Ankara üNİversitesi tip faküLtesi İBNİ Sİna araştirma ve uygulama hastanesi TÜRKİye hastane afet plani ankara – 2015Yüklə 3,61 Mb.
səhifə12/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,61 Mb.
#15859
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   35

12.12.3. Tehlikeli Madde Direktörü


 1. Kendisine bağlı görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Tehlikeli madde olaylarına müdahaleyi organize eder ve yönetir.

 3. Tehlikeli maddenin saptaması ve izlenmesini sağlar.

 4. Tehlikeli maddeler ile ilgili bilgi temin ederek ve birim personelini, acil servisi ve diğer tedavi alanlarını bilgilendirir.

 5. Tehlikeli Madde Direktörüne bağlı her tim kendi ekibinin eğitimi ve özel ekip ve ekipmanlarının sağlanması ve kullanılmasını sağlar.

 6. Sızıntı kontrolünü sağlar.

 7. Afetzedelerin dekontaminasyonunu sağlar.

 8. Tesis ve ekipman dekontaminasyonunu sağlar.

 9. Tehlikeli maddeler ile ilgili bilgi temin ederek ve birim personelini, acil servisi ve diğer tedavi alanlarını bilgilendir.

 10. Hastane içi ve/veya sivil savunma gibi tehlikeli madde ekipleri ile koordinasyon sağlar.

 11. Dekontaminasyon gereksiniminin tipi ve seviyesi (kuru, radyolojik, teknik, bütünüyle) tespitini yapar.

 12. Emniyet ve güvenlik sorumlusuyla işbirliği yaparak açık ve kapalı alanlarda tehlikeli maddelerin izlenmesini sağlar.

 13. Gerektiğinde hastane içi sızıntı müdahale planının aktivasyonunu sağlar.

 14. Olaya göre, dekontaminasyon alanlarının kurulmasını ve personel görevlendirmesini sağlar.

 15. Dekontaminasyon gereksinimini karşılayacak şekilde fonksiyonel kitlesel dekontaminasyon sistemi sağlar.

 16. Dekontaminasyon alanına gerekli antidot desteğini sağlar.

 17. Yangın riskleri, müdahale ekip ve ekipmanlarının koordinasyonunu sağlar.

 18. Yangın söndürme sistem, tüp, vana ve hortumlarının kontrolünü sağlar.

 19. Hastane bina yangın zonları oluşturulmasını sağlar.

 20. Yangın kapı ve merdivenlerinin kontrolünü sağlar.

 21. İrtibat direktörü aracılığıyla itfaiye ile işbirliği yapar.

 22. Personel Sağlığı Birimi ile koordinasyon kurarak dekontaminasyon personelinin tıbbi takibini sağlar.

 23. Özel ekipman ve teçhizat gereksinimini saptar ve destek hizmetler sorumlusundan ister.

 24. Valilik kriz merkezi ve/veya Sivil Savunma, Belediye ve İtfaiyenin önerileri doğrultusunda, atık suyun uygun depolanmasını ve imhasını sağlar.

 25. İrtibat Sorumlusu ile bağlantı kurarak dış kaynaklı yardım talebinde bulunur.

 26. Su sistemi ile ilgili sorunlar ve su ihtiyacı için irtibat direktörü aracılığıyla (belediye vs ) su işleri ile bağlantı kurar.

 27. Gerekirse İrtibat sorumlusu ile bağlantı kurarak dış kaynaklı yardım talebinde bulunur.

12.12.3.1. Tarama İzlem Timi Sorumlusu

 1. Kendisine bağlı görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Emniyet ve Güvenlik Direktörüyle işbirliği yaparak açık ve kapalı alanlarda tehlikeli maddelerin izlenmesini sağlar.

 3. Afet sırasında ve sonrasında hastanede olabilecek tehlikeli madde sızıntılarının araştırır ve izler.

 4. Sızıntı hallerinde Tehlikeli Maddeler Direktörü’ne durumu ve yeri bildirir.

 5. Olağan zamanlarda da altı ayda bir hastanede var olan riskli bölgelerin izlemini yapar ve kaydeder.


12.12.3.2. Sızıntı Müdahale Timi Sorumlusu

 1. Kendisine bağlı görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Risk analizi yapar.

 3. Sızıntı kritik noktalarını belirler.

 4. Hastane genelinde oluşabilecek sızıntı kontrolünü sağlar.

 5. Gerektiğinde hastane içi sızıntı müdahale planının aktivasyonunu sağlar.


12.12.3.3. Hasta/Bina Dekontaminasyon Timi Sorumlusu

 1. Kendisine bağlı görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afetzedelerin dekontaminasyonunu sağlar.

 3. Tesis ve ekipman dekontaminasyonunu sağlar.

 4. Dekontaminasyon gereksiniminin tipi ve seviyesini (kuru, radyolojik, teknik ) belirler.

 5. Acil Servis dekontaminasyon odasının yetersiz kalması veya kullanılamaz hale gelmesi durumunda dekontaminasyon alanı oluşturmakla sorumludur.

 6. Dekontaminasyon yapıldığını Tehlikeli Madde Direktörüne, İrtibat Direktörüne ve Alt Yapı Sorumlusuna derhal bildirir. Şehir kanalizasyon şebekesine tehlikeli madde karışma olasılığını Belediye vb kurumlara bildirmek İrtibat Direktörünün görevidir.

 7. Afet durumundan önce dekontaminasyon için gerekli aşağıdaki malzemeleri Tehlikeli Madde Direktörüne bildirir. Malzemeyi temin etmek Finans Direktörünün görevidir.

 • Personel için inhalasyon kontaminasyonunu engelleyen maskeler ve portabl solunum cihazları

 • Koruyucu elbise, eldiven ve galoşlar

 • Kontamine alanları ve dekontaminasyon alanını belirten levhalar, bu bölgelere girişi engelleyen bariyer, barikat ve şerit gibi malzemeler

 • Kontamine materyaller veya kişilerin geçiş yolunu örtmek için gereken yer kaplama örtüleri

 • Atık su için konteynırlar

 • Kontamine malzemeler için özel torbalar, kaplar ve konteynırlar

 • Kontaminan maddelerden örnek alınması için laboratuar araç-gereçleri ve adı geçen kurumlarla önceden belirlenmiş olan örnekleme ve örnekleri saklama protokolleri

 • Dekontaminasyon ve temizleme malzemeleri

 • Radyoaktif madde detektörleri

 • Dekontaminasyonun hastane dışında yapılması durumunda bu malzemelere ek olarak; ışıklandırma malzemesi, ısıtma malzemesi, hasta mahremiyetini zedelemeyecek şekilde düzenlenmiş yıkama bölmeleri, hastalar için havlu ve elbise

8. Dekontaminasyon alanına yakın bir yerde ( hemşire deski, doktor odası vb. ) kontaminan maddelerle ilgili referans kitapların bulunmasını sağlar.

9. Tüm acil servis personelinin koruyucu malzemelerin ve kontaminan maddelerin temizliğiyle ilgili yılda iki kez eğitime tabi tutulmasını sağlar.
12.12.3.4. Yangın Müdahale Timi Sorumlusu

 1. Kendisine bağlı görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Yangın risk analizi yapar.

 3. Yangın durumunda dışarıdan itfaiye ve diğer yardımlar gelinceye kadar yangına müdahale eder.

 4. Yangından etkilenme olasılığı olan hasta, hasta yakınları ve personelin yangından zarar görmemesi için koruma ve tahliye işlemlerine yardımcı olur.

 5. Olağan zamanlarda personel yangın eğitimleri, yangın söndürme ve önleme eğitimleri, yangın söndürme araçlarının (yangın uyarıcıları, söndürme tüp, musluk ve hortumları vs) sağlanması, uygulanması ve denetimi, bina yangın güvenliği (yangın merdivenleri, yangın zonları vs) çalışmaları ve eğitimlerini yapar.

 6. Yangın risk azaltma çalışmaları yapar.

 7. Yangın riskleri, müdahale ekip ve ekipmanlarının koordinasyonunu sağlar.

 8. Yangın söndürme sistem, tüp, vana ve hortumlarının kontrolünü yapar.

 9. Yangın zonları ve kapılarının kontrolünü sağlar.

 10. İrtibat Direktörü aracılığıyla İtfaiye ile işbirliği sağlar.


13. TAHLİYE PLANLARI
Tahliye, hastanelerin iç ve dış etkiler nedeniyle; hasta, personel ve hasta yakınları için güven vermeyen bölüm veya bölümlerinin ya da tamamının boşaltılarak insanların daha güvenli bölgelere nakledilmesidir.

Tahliye; hastaları korumak, hasta bakımını sürdürmek ve çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılır.

Tahliye; elektrik kesintisi, su kesintisi, oksijen kaynağı yetersizliği vb. fonksiyonel nedenlerle yapılabileceği gibi, deprem, yangın, sel vb. olaylar neticesi ortaya çıkan yapısal hasarlar sebebiyle de gerçekleştirilebilir.

Tahliyenin mümkün olduğunca hızlı ve güvenli bir biçimde yapılması gerekir. Tahliye esnasında mümkün olduğunca çok hasta kurtarmak ve personelin zarar görme riskini en aza indirmek esastır.


13.1.TAHLİYE ŞEKİLLERİ

Tahliye; yatay tahliye, dikey tahliye ve genel tahliye olarak üç şekilde gerçekleştirilir.a. Yatay Tahliye

Yatay tahliyede; tehlikeye en yakın durumdaki hastaların aynı katta daha güvenli bir alana taşınmaları söz konusudur.

İbni Sina Hastanesi kliniklerinde yatay tahliye; hastaların tehlikenin meydana geldiği bloğun tam karşısındaki bloklara geçirilmeleriyle tamamlanır.
b. Dikey Tahliye

Dikey tahliyede; tehlikede olan bir katın tamamen boşaltılması, hastaların en az iki kat aşağıya ya da hastanenin daha güvenli başka bir bölümüne transfer edilmesi söz konusudur.

Dikey tahliyede kattan ayrılmadan önce hasta triajı yapılır ve hastalar triaj kartları ile birlikte ilgili bölümlere gönderilir.

İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin dikey tahliyesinde izlenecek yol meydana gelecek afet neticesinde ortaya çıkacak duruma göre yetkililer tarafından belirlenecektir. Tahliye esnasında hastaların ve görevlilerin en hızlı ve en güvenli şekilde yer değiştirmelerini sağlamak için tüm imkânlar seferber edilecektir.


c. Genel Tahliye

Genel tahliye, hastanenin tamamen boşaltılmasıdır.13.2. TAHLİYE KARARININ VERİLMESİ

Tahliye uzun zaman alan bir süreçtir. Tahliye esnasında çok fazla personel sadece bu işle uğraşmak durumunda kalır, tedaviler ertelenir, hastalar ve çalışanlar için yaralanma riski artar. Hastanenin tamamı ya da bir bölümü kullanım dışı kalır. Transport sisteminin yükü artar. Tüm bu sebepler dikkate alındığında tahliye en son verilmesi gereken karardır.Ancak;

1.Gerçek bir tehlike var ya da kaçınılmaz ise ya da kontrol edilemeyen bir panik çıktı ise acil tahliye kararı verilir.

2. Gerçek bir tehlike veya panik söz konusu değilse beklemede kalınır, acil tahliye için hazır beklenir.

Bekleme Esnasında Yapılması Gerekenler:

  • Bilgilendirilmeyi bekleyin.

  • Görev yerinizden ayrılmayın.

  • Hastaların odalarında beklemelerini sağlayın.

  • Normal olmayan ya da tehlikeli bir durum fark ettiğinizde ilgili amiri bilgilendirin.

  • Hastaları gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendirin. Bunu yaparken detaya girmeyin, soğukkanlı ve inandırıcı olun.

  • Tahliye triajını planlayın.

  • Tahliye için personel arasında görev dağılımı yaparak acil tahliye için hazır olun.


13.3. TAHLİYE TRİAJI

1. Tahliye triajı bekleme esnasında planlanır. Tahliye triajını yapmak klinikte bulunan en kıdemli doktorun görevidir.

2. Tahliye esnasında hastalar dört grupta değerlendirilir:


TAHLİYE TRİAJI

 

TAHLİYE

 

( TT )

HASTA / YARALI

İÇİN GEREKLİ

HASTANE - YARALI ÖRNEKLERİ

DÜZEYİ

ÖZELLİĞİ

PERSONEL SAYISI

 

 

 

 

Personel, poliklinik hastaları,

TT0

Yardımsız yürür.

0

yürüyebilen hastalar,

 

 

 

refakatçiler

 

Bir kişi yardımıyla

 

 

TT 1

yürüyebilir

1

Dahili hastalıkları olan hastalar,

 

Obez veya komplex

 

yürüyebilen çocuk hastalar,

 

transport değildir.

 

psikiyatri hastaları

 

 

 

 

 

 

 

Yürüyemeyen, dahili ve cerrahi,

TT2

Obez veya kompleks

2

yürüyemeyen hastalıkları olan hastalar

 

transport değil

 

çocuk hastalar,yenidoğan hastalar,

 

yürüyemez.

 

hemodiyaliz hastaları

 

Obez veya kompleks

 

Opere ortopedi, beyin cerrahisi

TT 3

transport

3 veya fazla

kalp cerrahisi ve yoğun bakım hastaları

 

 

 

3.Tahliye esnasında tehlikeye en yakın hastalar en önce tahliye edilirler.

4. Hastalarla birlikte personel, ekipman, tıbbi kayıtlar, dosyalar ve ilaçlar da tahliye edilir.

5. Tahliye kararı verildiğinde öncelikle; 1. Grupta yer alan, yürüyebilen hastalar sıra halinde bir öncü ve bir artçı personel ile acilen dışarıya çıkarılır.

6. Tahliye esnasında personel / hasta oranı dikkate alınarak sırasıyla 1.Grup, 2. Grup, 3. Grup ve en son 4. Grup olacak şekilde tahliye tamamlanır.

7. Tahliye esnasında, klinikte bulunan hemşireler, hasta bakıcılar, temizlik personeli ve hasta yakınları hastalara yardımcı olacaklardır.

8. Tahliye organizasyonunu yapmak klinik sorumlu hemşiresinin görevidir.

9. Tahliyenin tamamlanmasının ardından, tahliye edilen hastalar tahliye sorumluları tarafından sayılır ve boşaltılan bölümler ilgili güvenlik görevlilerince bir kez daha kontrol edilir.
13.4. HASTANENİN TAHLİYESİNDE SORUMLULAR

1. Hastanenin tehdit altında olduğuna, herhangi bir iç veya dış afet nedeni ile kısmen ya da tamamen boşaltılması gerekliliğine HAP Başkanı karar verir.

2. Hastanenin hangi kısımlarının güvenli olmadığına ve boşaltılacağına karar verme yetkisi Lojistik Şefi'ne aittir.

3. Hastanenin zarar görmesi durumunda arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmekle görevli kişi Lojistik Şefi'dir.

4. Tahliye amacıyla hangi servislerin boşaltılacağına ve hangi hastaların taburcu edileceğine Hastane Ünitesi Sorumlusu karar verir.

5. Binada merdivenlerin ve asansörlerin kullanılıp kullanılamayacağına karar verecek kişi Lojistik Direktörü'dür.

6. Hastanenin boşaltılmasında ve transport yollarının sağlanmasından sorumlu kişi Lojistik Direktörü'dür.

7. Boşaltma işinin organizasyonundan ve idaresinden sorumlu kişi HAP Başkanı'dır.

8. Hangi hastaların nereye tahliye edildiği ile ilgili dokümantasyonu yapan kişi Planlama Direktörü'dür.

9. Hastanenin boşaltılmasından sonraki güvenliğinden sorumlu kişi Güvenlik Direktörü'dür.

10. Terör ve bomba tehdidine karşı hastanenin boşaltılmasına karar verme sorumluluğu Güvenlik Direktörü'ne aittir. Ancak boşaltma emrini vermekle sorumlu kişi HAP Başkanı'dır.
13.5. A.Ü.TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA ARAŞTIRMA ve UYGULAMA HASTANESİ’NİN TAHLİYE PLANI

13.5.1. ANA BİNA’NIN TAHLİYESİ

16. KAT’IN TAHLİYESİ

Öğretim Üyeleri Sosyal Tesisleri

Tahliye Sorumluları:

Gündüz: Gözetim Denetim ve Kontrol Birimi Sorumlusu

Gece: Gece Nöbetçi Amiri

Tahliye:

Yatay Tahliye: Dikey tahliye yapılır.

Dikey Tahliye: 14. Kat A – B ve C Blokların girişinde bulunan alan

Genel Tahliye: 5. Kat - Hastane Ana Girişi’nde yer alan 1 No’lu Toplanma Alanı
15. KAT’IN TAHLİYESİ

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği ( A Blok )Tahliye Sorumluları:

Gündüz: Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’nin en kıdemli doktoru ve klinik sorumlu hemşiresi

Gece: Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’nin nöbetçi doktoru ve nöbetçi hemşiresi

Tahliye:

Yatay Tahliye: 15. Kat – C Blok

Dikey Tahliye: 13. Kat A – B ve C Blokların girişinde bulunan alan

Genel Tahliye: 5. Kat - Hastane Ana Girişi’nde yer alan 1 No’lu Toplanma Alanı

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği ( B Blok )Tahliye Sorumluları:

Gündüz: Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’nin en kıdemli doktoru ve klinik sorumlu hemşiresi

Gece: Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’nin nöbetçi doktoru ve nöbetçi hemşiresi

Tahliye:

Yatay Tahliye: 15. Kat – D Blok

Dikey Tahliye: 13. Kat A – B ve C Blokların girişinde bulunan alan

Genel Tahliye: 5. Kat - Hastane Ana Girişi’nde yer alan 1 No’lu Toplanma Alanı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği ( C Blok )Tahliye Sorumluları:

Gündüz: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği’nin en kıdemli doktoru ve klinik sorumlu hemşiresi

Gece: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği’nin nöbetçi doktoru ve nöbetçi hemşiresi

Tahliye:

Yatay Tahliye: 15. Kat – A Blok

Dikey Tahliye: 13. Kat A – B ve C Blokların girişinde bulunan alan

Genel Tahliye: 5. Kat - Hastane Ana Girişi’nde yer alan 1 No’lu Toplanma Alanı

15. Kat Özel Hasta Odaları ( D Blok )Tahliye Sorumluları:

Gündüz: D Blok Sorumlu Hemşiresi ve 15. Kat D Blok Hemşiresi

Gece: 15. Kat D Blok gece nöbetçi hemşiresi, Gece Nöbetçi Amiri ve Gece Nöbetçi Başhemşiresi

Tahliye:

Yatay Tahliye: 15. Kat – B Blok

Dikey Tahliye: 13. Kat A – B ve C Blokların girişinde bulunan alan

Genel Tahliye: 5. Kat - Hastane Ana Girişi’nde yer alan 1 No’lu Toplanma Alanı
14. KAT’IN TAHLİYESİ

Nefroloji Kliniği ( A Blok )Tahliye Sorumluları:

Gündüz: Nefroloji Kliniği’nin en kıdemli doktoru ve klinik sorumlu hemşiresi

Gece: Nefroloji Kliniği’nin nöbetçi doktoru ve nöbetçi hemşiresi

Tahliye:

Yatay Tahliye: 14. Kat – C Blok

Dikey Tahliye: 12. Kat A – B ve C Blokların girişinde bulunan alan

Genel Tahliye: 5. Kat - Hastane Ana Girişi’nde yer alan 1 No’lu Toplanma Alanı

Nefroloji Kliniği ( B Blok )Tahliye Sorumluları:

Gündüz: Nefroloji Kliniği’nin en kıdemli doktoru ve klinik sorumlu hemşiresi

Gece: Nefroloji Kliniği’nin nöbetçi doktoru ve nöbetçi hemşiresi

Tahliye:

Yatay Tahliye: 14. Kat – D Blok

Dikey Tahliye: 12. Kat A – B ve C Blokların girişinde bulunan alan

Genel Tahliye: 5. Kat - Hastane Ana Girişi’nde yer alan 1 No’lu Toplanma Alanı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği ( C Blok )Tahliye Sorumluları:

Gündüz: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği’nin en kıdemli doktoru ve klinik sorumlu hemşiresi

Gece: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği’nin nöbetçi doktoru ve nöbetçi hemşiresi

Tahliye:

Yatay Tahliye: 14. Kat – A Blok

Dikey Tahliye: 12. Kat A – B ve C Blokların girişinde bulunan alan

Genel Tahliye: 5. Kat - Hastane Ana Girişi’nde yer alan 1 No’lu Toplanma Alanı

14. Kat Özel Hasta Odaları ( D Blok )Tahliye Sorumluları:

Gündüz: D Blok Sorumlu Hemşiresi ve 15. Kat D Blok Hemşiresi

Gece: 14. Kat D Blok gece nöbetçi hemşiresi, Gece Nöbetçi Amiri ve Gece Nöbetçi Başhemşiresi

Tahliye:

Yatay Tahliye: 14. Kat – B Blok

Dikey Tahliye: 12. Kat A – B ve C Blokların girişinde bulunan alan

Genel Tahliye: 5. Kat - Hastane Ana Girişi’nde yer alan 1 No’lu Toplanma Alanı

13. KAT’IN TAHLİYESİ

İç Hastalıkları - Tıbbi Onkoloji Kliniği ( A Blok )Tahliye Sorumluları:

Gündüz: Tıbbi Onkoloji Kliniği’nin en kıdemli doktoru ve klinik sorumlu hemşiresi

Gece: Tıbbi Onkoloji Kliniği’nin nöbetçi doktoru ve nöbetçi hemşiresi

Tahliye:

Yatay Tahliye: 13. Kat – C Blok

Dikey Tahliye: 11. Kat A – B ve C Blokların girişinde bulunan alan

Genel Tahliye: 5. Kat - Hastane Ana Girişi’nde yer alan 1 No’lu Toplanma Alanı

İç Hastalıkları - Gastroenteroloji Kliniği ( B Blok )Tahliye Sorumluları:

Gündüz: Gastroenteroloji Kliniği’nin en kıdemli doktoru ve klinik sorumlu hemşiresi

Gece: Gastroenteroloji Kliniği’nin nöbetçi doktoru ve nöbetçi hemşiresi

Tahliye:

Yatay Tahliye: 13. Kat – D Blok

Dikey Tahliye: 11. Kat A – B ve C Blokların girişinde bulunan alan

Genel Tahliye: 5. Kat - Hastane Ana Girişi’nde yer alan 1 No’lu Toplanma Alanı

İç Hastalıkları – Gastroenteroloji Kliniği ( C Blok )Tahliye Sorumluları:

Gündüz: Gastroenteroloji Kliniği’nin en kıdemli doktoru ve klinik sorumlu hemşiresi

Gece: Gastroenteroloji Kliniği’nin nöbetçi doktoru ve nöbetçi hemşiresi

Tahliye:

Yüklə 3,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə