Azərbaycanın azadlığı uğrunda 1918-ci ildəYüklə 5,05 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə27/27
tarix05.05.2017
ölçüsü5,05 Kb.
#16978
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

 
 
 
                                                           
739
M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, s.43. 
740
Süleymanov M. Qafqaz İslam Ordusunun digər fəaliyyətləri və missiyasının sonaçatması, s.389. 

168 
 
ƏDƏBĠYYAT 
 
Arxiv materialları 
 
1.Azərbaycan Respublikası Siyasi Partiyalar və İctimai Hərəkatlar Dövlət Arxivi f. 277, op. 2,1. 13,16, 27. 
2.Azərbaycan Respublikası-Mərkəzi Dövlət Tarix Arxivi, f.1061, op.l, d.95,1.5-8. 
3.Российский Государственный Военно-Исторический Архив, ф. 3642, оп.1, д.7, 8. 
4.Российский Государственный Военно-Исторический Архив, ф. 3530, оп.1, д.131. 
5.Российский Государственный Военно-Исторический Архив, ф. 2100, оп.2, д.46. 
6.Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvətləri Askeri Tarix ve Strateji Etüd idarəsi, k.3821, d.15, f.57. 
 
 
Azərbaycan dilində 
 
7.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, c.1-2. Bakı, 2005. 
8.Aşırlı A. Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz 
İslam Ordusu toplusu, Bakı, 2008. s.523-530. 
9.Bayramoğlu  A.  Cümhuriyyət  ədəbiyyatında  Qafqaz  İslam  Ordusu  //  Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti  və 
Qafqaz İslam Ordusu toplusu, Bakı, 2008. s.531-562. 
10.Budak M. Nuru paşanın Qafqaz İslam Ordusu haqqında raportu // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz 
İslam Ordusu toplusu, Bakı, 2008. s.441-484. 
11.Əhmədov S.Ə. "Qars" və "Ərdahan" gəmiləri.//Hərbi bilik. 
12.İsgəndərov  A.  Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti//  Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti  və  Qafqaz  İslam  Ordusu 
toplusu. Bakı, 2008, s.39- 56. 
13.İsgəndərov A. 1915-1920-ci illərdə Azərbaycanda türk və müsəlmanlara qarşı həyata keçirilən soyqırımlar // 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu toplusu, Bakı, 2008. s.75-92. 
14.Qasımlı M. Bolşevik Rusiyasının Güney Qafqaz siyasəti // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam 
Ordusu toplusu. Bakı, 2008. s.93-134. 
15.Reha  Yılmaz.  I  Dünya  müharibəsi  başlanğıcında  Osmanlı  dövlətinin  Qafqaz  siyasəti  //  Azərbaycan  Xalq 
Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu toplusu. Bakı, 2008, s.57-74. 
16.Rəsulzadə M.Ə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990. 
17.Rıhtım  M.  İngilislərin  Bakı  və  Xəzər  dənizinə  hakim  olmaq  xüsusunda  cəbdləri  //  Azərbaycan  Xalq 
Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu toplusu. Bakı, 2008. s. 485-523. 
18.Seyidov A. Yelenedorf. Bakı, 2006. 
19.Süleymanov M. Azərbaycan Ordusu (1918-1920). Bakı, 1998. 
20.Süleymanov M. Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan. Bakı, 1999. 
21.Süleymanov M. Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsi // Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu toplusu. Bakı, 2008. s.287-332. 
22.Süleymanov  M.  Qafqaz  İslam  Ordusunun  quruluşu,  hazırlıq  və  səfərbərlik  vəziyyəti  //  Azərbaycan  Xalq 
Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu toplusu. Bakı, 2008. 
23.Süleymanov  M.  Qafqaz  İslam  Ordusunun  digər  fəaliyyətləri  və  missiyasının  sona  çatması  //  Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu toplusu. Bakı, 2008, s.357-392. 
24.Şıxlı S. Tam artilleriya generalı Əliağa Şıxlinski //"Xalq qəzeti", 25.05.2001. 
25.Şükürov K. Türkmənçay - 1828. Tarixi xronika (ixtisarla). Bakı, 2006. 
26.Yüceer N. Qafqaz İslam Ordusunun Bakı şəhərini azad etməsi // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz 
İslam Ordusu toplusu. Bakı, 2008, s.333-356. 
 
 
Türk dilində 
 
27.Allen V.E.D. P.Muratof. 1828 -1921 Türk-Kafkas sınırındakı harplerin tarihi. Ankara, 1966. 
28.Enver Ziya Karal. Osmanlı tarihi. Cilt 5. 28.a Çanakkale Savaşları. İstanbul, 2005. 
29.Görüryılmaz M. Türk Kafkaz İslam Ordusu ve ermenilər. İstanbul, 2007. 
30.Denisenko A. Askeri müze osmanlı ve cumhuriyet dönemi madalya ve nişanlar kataloqu. İstanbul, Harbiye. 
31.Yüceer N. Birinci Dünya savaşında Osmanlı ordusunun Azerbaycan ve Dağıstan harekatı. Ankara, 2002. 
 
 
Rus dilində 

169 
 
 
32.Агаев Ф. ''Британский лев" на Кавказе // Азербайджан в мире, 2006. №2, с. 115-119. 
33.Активные борцы за Советскую власть в Азербайджане. Баку, 1957. 
34.Арапов  Д.Ю.  Мусульмане  в  вооруженных  силах  России  в  XIX  -  начале  XX  века  //  Военно-
исторический журнал, 2006, № 9. 
35.Бадаев А. Азербайджанское национально-демократическое движение. 1917-1920. Баку, 1990. 
36.Бланк  Чрезвычайного  Комиссара  //  Великий  Октябрь  и  Советский  Азербайджан  (экспонаты 
рассказывают). Баку, 1977. 
37.Большевики  в  борьбе  за  победу  социалистической  революции  в  Азербайджане.  1917-1918. 
Документы и материалы. Баку, 1957. 
38.Боевые и революционные традиции моряков Каспийского флота. Баку, 1960. 
39.Бурджалов Е. Н. Двадцать шесть бакинских комиссаров. Москва, 1938. 
40.Веселое П. Канонерская лодка "Ленин" //Моделист-конструктор, 1988. № 4, с. 12-15; 
41.Вердиева X., Гусейнзаде Р. "Родословная" армян и их миграция на Кавказ с Балкан. Баку, 2003. 
42.Военные  моряки  в  борьбе  за  власть  Советов  в  Азербайджане  и  Прикаспии.  1918-1920  гг.  Сб. 
документов. Баку, 1971. 
43.Гоголев Л.Д. Бронемашины. Москва, 1986. 
44.Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. Москва, 1983. 
45.Грузинский  генералитет  (1699-1921).  Биографический  справочник.  Составил  М.  Гогитидзе.  Киев, 
2001. 
46.Гулиев Б. Борьба Коммунистической партии за осуществление ленинской национальной политики в 
Азербайджане. Баку, 1970. 
47.Гурко-Кряжин В. Армянский вопрос. Баку, 1990. 
48.Дарабади  П.Г.  Военная  помощь  Советской  России  Бакинской  Коммуне  (1918)  //  Изв.АН  АзССР, 
серия ИФП, 1982. № 4. 
49.Дарабади П.Г. Военно-организационная деятельность Бакинской Коммуны // Изв. АН Аз ССР, серия 
ИФП, 1978, № 3,11-20. 
50.Дарабади П.Г. Военные проблемы политической истории Азербайджана начала XX века. Баку, 1991. 
51.Дарабади П.Г. О вооруженных силах АДР (1918-1920 гг) // Изв. АН Аз ССР, серия ИФП, 1991, № 1. 
52.Денстервиль Л. Британский империализм в Баку и Персии. 1917-1918. Тифлис, 1925. 
53.Директивы командования фронтов Красной армии. 1917-1922. Москва, 1971. т. 1. 
54.Документы внешней политики СССР, т.1. Москва, 1957. 
55.Дроговоз И. Г. Крепости на колесах: История бронепоездов. -Минск.: Харвест, 2002. Книга на сайте: 
militera.lib.ru/tw/drogovoz 1/index .html 
56.Евсеев И.М.Бушует Каспий. Баку, 1970. 
57.Жук А.Б. Стрелковое оружие. Москва, 1992. 
58.Зун В.А. Броневые поезда и их боевая служба. Москва, 1930. 
59.История Азербайджана, т.3, ч.1, с.93. 
60.Исрафилов  И.  Воспоминания  об  азербайджанской  армии  //  Зеркало,  12.10.  2007,  20.10.  2007,  27.10. 
2007. 
61.Иванов Р. Н. Генерал - адъютант его величества. Москва, 2006. 
62.Иванов Р.Н. Именем Союза Советских... Москва, 2007. 
63.Исмаилов Э.Э. Георгиевские кавалеры-азербайджанцы. Москва, 2005. 
64.Кадишев А. Б. Интервенция и гражданская война в Закавказье. Москва, 1960. 
65.Кулиев М. Враги Октября в Азербайджане. Баку, 1929. 
66.Каспийская Краснознаменная флотилия. Баку, 1990. 
67.Корсун Н.Г. Кавказский фронт Первой Мировой войны. Москва, 2004. 
68.Кузнецов А. Награды. Москва, 1999. 
69.Кязымзаде Ф. Борьба за Закавказье (1917- 1921). // Литературный Азербайджан, 1993. № 3-4. 
70.Лавров  СВ.  Политика  Англии  на  Кавказе  и  Средней  Азии  в  1917-1921  годах  //  Вопросы  истории, 
1979. № 5, с. 83. 
71.Лудшувейт Е.Ф. Турция в годы первой мировой войны 1914-1918 гг. Москва, 1966. 
72.Мустафаев Ш. Письмо Хасан бека Агаева Энвер паше // "Зеркало", 28.04.2007. 
73.Маевский  В.Ф.  Армяно-татарская  смута  на  Кавказе, как  один  из  фазисов  армянского  вопроса. Баку, 
1993. 
74.Маковский А.Р., Радченко Б.М. Каспийская краснознаменная. Москва, 1982. 
75.Нагдалиев Ф.Ф. Ханы Нахичеванские в Российской империи. Москва, 2006. 

170 
 
76.Наджафов  Б.  Лицо  врага.  История  армянского национализма  в  Закавказье  в  конце  XIX  -  начале  XX 
века. Баку, 1993. 
77.Насиров Т. Борьба за власть в Азербайджане (1917-1920). Баку. 1993. 
78.Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Документы и материалы,  Ленинград, 1957. 
79.Описание Карабагской провинции (составленное в 1823 году по распоряжению главноуправлявшего 
в Грузии Ермолова. Тифлис, 1866. (təkrar nəşr Bakı, 2004). 
80.Очерки  истории коммунистической  партии  Азербайджана  /  Под  ред.  М.  С.  Искендерова  и  др.  Баку, 
1963. 
81.Памяти 26: Материалы к истории Бакинской Коммуны 1918 г. / Ред. М. Лифшица и П. Чагина. Баку, 
1928. 
82.Пипия Г.В. Германский империализм в Закавказье в 1910-1918 годах. Москва, 1978. 
83.Победа Советской власти в Закавказье. Тифлис, 1971. 
84."Пролетарская революция", 1926. № 12, с.83-84. 
85.Поцелуев В.А. Броненосцы железных дорог. Москва, 1982. 
86.Протоколы  заседаний  мусульманских  фракций  Закавказского  Сейма  и  Азербайджанского 
Национального Совета. Баку,2006. 
87.Раевский А. Партия "Мусават" и еѐ контрреволюционная работа. Баку, 1929. 
88.Ратгаузер Я. Арест и гибель комиссаров Бакинской Коммуны. Баку, 1928. 
89.Ратгаузер Э. Революция и гражданская война в Баку.4.1. 1911-1918 гг. Баку, 1927. 
90.Ромадин С. Броневая гвардия революции // "Моделист-конструктор". 1989. 
91.Рустамова-Тогиди  С.  Этого  забыть  нельзя  //  Зеркало,  31  март,  7,14,  21,  28  апрел,  5,12,19,  26  мая, 
2,9,15,23,30 июня, 7,14,21,28 июля, 4,11,18,25 августа, 1,8,15,22,29 сентября, 6,12,20 октября 2007 года. 
92.Рябинский К. Революция 1917 года. Москва, 1976. Хроника событий. Т. 5, с. 151-152,160,175. 
93.Смирнов Н. Г. Ушедшие в бессмертие: очерки истории Бакинской Коммуны. М., 1986. 
94.Токаржевский  Е.А.  Из  истории  иностранной  интервенции  и  гражданской  войны  в  Закавказье.  Баку, 
1957. 
95.Топчубашев А. Дипломатические беседы в Стамбуле (1918-1919). Баку, 1994. 
96.Ушаков А. Феномен Ататюрка. Москва, 2002. 
97.Файгл Эрих. Правда о терроре. Армянский терроризм -истоки и причины. Баку, 2000. 
98.Федосеев С. "Максимы" - германская линия //Оружие, № 12, 2007. с. 1-15; № 1, 2008. с. 10-22. 
99.Шавров  Н.  Новая  угроза  рускому  делу  в  Закавказье:  предстоящая  распродажа  Мугани  инородцам. 
Баку, 1990. 
100.Шаумян С. Бакинская Коммуна. Баку, 1927. 
 
 
Ġngilis dilində 
 
101..Menefee  S.P.,  "Dunsterville,  Lionel  Charles,"  in  H.C.G.  Mathews  and  Brian  Harrison  (eds.),  Oxford 
Dictionary of National Biography, vol. 17 (2004). 
102.The Adventures of Dunsterforce by Major - General L. С Dun-sterville (1920; Edward Arnold, London). 
103. World War I: Battle for Baku // HistoryNet - "From the World's Largest History Magazine Publisher ". 
 
 
 
ĠNTERNET səhifələri 
 
104."Армянское воинство" İNTERNET səhifəsi// Аветисян Г. Генерал Акоп Багратуни (1879-1943). 
105.en.wikipedia.org /wiki/ North_Staffordshire_Regiment"  İNTERNET səhifəsi // Burada  A Short History  of 
The Staffordshire Regiment (The Prince of Wales's), published by the regiment, 1972; Swinson A. A Register of 
the Regiments and Corps of the British Army, London, 1972 kitablarının materialları yerləşdirilib. 
106.en.wikipedia.org/wiki/Royal_Warwickshire_Fusiliers" İNTERNET səhifəsi 
107.Captain  Cecil  G.  Judge.  With  General  Dunsterville  İn  Percia  And  Transcaucasus  //  Captain  Cecil  G_ 
Judge_ With General Dunsterville in Persia and Transcaucasus- İNTERNET səhifəsi. 
 
 
 
      
 

Yüklə 5,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin