AZƏrbaycan d L və n tq məDƏn yyYüklə 470.19 Kb.
Pdf просмотр
səhifə3/7
tarix21.04.2017
ölçüsü470.19 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

K LÇ LƏR 

NÜMUNƏLƏR 

-ım, -im, -um, -üm, -m 

qardaşım, dərsim, anam 

-ımız,-imiz,-umuz,-

ümüz, -mız4 

qardaşımız,dərsimiz,ana-

mız 


-ın,-in,-un,-ün,-n 

qardaşın, dərsin, anan 

-ınız,-iniz,-unuz,-ünüz,-

nız, -niz,-nuz,-nüz 

qardaşınız, dərsiniz, 

ananız 


 

III şəxs tək  

III şəxs cəm 

-ı,-i,-u,-ü; 

 -sı,-si, -su, -sü (-yı,-

yi,-yu,-yü) 

qardaşı, dərsi,  

anası, mövqeyi  

 

Sual 16.Sifət barədə məlumat yazın

 . 

Sifət əşyanın əlamət və keyfiyyətini bildirən əsas nitq hissəsidir. Sifət cümlədə ismə  aid olub 

onu müxtəlif cəhətdən təyin edir: qara kəmər, şirin söhbət, dəhşətli insan, ağacdakı quş. Necə? 

nə cür? hansı? suallarından birinə cavab verir. Sifətlərin leksik mənaca aşağıdakı növləri var: 

1. Rəng bildirən sifətlər: göy, qırmızı, yaşıl və s. 

2. Dad bildirən sifətlər: şirin, turş, acı, dadlı və s. 

3. Keyfiyyət bildirən sifətlər: yaxşı, pis, çalışqan və s.  

4. Əlamət (görkəm) bildirən sifətlər: gözəl, kök, nurani və s.  

5. Forma bildirən sifətlər: uzun, əyri, incə, badamı və s.  

6. Həcm bildirən sifətlər: böyük, kiçik, enli və s. 14 

 

Sual 17. Sifətin quruluşca növləri və müqayisə dərəcələri haqqında yazın. 

Sifətlər quruluşca sadə, düzəltmə, mürəkkəb olur: 

Sadə sifətlər 

Sadə sifətlər quruluşca bir kökdən ibarətdir: qara, sarı, uzaq, yaxın,gözəl. Düzəltmə sifətlər 

Düzəltmə sifətlər, əsasən, isim və fellərdən düzəlir. Elə buna görə də sifətlər 

düzəlmə yoluna görə iki yerə bölünür: isimdədüzələn sifətlər, feldədüzələn 

sifətlər. simdən sifət düzəldəşəkilçilər: 

-lı


4

        dadlı, duzlu, həvəsli, güllü və s. 

-sız

4

      dadsız, duzsuz, həvəssiz, gülsüz və s. 4

 badamı, qəhvəyi, gümüşü, armudu və s. 

-i(vi)    tarixi, tibbi, hərbi, inqilabi, tərbiyəvi və s. 

-cıl 

4

      zarafatcıl, ölümcül, yuxucul, işcil və s. -dakı

2

     ağacdakı, həyətdəki, irəlidəki və s. Feldən sifət düzəldəşəkilçilər: 

-ağan


2

 ;    qaçağan, güləyən və s. 

-ar

2

 (r)    axar (su), oxşar (hadisə) və s. -qan

2

      çalışqan, döyüşkən və s. -ğın

4

       azğın, əzgin, vurğun, düzgün (sonu cingiltili samitlərlə bitən fellərə qoşulur) və s. 

-qın


4

       satqın, kəskin, tutqun, küskün (sonu kar samitlə bitən 

fellərə qoşulur) və s. 

-ıq


4

açıq, sökük, uçuq və s. Mürəkkəb sifətlər 

Mürəkkəb sifətlər iki və ya daha artıq sözün birləşməsindən yaranan sifətlərdir. Mürəkkəb 

sifətlər bitişik və ya defıslə yazılır: enlikürək, gözəl-göyçək, bığıburma, şirin-şirin və s. Bu cür 

sifətlərin yaranma yolları müxtəlifdir: 

1.

   Sadə sifətlə sadə ismin birləşməsi ilə: şirindil, qarayaxa; 2.

   Bir sadə və bir düzəltmə sözün birləşməsi ilə: enlikürək, məqsədyönlü; 15 

 

3.  ki düzəltmə sifətin birləşməsi ilə: soyuqqanlı, açıqürəkli; 

4.

  Mənsubiyyət şəkilçili sözün iştirakı ilə: ürəyiaçıq, sözübütöv; 5.

  Sadə və ya düzəltmə sözlərin təkrarı ilə: qırıq-qırıq, qara-qara; 

6.

  "ba" və "a" bitişdiricilərinin köməyi ilə: cürbəcür, növbənöv, rəngarəng; 7.

  Biri və ya heç biri ayrılıqda işlənə bilməyən sifətlərin birləşməsi ilə: əzik-üzük, dəlmə-

deşik; 

8.

  Yaxın və ya əks mənalı düzəltmə sifətlərin birləşməsi ilə: güllü-çiçəkli, qocalı-cavanlı; 9.

  "Qeyri" sözü və sifətin birləşməsi ilə: qeyri-müəyyən, qeyri-insani.  

Sifətin  özünəməxsus  xüsusiyyətlərindən  biri  də  onun  dərəcə  bildirməsidir.  Əşyalar 

ə

lamət və keyfiyyət azlığı və çoxluğu ilə bir-birindən fərqlənir. Buna görə də əşyaların əlamət və keyfiyyəti nisbi olaraq üç dərəcə üzrə müəyyənləşdirilir: 

Azaltma dərəcəsi     Adi dərəcə       Çoxaltma dərəcəsi 

    göytəhər   

     göy 

 

gömgöy 1.

  Sifətin adi dərəcəsi 

Sifətin adi dərəcəsi əşyanın keyfiyyət və ya əlamətinin normada olduğunu bildirir. Azaltma 

və çoxaltma dərəcələri adi dərəcə əsasında formalaşır: sarı, yaşıl, qırmızı, kiçik. Adi dərəcənin 

xüsusi şəkilçisi yoxdur. 

Heç də bütün sifətlər dərəcənin morfoloji əlamətini qəbul edə bilmir, həmişə adi dərəcədə 

olurlar: 

  Düzətmə  və  mürəkkəb  sifətlərin  əksəriyyəti:  duzlu,  sınıq,  süzgün,  daxili,  güləyən, qaraqaş, qaragöz, qaraqabaq və s. 

  Bəzi sadə sifətlər: kal, qalın, mehriban, kar, ağır, kobud   Alınma sifətlərin bir çoxu: etnik, fizioloji, tibbi. 2.

  Sifətin azaltma dərəcəsi 

Sifətin  azaltma  dərəcəsi  əlamət  və  keyfiyyətin  adi  dərəcədən,  yəni  normadan  az  olduğunu 

bildirir.  Bu  üsulla  yaranan  sifətlər  formaca  dəyişir,  yəni  adi  dərəcədə  olan  sifətlərə  şəkilçilər 

artırılır: qaraşın, sarışın, uzunsov, dəlisov, sarımtıl, ağımtıl 

Sintaktik üsulla azaltma dərəcəsi təhər, kəm, ala, açıq sözlərinin  köməyi ilə düzəlir. Təhər 

və kəm sözləri ilə düzələn sifətlər bitişik, ala və açıq sözü ilə düzələnlər defislə yazılır. 3.

  Sifətin çoxaltma dərəcəsi 

Ə

lamətin adi dərəcədən çox olduğunu bildirən dərəcəyə sifətin çoxaltma dərəcəsi deyilir: Çoxaltma dərəcəsi də iki üsulla yaranır: 

l.Morfoloji üsulla: 

a)Adi dərəcədə olan sifətin sonuna -ca

2

 şəkilçisi artırmaqla: zorbaca, yaxşıca.  stisna: 16 

 

balaca

 adi dərəcədədir. 

b)Adi dərəcədə olan sifətin əvvəlinə onun ilk hecası artırılır, lakin bu zaman hecanın son 

samiti m, p, r, s samitlərindən biri ilə əvəz olunur: Əgər həmin heca saitlə bitirsə, bu 

samitlərdən biri sadəcə olaraq hecaya qoşulur: gö-m-göy, do-s-doğma, qı-p-qırmızı, tə-r- 

təmiz. Ağappağ sözü bu üsulla yaransa da, göründüyü kimi, bir az fərqlidir. 

2. Sintaktik üsulla 

Adi  dərəcədə  olan  sifətlərin  əvvəlinə  lap,  daha,  ən,  olduqca  ədatları,  tünd  sözü  və  ya  düm  

hissəciyi artırılır: ən gözəl, lap qırmızı, tünd-göy, dümağ. 

Sual 18.Sifətin cümlədə rolu nədən ibarətdir? 

Sifətin  cümlədəki  birinci  sintaktik  vəzifəsi  izah  etdiyi  sözdən  əvvəl  gəlməsi-təyin 

olmasıdır,  lakin  bəzən  elə  olur  ki,  sifət  isimləşərək  həm  ismin,  həm  də  sifətin  vəzifələrini 

daşıyır: 

Sifət təyin kimi:  Bayağı (necə?) mahnı 

Sifət xəbər kimi:  Mənim dostum üzgündür. (necədir?) 

Sifət 

mübtəda 


kimi: 

Qoca 

(kim?) 


birdən 

dilləndi. 

Sifət  tamamlıq  kimi:      Arxadakını  (hansını?,  nəyi?)mən  aparacağam. 

Sifət zərf kimi: Sənsiz (necə) yaşaya bilmirəm. 

Bəzən  sifətlər  cümlədə  ismin  rolunda  çıxış  edə  bilir.  Bu  zaman  sifət  sifətə  məxsus 

xüsusiyyətlərini  itirərək  isimləşir,  amma  morfoloji  baxımdan  sifət  olaraq  qalır:  Gözəl  qızlar, 

gözəllər. Sifət isimləşərkən aşağıdakı xüsusiyyətlərini itirir:  

1.

  Əlamət və ya keyfiyyət bildirməsini; 2

 . Sifətin suallarına cavab verməsini; 

3

 . Təyin olma xüsusiyyətini; 4

 .  simdən əvvəl gəlmə xüsusiyyətini. Sifət isimləşərkən aşağıdakı xüsusiyyətləri qazanır:  

l. Ad bildirmək:  gid gəldi. 

2

 . Cümlənin mübtəda və tamamlığı olmaq: Dahiləyanılmırlar. Dəlidən ağıllı söz. 3

 . Hallanır: şirin, şirinin, şirinəşirini, şirindəşirində 

4

 . Cəmlənir: cavanlar, yaxşılar Mənsubiyyətə  görə  dəyişmək:  qaragözüm,  qaragözün.  simsiz  işlənmə  xüsusiyyətini: 

oğrular, dəlilər. 

QEYD:  Ümumiyyətlə,  sifət  aid  olduğu  isimsiz  işlənərsə,  isimləşmiş  hesab  edilir.  stisna 

olaraq, birbaşa xəbərlik şəkilçisi qəbul edərək cümlənin xəbəri olduqda isimləşməyə də bilər: 

Bizi  xilas  edən  bu  igiddir  (kimdir?)- simləşmişdir.  Mənim  dostum  igiddir  (necədir)-17 

 

cümləsində isə dostun keyfıyyəti vurğulandığı üçün isimləşmiş hesab edilmir. Lakin sifət ismə aid şəkilçidən sonra xəbər vəzifəsində çıxış edərsə, isimləşmiş sifət hesab olunur. Məs.: Bunlar 

bizim  qəhrəmanlardır.Sifət  isimləşsə  belə,  morfoloji  təhlil  zamanı  sifət  kimi  götürülür. 

Azaltma və çoxaltma dərəcəsinin şəkilçilərini qəbul etmiş sifətlər sadə   sifətlərdir. 

Sual19.Say haqqında ümumi məlumat yazın. 

sim əşyanın adını, sifət isə onun əlamətini bildirir. Əşyanın miqdarını və ya sırasını 

da əsas nitq hissəsi olan say bildirir. Say neçə?, nə qədər? neçənci? suallarına cavab verir. 

Sayla  sifət  arasındakı  oxşar  cəhətlər:  Hər  ikisi  isimlə  bağlı 

olur: igid oğul, beş uşaq. 

Hər ikisi isimdən əvvəl gəlir: igid oğul, beş uşaq. 

 Hər ikisi isimləşə bilir: igidlər, beşincilər.  Hər ikisi ədatla işlənə bilir: lap gözəl, lap çox. 

 Hər ikisi, əsasən, cümlədə təyin vəzifəsində çıxış edir: yaxşı adam, üç rəng  Hər ikisi quruluşca sadə, düzəltmə, mürəkkəb olur. 

 Hər ikisi "hansı?" sualına cavab verə bilir: Birinci (hansı?)adam, bugünkü (hansı?) hadisə  

Qeyd: Əgər isim eyni zamanda həm say, həm də sifətlə işlənərsə, o zaman say sifətdən əvvəl 

işlənir: üç böyük bina. Sayla sifətin fərqli cəhətləri: 

 Say əşyanın  miqdarını, sifət əşyanın əlamətini bildirir.  Düzəltmə say, əsasən, saylardan, düzəltmə sifət isə müxtəlif nitq hissələrindən yaranır. 

• Saylardan  sonra  gələn  isimlər,  adətən,  cəmlənə  bilmir  (10  adam),  sifətdən  sonra 

gələn isimlər isə cəmlənə bilir (özəl insanlar). Sual 20. Sayın quruluşca və mənaca növləri barədə məlumat yazın . 

Saylar quruluşca üç yerə bölünür: sadə, düzəltmə, mürəkkəb. 

Sadə saylar yalnız  bir kökdən ibarət olur: beş, az, xeyli, çox, üç. 

Düzəltmə saylar isə -ıncı

4

, -lu, -acıq, -larca2

, -larla


2

 şəkilçiləri vasitəsi ilə düzəlir: 

Məsələn: birinci, yüzlərlə, minlərcə, çoxlu, azacıq. 

Mürəkkəb saylar yazılışına görə iki cür olur: 

 1. defislə yazılanlar: üç-dörd, əlli-altmış  2. ayrı yazılanlar: ikidə bir, on beş, bir qədər 

Sayların mənaca aşağıdakı növləri var: I Miqdar sayları 

Miqdar  sayları  mənaca  üç  yerə  bölünür:  əyyən  miqdar  sayları,  qeyri-müəyyən  miqdar sayları, kəsr sayları.  

1.

  Müəyyən miqdar sayları: 

18 

  Əşyanın konkret sayını bildirir. beş bina. 

 Müəyyən miqdar sayı, adətən, neçə?  nə qədər?suallarına cavab verir.  Quruluşca sadə və mürəkkəb (tərkibi) olur: beş, üç, on beş, əlli iki. 

 Dilimizdə quruluşca sadə olan 23 miqdar sayı var. • Müəyyən  miqdar  sayından  sonra  gələn  isim  həmişə  təkdə  olur:  iki 

kompyuter, bir vərəq. 

 Müəyyən miqdar sayı yazıda həm rəqəmlə (5), həm də hərflə (beş) yazıla bilir.  Müəyyən miqdar sayı ilə isim arasında çox vaxt numerativ sözlər işlənir: beş nəfər kişi, üç 

baş  qoyun,  iki  dənə  kitab,  üç  sap  mirvari.  Bu  nümunələrdə  nəfər,  baş,  dənə,  sap  sözləri 

numerativ  sözlərdir.  Aşağıdakı  sözlər  də  numerativ  söz  kimi  işlənə  bilir:  tikə,  ədəd,  çimdik, stəkan, otaq, cüt, dəst, qab vedrə, kilo, qram, metr, litr, top, vaqon, göz, kasa, sap 

və s. 


2.

  Qeyri-müəyyən miqdar sayları 

•  Qeyri-müəyyən  miqdar  sayları  əşyanın  təxmini  miqdarını  bildirir  və  yalnız  nə  qədər? 

sualına  cavab  verir.  Məs:  az,  çox,  bir  az,  bir  qədər,  bir  sıra,  az-çox,  çoxlu,  azacıq,  minlərlə

yüzlərcə, xeyli, beş-altı, bir çox və s.

   Qeyri-müəyyən  miqdar  sayları  quruluşca  sadə,  düzəltmə  və  mürəkkəb  olur:  az, 

azacıq, üç-dörd.

   Az, çox sayları ədatla işlənə bilir: ən az maşın, lap çox insan. 

Bir sıra, bir çox saylarından sonra gələn isimlər cəmdə olur: bir çox məktəblər. 

•  Çox,  onlarla,  yüzlərcə  saylarından  sonra  gələn  isimlər  həm  təkdə,  həm 

də cəmdə işlənə bilər: onlarla müəllim, onlarla müəllimlər. 

Yerdə qalan qeyri-müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isim həmişə təkdə olur. 

3.

  Kəsr sayları 

Kəsr sayları tamın hissəsini və ya tam və hissəni bildirir: üçdə bir, üç tam onda dörd. 

  Kəsr sayları nə qədər?, neçə hissə? suallarına cavab verir.   Bu saylar müəyyən miqdar sayları və -da

2

 hal şəkilçisinin köməyi ilə yaranır.   Kəsr sayları, adətən, mənsubiyyət şəkilçisi ilə birlikdə işlənir.  

  Qeyd: Kəsr sayları  rəqəmlərlə yazılanda vergüldən də istifadə olunur: 3,5 II Sıra sayları 

Sıra sayları əşyanın sırasını bildirir: birinci sinif, axırıncı mərtəbə. 

  Sıra sayları, əsasən, neçənci?, mətndə isə bəzən də hansı? sualına cavab verir.   Sıra saylarından sonra gələn isim cəmdə də ola bilər, təkdə də: 10-cu sinif, 10-cu 

siniflər. 

  Sıra  sayları,  əsasən,  müəyyən  miqdar  saylarına,  əvvəl,  axır,  son  zərflərinə  və  filan ə

vəzliyinə  -ıncı

4

  şəkilçisi  artırmaqla  yaranır:  ikinci,  axırınci,  sonuncu.    Sonu  saitlə  bitən  sözlərdə  -ncı

4

  kimi  yazılır:    yeddinci,  altıncı.    Sıra  saylarının  müxtəlif  yazı  formaları  var: birinci;  1-ci;    I;       1.;     1) 

 


19 

 

Sual 21. Felin təsriflənən formaları, əmr və xəbər  şəkilləri barədə məlumat yazın.          Fellər iki böyük qrupa  ayrılır:  

        1.   Təsriflənən formalar.         2. Təsriflənməyən formalar. 

        Felin şəxsə, kəmiyyətə və zamana görə dəyişən formalarına təsriflənəformalar deyilir. Felin təsriflənən formalarına  felin şəkilləri daxildir. 

        Felin şəkilləri danışan şəxsin görülən işə münasibətini bildirir. Danışanın 

münasibətinə görə  işin icrası: a) tələb oluna bilər, b) arzu edilə bilər; c) vacib sayılar; d) 

müəyyən şərtlə bağlı olar;  e) müəyyən bir vaxtda müəyyən şəxs tərəfindən yerinə 

yetirilə bilər və s. Bütün bunlar  fel şəkillərinin məzmununu təşkil edir.  Dilimizdə  felin 6 

şə

kli vardır: 1) əmr şəkli, 2) xəbər şəkli, 3) arzu şəkli, 4) lazım şəkli, 5) vacib şəkli, 6) şərt şə

kli. 


        Əmr, xahiş, məsləhət, təklif, nəsihət və s. bildirən fel şəklinə  felin əmr şəkli  deyilir. 

Ə

mr şəklinin xüsusi şəkilçisi yoxdur. O, felin kökünə və ya başlanğıc formasına 

şə

xs şə

kilçilərini (II şəxsin təkindən başqa) artırmaqla düzəlir. Məs: qal -ım, qal, qal -sın, qal- aq, qal-ın, qal-sın(lar)  

və s. 


        Əmr şəkli zamanlara görə dəyişmir. Amma felin bu şəklinin məzmununda indiki 

yaxud gələcək zaman anlayışı olur.        Felin xəbər şəkli işin nə zaman və neçənci şəxs tərəfindən həyata keçirildiyini (və 

ya  keçirilmədiyini)  bildirir.  Felin  xəbər  şəklinin  xüsusi  qrammatik  əlaməti  olmur, zaman və şəxs şəkilçiləri ilə düzəlir.Yəni xəbər şəklində fellər zamana və şəxsə görə 

dəyişir.  Dilimizdə  felin  üç  zamanı  var:  keçmiş,  indiki  və  gələcək  zamanlar.  Keçmiş 

zaman iki cür olur: şühudi keçmiş və nəqli keçmiş. 

       Şühudi keçmiş hərəkətin keçmişdə icra olunub-olunmadığını qətiyyətlə bildirir və 

-dı


şə

kilçisi  ilə  düzəlir. şin  neçənci  şəxs  tərəfindən  yerinə  yetirildiyini  göstərmək məqsədilə  fellərə  müvafiq  şəxs  şəkilçiləri  artırılır.  Məs:  tut-du-m,  tut-du-n,  tut-du,tut-

du-q, tut-du-nuz, tut-du-lar 

və s. 


        Nəqli keçmiş zaman keçmişdə icra edilmiş iş, hərəkət haqqında nəql etmək yolu  

ilə məlumat verir. Nəqli keçmiş zaman -mış

4

 şəkilçisi ilə düzəlir. Məs: yaz-mış-am, yaz-ş-san, yaz-mış-dır; yaz-mış-ıq, yaz-mış-sınız, yaz -mış-lar 

və s. Şifahi nitqdə II şəxsin 

təkində və cəmində -mış

4

 şəkilçisinin son samiti düşür. Məs: sat-mış-san əvəzinə sat-mı-san, sat-mış-sınız 

yerinə sat-mı-sınız. Nəqli keçmiş II və III şəxsdə -ıb

4

 şəkilçisi vasitəsilə də əmələ gəlir. Məs: al-ıb-san, al-ıb-(dır),al-ıb-sınız, al-ıb-lar. 

         ndiki  zaman  hərəkətin  söhbət  gedən  vaxt  icra  edildiyini  bildirir.  ndiki  zaman 

fellərə  -ır

4

  şəkilçisini  artırmaqla  düzəlir.  Məs.:  yaz-ır,  qorx-ur,  və  s.  Fellər  indiki zamanın inkarına görə dəyişəndə inkar şəkilçisinin (-ma, -mə) saiti düşür. Məs: bil-m-

ir-əm

gör-m-ür

       Gələcək  zaman  işin  gələcəkdə  icra  ediləcəyini  bildirir.  ki  cür  olur:  qəti  gələcək, 

qeyri-qəti gələcək.         Qəti  gələcək  zaman  felə  -acaq

2

  şəkilçisini  artırmaqla  düzəlir.  Məs:  qalacağam, 

qalacaqsan,qalacaq,  qalacağıq,  qalacaqsınız,  qalacaqlar.

  -Acaq2

  şə

kilçili  felə  saitlə 

başlanan şəxs şəkilçiləri artırdıqda samiti ğ, k samiti isə samitinə keçir; məs.: ya-

tacağam, siləcəyə

və s.                                                                      Qeyri-qəti gələcək zaman felə -ar

2

 şə

kilçisini artırmaqla düzəlir, məs.: tap-ar,bil-

ə

və s. Fellər qeyri-qəti gələcək zamanın inkarı üzrə dəyişdikdə inkar şəkilçisinin  saiti 20 

 

düşür. II və III şəxsdə isə səsi z səsinə keçir. Məs.: dur-m-ar-am (I şəxs),dur-m-az-san (II şəxs), dur-m-az (III şəxs).   

 

  Sual  22.  Felin arzu, vacib, lazım və şərt şəkilləri barədə nə bilirsiniz?  

        Felin arzu şəkli  işin gələcəkdə icrasının arzu edildiyini bildirir. Arzu şəkli felə --a

2

 

şəkilçisinin artırılması ilə düzəlir. Məs: yaz-a-m, yaz-a-san, yaz-a, yaz-a-q, yaz-a-sınız, 

yaz-a-lar . Fel saitlə qurtararsa, şəkilçinin əvvəlinə y samiti əlavə edilir, məsələn: saxla-ya,  gözlə-yə.

 Arzu şəklində feldən əvvəl çox vaxt gərək, kaş sözlərindən biri işlədilir, 

məsələn: gərək (kaş) bil-ə-m, gərək (kaş) gəl-ə-siniz və. 

         Arzu şəklinin şəkilçisi ilə felin əmr şəklinin I şəxs cəminin şəxs şəkilçisi –aq; 

-  ək  bəzən  cümlədə  qarışdırılır.  Bunları  yalnız  cümlənin  üslubundan  müəyyən  etmək 

olar. Kaş oxu-y-a-q: burada  -a arzu şəklinin şəkilçisi, -q isə xəbərlik şəkilçisidir, gəl Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə