Azərbaycan Sənaye Sığorta



Yüklə 0.85 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/6
tarix23.02.2017
ölçüsü0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6

Maddə 

10. SI

ĞOR

TA 

MÜDDƏTĠ

 

ƏR

Z

ĠNDƏ

 SI

ĞORTA

LININ M

Ə

LUMAT VERM

Ə

K V

Ə

Z

Ġ

F

Ə

L

ƏRĠ

 

 

10.1. 


Şəhadətna

m

ə



  imzal

andıqdan


  sonra, 

sığortaçının

  raz

ı

l



ığı

  olmadan,  risk

ə

 

təs



ir  e

  bil



ə

c

ə



dəy


i

ş

iklikl



ər

 

haqqında



 

m

ə



lumat 8 



ər

zi

ndə



 

sığortaçıya

 bildirilm

ə

lidir. 



10.2. 

V

ə



zi

yyət


 

sığortaçı

 

tərə


fi

ndən


 

öyrən


ildik

tən


 sonra, bu 

dəy


i

ş

iklik 



sığortaçının

 



qavil

ən

i l



əğ

v etm


əs

i



 v

ə

 ya daha 



ağır

 

şərt



l

ər

 i



li s


ü

rm

əs



i

 



səbəb

 olarsa: 

10.2.1. 

Sığortaçı

  8 





ər

zi

ndə



 

şəhadətna

m

ən

i  l



əğ

v  e


  v


ə

  ya 


ə

lav


ə

 

sığorta



 

haqqını


 

l



əb

  etm


ə

kl

ə



 

şəhadətna

m

ən

i q



üvvədə

 sa


х

laya bil


ər

10.2.2. 



Sığorta

l

ı



 

ə

lav



ə

 

sığorta



 

haqqı


  kimi 

l



əb

  olunan  m

əb

l

əğ



l

ə

  raz



ı

la

şdığını



  8 



ər

zi

ndə



  bildirm

ə

z



 



qavil

ə

  l



əğ

v  olun


muş

  hesab  olunur.  Lakin 

ə

lav


ə

 

sığorta



 

haqqının


 

qəb


ul  edilm

ə

m



əs

i



  g

örə


 

sığorta


 

şəhadətna

m

əs

i,  yanl



ış

  v


ə

  ya 


yarımçıq

  m


ə

lumat  verildiyinin 

sığortaçı

 

tərə



fi

ndən


 

öyrən


ildiyi  tari

хdən


 

sonra 8 


ər



zi

ndə


 l

əğ

v edil



ə

 bil


ər

10.2.3. 



Va

хtında


 istif

adə


 olunmayan l

əğ

v etm



ə

 v

ə



 ya 

ə

lav



ə

 

sığorta



 

haqqını


 

l



əb

 etm


ə

 h

ü



ququ q

üvvədən


 d

üşü


r. 

10.2.4. 


Dəy

i

ş



ikliyi 

öyrən


mi

ş

 



sığortaçı

 

sığorta



 

şəhadətna

m

əs

inin  q



üvvədə

  qalm


asına

  raz


ı

  oldu


ğ

unu  bildi

rərsə

 

l



əğ

v etm


ə

 h

ü



ququ q

üvvədən


 d

üşmüş


 hesab olunur. 

10.3. 


Dəy

i

ş



ikliyin, hadi

 ba



ş

 verm


əs

i hal


ının

 qar


şısının

 al


ın

m

asına



 k

ö

m



ə

k etdiyi v

ə

 daha az 



sığorta

 

haqqı



 al

ın

m



asını

 



l

əb

 etdiyi hallarda i



 

sığortaçı



 bu 

dəy


i

ş

ikliyin ba



ş

 verdiyi tari

хdən

 ba


şl

ayaraq 


şəhadətna

m

ən



in sona 

ç

atm



asına

 

qədər



 olan 

müddət


in 

ə

lav



ə

 

sığorta



 

haqqını


 

n he



sabı

 

əsas



 g

ötü


rm

ə

kl



ə

 hesabl


ayır

 v

ə



 bu m

əb

l



əğ

sığorta



l

ı

ya geri 



qaytarır

10.4. 



Bu 

dəy


i

ş

iklikl



ər

 

sığortaçının



 

qavil



ən

bağ



lamam

asına


  v

ə

  ya  daha  ciddi 



şərt

l

ər



l

ə

 



bağ

lam


asına

 

səbəb



  oldu

ğ



va

х

t hadi



10.4.1. 



sığortaçı

 v

ə



zi

yyət


öyrən


m

ə

mi



şdən

 

ə



vv

ə

l; 



10.4.2. 

sığortaçının

 l

əğ

vetm



ə

 h

ü



ququndan istif

adə


 e

 bil



ə

c

əy



müddət


 

ər

zi



ndə

10.4.3. 



l

əğ

v etm



ən

in h


ü

quqi q


üvvəyə

 minm


əs

üçü



n laz

ı

m olan 



müddət

 

ər



zi

ndə


; ba

ş

 ve



rərsə

sığortaçı



 

ödən


i

ş

i, 



ödən

mi

ş



 

sığorta


 

haqqı


 il

ə



həq

i

qətdə



 

ödən


ilm

ə

li olan 



sığorta

 

haqqı



 

arasında


k

ı

 ni



sbətə

 g

örə



 

ödəy


ir. 

10.5. 


S

ığorta


 

qavil



əs

bağ



l

andığı


 va

х



sığorta

l

ının



 v

ə

fat etm



ə

mi

ş



 olm

ası


 

əsas


 

şərtd


ir. 

 

Maddə 11. SIĞORTA ÖDƏNĠġĠNĠ VERMƏKDƏN ĠMTĠNA

 

 

Aşağıdakı hallarda sığortaçı sığortalıya, sığorta olunana və ya faydalanan şəxsə



 

sığorta ödənişini verməkdən imtina 

etməyə haqlıdır:

 

11.1. 



Sığortalının

 

sığorta olunanın və ya faydalanan şəxsin



 

riskin dərəcəsini və yaxud sığorta hadisəsi ilə bağlı şəraiti 

müəyyən  etmək  üçün  mühüm  əhəmiyyət  daşıyan  hallar  və  ya 

s

ığorta  müqaviləsinin  qüvvədə  olduğu  müddət 



ərzində bu hallarda baş verən dəyişiklər barədə bildiyi və ya bilməli olduğu məlumatları verməməsi və ya qəsdən 

yanlış məlumatlar verməsi;

 

11.2. 


Bu qaydalarda nəzərdə tutulan mühüm şərtlərin yerinə yetirilməməsi ilə sığorta hadisəsi arasında əlaqənin olu

b-

olmamasından asılı olmayaraq sığortalının 



s

ığorta müqaviləsində nəzərdə tutulan belə şərtlərə əməl etməməsi;

 

11.3. 


Yerinə yetirilmədiyi təqdirdə sığorta hadisəsinin baş verməsinə və ya zərərin həcminin artmasına gətirib çıxaran, 

s

ığortalı tərəfindən 



s

ığorta müqaviləsinə, bu Qaydalara və  ya qanunvericiliyə əsasən ona həvalə edilən öhdəlik 

və şərtlərin yerinə yetirilməməsi. Bu halda 

s

ığortaçının verməməyə haqlı olduğu sığorta ödənişinin məbləği, belə 



yerinə  yetirilməmənin  sığorta  hadisəsinin  baş  verməsinə  və  ya  zərərin  həcminin  artmasına  təsir  dərəcəsinə 

müvafiq olmalıdır;

 

11.4. 


Sığortaçının sığorta hadisəsinin baş verməsi səbəblərini araşdırmasına 

s

ığortalı, sığorta olunan və ya faydalanan 



şəxs

 

tərəfindən maneçilik törədilməsi;



 

11.5. 


Sığortalının

sığorta olunanın və ya faydalanan şəxsin



 

sığorta hadisəsi yaranmasına yönəldilən qərəzli hərəkətləri 

və ya sığorta hadisəsi ilə birbaşa səbəb əlaqəsində olan qəsdən cinayətlər törətməsi;

 


“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC

 

 

 

______________________Borcalanın fərdi qəza

 

sığortası qaydaları

 

 

 



11.6. 


Sığortalının dəymiş zərərin azaldılması üçün lazımi və mümkün tədbirləri qəsdən görməməsi;

 

11.7. 



Sığorta 

predmeti 

və hadisəsi barəsində sığortalının, sığorta olunanın və ya faydalanan şəxsin

 s

ığortaçıya qəsdən 



yanlış məlumat verməsi.

 

 



Maddə 

12. H

Ü

QUQ V

Ə

 YA V

Ə

Z

Ġ

F

Ə

L

ƏRĠ

N BA

ġ

QASINA VER

Ġ

LM

ƏSĠ



 FAYDALANAN 

ġƏXSĠN DƏYĠġ

D

Ġ

R

Ġ

LM

ƏSĠ

 

 

12.1. 


Sığort

şəhadətna



m

əs

i il



ə

 

ə



l

aqədar


 h

ü

quq v



ə

 v

ə



zif

ə

l



ər

 ba


ş

qal


arına

 veril


ə

 bil


ər

12.2. 



Sığorta

l

ı



, faydalanan 

şəх


si 

sığorta


 

qavil



əs

bağ



l

andığı


  zaman v

ə

  ya sonra 



təy

in etm


ə

k, el


ə

c

ə



 

  i



stəd

iyi  va


х

ba



şqası

  il


ə

 

ə



v

ə

z  etm



ə

k  h


ü

ququna  malikdir.  Lakin 

sığorta

l

ı



 

dəy


i

ş

dirm



ə

  h


ü

ququndan  imtina  etdiyini 

sığorta

 

şəhadətna



m

əs

i



  yaz


dıraraq

  onu 


sığortadan

  faydalanana 

təh

vil  ve


rərsə



min 

şəх


si  ba

şqası


  il

ə

 



ə

v

ə



z  etm

ə



h

ü

ququnu itirmi



ş

 olur. 


 

Maddə 

13. SI

ĞORTA

 

ġƏHADƏTNA

M

ƏSĠ

N

Ġ



Ġ

T

Ġ

R

Ġ

LM

ƏSĠ

 

 

Sığorta


 

şəhadətna

m

əs

inin  itirilm



əs

i  hal


ında

,  s


ığorta

 

ş



irk

ət

i



ndə

  sa


х

l

anı



lan  v

ə

 



sığorta

l

ı



 

tərə


fi

ndən


  imzalanm

ış

  qeyd  v



ə

 

sənəd



l

ər

 



əsas

  g


ötü

r

ülmə



kl

ə

 



sığorta

 

şəhadətna



m

əs

inin  itmi



ş

  n


ü

s

хəs



i  eti

barsı


z  hesab  olunur.  Onun  yeri



sığorta

l

ı



 

tərə


fi

ndən


  imzalanacaq  itm

ə

  blank



ı

 



qabili

ndə


 

sığorta


 

şəhadətna

m

əs

inin  ikinci  n



ü

s

хəs



i  verilir.  Bu  prosesl

ə

 



ə

l

aqədar



 

çə

kil



ən

 

хər



cl

ər

 



sığorta

l

ı



 

tərə


fi

ndən


 

ödən


ilir. 

 

Maddə 

14. M

Ə

LUMAT V

Ə

 

ХƏBƏRDAR

LIQLAR 

 

14.1. 



Sığorta

l

ının



 (

sığorta


 oluna

nın


) m

ə

lumat v



ə

 

хəbərdar



l

ıq

l



arı

sığortaçıya



 v

ə

 ya 



sığorta

 



qavil

əs

inin 



bağ

lanm


asına

 

vasi



təç

ilik e


dən

 age


ntə

 sifari


şl

i m


ə

ktubla 


çatdırı

l

ır



14.2. 


Sığortaçının

  m


ə

lumat  v


ə

 

хəbərdar



l

ıq

l



arı

 

sığorta



l

ının


  (

sığorta


  olu

nanın


sığorta


 

şəhadətna

m

əs

i



ndə

  g


östər

il

ən



 

ü

nv



anına

 v

ə



 ya 

sığorta


 

şəhadətna

m

əs

inin imzalanm



asına

 vasi


təç

ilik e


dən

 age


ntə

 bildiril

ən

 son h


ü

quqi 


ü

nvan


ına

 

sifari



şl

i  m


ə

ktubla 


çatdırı

l

ır



.  Bu 

ü

nvan 



dəy

i

şm



i

ş

  olarsa, 



sığorta

l

ı



  bunu 

tl



əq

 

sığorta



 

ş

irk



ət

i



  bildirm

ə

lidir. 



Ə

ks 


təqd

i

rdə



 

sığortaçı

 

tərə


fi

ndən


 bildiril

ən

 m



ə

lumatl


arın

 

sığorta



l

ı

ya 



çatdırı

lmam


asına

 g

örə



 

sığorta


l

ı

 birba



ş

a m


əs

uli


yyət

 

da



şıya

c

aqdır



14.3. 


Tərə

fl

ərə



 imza edilm

ə

kl



ə

 veril


ən

 m

ə



ktublar v

ə

 ya teleqraflar vasi



təs

il

ə



 edil

ən

 



хəbərdar

l

ıq



 v

ə

 m



ə

lumatlar da sifari

şl



m



ə

ktub vasi

təs

il

ə



 bildiril

ən

 



хəbərdar

l

ıq



 v

ə

 m



ə

lumatlar 

vi

yyəs



i

ndə


 h

ü

quqi q



üvvəyə

 malikdir. 



 

Maddə 

15. SI

ĞORTA

 



QAV

Ġ

L

ƏSĠNƏ

 VA

Х

TINDAN 

Ə

VV

Ə



ХĠ

TAM VER

Ġ

LM

ƏSĠ

 

 

15.1. 



Sığorta

 



qavil

əs

i



 a

şağıda



k

ı

 hallarda va



хtından

 

ə



vv

ə



х

itam verilir: 

15.1.1. 

sığorta


 predmeti 

artıq


 m

ö

vcud olm



adıqda

15.1.2. 



qanunla müəyyən edilən hallar istisna olmaqla, sığortalı fiziki şəxs öldükdə və ya sığortalı hüquqi şəxs 

ləğv olunduqda;

 

15.1.3. 


sığorta 

olunan 


vəfat  etdikdə,  sığortalının  onun  başqası  ilə  əvəz  olunması  təklifinə  sığortaçı  etiraz 

etdikdə;


 

15.1.4. 


sığortalanmış  əmlak  özgəninkiləşdirilərkən,  sığortaçı  sığortalının  hüquq  və  vəzifələrinin  əmlakın  yeni 

mülkiyyətçisinə, sahibinə və ya istifadəçisinə keçməsinə etiraz etdikdə;

 

15.1.5. 


sığorta  hadisəsinin  baş  verməsi  ehtimalı  olmadıqda  və  sığorta  riskinin  mövcudluğu,  səbəbi  sığorta 

hadisəsi olmayan hallara görə başa çatdıqda;

 

15.1.6. 


sığortaçı sığortalı qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetirdikdə;

 

15.1.7. 



sığortalı  sığorta  haqqını  qanunvericilikdə  və  sığorta  müqaviləsində  müəyyən  edilən  qaydada 

ödəmədikdə;

 

15.1.8. 


sığorta marağı artıq mövcud olmadıqda.

 

15.1.9. 



qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hallarda.

 

15.2. 



Sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu dövrdə sığortalı məhkəmənin qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab 

edilmişdirsə,  yaxud  onun  fəaliyyət  qabiliyyəti  məhkəmənin  qərarı  ilə  məhdudlaşdırılmışdırsa,  mülki  məsuliyyət 

sığortası üzrə müqavilə məhkəmənin müvafiq qərarının qüvvəyə mindiyi andan xitam verilmiş hesab edilir, digər 

hallarda isə

 

belə sığortalının hüquq və vəzifələrini onun qəyyumu və ya himayəçisi həyata keçirir. 



 

 

Maddə 16. 



SI

ĞORTA

 



QAV

Ġ

L

ƏSĠNƏ

 VA

Х

TINDAN 

Ə

VV

Ə



ХĠ

TAM VERM

Ə

 

Ġ

L

Ə

 

BAĞ

LI 

ХƏBƏRDAR

 ETM

Ə

 

 

16.2. 


Bu Qaydal

arın


 15-ci m

addəs


i

ndə


 g

östər


il

ən

 hallarda 



sığorta

 



qavil

əs

i



 

х



itam verilm

əs



üçü

əsas



 olan 

şəra


it 

yarandıqda

 



qavil



əyə

 

х



itam verilm

əs

i



ndə

 maraql


ı

 olan 


tərə

dərha



l dig

ər

 



tərə

fi bu 


barədə

 

хəbərdar



 etm

ə

lidir. 



16.3. 

Tərə


fl

ər

in  ba



ş

qa 


r  raz


ı

la

şmasına



 

əsasən


 

sığorta


 

qavil



əs

i



 

sığorta


l

ının


  v

ə

  ya 



sığortaçının

 



l

əb

i  il



ə

 

va



хtından

 

ə



vv

ə



х

itam  veril

ər

k

ən



  bu 

barədə


  bir 

tərə


f  dig

ər

i



 

ən



  az

ı

  30 



ə



vv

ə

l  (



sığorta

 



qavil

əs

i  b



  il


dən

 

ç



o

х müddətə

 

bağ


lanm

ış

  olduqda  60 



n,  3  aydan  az 

müddətə

 

bağ



lanm

ış

  olduqda  i



  5  i


ş

 



n

ü

 



ə

vv

ə



l) 

l



əb

ini 


əsas

l

andırdığı



 yaz

ı

l



ı

 bildiri


ş

 g

öndər



m

ə

lidir. 



 




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə