Azərbaycan Sənaye Sığorta


“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASCYüklə 0.85 Mb.
Pdf просмотр
səhifə6/6
tarix23.02.2017
ölçüsü0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC

 

 

 

______________________Borcalanın fərdi qəza

 

sığortası qaydaları

 

 

 12 

Eyni  bir  hadi

 

nətic

əs

ində

 

bədənin 

müхtə


lif 

üzvlər


i

ndə


  v

ə

  ya müхtə

lif 


üzvlər

in  hi


ssə

l

əri

ndə


 

ə

mə

l

ə  g

ə

lən

 

şik

əst


li

  görə

 

ayrı-

ayrı


l

ıqda


 hesablanan 

ödən


i

şlər


in 

ümum


i m

əb

ləğ

sığorta 

şəhadətna

m

əs

ində

 g

östəril

ən

 sığorta

 m

əbl

əğ

indən

 

ço

х 

ola bilm

ə

z. Qismi 

ş

ikəst

li g

örə


 

sığorta


 

ödən


i

ş

i alan şəх

s sonradan 

min hadi


sən

in 


nət

ic

əsi olaraq v

ə

fat edərsə

, onda 


ölümə

 g

örə 

veril


ən

 

sığorta 

ödən


i

ş

i məb

l

əği

ndən


 

ş

ikəst

li g

örə


 veril

ən

 sığorta

 

ödəni

ş

i məb

l

əğçıхı


lac

aqdır


Sığorta


l

ı

 solaх

ay olarsa, yu

хarıda

k

ı c

əd

və

l 

sağ


 v

ə

 sol ə

üçümüəyyə


n edil

ən

 nisbət

l

ər 

ə

ksi 

tətbiq edilir. 

Təminatın

 

əhatə


  dai

rəs


i

  daх

il  olan  bir 

za 


nət

ic

əsi

ndə


  olsa  bel

ə

  estetika  və

  g


ö

z

əlliyin  azalm

ası


  il

ə

 bağ

l

ı  z

ərər


l

ər

 sığorta

 

təminatına da

х

il deyildir.  

2- A

şağıda

k

ı

 hallar da za hadi

səs

i hesab edilir: 

 

2.1. 


fl

ətən v

ə

 gö

zl

ənilm

ədən


 

otağa


 dolan qazl

arın


 

tənəffü


s

ündən


 ba

ş

 verən

 

ölüm hadi

səs


i; 

2.2. 


Yanıq

lardan v


ə

 ani bir 

hərə

k

ət 

nət


ic

əs

ində

 

əz

ə

lə

 v

ə sinir sisteminin z

ədə


l

ən

məs

i, bur


х

ulm


ası

 v

ə qopm

ası


2.3. 


İ

lan v


ə

 ya 


həş

aratl


arın

 

çalm

ası


 

nət


ic

əs

ində

 z

əhərl

ən

mə

l

ər2.4. 


Quduzla

şmış


 heyv

anın


 di

şlə


m

əsnət

ic

əsi

ndə


 quduzla

şm

aya görə

 ba


ş

 ve


rən

 

ölüm v

ə

 ya bədən

 

хəsarəti. 

 

3- Fərdi 

q

ə

za hadi

səs

i hesab edilm

əyən

 hallar: 

 

3.1. 


Sığorta

 

təminatına da

х

il olmayan za 


nət

ic

əsi

ndə


 ba

ş

 verən

 donma, 


günəş

 vurm


ası

3.2. Hər

 

hansı d

üşü


nc

ə

 və

 ruhi v


ə

zi

yyətdən 

ası


l

ı

 olmayaraq intihar və

 intihara 

təşəbbü

s; 


3.3. 

Spirtli  i

çkqəbulu 

nət


ic

əs

ində

 

ölümsığorta


 

təminatına

    da

х

il  olan z

anın 

ləb

  etm


əd

iyi 


təqd

i

rdə  narkotik 

m

addədən istif

adə


dər


man v

ə

 zəhər

li m


addə

l

ərin 

qəb


ulu; 

3.4. 


Sığorta

 

təminatına  da

х

il  olan z

anın 

ləb

  etm


əd

iyi 


təqd

i

rdə,  ap

arı


lan  c

ərrah


i

yyə


 

ə

mə

liyyatl


arı

  v


ə

 

müхtəlif şü

al

arın 

qəb


ulu. 

 

4- Sığorta

 

təminatı

 a

şağıda

k

ı

 hallar 

nət

ic

əs

i

ndə

 ba

ş

 ve

rən

 za hadil

ər

ini 

əhatə

 etmir: 

 

4.1. 


hari


 v

ə ya 

hari 

əm

ə

liyyatları

, manevrl

ər

 v

ə dig

ər

 hərb

tədbirl

ər

 (ə

lav


ə

 raz


ı

la

şd

ı

rma yoxdursa); 4.2. 

V

ətəndaş 

haribəs

i, 


hər

 х

alq iğt

i

şa

şları


tət


ill

ər4.3. 

Sığorta


l

ının


 ci

nayət


 

törəd


m

əs

i və

 ya buna 

təşəbbü

s zam


anı

 

ölm

əs

i və

 ya 


bədən

 

хəsarəti alm

ası


4.4. 


Sığorta

l

ının 

təhlükədə

 olan insan v

ə

 malları

 

хilas etm

ə

k halları

 istisna olmaqla, 

özü

n

ü bil

ərə


k

dən


 

təhlükəyə

 

atm


ası

4.5. N

üvə


 partl

ayışı


, radiasiya v

ə

 radioaktiv ç

irkl


ən

m

ə4.6. 


Sığorta

 hadi


səs

nətic

əs

ində

 ba


ş

 verm


əyən

 suda 


boğ

ulmalar; 

4.7. 

Sığorta müqavi

ləs


i

ndə d


i

gər hal nəzərdə tutulmayıbsa, aşağıda göstər

i

lənlər və ya onların bilavasi

tə nət


i

cəs


olaraq meydana gələn fəsadlaşma və d

i

gər 


hallar: 

4.7.1. 


mühar

i

bə (elan edilib edi

lməməs


i

ndən asılı olmayaraq), hərb

əməl


i

yyatlar, vətəndaş mühar

i

bəs


i, xalq 

hərəkatları, 

ixti

şaşlar, üsyan və qi

yamlar, tət

i

llər;


 

4.7.2. 


sığortalının

 ci


nayət törətməs

i, krimi


nal fəal

i

yyətdə i

ştrakı, 


s

ığortalı şəxs

i

n özünə qəsdən bədən xəsarətyeti


rməs

i, inti


hara cəhd etməs

i; 


4.7.3. 

ov, alpinizm, planerizm, speleologi

ya, paraşütlə tullanma, sualtı 

i

dman növləri

, qış 


i

dman növlər

i, reqbi, polo, 

döyüş növlər

i, motosi

klet və at yarışları, su x

i

zək yarışları, hər hansı i

dman yarışlarında və ya belə yarışlara 

hazırlıq məşqlər

i

ndə, həmçini

n həyat və sağlamlıq üçün yüksək təhlükə yaradan hər hansı d

i

gər fəal


i

yyətlər;


 

4.7.4. 


təb

ii 


fəlakətlər, o cümlədən zəlzələ, vulkan, sunam

və s., nüvə partlayışı, radiasi

ya və


 radioakti

v şüalanma; 

kəsk

i

n və xroniki 

şüa xəstəl

iyi; 

4.7.5. 


vərəm, sarko

idoz, mukovistsi

doz; Azərbaycan Respubl

i

kası Qanunvericiliyi i

lə müəyyənləşd

irilmi

ş peşə 


xəstəl

i

kləri; 

4.7.6. 


alkoqolizm, narkomaniya, toksikomaniya, narkoti

k maddələrdən, ps

ixotrop preparatlardan 

və s. asılılıq, sp

irtli 

i

çki

lər


in, narkoti

k və toks

i

k (zəhərləyici 

maddələr


i

n qəbulu, həmç

ini

n onların qəbulu nəti

cəs


i

ndəsərxoş 

vəz

i

yyətdə nəqliyyat vasi

təs


inin i

darə ed


i

lməs


və ya onun belə vəz

i

yyətdə olan şəxsin i

darəs


i

nə ver


i

lməs


i); 

4.7.7. 


ruhi 

xəstəl


i

klər (ş


izofreniya, psi

xozlar) və ya ağır əsəb pozuntuları, ep

ilepsiya, Parki

nson xəstəl

iyi

, onların ağırlaşmaları, onların zəm

ini


ndə yaranmış müxtəl

i

f zədələr və somati

k xəstəl


i

klər; ps


ixoanaliti

k və 


psixoteropevti

n, hək


im-ekstrosensi

n, narkoloqun, xalq və qeyr

ənənəv


təbabət mərkəzlər

ini

n hək


i

mlər


inin, 

homeopatın və seksopatoloqun x

i

dmətlər


i; qeyri-

ənənəv


müal


i

cə və müay

i

nə üsulları, reabilitasi

ya tədb


i

rlər


i, 

sanatoriya-

kurort müal

i

cəsi; 

4.7.8. 


protezləşd

i

rmə, həmçini

n endoprotezləşd

i

rmə, d


i

şlər


i

n protezləşd

iri

lməs


və ona hazırlıq, t

ibbi 

göstər


i

ş 

olmadıqda köhnə di

ş ploblarının dəy

i

şd

irilməs

i

, plombların ştiftli 

qoyulması, kosmet

ik stomatologiya, di

şlər


in 

ftorlakla ötrülməs

i; periodontit, paradontoz, qinqivit, ortodonti

k və kosmet qüsurlar; eynəklər, kontakt l

inzala

rı, 


i

tmə ci

hazları, bütün növ protezlər, ortoped

i

k və d


i

gər yardımçı vas

i

tələr; ametropi

ya və ast

iqmatizmi

n cərrah


(o cümlədən

lazer üsulu i

lə) müal


i

cəs


i; 

4.7.9. 


ürək damar cərrah

i

yəsi

; damar çatmamazlığı, aşağı ətraf damarlarının var

ikoz geni

şlənməs


i, angioqrafiya, 

koronaroqrafi

ya; orqan və toxumaların transplantas

i

yası və həmçinin transplantasiya, implantasiya, kosmetik 

və plast


i

k əməl


i

yyatlar və x

i

dmətlər tələb edən xəstəli

klər;


 

4.7.10. 


Xroniki 

böyrək və qarac

i

yər çatışmamazlığı; plazmaferez, hemodializ, hemosorbsi

ya, qanın ultrabənövşəy

şüalanması; 

“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC

 

 

 

______________________Borcalanın fərdi qəza

 

sığortası qaydaları

 

 

 13 

4.7.11. 


Sonsuzluq və 

impotensi

yanın müal

i

cəsi; kontrasepsi

ya metodlarının seç

i

lməs


i

, o cümlədən UDV

-in daxil 

edi


lməs

və çıxarılması, hami

ləl


iyi

n sün


dayandırılması; sün

mayalanmanın bütün növləri

, sün


i mayalanmadan 

sonra hami

ləl

iyi


n aparılması;

 

4.7.12. Bədxassəl

i onkoloji 

xəstəl

i

klər, qanın onkolojxəstəl


i

klər


i; 

4.7.13. 


şəkərl

i diabet; pi

ylənmə; hemof

iliya, talassemiya; Layell sindromu; hepatit C, B; bi

rləşd

irici 


toxumanın d

iffuz 


xəstəl

i

klərvə d


ifferensasi

ya olunmamış kollagenozlar; s

iste

m kollagenozları; 

4.7.14. 


doğuşdan sonra 40 gün ərz

i

ndə aşaqlar; anadangəlmə və irsi patalogiyalar; 

4.7.15. 


psori

az, seboreya; zöhrəv

xəstəl


i

klər, “c


insi 

yolla yoluxan xəstəl

i

klər qrupuna daxi

l olan xəstəl

i

klər; QİŞ yoluxmaları, QİÇS.

 

 5-  A

şağıda

k

ı

 hallar 

ə

lav

ə

 raz

ı

la

şdır

ma il

ə

 

sığorta

 

təminatına

 da

х

il edilir: 

 

5.1. 


Motosiklet v

ə

 motorlu velosiped sü

rm

ək v

ə

 onlara minmə

k; 


5.2. 

A

çıq 

dən


iz

 balıqçı

l

ıq, bal

ıq

 ovu, qaban və

 dig


ər

 v

əhşi heyvanl

arın


 ovlanm

ası


 v

ə

 dağ

 y

üksəklikl

ər

ində

 o

vçuluq; 

5.3. 


Alpinizm, qar v

ə

 ya buz üzər

i

ndə idman oyunl

arı


 

izə

k idm


anı, х

okkey v


ə

 bobsley kimi), mane

ə

li c


ıdır

 

yarışlarıpolo, reqbi, 

l

ınc oynatma, 

kbətə

döyüş, boks, basketbol, futbol v

ə

 yelkən

li 


qayıq

 

yarışlarıağır


l

ıq

 qaldır

ma v


ə

 

peşə

kar idman 

vl

əri; 

5.4. 


B

ü

tüv idman 

sabil

əri, s

ürət


 

yarışları

5.5. 


Sər

ni

şin kimi 

uçm


aq hal

ı

 istisna olmaqla, havada bü

t

ü

uçuşl

ar v


ə

 

həmçinin 

lim uçuşları

5.6. Z

ə

lzə

l

ə, sel, vulkan p

ü

srm

əsi v

ə

 torpaq sü

r

üşməsi; 

5.7. 


Az

ərbay


can Respublik

ası


 

sərhəd


l

ər

indən

 k

ənarda ba

ş

 verən

 za hadi

lər

i. 


 

6- 

Fərdi 

q

ə

za 

nət

ic

əs

i

ndə

 

ölüm

, daimi 

ş

ik

əst

lik 

təminat

l

arının

 yalz biri 

ödən

i

ş

 olaraq veril

ə

 bil

ərİ

kisinin bir 

ye

rdə

 verilm

əsmümkü

n deyildir. 

 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə