN DAMARLARINA YAYILIM

 • KÖTÜ DİFERANSİYE TÜMÖRLER

 • POZİTİF CERRAHİ UÇLAR •  * A TÜMÖR BARSAK DUVARINDA SINIRLI %90

 • * B BARSAK DUVARINI AŞMIŞ, FAKAT

 • LENF NODU NEGATİF % 65

 • * C LENF NODU POZİTİF % 30

 • * D UZAK METASTAZ VEYA ANREZEKTABL

 • GENİŞ YAYILIM % 5Каталог: fakulte -> med -> webfolders -> File -> Dersicerikleri
Dersicerikleri -> Periampüller bölge tümörleri Doç. Dr. Pars Tunçyürek
Dersicerikleri -> Akut ve Kronik Pankreatit Doç. Dr. Pars Tunçyürek
Dersicerikleri -> Akut karin hastaliklari doç. Dr. Pars tunçYÜrek
Dersicerikleri -> Peritonit ve intraabdominal enfeksiyonlar Doç. Dr. Pars Tunçyürek
Dersicerikleri -> Embriyolojiye Giriş Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİmen
Dersicerikleri -> İnsan doğum defektleri-konjenital anomaliLER-konjenital malformasyon prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİmen
Dersicerikleri -> Merkezi Sinir Sistemi Dr. Alpaslan GÖKÇİmen
Dersicerikleri -> Genital Sistemin Gelişimi Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİmen
Dersicerikleri -> SİNİr sistemi geliŞİMİ Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİmen
Dersicerikleri -> Kolon divertikülleri kolon duvarının dışa keseleşmeleridir. Kolon divertikülleri kolon duvarının dışa keseleşmeleridir


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə