Chemické zbrane sú prostriedky, ktoré môžu spôsobiť hromadné stratyYüklə 183,91 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.04.2017
ölçüsü183,91 Kb.
#15864

Chemické zbrane 

Chemické zbrane 

hromadného ničenia

hromadného ničeniaChemické zbrane sú prostriedky, ktoré môžu spôsobiť hromadné straty 

živej sily, sťažiť bojovú činnosť vojsk a zamoriť bojovú techniku a 

terén.

Základnú náplň chemických zbraní tvoria bojové chemické látky. Bojové chemické 

látky so svojimi fyzikálno-chemickými a toxickými vlastnosťami môžu zapríčiniť 

mnohé straty živej sily a poškodenie prostredia. Negatívne skúsenosti z použitia 

chemických otravných látok v prvej svetovej vojne spôsobili, že chemické zbrane 

boli postavené mimo zákon. Najvýznamnejším aktom v tomto smere bolo prijatie Ženevského protokolu 17. Júna 1925 "O zákaze použitia dusivých, 

jedovatých a iných plynov a bakteriologických metód vedenia vojny"

Napriek tomuto zákazu boli chemické látky opakovane použité v mnohých 

lokálnych vojnových konfliktoch a ich vývoj sa nezastavil. Naopak, boli vyvinuté 

ešte ničivejšie chemické zbrane a ďalšie prostriedky hromadného ničenia a to 

jadrové zbrane a bojové biologické prostriedky, ktoré boli zavedené do výzbroja 

moderných armád sveta. Chemické a biologické látky, ktoré 

majú ničivé účinky na živé organizmy 

ľudí a zvierat, ale aj niektoré užitočné 

poľnohospodárske kultúry, spolu s 

jadrovými zbraňami a rádioaktívnymi 

látkami tvoria arzenál zbraní 

hromadného ničenia. Ich názov je 

odvodený od skutočnosti, že pri 

nedostatočnej, alebo málo účinnej 

ochrane a obrane proti nim, môžu 

hromadne ničiť budovy, výrobné 

zariadenia, techniku i živú silu a 

vyraďovať osoby z činnosti.


Otravné látky sú najdôležitejšie bojové 

chemické látky a tvoria základ chemických 

zbraní. Z veľkého počtu chemických zlúčenín sú 

tisícky toxických, z ktorých iba niekoľko 

desiatok je otravných. V otravných látkach sa 

najčastejšie vyskytujú tieto prvky: uhlík, vodík, 

kyslík, fosfor, síra, arzén, dusík, chlór, fluór. 

Každá otravná látka je chemická zlúčenina, 

ktorá má vlastné fyzikálne, chemické a toxické 

vlastnosti a podľa toho aj fyziologický účinok. 

Chemické a biologické látky sú nebezpečné 

nielen z pohľadu ich možného použitia ako 

zbraní vo vojnovom konflikte, ale aj v mierovej 

dobe pre riziká, ktoré vznikajú pri ich výrobe, 

skladovaní, transporte i ničení. Ak sa vymknú 

spod kontroly, alebo zneužijú na diverzné účely 

a teroristami môžu vyvolať mimoriadnu situáciu 

a spôsobiť mnohé nešťastia alebo katastrofu.

Chemické látky, ktoré boli 

Chemické látky, ktoré boli 

vytypované pre použitia ako 

vytypované pre použitia ako 

chemické zbrane, zaraďujeme do 

chemické zbrane, zaraďujeme do 

spoločnej skupiny pod názvom 

spoločnej skupiny pod názvom 

otravné látky. Sú to chemické 

otravné látky. Sú to chemické 

zlúčeniny alebo zmesi, ktoré po 

zlúčeniny alebo zmesi, ktoré po 

zasiahnutí organizmu spôsobujú 

zasiahnutí organizmu spôsobujú 

jeho poškodenie alebo usmrtenie a 

jeho poškodenie alebo usmrtenie a 

sťažujú používanie zamoreného 

sťažujú používanie zamoreného 

materiálu a techniky. V priebehu 

materiálu a techniky. V priebehu 

historického vývoja z mnoho tisíc 

historického vývoja z mnoho tisíc 

toxických látok a zlúčením boli 

toxických látok a zlúčením boli 

medzi otravné látky zaradené len 

medzi otravné látky zaradené len 

tie, ktoré najlepšie spĺňajú 

tie, ktoré najlepšie spĺňajú 

stanovené kritéria. Najdôležitejšie 

stanovené kritéria. Najdôležitejšie 

požadované kritérium je 

požadované kritérium je 

toxicita 

toxicita 

otravnej látky. 

otravnej látky. Fyzikálne vlastnosti otravných látok

K fyzikálnym vlastnostiam patrí: farba, zápach, skupenstvo, 

hustota pár, napätie pár, rozpustnosť, bod varu, bod tuhnutia, 

viskozita, povrchové napätie a ďalšie. Tieto fyzikálne vlastnosti 

majú význam pre bojové použitie otravných látok, pre 

zisťovanie ich prítomnosti v prostredí a protichemickú ochranu. 

Otravné látky sa za normálnych podmienok vyskytujú v 

plynnom, kvapalnom alebo tuhom skupenstve. 

Výparnosť udáva aké množstvo látky sa za určitého tlaku a 

teploty vyparí do ohraničeného priestoru. Výparnosť sa udáva 

najčastejšie pri 20°C a má úzky vzťah k stálosti látky v teréne.

Čím je výparnosť väčšia, tým je stálosť v teréne menšia a 

naopak. 

Napätie pár určuje tlak pary, ktorý sa vytvorí za určitej teploty. 

Hustota pár udáva, koľkokrát je para otravnej látky ťažšia než 

vzduch. Väčšina pár otravných látok klesá k zemi, pretože ich 

hustota je väčšia ako 1. 

Rozpustnosť

Rozpustnosť

udáva aké množstvo 

udáva aké množstvo 

otravných látok sa rozpúšťa v určitom 

otravných látok sa rozpúšťa v určitom 

objeme rozpúšťadla za určitej teploty a 

objeme rozpúšťadla za určitej teploty a 

udáva sa v g/l. Otravné látky sa dobre 

udáva sa v g/l. Otravné látky sa dobre 

rozpúšťajú v organických rozpúšťadlách a 

rozpúšťajú v organických rozpúšťadlách a 

zle rozpúšťajú vo vode. Rozpustnosť má 

zle rozpúšťajú vo vode. Rozpustnosť má 

význam pri ich prenikaní pokožkou. 

význam pri ich prenikaní pokožkou. 

Povrchové napätie 

Povrchové napätie 

sú sily, ktoré bránia 

sú sily, ktoré bránia 

zväčšovaniu povrchu kvapalných 

zväčšovaniu povrchu kvapalných 

otravných látok. Má to význam pri 

otravných látok. Má to význam pri 

odmorovaní, pretože čím menšie je 

odmorovaní, pretože čím menšie je 

povrchové napätie, tým ľahšie sa dá látka 

povrchové napätie, tým ľahšie sa dá látka 

zmyť z rôzneho povrchu. 

zmyť z rôzneho povrchu. 


Otravné látky by mali mať tieto 

Otravné látky by mali mať tieto 

chemické vlastnosti: 

chemické vlastnosti: 

otravné látky musia byť stále voči 

otravné látky musia byť stále voči 

vzdušnej vlhkosti a vzdušnému kyslíku. 

vzdušnej vlhkosti a vzdušnému kyslíku. 

nesmie prebiehať chemická reakcia 

nesmie prebiehať chemická reakcia 

medzi jednotlivými otravnými látkami, 

medzi jednotlivými otravnými látkami, 

čím by sa stratili svoje bojové účinky. 

čím by sa stratili svoje bojové účinky. 

musia byť tiež tepelne odolné a nemali 

musia byť tiež tepelne odolné a nemali 

by pôsobiť na kovy korozívne. Len málo 

by pôsobiť na kovy korozívne. Len málo 

známych bojových látok úplne vyhovuje 

známych bojových látok úplne vyhovuje 

všetkým týmto požiadavkám. 

všetkým týmto požiadavkám. Toxické vlastnosti otravných 

Toxické vlastnosti otravných 

látok

látok

Rozhodujúcou vlastnosťou otravných látok z hľadiska ich 

Rozhodujúcou vlastnosťou otravných látok z hľadiska ich 

využitia v boji je ich 

využitia v boji je ich 

toxicita

toxicita

, ktorá má u každej látky 

, ktorá má u každej látky 

určitý špecifický charakter. Toxický účinok je úmerný 

určitý špecifický charakter. Toxický účinok je úmerný 

dávke, ktorá vnikla do organizmu. 

dávke, ktorá vnikla do organizmu. 

Dôležitá je 

Dôležitá je 

koncentrácia

koncentrácia

otravných látok vo 

otravných látok vo 

vdychovanej atmosfére a 

vdychovanej atmosfére a 

udáva sa v mg na liter

udáva sa v mg na literKoncentrácia otravných látok na bojisku môže byť rôzna, 

Koncentrácia otravných látok na bojisku môže byť rôzna, 

od koncentrácií s minimálnou účinnosťou až po 

od koncentrácií s minimálnou účinnosťou až po 

koncentráciu, ktorá zabíja na jedno vdýchnutie, a závisí 

koncentráciu, ktorá zabíja na jedno vdýchnutie, a závisí 

od mnohých faktorov, ako je vzdialenosť od výbuchu 

od mnohých faktorov, ako je vzdialenosť od výbuchu 

streliva, poveternostné podmienky, terén a iné. 

streliva, poveternostné podmienky, terén a iné. Bojová koncentrácia

Bojová koncentrácia

je minimálna koncentrácia pri 

je minimálna koncentrácia pri 

ktorej ešte dochádza k vyradeniu nechránených osôb. 

ktorej ešte dochádza k vyradeniu nechránených osôb. 

Neznesiteľná koncentrácia

Neznesiteľná koncentrácia

, udávaná pri dráždivých 

, udávaná pri dráždivých 

látkach, je koncentrácia ktorá sa dá krátkodobo zniesť 

látkach, je koncentrácia ktorá sa dá krátkodobo zniesť 

bez ochrannej masky. 

bez ochrannej masky. 


1. Nervovoparalytické otravné 

1. Nervovoparalytické otravné 

látky

látky

Tieto látky patria k najúčinnejším druhom otravných látok. 

Tieto látky patria k najúčinnejším druhom otravných látok. 

Sú to veľmi prudké jedy, ktoré vo forme pár, aerosólu 

Sú to veľmi prudké jedy, ktoré vo forme pár, aerosólu 

alebo v kvapalnom stave vnikajú do organizmu 

alebo v kvapalnom stave vnikajú do organizmu 

dýchacími, tráviacimi orgánmi a neporušenou pokožkou, 

dýchacími, tráviacimi orgánmi a neporušenou pokožkou, 

na ktorej nezanechávajú žiadne stopy. Rôzne 

na ktorej nezanechávajú žiadne stopy. Rôzne 

nervovoparalytické látky majú podobný mechanizmus 

nervovoparalytické látky majú podobný mechanizmus 

účinku na organizmus, aj keď majú rozdielne fyzikálne a 

účinku na organizmus, aj keď majú rozdielne fyzikálne a 

chemické vlastnosti. Pri prenikaní do organizmu 

chemické vlastnosti. Pri prenikaní do organizmu 

nevyvolávajú jeho miestne poškodenie, ale spôsobujú 

nevyvolávajú jeho miestne poškodenie, ale spôsobujú 

ťažké poškodenie centrálnej nervovej sústavy a preto 

ťažké poškodenie centrálnej nervovej sústavy a preto 

patria k nervovým jedom. K poškodeniu centrálnej 

patria k nervovým jedom. K poškodeniu centrálnej 

nervovej sústavy dochádza v dôsledku toho že sa poruší 

nervovej sústavy dochádza v dôsledku toho že sa poruší 

rovnováha medzi 

rovnováha medzi 

sympatikovým

sympatikovýmparasympatikovým

parasympatikovým

nervovým systémom. Medzi nervovoparalytické otravné 

nervovým systémom. Medzi nervovoparalytické otravné 

látky patria: 

látky patria: 

tabun

tabun


sarinsarinsoman

soman


, látka VX a ďalšie. 

, látka VX a ďalšie. 

Najúčinnejšie z nich sú 

Najúčinnejšie z nich sú 

sarin

sarin


somansoman

, látka VX a IVA. 

, látka VX a IVA. 


Sarin

Sarin


je bezfarebná kvapalina bez výrazného zápachu, ovocná vôňa. Vo 

je bezfarebná kvapalina bez výrazného zápachu, ovocná vôňa. Vo 

vodnom prostredí 

vodnom prostredí 

sarin

sarin


podlieha hydrolýze, ktorá je 

podlieha hydrolýze, ktorá je 

najjednoduchšou 

najjednoduchšou 

odmorovaciou

odmorovaciou

reakciou. 

reakciou. 

Chlórnanové

Chlórnanové

ióny a 

ióny a 


alkalické látky hydrolýzu urýchľujú. 

alkalické látky hydrolýzu urýchľujú. 

Sarin

Sarin


sa odmoruje kašou 

sa odmoruje kašou 

chlórového vápna, 

chlórového vápna, 

chlórnanovým

chlórnanovým

roztokom a roztokom alkálií a v 

roztokom a roztokom alkálií a v 

uzavretých priestoroch parou alebo čpavkom. 

uzavretých priestoroch parou alebo čpavkom. 

Sarin

Sarin


je to prudko jedovatá zlúčenina, ktorá do organizmu vstupuje 

je to prudko jedovatá zlúčenina, ktorá do organizmu vstupuje 

dýchaním, zažívacím traktom a cez pokožku. Podľa amerických 

dýchaním, zažívacím traktom a cez pokožku. Podľa amerických 

názorov je 

názorov je 

sarin

sarin


najperspektívnejší pre použitie na zamorenie 

najperspektívnejší pre použitie na zamorenie 

životného prostredia. 

životného prostredia. Pri vniknutí kvapky 

Pri vniknutí kvapky 

sarinu

sarinu

objeme 0,01ml do oka nastane smrť v priebehu 

objeme 0,01ml do oka nastane smrť v priebehu 

niekoľkých minút. Jeho smrteľná koncentrácia je 

niekoľkých minút. Jeho smrteľná koncentrácia je 

okolo 0,1mg/l po dobu pôsobenia jednej minúty.

okolo 0,1mg/l po dobu pôsobenia jednej minúty.

Účinky otravy sa prejavujú poškodením centrálnej nervovej sústav

Účinky otravy sa prejavujú poškodením centrálnej nervovej sústavčo vedie k zúženiu zorničiek, bolestiam očí a hlavy, nadmernému 

čo vedie k zúženiu zorničiek, bolestiam očí a hlavy, nadmernému 

vylučovaniu slín, zasiahnutý ťažko dýcha a kašle, nadmerne sa po

vylučovaniu slín, zasiahnutý ťažko dýcha a kašle, nadmerne sa po

tí, 

tí, 


vracia a nastávajú prejavy samovoľnej defekácie a močenia. 

vracia a nastávajú prejavy samovoľnej defekácie a močenia. 

Celková slabosť organizmu je vystriedaná paralýzou jednotlivých 

Celková slabosť organizmu je vystriedaná paralýzou jednotlivých 

svalov, čo vedie k obrne celého svalstva. Smrť nastáva po ochrnu

svalov, čo vedie k obrne celého svalstva. Smrť nastáva po ochrnu

tí 

tí 


dýchacích a srdcových orgánov. 

dýchacích a srdcových orgánov. 

Sarin

Sarin


má v tele kumulatívny účinok. 

má v tele kumulatívny účinok. Soman

Soman


bezfarebná kvapalina so slabým 

bezfarebná kvapalina so slabým 

ovocným zápachom. Je dostatočne 

ovocným zápachom. Je dostatočne 

odolný proti tepelnému rozkladu. Vo 

odolný proti tepelnému rozkladu. Vo 

vode je málo rozpustný, dobre sa 

vode je málo rozpustný, dobre sa 

rozpúšťa v organických 

rozpúšťa v organických 

rozpúšťadlách. Má podobné 

rozpúšťadlách. Má podobné 

chemické vlastnosti ako 

chemické vlastnosti ako 

sarin

sarin


, ale s 

, ale s 


tým rozdielom, že jeho chemické 

tým rozdielom, že jeho chemické 

reakcie prebiehajú pomalšie. Jeho 

reakcie prebiehajú pomalšie. Jeho 

účinok na organizmus sa prejavuje 

účinok na organizmus sa prejavuje 

podobne ako pri 

podobne ako pri 

sarine

sarine


, je však 

, je však 

toxickejší.

toxickejší.Látka VX 

Látka VX 

bezfarebná až jantárová kvapalina so zápachom 

bezfarebná až jantárová kvapalina so zápachom 

spálenej gumy S vodou sa dobre mieša a tvorí s ňou 

spálenej gumy S vodou sa dobre mieša a tvorí s ňou 

stále roztoky. Samovoľná hydrolýza látky VX trvá 

stále roztoky. Samovoľná hydrolýza látky VX trvá 

dlho, niekedy až niekoľko mesiacov. Látka VX 

dlho, niekedy až niekoľko mesiacov. Látka VX 

preniká do organizmu celým povrchom tela. Má 

preniká do organizmu celým povrchom tela. Má 

vysoký kumulatívny a neurotický účinok. Príznaky 

vysoký kumulatívny a neurotický účinok. Príznaky 

otravy látkou VX sa prejavujú drobnými 

otravy látkou VX sa prejavujú drobnými 

zášklbami

zášklbami

svalstva, pocitmi na vracanie, poruchou duševnej 

svalstva, pocitmi na vracanie, poruchou duševnej 

činnosti (zvýšená úzkosť a strach), dýchacími 

činnosti (zvýšená úzkosť a strach), dýchacími 

ťažkosťami, zvýšeným slinením a potením, kŕčmi a 

ťažkosťami, zvýšeným slinením a potením, kŕčmi a 

neskôr smrťou, ktorá môže nastať podľa stupňa 

neskôr smrťou, ktorá môže nastať podľa stupňa 

zasiahnutia o niekoľko desiatok minút až 48 hodín. 

zasiahnutia o niekoľko desiatok minút až 48 hodín. 

Má vysokú stálosť v teréne, v dôsledku malej 

Má vysokú stálosť v teréne, v dôsledku malej 

výparnosti a používa sa preto na zamorenie vzduchu 

výparnosti a používa sa preto na zamorenie vzduchu 

vo forme aerosólu.

vo forme aerosólu.2.

2.

Pľuzgierotvorné otravné 

Pľuzgierotvorné otravné 

látky 

látky 

Sú to kvapaliny, ktoré zamorujú terén po 

Sú to kvapaliny, ktoré zamorujú terén po 

dobu niekoľkých týždňov až mesiacov. 

dobu niekoľkých týždňov až mesiacov. 

Pľuzgierotvorné

Pľuzgierotvorné

látky vyvolávajú 

látky vyvolávajú 

zmeny na pokožke, na ktorú prenikajú 

zmeny na pokožke, na ktorú prenikajú 

aj cez odev a obuv a cez pokožku sa 

aj cez odev a obuv a cez pokožku sa 

vstrebávajú do tela. Po zasiahnutí sa na 

vstrebávajú do tela. Po zasiahnutí sa na 

pokožke objavia pľuzgiere, ktoré 

pokožke objavia pľuzgiere, ktoré 

neskôr hnisajú a ťažko sa hoja. Okrem 

neskôr hnisajú a ťažko sa hoja. Okrem 

toho sa neskôr prejaví celkové 

toho sa neskôr prejaví celkové 

ochorenie tela. Odmorovanie je zdĺhavé 

ochorenie tela. Odmorovanie je zdĺhavé 

a používa sa k nemu chlórové vápno, 

a používa sa k nemu chlórové vápno, 

hasené vápno a ďalšie. Hlavnými 

hasené vápno a ďalšie. Hlavnými 

predstavitelmi

predstavitelmi

pľuzgierotvorných

pľuzgierotvorných

látok 

látok 

sú destilovaný yperit (HD), dusíkaté 

sú destilovaný yperit (HD), dusíkaté 

yperity (HN) a lewisit (L).

yperity (HN) a lewisit (L).

Destilovaný yperit 

Destilovaný yperit 

chemický  čistý yperit je bezfarebná olejovitá kvapalina bez zápa

chemický  čistý yperit je bezfarebná olejovitá kvapalina bez zápa

chu, 

chu, 


technický je tmavohnedý sa zápachom horčice. Je dobre rozpustný 

technický je tmavohnedý sa zápachom horčice. Je dobre rozpustný organických rozpúšťadlách a zle vo vode. Dobre preniká do organických rozpúšťadlách a zle vo vode. Dobre preniká do 

pórovitých hmôt ako drevo, guma, textil a zle sa z nich odstraňu

pórovitých hmôt ako drevo, guma, textil a zle sa z nich odstraňu

je. 


je. 

Yperit je jedna z najstálejších otravných látok a v teréne vydrž

Yperit je jedna z najstálejších otravných látok a v teréne vydrž

í od 


í od 

niekoľko dní až po niekoľko týždňov v závislosti od počasia.  

niekoľko dní až po niekoľko týždňov v závislosti od počasia.  

Významnou reakciou pre odmorenie je reakcia s 

Významnou reakciou pre odmorenie je reakcia s 

chlórnanmi

chlórnanmi

, kedy 


, kedy 

produkty sú netoxické. 

produkty sú netoxické. 

Yperit je jednou z najznámejších otravných látok a na organizmus

Yperit je jednou z najznámejších otravných látok a na organizmus

pôsobí vo forme kvapiek, pár a aerosólov. Do organizmu vstupuje 

pôsobí vo forme kvapiek, pár a aerosólov. Do organizmu vstupuje 

celým povrchom tela, dýchaním a zažívacím traktom a v organizme 

celým povrchom tela, dýchaním a zažívacím traktom a v organizme 

má kumulatívny účinok. Účinok yperitu je oneskorený, to znamená 

má kumulatívny účinok. Účinok yperitu je oneskorený, to znamená 

že prvé klinické príznaky otravy sa prejavia až po určitej dobe,

že prvé klinické príznaky otravy sa prejavia až po určitej dobe,

ktorá 


ktorá 

je nepriamo úmerná koncentrácii yperitu. Zasiahnutie pokožky sa 

je nepriamo úmerná koncentrácii yperitu. Zasiahnutie pokožky sa 

prejavuje po 4

prejavuje po 4

-

-8 hodinách jej sčervenaním. Potom sa v miestach 

8 hodinách jej sčervenaním. Potom sa v miestach 

sčervenania začnú objavovať  pľuzgieriky, ktoré sa zlievajú v 

sčervenania začnú objavovať  pľuzgieriky, ktoré sa zlievajú v 

pľuzgiere, ktoré po 2

pľuzgiere, ktoré po 2

-

-

3 dňoch praskajú a vznikajú hlboké otvorené 3 dňoch praskajú a vznikajú hlboké otvorené 

rany. Pľuzgiere na pokožke i slizniciach sú omnoho horšie ako 

rany. Pľuzgiere na pokožke i slizniciach sú omnoho horšie ako 

popáleniny a spôsobené rany sa hoja 20

popáleniny a spôsobené rany sa hoja 20

-

-30 dní. 

30 dní. 


3. Dusivé otravné látky

3. Dusivé otravné látky

Tieto látky vnikajú do organizmu dýchacími 

Tieto látky vnikajú do organizmu dýchacími 

cestami. Dusivé látky rozkladajú pľúcne tkanivo 

cestami. Dusivé látky rozkladajú pľúcne tkanivo 

a vyvolávajú prudký opuch pľúc, čím sa naruší 

a vyvolávajú prudký opuch pľúc, čím sa naruší 

okysličovanie krvi. Ich účinok je oneskorený a 

okysličovanie krvi. Ich účinok je oneskorený a 

prejavuje sa po 2 až 12 hodinách. Zasiahnutý 

prejavuje sa po 2 až 12 hodinách. Zasiahnutý 

silno kašle, dusí sa, nápadne zbledne, zoslabne a 

silno kašle, dusí sa, nápadne zbledne, zoslabne a 

v ťažkých prípadoch zomrie. Účinok je 

v ťažkých prípadoch zomrie. Účinok je 

kumulatívny a stupňuje sa pri fyzickej námahe a 

kumulatívny a stupňuje sa pri fyzickej námahe a 

pri pobyte na priamom slnečnom žiarení. 

pri pobyte na priamom slnečnom žiarení. 

Medzi dusivé látky patrí napr. chlór, 

Medzi dusivé látky patrí napr. chlór, 

fosgen


fosgendifosgen

difosgen


chlorpikrinchlorpikrin

. V súčasnosti zaraďujeme k 

. V súčasnosti zaraďujeme k 

ním aj čpavok. 

ním aj čpavok. 


Fosgén 

Fosgén 


je pri normálnej teplote je bezfarebný plyn (

je pri normálnej teplote je bezfarebný plyn (

difosgén

difosgén


je 

je 


kvapalina), má zápach hnijúceho sena. Vo vode je málo 

kvapalina), má zápach hnijúceho sena. Vo vode je málo 

rozpustný, ale vodou sa rozkladá. Dobre sa rozpúšťa v 

rozpustný, ale vodou sa rozkladá. Dobre sa rozpúšťa v 

organických rozpúšťadlách. Kvapalný fosgén je dobrým 

organických rozpúšťadlách. Kvapalný fosgén je dobrým 

rozpúšťadlom niektorých otravných látok (napr. yperit) a 

rozpúšťadlom niektorých otravných látok (napr. yperit) a 

preto sa môže používať v kombinácii. 

preto sa môže používať v kombinácii. 

Pri zasiahnutí fosgénom sa postupne prejavuje sladká chuť v 

Pri zasiahnutí fosgénom sa postupne prejavuje sladká chuť v 

ústach,  slabý kašeľ, tiesnivý pocit v hrudi, slabá závrate, 

ústach,  slabý kašeľ, tiesnivý pocit v hrudi, slabá závrate, 

nevoľnosť a vracanie. Tieto príznaky po opustení zamorenej 

nevoľnosť a vracanie. Tieto príznaky po opustení zamorenej 

oblasti postupne miznú a počas skrytého pôsobenie otravnej 

oblasti postupne miznú a počas skrytého pôsobenie otravnej 

látky v tele sa zasiahnutý cíti pomerne dobre, až na to, že pri 

látky v tele sa zasiahnutý cíti pomerne dobre, až na to, že pri 

fyzickom zaťažení skoro pociťuje únavu. Potom sa ale 

fyzickom zaťažení skoro pociťuje únavu. Potom sa ale 

zdravotný stav vážne zhorší a prejavuje sa zrýchlené 

zdravotný stav vážne zhorší a prejavuje sa zrýchlené 

dýchanie, silný kašeľ, bolesti hlavy, zmodranie perí, viečok, 

dýchanie, silný kašeľ, bolesti hlavy, zmodranie perí, viečok, 

tváre a nosa, zvyšuje sa pulz, pociťuje sa bolesť pri srdci, 

tváre a nosa, zvyšuje sa pulz, pociťuje sa bolesť pri srdci, 

závrate, slabosť a dusenie. Teplota môže vystúpiť na 38

závrate, slabosť a dusenie. Teplota môže vystúpiť na 38

-

-

39°C. Akútny opuch pľúc trvá až niekoľko dní. Pri silnom 39°C. Akútny opuch pľúc trvá až niekoľko dní. Pri silnom 

zasiahnutí nastáva smrť v dôsledku narušenia srdcovej 

zasiahnutí nastáva smrť v dôsledku narušenia srdcovej 

činnosti. 

činnosti. 


4. 

4. 

Psychoaktívne

Psychoaktívne

otravné látky, 

otravné látky, 

tzv. 

tzv. 

halucinogény

halucinogény

Tieto látky majú rôzne princípy účinku, od 

Tieto látky majú rôzne princípy účinku, od 

psychóz, až po extrémne zníženie krvného tlaku. 

psychóz, až po extrémne zníženie krvného tlaku. 

Väčší význam majú látky, ktoré pôsobia na 

Väčší význam majú látky, ktoré pôsobia na 

telesnú oblasť. 

telesnú oblasť. 

Psychoaktívne

Psychoaktívne

látky sa najčastejšie používajú 

látky sa najčastejšie používajú 

vytváraním aerosólových oblakov a takéto 

vytváraním aerosólových oblakov a takéto 

napadnutie patrí k jedným z najefektívnejších 

napadnutie patrí k jedným z najefektívnejších 

zasiahnutí živej sily. Medzi tieto látky patrí napr. 

zasiahnutí živej sily. Medzi tieto látky patrí napr. 

látka BZ a LSD. 

látka BZ a LSD. 


Látka BZ

Látka BZ

je bezfarebná kryštalická látka, dobre rozpustná vo vode. 

je bezfarebná kryštalická látka, dobre rozpustná vo vode. 

Látka BZ preniká do organizmu dýchacími orgánmi a 

Látka BZ preniká do organizmu dýchacími orgánmi a 

zažívacím traktom. Pôsobenie tejto látky sa začne 

zažívacím traktom. Pôsobenie tejto látky sa začne 

prejavovať po dobe latencie, ktorá trvá asi 1 hodinu od 

prejavovať po dobe latencie, ktorá trvá asi 1 hodinu od 

zasiahnutia. Pôsobí na nervovú sústavu, spôsobuje 

zasiahnutia. Pôsobí na nervovú sústavu, spôsobuje 

ochabnutie, bolenie hlavy, oslabenie zraku, ospalosť a 

ochabnutie, bolenie hlavy, oslabenie zraku, ospalosť a 

narušenie psychiky. 

narušenie psychiky. 

10 mg látky BZ vyvolá u človeka stratu kontaktu s okolím. 

10 mg látky BZ vyvolá u človeka stratu kontaktu s okolím. 

Na odmorovanie tejto látky sa používa mydlová voda, 

Na odmorovanie tejto látky sa používa mydlová voda, 

materiál sa odmoruje 

materiál sa odmoruje 

chlórnanom

chlórnanom

vápenatým alebo 

vápenatým alebo 

alkoholickým roztokom hydroxidu vápenatého. 

alkoholickým roztokom hydroxidu vápenatého. 


5.

5.

Všeobecne jedovaté 

Všeobecne jedovaté 

otravné látky

otravné látky

Tieto látky prenikajú do organizmu len dýchacími cestami. V 

Tieto látky prenikajú do organizmu len dýchacími cestami. V 

ľudskom tele sa nekumulujú, ale pôsobia veľmi rýchlo. 

ľudskom tele sa nekumulujú, ale pôsobia veľmi rýchlo. 

Nízke koncentrácie si organizmus dokáže sám zneškodniť. 

Nízke koncentrácie si organizmus dokáže sám zneškodniť. 

Všeobecne jedovaté látky zasahujú krv a centrálny nervový 

Všeobecne jedovaté látky zasahujú krv a centrálny nervový 

systém tým, že narušujú alebo úplne zastavia procesy 

systém tým, že narušujú alebo úplne zastavia procesy 

okysličovania krvi čím zastavujú činnosť dýchacích 

okysličovania krvi čím zastavujú činnosť dýchacích 

orgánov. 

orgánov. 

Príznaky zasiahnutia sú: kovová chuť v ústach, škrabanie v 

Príznaky zasiahnutia sú: kovová chuť v ústach, škrabanie v 

krku, bolesti hlavy, slabosť, vracanie, pocit strachu. 

krku, bolesti hlavy, slabosť, vracanie, pocit strachu. 

Chlórkyán

Chlórkyán

spôsobuje aj podráždenie očí a horných 

spôsobuje aj podráždenie očí a horných 

dýchacích ciest. Pri ťažkých otravách sa dostavuje dusenie, 

dýchacích ciest. Pri ťažkých otravách sa dostavuje dusenie, 

spomalenie pulzu, zružovenie pokožky, strata vedomia, 

spomalenie pulzu, zružovenie pokožky, strata vedomia, 

prudké kŕče, nepravidelnosť srdcovej činnosti a prestatie 

prudké kŕče, nepravidelnosť srdcovej činnosti a prestatie 

činnosti dýchacích orgánov čo vedie k smrti. Medzi 

činnosti dýchacích orgánov čo vedie k smrti. Medzi 

všeobecne jedovaté látky patrí napr. kyanovodík, 

všeobecne jedovaté látky patrí napr. kyanovodík, 

chlórkyán

chlórkyán

, oxid uhlíka (CO) a sírouhlík. 

, oxid uhlíka (CO) a sírouhlík. 


6.

6.

Dráždivé otravné látky

Dráždivé otravné látky

Používajú sa na dočasné vyradenie živej sily, na 

Používajú sa na dočasné vyradenie živej sily, na 

výcvik vojakov a na potláčanie demonštrácií a 

výcvik vojakov a na potláčanie demonštrácií a 

iných policajných zásahov. Sú používané vo 

iných policajných zásahov. Sú používané vo 

forme aerosólov a dráždia oči a horné dýchacie 

forme aerosólov a dráždia oči a horné dýchacie 

cesty. Medzi dráždivé látky patria: látka CS a CR, 

cesty. Medzi dráždivé látky patria: látka CS a CR, 

chlóracetofénón

chlóracetofénónarzíny

arzíny


a

a

adamzitadamzit

, ktoré podľa 

, ktoré podľa 

miesta ich hlavného účinku delíme na:

miesta ich hlavného účinku delíme na:

a) 


a) 

lakrimáty

lakrimáty

, ktoré dráždia hlavne oči

, ktoré dráždia hlavne oči

b) 


b) 

sternity


sternity

, hlavným miestom ich pôsobenia sú 

, hlavným miestom ich pôsobenia sú 

horné cesty dýchacie. 

horné cesty dýchacie. 


Látka CS 

Látka CS 

je biela alebo svetložltá kryštalická látka, má zápach po čierno

je biela alebo svetložltá kryštalická látka, má zápach po čierno

m korení. 

m korení. 

Je málo rozpustná vo vode, dobre sa rozpúšťa v kyseline octovej,

Je málo rozpustná vo vode, dobre sa rozpúšťa v kyseline octovej,

benzéne a 

benzéne a 

chlorforme

chlorformeLátka CS sa používa vo forme aerosólu na zamorovanie ovzdušia. VLátka CS sa používa vo forme aerosólu na zamorovanie ovzdušia. V

teréne sa smrteľná koncentrácia nedá vytvoriť. Na organizmus 

teréne sa smrteľná koncentrácia nedá vytvoriť. Na organizmus 

pôsobí už vo veľmi malých koncentráciách a spôsobuje dráždenie 

pôsobí už vo veľmi malých koncentráciách a spôsobuje dráždenie 

očí a horných dýchacích ciest. Vo veľkých koncentráciách spôsobu

očí a horných dýchacích ciest. Vo veľkých koncentráciách spôsobu

je 


je 

okrem toho aj pálenie ako žihľava. 

okrem toho aj pálenie ako žihľava. 

Príznaky zasiahnutia sú: silné pálenie a bolesť v očiach, slzeni

Príznaky zasiahnutia sú: silné pálenie a bolesť v očiach, slzeni

e a 


e a 

neskoršie podráždenie a sčervenanie očných viečok, bolestivé 

neskoršie podráždenie a sčervenanie očných viečok, bolestivé 

pálenie v ústach, nosohltane a horných dýchacích ciest a 

pálenie v ústach, nosohltane a horných dýchacích ciest a 

obtiažnejšie dýchanie, kašlanie, nadmerné vylučovanie slín, 

obtiažnejšie dýchanie, kašlanie, nadmerné vylučovanie slín, 

nevoľnosť a niekedy krvácanie z nosa. Po opustení zamoreného 

nevoľnosť a niekedy krvácanie z nosa. Po opustení zamoreného 

ovzdušia sa tieto príznaky strácajú v priebehu 5

ovzdušia sa tieto príznaky strácajú v priebehu 5

-

-10 minút. Oči sa 

10 minút. Oči sa 

ošetrujú vypláchnutím čistou vodou a použitím alkalickej očnej 

ošetrujú vypláchnutím čistou vodou a použitím alkalickej očnej 

masti.

masti.


Z hľadiska účelnosti použitia sa delia otravné látky 

Z hľadiska účelnosti použitia sa delia otravné látky 

na:

na:

Látky 


Látky 

vyraďujúce z činnosti

vyraďujúce z činnosti

, ktoré v použitých 

, ktoré v použitých 

koncentráciách spôsobujú ťažké poškodenie organizmu 

koncentráciách spôsobujú ťažké poškodenie organizmu 

alebo jeho smrť a natrvalo vyraďujú zasiahnuté osoby z 

alebo jeho smrť a natrvalo vyraďujú zasiahnuté osoby z 

činnosti. Medzi ne patria látky nervovoparalytické, 

činnosti. Medzi ne patria látky nervovoparalytické, 

pľuzgierotvorné

pľuzgierotvorné

, dusivé a všeobecne jedovaté. 

, dusivé a všeobecne jedovaté. 

Látky 


Látky 

zneschopňujúce

zneschopňujúce

, ktoré v použitých 

, ktoré v použitých 

koncentráciách vyvolávajú časovo obmedzenú poruchu 

koncentráciách vyvolávajú časovo obmedzenú poruchu 

organizmu a tým dočasne 

organizmu a tým dočasne 

zneschopňujú

zneschopňujú

zasiahnuté 

zasiahnuté 

osoby pre pracovnú činnosť. Hlavným predstaviteľom 

osoby pre pracovnú činnosť. Hlavným predstaviteľom 

tejto skupiny látok sú 

tejto skupiny látok sú 

psychoaktívne

psychoaktívne

otravné látky. 

otravné látky. 

Látky 


Látky 

demoralizujúce

demoralizujúce

(policajné), ktoré v použitých 

(policajné), ktoré v použitých 

koncentráciách vyvolávajú silné podráždenie očí alebo 

koncentráciách vyvolávajú silné podráždenie očí alebo 

dýchacích ciest a znemožňujú krátkodobo akúkoľvek 

dýchacích ciest a znemožňujú krátkodobo akúkoľvek 

činnosť. Ich účinok je obmedzený na obdobie ich 

činnosť. Ich účinok je obmedzený na obdobie ich 

bezprostrednej expozície. Patria k nim dráždivé otravné 

bezprostrednej expozície. Patria k nim dráždivé otravné 

látky. 


látky. 

Ochrana pred otravnými 

Ochrana pred otravnými 

látkami

látkami

Prvá pomoc

Prvá pomoc

Pri poskytovaní prvej pomoci treba predovšetkým nasadiť 

Pri poskytovaní prvej pomoci treba predovšetkým nasadiť 

ochrannú masku. Pri zasiahnutí nervovoparalytickou 

ochrannú masku. Pri zasiahnutí nervovoparalytickou 

látkou sa používajú 

látkou sa používajú 

antidotá


antidotáAntidotum

Antidotum

je protijed. Pri 

je protijed. Pri 

zasiahnutí nekrytých častí tela kvapkami 

zasiahnutí nekrytých častí tela kvapkami 

nervovoparalytickej alebo 

nervovoparalytickej alebo 

pľuzgierotvornej

pľuzgierotvornej

látky treba 

látky treba 

odsať tieto kvapky ihneď odsať. Ak sa otravné látky 

odsať tieto kvapky ihneď odsať. Ak sa otravné látky 

dostanú do zažívacieho traktu treba okamžite vyvolať 

dostanú do zažívacieho traktu treba okamžite vyvolať 

vracanie. Pri bezvedomí vyvolanom pôsobením otravných 

vracanie. Pri bezvedomí vyvolanom pôsobením otravných 

látok treba zaviesť umelé dýchanie, okrem prípadu, keď 

látok treba zaviesť umelé dýchanie, okrem prípadu, keď 

je otravnou látkou dusivá látka. Po zasiahnutí všeobecne 

je otravnou látkou dusivá látka. Po zasiahnutí všeobecne 

jedovatými a dráždivými látkami treba do ochrannej 

jedovatými a dráždivými látkami treba do ochrannej 

masky vložiť 

masky vložiť 

čuchaciu

čuchaciu


ampulku. 

ampulku. Indikácia otravných látok

Indikácia otravných látok

Zisťovanie otravných látok je jednou z najdôležitejších súčastí 

Zisťovanie otravných látok je jednou z najdôležitejších súčastí 

protichemickej obrany. Pri neskorej ochrane ani tie 

protichemickej obrany. Pri neskorej ochrane ani tie 

najdokonalejšie ochranné prostriedky nezaručujú ochranu. 

najdokonalejšie ochranné prostriedky nezaručujú ochranu. 

Otravné látky sa zisťujú subjektívnym a objektívnym spôsobom. 

Otravné látky sa zisťujú subjektívnym a objektívnym spôsobom. 

Pri subjektívnom spôsobe sa využívajú fyzikálne vlastností látok

Pri subjektívnom spôsobe sa využívajú fyzikálne vlastností látok

(napr. farba, zápach). Okrem toho sa využívajú ďalšie znaky 

(napr. farba, zápach). Okrem toho sa využívajú ďalšie znaky 

chemického napadnutia ako tlmený výbuch streliva, vytváranie 

chemického napadnutia ako tlmený výbuch streliva, vytváranie 

hmly alebo dymu vo väčšom množstve, zmena farby vegetácie a 

hmly alebo dymu vo väčšom množstve, zmena farby vegetácie a 

výskyt uhynutých zvierat a hmyzu. Nevýhodou tohto zisťovania 

výskyt uhynutých zvierat a hmyzu. Nevýhodou tohto zisťovania 

je neskoré zistenie príznakov a používa sa preto v núdzových 

je neskoré zistenie príznakov a používa sa preto v núdzových 

situáciách. 

situáciách. 

Pri objektívnom zisťovaní je najpoužívanejšie chemické 

Pri objektívnom zisťovaní je najpoužívanejšie chemické 

zisťovanie, založené na reakciách bojových chemických látok s 

zisťovanie, založené na reakciách bojových chemických látok s 

chemickými činidlami, pričom prebehne farebná zmena. Tento 

chemickými činidlami, pričom prebehne farebná zmena. Tento 

jav je využitý v mnohých 

jav je využitý v mnohých 

priekazníkových

priekazníkových

prostriedkov, ako sú 

prostriedkov, ako sú 

trubičky, papieriky, kriedy, prášky a farby a aj automatické 

trubičky, papieriky, kriedy, prášky a farby a aj automatické 

signálne zariadenia.

signálne zariadenia.


Zápalné látky

Zápalné látky

Zápalné látky sú rôzne zmesi chemických 

Zápalné látky sú rôzne zmesi chemických 

látok, ktoré môžu spôsobiť veľké škody. Pri 

látok, ktoré môžu spôsobiť veľké škody. Pri 

horení ničia iný materiál, spôsobujú 

horení ničia iný materiál, spôsobujú 

popáleniny osobám a vytvárajú ohniská na 

popáleniny osobám a vytvárajú ohniská na 

zakladanie požiarov. Hasenie týchto látok 

zakladanie požiarov. Hasenie týchto látok 

vodou je nebezpečné a neúčinné. 

vodou je nebezpečné a neúčinné. 

Najčastejšie sa hasí pieskom alebo hlinou. 

Najčastejšie sa hasí pieskom alebo hlinou. 

Zápalné látky sa rozdeľujú do troch kategórií. 

Zápalné látky sa rozdeľujú do troch kategórií. 


1. Zápalné zmesi naftových 

1. Zápalné zmesi naftových 

produktov

produktov

Nezahustená zápalná 

Nezahustená zápalná 

zmes

zmes

Táto zmes sa používa 

Táto zmes sa používa 

ako náhradná zápalná 

ako náhradná zápalná 

látka. Pozostáva z 

látka. Pozostáva z 

50% benzínu a z 50% 

50% benzínu a z 50% 

destilačných zvyškov 

destilačných zvyškov 

ropy. 


ropy. 

Zahustené zápalné zmesi 

Zahustené zápalné zmesi 

-

-

napalmynapalmy

Sú to rôsolovité látky, ktoré sa pripravujú tak, že benzín 

Sú to rôsolovité látky, ktoré sa pripravujú tak, že benzín 

alebo zmesi benzínu sa zahusťujú benzénovými 

alebo zmesi benzínu sa zahusťujú benzénovými 

zahusťovadlami

zahusťovadlami

, polystyrénom, kaučukom a ďalšími. 

, polystyrénom, kaučukom a ďalšími. 

Benzénové 

Benzénové 

zahusťovadlá

zahusťovadlá

sú hlinité soli vyšších mastných 

sú hlinité soli vyšších mastných 

kyselín, ako je napr. kyselina 

kyselín, ako je napr. kyselina 

nafténová

nafténová

a palmitová, z 

a palmitová, z 

ktorých je odvodený názov napalm. 

ktorých je odvodený názov napalm. 

Dnes platí názov napalm pre všetky zahustené zmesi, aj 

Dnes platí názov napalm pre všetky zahustené zmesi, aj 

keď používajú iné 

keď používajú iné 

zahusťovadlá

zahusťovadlá

. Teplota horenia 

. Teplota horenia 

napalmov je 800

napalmov je 800

-

-1200°C a doba horenia je podľa 

1200°C a doba horenia je podľa 

množstva od 10 do 20 minút. Majú vysoký účinok na 

množstva od 10 do 20 minút. Majú vysoký účinok na 

živú silu kvôli svojim dobrým fyzikálnym vlastnostiam. Sú 

živú silu kvôli svojim dobrým fyzikálnym vlastnostiam. Sú 

husté, lepkavé, dobre 

husté, lepkavé, dobre 

prilínajú

prilínajú

na rôzne povrchy a majú 

na rôzne povrchy a majú 

dobrú súdržnosť pri lete vzduchom. Oxid uhličitý 

dobrú súdržnosť pri lete vzduchom. Oxid uhličitý 

vznikajúci pri horení môže spôsobiť otravy. 

vznikajúci pri horení môže spôsobiť otravy. Zápalné zmesi olejových a 

Zápalné zmesi olejových a 

kovových látok 

kovových látok 

-

-

pyrogelypyrogely

Pripravujú sa miešaním 

Pripravujú sa miešaním 

zahustených zmesí s 

zahustených zmesí s 

horčíkom, asfaltom, 

horčíkom, asfaltom, 

drevenými pilinami, 

drevenými pilinami, 

dusičnanom 

dusičnanom 

sódnym


sódnym

alebo 


alebo 

chlorečnanom hlinitým a 

chlorečnanom hlinitým a 

vápenatým. 

vápenatým. 

Pyrogely


Pyrogely

majú 


majú 

vysoký ničivý účinok, pretože 

vysoký ničivý účinok, pretože 

majú vysokú teplotu horenia

majú vysokú teplotu horenia, 

až 1600°C. Čas horenia je pri 

až 1600°C. Čas horenia je pri 

50kg tejto látky asi 4 minúty. 

50kg tejto látky asi 4 minúty. 


2. Kovové zápalné 

2. Kovové zápalné 

látky

látky

Elektrón


Elektrón

Je zliatina obsahujúca okolo 90% horčíka, 

Je zliatina obsahujúca okolo 90% horčíka, 

3

3-

-

6% hliníka, 16% hliníka, 1

-

-3% zinku, trochu 

3% zinku, trochu 

mangánu a stopy medi a železa. Pri horení 

mangánu a stopy medi a železa. Pri horení 

dosahuje teplotu až 2000°C, má však 

dosahuje teplotu až 2000°C, má však 

vysokú zápalnú teplotu okolo 1300°C a 

vysokú zápalnú teplotu okolo 1300°C a 

potrebuje preto špeciálny zapaľovač. 

potrebuje preto špeciálny zapaľovač. Termity a 

Termity a 

termaty

termaty


Sú to zmesi oxidov železa a hliníka, ktoré po zahriatí 

Sú to zmesi oxidov železa a hliníka, ktoré po zahriatí 

spolu reagujú za vzniku veľkého tepla, teplota horenia je 

spolu reagujú za vzniku veľkého tepla, teplota horenia je 

až 2800°C. Pri horení nevzniká plameň, len rozpálená 

až 2800°C. Pri horení nevzniká plameň, len rozpálená 

troska 

troska 


vyredukovaného

vyredukovaného

železa a kysličníka hlinitého. 

železa a kysličníka hlinitého. 

Kvôli svojej vysokej zápalnej teplote (okolo 1300°C) 

Kvôli svojej vysokej zápalnej teplote (okolo 1300°C) 

potrebuje na zapálenie špeciálny zapaľovač. K niektorým 

potrebuje na zapálenie špeciálny zapaľovač. K niektorým 

termitovým zmesiam 

termitovým zmesiam 

-

-

termátomtermátom

sa pridáva dusičnan 

sa pridáva dusičnan 

bárnatý


bárnatý

, síra a olej, čím sa zníži zápalná teplota. Termit 

, síra a olej, čím sa zníži zápalná teplota. Termit 

má úplnú kyslíkovú bilanciu, to znamená že horí 

má úplnú kyslíkovú bilanciu, to znamená že horí 

nezávisle od vzdušného kyslíka a môže teda horieť aj 

nezávisle od vzdušného kyslíka a môže teda horieť aj 

pod vodou. Termit prepaľuje oceľ, dural, taví kovové 

pod vodou. Termit prepaľuje oceľ, dural, taví kovové 

predmety a spôsobuje popraskanie betónu. Preto je 

predmety a spôsobuje popraskanie betónu. Preto je 

určený najmä na ničenie objektov. 

určený najmä na ničenie objektov. 


3. 

3. 

Organokovové

Organokovové

zápalné látky

zápalné látky

Tieto látky sú na vzduchu samozápalné. 

Tieto látky sú na vzduchu samozápalné. 

Trietylalumínium

Trietylalumínium

Je bezfarebná kvapalina s teplotou horenia 2300°C. Vo forme 

Je bezfarebná kvapalina s teplotou horenia 2300°C. Vo forme 

zahustenej horľaviny sa používa ako náplň zápalných zbraní, kde 

zahustenej horľaviny sa používa ako náplň zápalných zbraní, kde 

sa 


sa 

ako 


ako 

zahusťovadlo

zahusťovadlo

používa 


používa 

polyizobutylén

polyizobutylénUrán

Urán


Uránové izotopy sa považujú za uránový odpad, ale našlo sa pre n

Uránové izotopy sa považujú za uránový odpad, ale našlo sa pre naj využitie. Zistilo sa že guľky, alebo ihličky vyrobené z tohtoaj využitie. Zistilo sa že guľky, alebo ihličky vyrobené z tohto

odpadu ľahko prenikajú kovovými materiálmi a ľudským 

odpadu ľahko prenikajú kovovými materiálmi a ľudským 

organizmom, keď sa im dodá kinetická energia. Pri prenikaní 

organizmom, keď sa im dodá kinetická energia. Pri prenikaní 

pancierom tieto guľky horia a hrozí tak nebezpečenstvo vzniku 

pancierom tieto guľky horia a hrozí tak nebezpečenstvo vzniku 

požiaru vo vnútri obrnených transportérov a súčasne aj 

požiaru vo vnútri obrnených transportérov a súčasne aj 

nebezpečenstvo otráv a zamorenia priestoru alfa žiaričmi. 

nebezpečenstvo otráv a zamorenia priestoru alfa žiaričmi. 

Biely fosfor

Biely fosfor

Je 


Je 

voskovitá

voskovitá

, do žlta 

, do žlta 

zfarbená


zfarbená

látka, ktorá je samozápalná už pri 30

látka, ktorá je samozápalná už pri 30

-

-50°C. Teplota horenia je 1100

50°C. Teplota horenia je 1100

-

-

1200°C. Fosfor sa používa hlavne ako 1200°C. Fosfor sa používa hlavne ako 

zapaľovač v napalmových bombách. Popáleniny fosforom sú ťažké a 

zapaľovač v napalmových bombách. Popáleniny fosforom sú ťažké a 

bolestivé a veľmi pomaly sa hoja. 

bolestivé a veľmi pomaly sa hoja. 


Látky 

Látky 

dymotvorné

dymotvorné

Tieto látky sú najmenej nebezpečné. 

Tieto látky sú najmenej nebezpečné. 

Používajú sa k zastieraniu priemyselných 

Používajú sa k zastieraniu priemyselných 

závodov, skladíšť alebo vojenských 

závodov, skladíšť alebo vojenských 

jednotiek a objektov. Zdraviu škodlivé sú 

jednotiek a objektov. Zdraviu škodlivé sú 

len vo veľkých koncentráciách, ale aj v 

len vo veľkých koncentráciách, ale aj v 

taktom prípade postačí ochranná maska.taktom prípade postačí ochranná maska.


Yüklə 183,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə