Azərbaycan Sənaye SığortaYüklə 0.85 Mb.
Pdf просмотр
səhifə5/6
tarix23.02.2017
ölçüsü0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

Z

ƏRƏR

 V

Ə

 

ÖDƏNĠġ

 

 

Maddə 7. ÖLÜM 

TƏMĠ

NATININ 

ÖDƏNĠ

LM

ƏSĠ

 

 

Sığorta


l

ının


sığorta


 

müddət


ər

zində

  v


ə

fat  etm


əs

i  hal


ında

 

sığorta 

şəhadətna

m

əs

ində

  g


östər

il

ən  t

əminat


  m

əb

ləğ

faydalanan şəxsə

, faydalanan 

şəxs

 

təyin edilm

ə

miş

di

rsə 

sığorta


l

ının


 qanuni varisl

ər

i 

ödənilir. 

Sığorta


 

ödən


i

ş

inin l

əb edilm

əsüçü

sığortadan faydalanan 

şəxs 


v

ə

 yaх

ud qanuni varisl

ər

i a


şağıda

 g

östəril

ən

 sənəd

l

ərtəqd


im etm

ə

lidirlər

 : 


-

 

Sığorta 

şəhadətna

m

əs

i, -

 

Vətəndaşlıq

  V


ə

zi

yyəti  Aktl

arının


  Qeydiyyat  i

darəs


tərə


fi

ndən


  veril

ən

 ölüm

 

haqqında 

şəhadətna

m

ə

nin  notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

 

- 

Hadi


sən

in ba


ş

 verm


əs

haqqında ar

ayış


-

 Faydalanan 

şəxs təy


in edilm

əd

iyi hallarda vəs

i

yyətnam

ə

nin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

 

- 

Sığorta


l

ının


 

sağ


laml

ığı


 

haqqında


 qeydiyyat v

ərəqəs


i.   

Hadi


 ba


ş

 verdik


 5 


ərzi

ndə


 

sığorta


 

ş

irkət

i m

ə

lumat verilmə

lidir. 


 

Maddə 8. FƏRDĠ QƏ

ZA 

NƏTĠ

C

ƏSĠNDƏ

 

ÖLÜM

 

TƏMĠ

NATININ 

ÖDƏNĠ

LM

ƏSĠ

 

 

Sığorta


l

ının


 

sığorta


 

müddət


ər

zində

 

fərdi qəza 

nət


ic

əs

ində

 

ölümü  hal

ında


 

sığorta


 

şəhadətna

m

əs

ində

  g


östər

il

ən 

təminat


 

m

əbl

əğ

i faydalanan şəxsə

, faydalanan 

şəxs təy

in edilm


ə

mi

şdi

rsə


, qanuni varisl

ər

i 

ödənilir. 

Bu 


sığorta

 

növündə 

fərdi  qə

za  hadi

səs


i  dediksığorta

l

ının  i

radəs


i

ndən


 

ası


l

ı

  olmayan  onun həyatına

  v


ə

 

sağlaml

ığına


 

z

ərər vuran ani, 

ə

vvə

lc

ədən g

örü


nm

əyən


 v

ə

 təsadüf

i hadi


 ba


ş

a d


üşülü

r. A


şağıda

k

ı hallar da 

za hadisəs

i hesab edilir: 

-

 fl

ətən


 v

ə

 gö

zl

ənilm

ədən


 

otağa


 dolan qazl

arın


 

tənəffü


s

ündən


 ba

ş

 verən

 

ölüm hadi

səs


i; 

 

- 

Yanıq


lardan v

ə

 ani bir hərə

k

ət 

nət


ic

əs

ində

 

əz

ə

lə

 v

ə sinir sisteminin z

ədə


l

ən

məs

i, bur


х

ulm


ası

 v

ə qopm

ası


-

 İ

lan v


ə

 ya 


həş

aratl


arın

 

çalm

ası


 

nət


ic

əs

ində

 z

əhərl

ən

mə

l

ər;  

-

 Quduzla

şmış


 heyv

anın


 di

şlə


m

əsnət

ic

əsi

ndə


 quduzla

şm

aya görə

 ba


ş

 ve


rən

 

ölüm v

ə

 ya bədən

 

хəsarəti. 

 

Maddə 9. F

ƏRDĠ

 ZA 

NƏTĠ

C

ƏSĠNDƏ

 

ġĠ

K

ƏST

 OLMA 

TƏMĠ

NATININ 

ÖDƏNĠ

LM

ƏSĠ

 

 

Sığorta


l

ının


 

sığorta


 

müddət


ər

zində

 f

ərdza nət

ic

əsi

ndə


 daimi 

ş

ikəst

 qalm


ası

 hal


ında

 

sığorta 

ödən


i

şş

ik

əstlik klozuna 

g

örə 

müəyyən


 edilir. 

Bədəndə


 

hansı


  orqanl

arın


 

ş

ikəst

  oldu


ğ

unu  v


ə

  ya  i


ş

  g


ör

m

ə  qabili

yyət


ini  qism

ən

  və

  ya


х

ud  tam  olaraq  itirdiyi 

“Ş

ik

əstlik 

klozu


na  g


örə

 

müəyyən  edilir. 

Ş

ikəst

lik 


ödən

i

şinin  verilm

əsüçü

şik

əst


liyin  meydana  g

ə

lmə

 

səbəbi,  hadi

  tariх

i, 


ş

ik

əstliyin ni

sbət


ini v

ə

 ş

ik

əstliyin daimi v

ə

 ya qismi olduğ

unu g


östərən

 

sənəd s

ığorta ş


i

rkət


i

 göndər

ilm


ə

lidir. 


ġ

ik

əst

lik 

ödən

i

Ģ

i. 

“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC

 

 

 

______________________Borcalanın fərdi qəza

 

sığortası qaydaları

 

 

 11 

Ş

ikəst

liyin  ni

sbətödəni

ş

  cəd

v

əli

  görə

  60%-


dən

 

artıq  olan  hallarda  daimi 

ş

ikəst

lik  hal


ı

  hesab  edilir. 

Sığorta

l

ının 

za nət

ic

əsi

ndə


 daimi 

ş

ikəst

 qalm


ası

 hal


ında

sığorta 

şəhadətna

m

əs

ində

 g

östəril

ən

 ölüm

 v

ə 

ş

ikəst

lik 


təminatı

 m

əbl

əğsığorta

 

ödəni

ş

i olaraq sığorta

l

ıya 

ödən


ilir v

ə

 sığorta

 qavil

əs

i sona çatır ġĠKƏSTLĠK

 KLOZU 

 

A- F


ərdza 

nət


ic

əs

ində

 

ölüm hal

ında


 

sığ


orta 

şəhadətna

m

əs

ində

 g

östəril

ən

 məb

l

əğ faydalanan 

şəxsə


 

ödən


ilir. 

B- F


ərdza 

nət


ic

əs

ində

 tam (daimi) 

ş

ik

əst qalma 

nət


ic

əs

ində

 

sığortal

ıya


 

ş

ikəst

lik 


dərə

c

əsi

 görə

 

sığorta 

ödən


i

ş

i verir. A

ş

ağı

dak


ı

 c

ədv

ə

ldə

 

şik

ə

stlik də

r

əc

ə

si gö

st

ərilm

ə

yə

n hallarda s

ığ

orta 


ö

d

əni

ş

i verilmir.  

Bədən xəsarətləri

 

Sığorta

 m

əb

l

əğ

i, %-l

ə

 

Hər


 iki g

özü


n tamamil

ə

 kor olması

 

Hər iki qolun v

ə

 ya hər

 iki 


ə

lin tamamil

ə

 itirilm


əs

Hər iki 

ayağın


 v

ə

 ya hər

 iki 


qıçın

 tamamil


ə

 itirilm


əs

Bir qol və

 ya bir 


ə

l il


ə

 birlik


 bir ayaq 

v

ə

 ya bir qıçın

 tamamil


ə

 itirilm


əs

100 100 

100 


 

100 


 

Sağ

 % 

Sol % 

Qolun v


ə

 ya 


ə

lin tamamil

ə

 itirilm


əs

Çiyin s

ümüklər


inin tamamil

ə

 hərə

k

ətsiz hala d

üşməs


Di

rsəkl

ər

in tamamilə

 

hərək

əts


iz hala d

üşməs


Bil


ə

kl

ərin tamamil

ə

 hərə

k

ətsiz hala d

üşməs


Ba

ş barmaqla 

şəhadət


 barm

ağının


 tamamil

ə

 itirilməs

Şəhadət barm

ağı


 istisna olmaqla, ba

ş

 barmaqla barmaqlardan digər

 birinin 

tamamil

ə

 itirilməs

Baş

 barmaq istisna olmaqla, 

şəhadət

 barm


ağı

 

ilə

 dig


ər

 

üç barmaqdan birinin tamamil

ə

 itirilməs

Baş

 v

ə 

şəhadət


 barm

ağı


 istisna olmaqla dig

ər

 üç

 barm


ağın

 tamamil


ə

 itirilm


əs

Yalz ba


ş

 barm


ağın

 itirilm


əs

Yalşəhadət barm

ağının


 itirilm

əsYal

z orta barmağının

 itirilm


əs

Yalüzük barm

ağının


 itirilm

əsYalçeçə

l

ə barm

ağının


 itirilm

əs60 

25 


20 

20 


30 

 

25  

20 


 

25 


20 

15 


10 50 

20 


15 

15 


25 

 

20  

15 


 

20 


15 

10 
 

Bir 


qıçın

 diz


dən

 yu


хarıdan

 itirilm


əs

Bir qıçın

 diz


dən

 a

şağıdan itirilm

əsBir 

ayağın


 tamamil

ə

 itirilməs

Ayaq pən

c

əsinin barmaql

arı


 da da

х

il olmaqla kəs

ilm


əs

Bir qıçın

 tamamil


ə

 

hərək

əts


iz hala d

üşməs


Bir dizin tamamil

ə

 

hərək

əts


iz hala d

üşməs


Bir 


ayağın

 topuq hi

ssəs

inin tamamilə

 

hərək

əts


iz hala d

üşməs


Bir 


ayağın

 ba


ş

 barm


ağının

 tamamil


ə

 itirilm


əs

Sınm

ış

 bir qıç

 s

ümüy

ü

nü

n d


üz

 biti


şmə

m

əsSın


m

ış

 bir ayaq sümü

y

ün

ü

n düz

 biti


şmə

m

əsSın


m

ış

 diz qapağının

 d

üz biti

şmə


m

əsBir 

qıçın


 5 sm v

ə

 ya daha artıq

 

qısalm

ası


 

Bir g


özü

n tamamil

ə

 itirilm


əs

i v


ə

 ya 


hər

 iki g


özü

n g


ör

m

ə qabili

yyət


inin 50% azalmas 

Hər


 iki qul

ağın


 

itmə

 qabili


yyət

inin tamamil

ə

 itirm


əs

Bir qulağın

 itm

ə

 qabiliyyət

inin tamamil

ə

 itirm


əs

Sınm

ış

 alt çənə

 s

ümüy

ü

nü

n d


üz

 biti


şmə

m

əsOnu


rğa

 s

ümüy

ü

nüz

ərə


 

ç

arpacaq dərə

c

ədə 

əy

ilməs

i il


ə

 birlik


 

hərək

əts


iz hala d

üşməs


Döş


 

fəs

i

ndə daimi forma poz

ğ

unluğ

una 


səbəb

 olan 


qabırğa

 

sınıql

ığı


 

50 


40 

40 


30 

30 


20 

15 


30 


20 

20 


15 

25 


40 

10 


25 

30 


10 

 

1- Bu 

sığorta

 

növündə 

fərdi qə


za hadi

səs


i dediksığorta

l

ının i

radəs


i

ndən


 

ası


l

ı

 olmayan onun həyatına

 v

ə 

sağ


laml

ığına


 

z

ərər vuran ani, 

ə

vvə

lc

ədən g

örü


nm

əyən


 v

ə

 təsadüf

i hadi


 ba


ş

a d


üşülü

r. 


Yu

хarıda


k

ı

 cəd

v

əl

 göstər

ilm


əyən

 

şik

əst


likl

ər

in nisbət

i, bunl


arın

 

əhəmi

yyət


 

dərə


c

ə

lə

ri g

örə


 

təy


in olunur. 

Daimi 


ş

ik

əst olm

anın


 ni

sbət


l

ərmüəyyən

 edil


ər

k

ən 

sığorta


l

ının


 i

х

tisas və

 

sənəti (p

eşəs


i) 

zərə

 al


ın

m

ırBədən


in  bir 

üzvü


n

ü

n  və

  ya 


üzvü

n  bir  hi

ssəs

inin  itirilməs

i  dedik
min 

üzvü


n  v

ə

  ya üzvü

n  bir  hi

ssəs

inin  tamamilə

  i


ş

 

qabiliyyət

ini itirm

əs

i v


ə

 istif


adəs

iz hala d

üşməs

i ba


ş

a d


üşülü

r. 


Hadi

  baş

  verm


ə

z

dən 

ə

vvə  h

  bir  iş

  g


örə

  bilm


əyən

  v


ə

  istif


adəs

iz  halda  olan  (funksi

yasını

  itirmi


ş

  olan) 


bədən

 

üzvün

ü

n və

 ya 


üzvü

n bir hi


ssəs

inin itirilm

əs

i g

örə


 

sığorta


 

ödən


i

ş

i verilmir. Hadis

ə

  baş

  verm


ə

z

dən 

ə

vvə

l  qism


ən

 

şik

əst


  o

lmuş


 

bədən


 

üzvü


n

ü

n  və

  ya 


üzvü

n  bir  hi

ssəs

inin 


ş

ik

əstlik  ni

sbət


i  hadi

 nət

ic

əsi

ndə


  artarsa, 

sığorta


 

ödən


i

ş

i  hadisədən

 

əvv

ə

lki  nisbət

  il


ə

  hadi


sədən

  sonrak


ı

  ni


sbət

 

arasındak

ı

  fərqə

 

əsasən 

hesabl


anır


1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə