Azərbaycan Sənaye SığortaYüklə 0.85 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/6
tarix23.02.2017
ölçüsü0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6

Maddə 

10. SI

ĞOR

TA 

MÜDDƏTĠ

 

ƏR

Z

ĠNDƏ

 SI

ĞORTA

LININ M

Ə

LUMAT VERM

Ə

K V

Ə

Z

Ġ

F

Ə

L

ƏRĠ

 

 

10.1. 


Şəhadətna

m

ə  imzal

andıqdan


  sonra, 

sığortaçının

  raz

ı

lığı

  olmadan,  risk

ə

 

təsir  e

  bilə

c

ədəy


i

ş

ikliklər

 

haqqında 

m

əlumat 8 ər

zi

ndə 

sığortaçıya

 bildirilm

ə

lidir. 10.2. 

V

əzi

yyət


 

sığortaçı

 

tərə


fi

ndən


 

öyrən


ildik

tən


 sonra, bu 

dəy


i

ş

iklik sığortaçının

 qavil

ən

i ləğ

v etm


əs

i v

ə

 ya daha ağır

 

şərtl

ər

 ili s


ü

rm

əsi

 səbəb

 olarsa: 

10.2.1. 

Sığortaçı

  8 

ər

zi

ndə 

şəhadətna

m

ən

i  ləğ

v  e


  v


ə

  ya 


ə

lav


ə

 

sığorta 

haqqını


 

ləb

  etm


ə

kl

ə 

şəhadətna

m

ən

i qüvvədə

 sa


х

laya bil


ər

10.2.2. Sığorta

l

ı 

ə

lavə

 

sığorta 

haqqı


  kimi 

ləb

  olunan  m

əb

l

əğl

ə

  razı

la

şdığını  8 ər

zi

ndə  bildirm

ə

z qavil

ə

  ləğ

v  olun


muş

  hesab  olunur.  Lakin 

ə

lav


ə

 

sığorta 

haqqının


 

qəb


ul  edilm

ə

məs

i  g

örə


 

sığorta


 

şəhadətna

m

əs

i,  yanlış

  v


ə

  ya 


yarımçıq

  m


ə

lumat  verildiyinin 

sığortaçı

 

tərəfi

ndən


 

öyrən


ildiyi  tari

хdən


 

sonra 8 


ərzi

ndə


 l

əğ

v edilə

 bil


ər

10.2.3. Va

хtında


 istif

adə


 olunmayan l

əğ

v etmə

 v

ə ya 

ə

lavə

 

sığorta 

haqqını


 

ləb

 etm


ə

 h

üququ q

üvvədən


 d

üşü


r. 

10.2.4. 


Dəy

i

şikliyi 

öyrən


mi

ş

 sığortaçı

 

sığorta 

şəhadətna

m

əs

inin  qüvvədə

  qalm


asına

  raz


ı

  oldu


ğ

unu  bildi

rərsə

 

ləğ

v etm


ə

 h

üququ q

üvvədən


 d

üşmüş


 hesab olunur. 

10.3. 


Dəy

i

şikliyin, hadi

 baş

 verm


əs

i hal


ının

 qar


şısının

 al


ın

m

asına k

ö

mə

k etdiyi v

ə

 daha az sığorta

 

haqqı al

ın

masını

 l

əb

 etdiyi hallarda i 

sığortaçı bu 

dəy


i

ş

ikliyin baş

 verdiyi tari

хdən

 ba


şl

ayaraq 


şəhadətna

m

ənin sona 

ç

atmasına

 

qədər olan 

müddət


in 

ə

lavə

 

sığorta 

haqqını


 

n hesabı

 

əsas g

ötü


rm

ə

klə

 hesabl


ayır

 v

ə bu m

əb

ləğ

sığortal

ı

ya geri qaytarır

10.4. Bu 

dəy


i

ş

ikliklər

 

sığortaçının 

qavilən

bağlamam

asına


  v

ə

  ya  daha  ciddi şərt

l

ərl

ə

 bağ

lam


asına

 

səbəb  oldu

ğva

х

t hadi10.4.1. sığortaçı

 v

əzi

yyət


öyrən


m

ə

mişdən

 

əvv

ə

l; 10.4.2. 

sığortaçının

 l

əğ

vetmə

 h

üququndan istif

adə


 e

 bilə

c

əymüddət


 

ər

zində

10.4.3. l

əğ

v etmən

in h


ü

quqi q


üvvəyə

 minm


əs

üçün laz

ı

m olan müddət

 

ərzi

ndə


; ba

ş

 verərsə

sığortaçı 

ödən


i

ş

i, ödən

mi

ş 

sığorta


 

haqqı


 il

əhəq

i

qətdə 

ödən


ilm

ə

li olan sığorta

 

haqqı 

arasında


k

ı

 nisbətə

 g

örə 

ödəy


ir. 

10.5. 


S

ığorta


 

qaviləs

bağl

andığı


 va

хsığorta

l

ının v

ə

fat etmə

mi

ş olm

ası


 

əsas


 

şərtd


ir. 

 

Maddə 11. SIĞORTA ÖDƏNĠġĠNĠ VERMƏKDƏN ĠMTĠNA

 

 

Aşağıdakı hallarda sığortaçı sığortalıya, sığorta olunana və ya faydalanan şəxsə 

sığorta ödənişini verməkdən imtina 

etməyə haqlıdır:

 

11.1. Sığortalının

 

sığorta olunanın və ya faydalanan şəxsin 

riskin dərəcəsini və yaxud sığorta hadisəsi ilə bağlı şəraiti 

müəyyən  etmək  üçün  mühüm  əhəmiyyət  daşıyan  hallar  və  ya 

s

ığorta  müqaviləsinin  qüvvədə  olduğu  müddət ərzində bu hallarda baş verən dəyişiklər barədə bildiyi və ya bilməli olduğu məlumatları verməməsi və ya qəsdən 

yanlış məlumatlar verməsi;

 

11.2. 


Bu qaydalarda nəzərdə tutulan mühüm şərtlərin yerinə yetirilməməsi ilə sığorta hadisəsi arasında əlaqənin olu

b-

olmamasından asılı olmayaraq sığortalının s

ığorta müqaviləsində nəzərdə tutulan belə şərtlərə əməl etməməsi;

 

11.3. 


Yerinə yetirilmədiyi təqdirdə sığorta hadisəsinin baş verməsinə və ya zərərin həcminin artmasına gətirib çıxaran, 

s

ığortalı tərəfindən s

ığorta müqaviləsinə, bu Qaydalara və  ya qanunvericiliyə əsasən ona həvalə edilən öhdəlik 

və şərtlərin yerinə yetirilməməsi. Bu halda 

s

ığortaçının verməməyə haqlı olduğu sığorta ödənişinin məbləği, belə yerinə  yetirilməmənin  sığorta  hadisəsinin  baş  verməsinə  və  ya  zərərin  həcminin  artmasına  təsir  dərəcəsinə 

müvafiq olmalıdır;

 

11.4. 


Sığortaçının sığorta hadisəsinin baş verməsi səbəblərini araşdırmasına 

s

ığortalı, sığorta olunan və ya faydalanan şəxs

 

tərəfindən maneçilik törədilməsi; 

11.5. 


Sığortalının

sığorta olunanın və ya faydalanan şəxsin 

sığorta hadisəsi yaranmasına yönəldilən qərəzli hərəkətləri 

və ya sığorta hadisəsi ilə birbaşa səbəb əlaqəsində olan qəsdən cinayətlər törətməsi;

 


“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC

 

 

 

______________________Borcalanın fərdi qəza

 

sığortası qaydaları

 

 

 11.6. 


Sığortalının dəymiş zərərin azaldılması üçün lazımi və mümkün tədbirləri qəsdən görməməsi;

 

11.7. Sığorta 

predmeti 

və hadisəsi barəsində sığortalının, sığorta olunanın və ya faydalanan şəxsin

 s

ığortaçıya qəsdən yanlış məlumat verməsi.

 

 Maddə 

12. H

Ü

QUQ V

Ə

 YA V

Ə

Z

Ġ

F

Ə

L

ƏRĠ

N BA

ġ

QASINA VER

Ġ

LM

ƏSĠ FAYDALANAN 

ġƏXSĠN DƏYĠġ

D

Ġ

R

Ġ

LM

ƏSĠ

 

 

12.1. 


Sığort

şəhadətnam

əs

i ilə

 

əl

aqədar


 h

ü

quq və

 v

əzif

ə

lər

 ba


ş

qal


arına

 veril


ə

 bil


ər

12.2. Sığorta

l

ı, faydalanan 

şəх


si 

sığorta


 

qaviləs

bağl

andığı


  zaman v

ə

  ya sonra təy

in etm


ə

k, el


ə

c

ə 

  istəd

iyi  va


х

başqası

  il


ə

 

əv

ə

z  etmə

k  h


ü

ququna  malikdir.  Lakin 

sığorta

l

ı 

dəy


i

ş

dirmə

  h


ü

ququndan  imtina  etdiyini 

sığorta

 

şəhadətnam

əs

i  yaz


dıraraq

  onu 


sığortadan

  faydalanana 

təh

vil  ve


rərsəmin 

şəх


si  ba

şqası


  il

ə

 ə

v

əz  etm

əh

ü

ququnu itirmiş

 olur. 


 

Maddə 

13. SI

ĞORTA

 

ġƏHADƏTNA

M

ƏSĠ

N

ĠĠ

T

Ġ

R

Ġ

LM

ƏSĠ

 

 

Sığorta


 

şəhadətna

m

əs

inin  itirilməs

i  hal


ında

,  s


ığorta

 

şirk

ət

ində

  sa


х

l

anılan  v

ə

 sığorta

l

ı 

tərə


fi

ndən


  imzalanm

ış

  qeyd  və

 

sənədl

ər

 əsas

  g


ötü

r

ülməkl

ə

 sığorta

 

şəhadətnam

əs

inin  itmiş

  n


ü

s

хəsi  eti

barsı


z  hesab  olunur.  Onun  yerisığorta

l

ı 

tərə


fi

ndən


  imzalanacaq  itm

ə

  blankı

 qabili

ndə


 

sığorta


 

şəhadətna

m

əs

inin  ikinci  nü

s

хəsi  verilir.  Bu  prosesl

ə

 ə

l

aqədar 

çə

kilən

 

хərcl

ər

 sığorta

l

ı 

tərə


fi

ndən


 

ödən


ilir. 

 

Maddə 

14. M

Ə

LUMAT V

Ə

 

ХƏBƏRDAR

LIQLAR 

 

14.1. Sığorta

l

ının (

sığorta


 oluna

nın


) m

ə

lumat və

 

хəbərdarl

ıq

ları

sığortaçıya v

ə

 ya sığorta

 qavil

əs

inin bağ

lanm


asına

 

vasitəç

ilik e


dən

 age


ntə

 sifari


şl

i m


ə

ktubla 


çatdırı

l

ır14.2. 


Sığortaçının

  m


ə

lumat  v


ə

 

хəbərdarl

ıq

ları

 

sığortal

ının


  (

sığorta


  olu

nanın


sığorta


 

şəhadətna

m

əs

ində

  g


östər

il

ən 

ü

nvanına

 v

ə ya 

sığorta


 

şəhadətna

m

əs

inin imzalanmasına

 vasi


təç

ilik e


dən

 age


ntə

 bildiril

ən

 son h


ü

quqi 


ü

nvan


ına

 

sifarişl

i  m


ə

ktubla 


çatdırı

l

ır.  Bu 

ü

nvan dəy

i

şmi

ş

  olarsa, sığorta

l

ı  bunu 

tləq

 

sığorta 

ş

irkət

i  bildirm

ə

lidir. Ə

ks 


təqd

i

rdə 

sığortaçı

 

tərə


fi

ndən


 bildiril

ən

 mə

lumatl


arın

 

sığortal

ı

ya çatdırı

lmam


asına

 g

örə 

sığorta


l

ı

 birbaş

a m


əs

uli


yyət

 

daşıya

c

aqdır14.3. 


Tərə

fl

ərə imza edilm

ə

klə

 veril


ən

 m

əktublar v

ə

 ya teleqraflar vasitəs

il

ə edil

ən

 хəbərdar

l

ıq v

ə

 mə

lumatlar da sifari

şlmə

ktub vasi

təs

il

ə bildiril

ən

 хəbərdar

l

ıq v

ə

 mə

lumatlar 

vi

yyəsi

ndə


 h

ü

quqi qüvvəyə

 malikdir.  

Maddə 

15. SI

ĞORTA

 QAV

Ġ

L

ƏSĠNƏ

 VA

Х

TINDAN 

Ə

VV

ƏХĠ

TAM VER

Ġ

LM

ƏSĠ

 

 

15.1. Sığorta

 qavil

əs

i a

şağıdak

ı

 hallarda vaхtından

 

əvv

əх

itam verilir: 

15.1.1. 

sığorta


 predmeti 

artıq


 m

ö

vcud olmadıqda

15.1.2. qanunla müəyyən edilən hallar istisna olmaqla, sığortalı fiziki şəxs öldükdə və ya sığortalı hüquqi şəxs 

ləğv olunduqda;

 

15.1.3. 


sığorta 

olunan 


vəfat  etdikdə,  sığortalının  onun  başqası  ilə  əvəz  olunması  təklifinə  sığortaçı  etiraz 

etdikdə;


 

15.1.4. 


sığortalanmış  əmlak  özgəninkiləşdirilərkən,  sığortaçı  sığortalının  hüquq  və  vəzifələrinin  əmlakın  yeni 

mülkiyyətçisinə, sahibinə və ya istifadəçisinə keçməsinə etiraz etdikdə;

 

15.1.5. 


sığorta  hadisəsinin  baş  verməsi  ehtimalı  olmadıqda  və  sığorta  riskinin  mövcudluğu,  səbəbi  sığorta 

hadisəsi olmayan hallara görə başa çatdıqda;

 

15.1.6. 


sığortaçı sığortalı qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetirdikdə;

 

15.1.7. sığortalı  sığorta  haqqını  qanunvericilikdə  və  sığorta  müqaviləsində  müəyyən  edilən  qaydada 

ödəmədikdə;

 

15.1.8. 


sığorta marağı artıq mövcud olmadıqda.

 

15.1.9. qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hallarda.

 

15.2. Sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu dövrdə sığortalı məhkəmənin qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab 

edilmişdirsə,  yaxud  onun  fəaliyyət  qabiliyyəti  məhkəmənin  qərarı  ilə  məhdudlaşdırılmışdırsa,  mülki  məsuliyyət 

sığortası üzrə müqavilə məhkəmənin müvafiq qərarının qüvvəyə mindiyi andan xitam verilmiş hesab edilir, digər 

hallarda isə

 

belə sığortalının hüquq və vəzifələrini onun qəyyumu və ya himayəçisi həyata keçirir.  

 

Maddə 16. SI

ĞORTA

 QAV

Ġ

L

ƏSĠNƏ

 VA

Х

TINDAN 

Ə

VV

ƏХĠ

TAM VERM

Ə

 

Ġ

L

Ə

 

BAĞ

LI 

ХƏBƏRDAR

 ETM

Ə

 

 

16.2. 


Bu Qaydal

arın


 15-ci m

addəs


i

ndə


 g

östər


il

ən

 hallarda sığorta

 qavil

əs

i 

хitam verilm

əsüçü

əsas olan 

şəra


it 

yarandıqda

 qaviləyə

 

хitam verilm

əs

ində

 maraql


ı

 olan 


tərə

dərhal dig

ər

 tərə

fi bu 


barədə

 

хəbərdar etm

ə

lidir. 16.3. 

Tərə


fl

ər

in  baş

qa 


r  raz


ı

la

şmasına 

əsasən


 

sığorta


 

qaviləs

i 

sığorta


l

ının


  v

ə

  ya sığortaçının

 l

əb

i  ilə

 

vaхtından

 

əvv

əх

itam  veril

ər

k

ən  bu 

barədə


  bir 

tərə


f  dig

ər

i 

ən  az

ı

  30 əvv

ə

l  (sığorta

 qavil

əs

i  b  il


dən

 

ço

х müddətə

 

bağ


lanm

ış

  olduqda  60 n,  3  aydan  az 

müddətə

 

bağlanm

ış

  olduqda  i  5  i


ş

 n

ü

 ə

vv

əl) 

ləb

ini 


əsas

l

andırdığı yaz

ı

lı

 bildiri


ş

 g

öndərm

ə

lidir.  
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə