Azərbaycan Sənaye SığortaYüklə 0.85 Mb.
Pdf просмотр
səhifə2/6
tarix23.02.2017
ölçüsü0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

Maddə 

4. SI

ĞORTA

 M

ƏB

L

ƏĞĠ

N

Ġ

N ARTIRILMASI 

 

4.1. 


Sığorta

 

müddətər

zində

 

sığortal

ının


 

ləb

i v


ə

 

sığortaçının raz

ı

lığı

 il


ə

 

sığorta m

əb

ləğ

artırıla bil

ər4.2. 

Sığortanın

 

хü

susi şərt

l

əri

  uun  olaraq 

sığorta

  m


əb

l

əğinin  k

önüllü


  olaraq 

artırı


l

dığı


  hallar  istisna  olmaqla, 

sığorta


l

ı

 sığorta

  m


əb

l

əğinin 

artırı


lm

asını


 

ləb

  etdiyi  zaman  v

ə

zi

yyəti  yaz

ı

lı

 

şəkil

 sığortaçıya

  bildirm

ə

li  v


ə

 

sığortaçının m

əs

ləhət

 bildiyi hallarda ona yeni bir 

Sağ

laml


ıq

 

haqqında 

arayış


 verm

ə

lidir. 4.3. 

Sığorta


 m

əb

ləğ

artırıl

dığı


 zaman bildiril

ə

cə

k m


ə

lumatlarla 

ə

l

aqədar 9-cu m

addən


in 

şərt


l

ərtətb

iq edilir. 

 

Maddə 

5. 

TƏRƏFLƏRĠN HÜQUQ VƏ VƏZĠFƏLƏRĠ

 

 

5.1.  Sığortaçının hüquq və vəzifələri:

 

5.1.1. Sığorta müqaviləsində qeyd olunan sığorta haqqını tələb edir;

 

5.1.2. Sığorta risklərini və bu risklərin istisnalarını müəyyən edir;

 

5.1.3. Sığortalıdan  riskinin  dərəcəsini  və  yaxud  sığorta  hadisəsi  ilə  bağlı  şəraiti  müəyyən  etmək  üçün 

mühüm  əhəmiyyət  daşıyan  hallar  və  ya 

s

ığorta  müqaviləsinin  qüvvədə  olduğu  müddət  ərzində  bu hallarda baş verən dəyişiklər barədə bildiyi və ya bilməli olduğu məlumatları verməsini tələb edir;

 

5.1.4. Bu qaydalarda nəzərdə tutulan mühüm şərtlərin sığortalı tərəfindən yerinə yetirilməsini tələb edir;

 

5.1.5. Sığorta  hadisəsinin  baş  verməsi  səbəblərini  araşdırmasına

 

sığortalı  tərəfindən  maneçilik 

törədilməməsini tələb e

dir; 

5.1.6. 


Sığortalının  sığorta  hadisəsi  yaranmasına  yönəldilən  qərəzli  hərəkətləri  və  ya  sığorta  hadisəsi  ilə 

birbaşa səbəb əlaqəsində olan qəsdən cinayətlər törətməməsini tələb edir;

 

5.1.7. 


Sığortalının  sığortalanmış  əmlakın  xilas  edilməsi  (qorunub  saxlanması)  və  ya  ona  dəymiş  zərərin 

azaldılması üçün lazımi və mümkün tədbirləri görməsini tələb edir;

 

5.1.8. 


S

ığorta


 

obyekti və hadisəsi barəsində sığortalıdan doğru və aydın məlumat verməsini tələb edir;

 

5.1.9. 


Bu  qaydalarda  öz  əksini  tapan  mühüm  şərtlərin  sığortalı  tərəfindən  yerinə  yetirilməməsi  nəticəsində 

sığortalının  əmlak  mənafelərinə  dəyən  zərərin  əvəzinin  tam  və  ya  qismən  ödənilməsi  miqdarında 

sığorta ödənişini həyata keçirməkdən imtina edir;

 


“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC

 

 

 

______________________Borcalanın fərdi qəza

 

sığortası qaydaları

 

 

 5.1.10. 


Sığorta hadisələri təsiri nəticəsində sığortalının əmlak mənafelərinə dəyən zərərin əvəzinin tam və ya 

qismən ödənilməsi miqdarında sığorta ödənişini həyata keçirir;

 

5.1.11. 


Bu qaydalarda qeyd olunan digər halların yerinə yetirir və ya yerinə yetirilməsini tələb edir.

 

5.2. Sığortalının hüquq və vəzifələri

5.2.1. Bu qaydalarda nəzərdə tutulan mühüm şərtlərin sığortaçı tərəfindən yerinə yetirilməsini tələb edir;

 

5.2.2. Sığorta hadisələri təsiri nəticəsində sığortalının əmlak mənafelərinə dəyən zərərin əvəzinin tam və ya 

qismən ödənilməsi miqdarında sığorta ödənişini tələb edir;

 

5.2.3. 


Bu qaydalarda qeyd olunan digər halların yerinə yetirir və ya yerinə yetirilməsini tələb edir;

 

5.2.4. Sığorta müqaviləsində qeyd olunan sığorta haqqını ödəyir;

 

5.2.5. Sığorta riskləri barədə sığortalıya məlumat verir;

 

5.2.6. Sığortalıdan  riskinin  dərəcəsini  və  yaxud  sığorta  hadisəsi  ilə  bağlı  şəraiti  müəyyən  etmək  üçün 

mühüm  əhəmiyyət  daşıyan  hallar  və  ya  sığorta  müqaviləsinin  qüvvədə  olduğu  müddət  ərzində  bu 

hallarda baş verən dəyişiklər barədə bildiyi və ya bilməli olduğu məlumatları sığortaçıya verir;

 

5.2.7. Sığorta hadisəsinin baş verməsi səbəblərini araşdırması üçün sığortaçıya müvafiq şəraiti yaradır;

 

5.2.8. Sığorta hadisəsinin yaranması üçün qərəzli hərəkətlər və ya cinayətlər törətməməyə cəhd edir;

 

5.2.9. Sığortalanmış  əmlakın  xilas  edilməsi  (qorunub  saxlanması)  və  ya  ona  dəymiş  zərərin  azaldılması 

üçün lazımi və mümkün tədbirləri görür;

 

5.2.10. 


Sığorta 

predmeti 

və hadisəsi barəsində sığortaçıya doğru və aydın məlumat 

verir. 


 

Maddə 

6. SI

ĞORTAN

IN 

MÜDDƏTĠTƏMĠ

NATIN BA

ġL

ANMASI V

Ə

 SONA 

Ç

ATMASI 

 

Sığorta müqaviləsində başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, sığorta təminatının müddəti sığorta müqaviləsinin bağlandığı 

gün  Azərbaycan  vaxtı  ilə  saat  24

00

-dаn  başlanır  və  sığorta  qanunvericiliyində  nəzərdə  tutulmuş  hallar  istisna  olmaqla, 

sığorta müqaviləsinə əsasən həmin müqavilənin qüvvədə olduğu sonuncu gün 24

00

-

dа başa çatır.  

 

Maddə 

7. SI

ĞORTA

 HAD

ĠSƏSĠ

 BA

ġ

 VERD

Ġ

K

DƏN

 SONRA SI

ĞORTA

LININ V

Ə

Z

Ġ

F

Ə

L

ƏRĠ

 

 

7.1. 


Sığorta

l

ı, faydalanan 

şəх


s v

ə

 ya sığorta

l

ının varisl

ər

i, hadisən

in ba


ş

 verdiyini 

öyrənd

ikl


ər

i tari


хdən

 eti


barən

 5 


ərzi

ndə


 

sığortaçıya

 m

ə

lumat vermə

lidirl


ər

7.2. Faydalanan 

şəх


s  v

ə

  ya  varislər

sığorta 

şəhadətn


am

əsüzrə

  h


ü

quql


arını

 l

əb

  e  bilm


ə

üçün  a

şağıda


k

ı

 sənəd

l

əri, onl

arın


 haz

ır

lanma və

 ya 


ə

l edilm

ə

 хər

cl

ərinin 

ö

zlər

tərəfi

ndən


 

ödən


ilm

əsşərt

il

ə 

sığortaçıya

 

təqd


im 

etm


ə

lidirl


ər

7.2.1. Sığorta

 

şəhadətnam

əs

i, (itirilmiş

 olarsa, 

sığorta

l

ı v

ə

 ya varislər

i

ndən al

ın

mış

 imzal


ı

 

bəyannam

ə

); 7.2.2.  V

ətəndaşlıq

  V

ə

ziyyət

i  Aktl


arının

  Qeydi


yyatı

  i


darəs

tərəfi

ndən


  veril

ən

 ölüm

 

şəhadətnam

əs

inin  notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

 

7.2.3.  Lazı

m olarsa, 

ölüm

 

səbəbini 

aydın


la

şdıran


 

kim arayışı

 v

ə ya 

fn etmə

üçün icaz

ə

 sənəd

i; 


7.2.4. 

İ

tkin düşmə

 il


ə

 

əl

aqədar


 m

əh

kə

m

ə 

qərarı


7.2.5.  Faydalanan 

şəxsin təy

in edilm


əd

iyi hallarda v

ərəsə

lik 


sənəd

i. 


7.3. 

Sığortaçı

ölüm


 hadi

lər

i zam


anı

 laz


ı

m olarsa, 

ödən

i

şdəq


iql

əş

dirmə

üçüsağ


laml

ıq

 kağı

z

ını v

ə

 хəstəх

anadak


ı

 

və

zi

yyətl

ə

 ə

l

aqədar 

arayışı


  da 

ləb

  e


  bil


ər

Ödəni

ş

  ilə

 

əl

aqədar


 

sığortaçının

  al

dığı


 

sənəd


l

ər

 qabili


ndə

 

sığortadan  faydalanan  v

ə

  ya sığorta

l

ın

ın

 l

əbinə  əsasənsığortaçı

 

sənədləri  aldığını  təsdiqedən  bildirişi sığortalıya 

verm


ə

lidir. 


7.4. 

ləb

  olunan  b

ü

t

üsənəd


l

ər

 sığorta

 

şirk

ət

i  verildik

n  sonra sığortaçı

əsas 

şərt


l

ər

in müddəa

l

arına 

əsasən


 

verilm


ə

li  olan 

sığorta

 

ödəni

ş

ini  10 ərzi

ndə


 

sığorta


l

ının


  varisl

ər

i 

ödəyir. 

Sığorta


 

şəhadətna

m

əs

inin tap

ı

lmadığı

 hallarda 

ş

irk


ət

 

tərəfi

ndən


 ap

arı


lm

ış

 qeydiyyatlar əsas

 g

ötür

ülü


r. 

 

Maddə 8. SI

ĞORTA

 HAQQININ 

ÖDƏNĠ

LM

ƏSĠ

 V

Ə

 SI

ĞORTA

 QAV

Ġ

L

ƏSĠ

N

Ġ

N Q

ÜVVƏYƏ

 M

Ġ

NM

ƏSĠ

 

 

8.1. Sığorta

 

haqqının b

ütövlükdə

 v

ə

 ya hissə

l

ərl

ə

 ödən

ilm


əs

i raz


ı

la

şdırıl

ıbsa


, ilkin hi

ssə


 

sığorta


 

şəhadətna

m

əstəqd

im 


olunan va

х

t, qalan hissə

l

ər i

 sığorta

 

şəhadətnam

əs

ində

 g

östəril

ən

 vaх

ərzind

ə

 ödən

ilm


ə

lidir. 


8.2. 

Sığorta


 

qaviləs

inin 


bağ

lanm


ası

 

haqqında 

ərizə


 

sığorta


 

ş

irkət

i 

çatdırı


l

dığı


  tari

хdən


  eti

barən


  30  i

ş

 n

ü 

ər

zində

 

rədd edilm

ə

z, bu 


sığorta

 qavil

əsbağ

lanm


ış

 hesab olunur. 

8.3. 

Ərizə


 verildiyi zaman 

sənəd


l

ər

in qəb

ul edilm


əs

haqqında veril

ən

 qəbqabili

ndə


 al

ınan


 pul v

əsa


iti, 

ərizə


 

ş

irkət

 

tərəfi

ndən


 

qəb


ul edil

ərsə


sığorta


l

ının


 

ödəyə


c

əysığorta

 

haqqı m

əb

ləğ

i aid edilir. 

8.4. 


Sığorta

 olunan 


şəх

s ilkin 


sığorta

 

haqqı 

ödən


ilm

ə

mişdən

 

əvv

ə

l və

fat etdiksığorta 

qaviləs

i eti


barsı

sayıl

ır8.5. 

Sığorta


 

haqqının


  hi

ssə


l

ər

lə

 

ödənilm

əs

i  razı

la

şdırıl

dığı


  hallarda  hi

ssə


l

ərdən


 

hər


 

hansı


  biri 

şəhadətna

m

ədə


 

g

östəril

ən

  vaх

tda 


ödən

ilm


ə

zsığortaçı

 min  hissən

in  15 


ərzi

ndə


 

ödən


ilm

əyə


c

əytəqd

i

rdə 

sığorta


 

şəhadətna

m

əs

inin  ləğ

v  edil


ə

c

əyini 

sığorta


l

ının


  ona  bildirmi

ş

  olduğ

u  son  ya

şayış

 

ünv

anına


  sifari

şl

i  mə

ktubla 


bildirir. 

Sığorta


 

haqqı


  borcu  bu 

müddət


 

ər

zində

  

ödən


ilm

ə

zsığorta 

şəhadətna

m

əs

i  ləğ

v  edilmi

ş

  hesab 


olunur. 

8.6. 


Sığorta

 

haqqıtərə


fl

ər

 arasında

  qabaqcadan 

müəyyən

  edilmi


ş

  va


х

tlarda 


qəbqabilin

 ödən

ilir. 


Sığorta

 

şəhadətnam

əs

ində

 g

östərilm

əsşərt

il

ə, k

öçü


rm

ə

 yolu ilə

 

sığorta 

haqqının


 

ödən


ilm

əsnət

ic

əsi

ndə


 al

ınan


 

sənəd


l

ər

  

sığorta 

ş

irkət

tərəfi

ndən


 veril

ən

 qəb

z il


ə

 eyni 


vi

yyədə h

ü

quqi qüvvəyə

 malik olac

aqdır8.7. Sığorta

 

şəhadətnam

əs

inin ləğ

v edilm


əs

i hal


ında

 

sığorta 

haqqı


 

sığorta


l

ı

ya qaytarı

lm

ır

 

“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC

 

 

 

______________________Borcalanın fərdi qəza

 

sığortası qaydaları

 

 

 

Maddə 

9. SI

ĞORTA

LININ QAV

Ġ

L

Ə

 

BAĞ

LANDI

Ğ

I ZAMAN M

Ə

LUMAT VERM

Ə

K V

Ə

Z

Ġ

F

Ə

L

ƏRĠ

 

 

9.1. 


Sığortaçı

 bu 


sığorta

 qavil

əs

ini, istər

 

sığortal

ının


, i

stərsə


 sığorta

 olunan


ın

 v

ə  ya onun 

sığorta


 

qaviləs

ini 


ö

z n


üm

a

yəndəsi vasi

təs


il

ə

 bağ

l

atdırırsa n

ümayəndən

in  mə

lumatl


arını

 

əsas g

ötürərə


bağ


laya bil

ər9.2. 

İstər


 

sığorta


l

ı

, istərsə

  

sığorta


 olunan v

ə

 ya nümayəndəs

i, 


sığorta

 

şəhadətnam

əs

i imzalandığı

 zaman bildikl

ərvə

 

sığortaçının 

qavilən

in  imzalamam

asına

  v


ə

  ya  daha 

ağır

 

şərtl

ər

  ili  s


ü

rm

əsi

 səbəb

  olan  b

ü

t

ün  hall

arı


 

bildirm


ə

m

əyə  g

örə


  m

əs

uliyyət

  da


şıyır

lar.  Bu 

öhdə

li 

ə

mə

l  olunm


adığı

  hallarda, 

sığortaçı

  v


ə

zi

yyətöyrənd


iyi 

tari


хdən

  eti


barən

  1  ay 


ər

zi

ndə 

qavilən

i  l


əğ

v  e


  v


ə

  ya 


qavil


ən

i  davam  etdi

rərə

min  va

хüçü

əlav

ə

 sığorta

 

haqqını 

ləb

 e bil

ər

. Bu zaman risk qəb

ul edildiyi

ndən

 daha y


üksə

k oldu


ğ

una g


örə

 

əlav

ə

 sığorta

 

haqqı 

al

ınmal

ı

 olarsa, sığortaçı

 v

əzi

yyət


öyrənd


iyi tari

хdən


 eti

barən


 8 ər

zi

ndə 

ə

lavə

 

sığorta 

haqqını


 

ləb

 e bil

ər9.3. 

Sığorta


l

ı

 ə

lav


ə

 

sığorta 

haqqı


  kimi 

ləb

  olunan  m

əb

l

əğl

ə

  razı

la

şdığını  8 ər

zi

ndə  bildirm

ə

z

qavil

ənpo

zmuş


  hesab  olunur.  Lakin 

ə

lavə

 

sığorta 

haqqının


 

qəb


ul  edilm

ə

məs

i  g

örə


 

qavilə

,  yanl


ış

  v


ə

  ya 


yarımçıq

 

mə

lumat verildiyinin 

sığortaçı

 

tərəfi

ndən


 

öyrən


ildiyi tari

хdən


 eti

barən


 1 ay 

ər

zində

 l

əğv edil

ə

 bilər

9.4. Sığorta

l

ının 

hərə


k

ət

inin qəsdən

 edildiyi 

müəyyən

 olunarsa, sığortaçı

 hadi


 ba


ş

 vermi


ş

 olsa bel

ə

 qavil

ən

i ləğ

e v

ə 

sığorta


 

haqqını


 qaytarmaya bil

ər9.5. 

Va

хtında istif

adə


 olunmayan l

əğ

v etmə

 v

ə ya 

ə

lavə

 

sığorta 

haqqı


 

ləb

 etm


ə

k h


ü

ququ q


üvvədən

 d

üşür. 

9.6. 


Yarımçıq

 v

ə ya yanl

ış

 mə

lumat 


nət

ic

əsi

ndə


 

sığorta


 

haqqı


 

həq


i

qətdə


 hesablanmal

ı

 olduğ

undan 


artıq

 hesablanm

ış

 

olarsa, artıq

 al


ınan

 m

əbl

əğ

 n he


sabı

 

əsas g

ötü


r

ülmə


kl

ə

 hesablanaraq qaytarılır

 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə