Cü il tarixində əlavə olunub. Şüa diaqnostikasının ümumi sualları


) Qızlarda kisəli sidik axarı reflyuksunun ən çox rast gəlinən növü hansıdır?Yüklə 302.99 Kb.
səhifə18/18
tarix13.02.2017
ölçüsü302.99 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

945) Qızlarda kisəli sidik axarı reflyuksunun ən çox rast gəlinən növü hansıdır?

A) Obstruktiv

B) İltihablı və obstruktiv

C) İltihablı

D) Medikamentoz

E) AnadangəlməƏdəbiyyat: В.Н.Демидов, Ю.А.Пытель, А.В.Амосов «Ультразвуковая диагностика в уронефрологии». М.Медицина. 1989. 110 с.
946) Enən sistoqrafiya üçün göstərişlər hansılardır?

A) Spina bifida lateralis

B) Sidiyini saxlaya bilməməsi

C) Uretra sfinkterinin vəziyyətinin bilinməsi

D) Anomal sidik axarı şübhəsi

E) Spina bifida posteriorƏdəbiyyat: Панов Н.А., Гингольд А.И., Москачева К.А. Рентгенодиагностика педиатрии. М., 1972
947) Uşaqlarda sistoqrafiya zamanı aşağıdaki fəsadlardan hansına rast gəlmək olar?

A) Venalı reflyuks

B) Fornikal reflyuks

C) Tubulyar reflyuks

D) Qarışmış reflyuks

E) Fərqi yoxdurƏdəbiyyat: Панов Н.А., Гингольд А.И., Москачева К.А. Рентгенодиагностика педиатрии. М., 1972
948) Uçan ulduz quyruğu artefektı hansı zamanda USM-də köməklik göstərir?

A) Polisistoz

B) Öd-daşlı xəstəliyi

C) Bağırsaq divertikulu

D) Mədəaltı vəzin xərçəngi

E) AppendisitƏdəbiyyat: Секреты ультразвуковой диагностики. Под ред. В.Догра. Д.Рубенс. Пер. с анг. М. 2005. 456 с.
949) Uçan ulduz quyruğu artefektı hansı zamanda USM-də köməklik göstərir?

A) Polisistoz

B) Öd-daşlı xəstəliyi

C) Bağırsaq divertikulu

D) Mədəaltı vəzin xərçəngi

E) AppendisitƏdəbiyyat: Секреты ультразвуковой диагностики. Под ред. В.Догра. Д.Рубенс. Пер. с анг. М. 2005. 456 с.
950) Onurğa beyninin konusu hansı onurğa sütununun səviyyəsindədir?

A) 5-ci bel fəqərəsinin yuxarı səthi

B) 5-ci bel fəqərəsinin aşağı səthi

C) 3-ci bel fəqərəsinin yuxarı səthi

D) 1-ci bel fəqərəsinin aşağı səthi

E) 4-cü bel fəqərəsinin aşağı səthiƏdəbiyyat: Бахшиев Б.А. Лучевая диагностика. Баку. 2001. 522 c.
Pozitron emission tomoqrafiya (PET) və radionuklid diaqnostikası.

951) Radionuklid diaqnostikası digər müayinə metodlarından nə ilə fərqlənir?

A) Anatomik dəyişiklikləri göstərir

B) Struktur dəyişiklikləri göstərir

C) Morfoloji dəyişiklikləri göstərir

D) Funksional dəyişiklikləri göstərir

E) Sadalananların hamısıƏdəbiyyat: Б.В.Билетов «Стандартизованные Методики Радиоизотопной Диагностики». 1995. 390 с.
952) Radionuklid diaqnostikasında hansı cihazdan istifadə olunur?

A) RUM


B) Qamma-kamera

C) Aloka


D) Densitometr

E) TUR


Ədəbiyyat: Т.И.Сиваченко, Д.С.Мечев «Руководство по Ядерной Медицине». Киев. 1998. 534с.
953) Aşağıdaki izotoplardan hansı daha çox onkoloji diaqnostikada istifadə olunur?

A) P 32 (fosfor)

B) C 14 (karbonium)

C) Tl 201 (tallium)

D) İ 131 (yod)

E) Tc 99m (teknesium)Ədəbiyyat: Б.В.Билетов «Стандартизованные Методики Радиоизотопной Диагностики». 1995. 390 с.
954) Onkoloji praktikada sümüklərin izotop müayinəsi nə zaman istifadə olunur?

A) Şişin xəsəsinin təyin olunmasında

B) Şişin lokalizasiyasının təyin olunmasında

C) Metastazların aşkar olunmasında

D) Şişin yerli invaziyasının təyin olunmasında

E) Şiş ölçüsünün təyin olunmasında


Ədəbiyyat: Б.В.Билетов «Стандартизованные Методики Радиоизотопной Диагностики». 1995. 390 с.
955) Hansı müayinə metodu skelet sümüklərində metastazların erkən aşkar olunmasında daha yararlıdır?

A) MRT


B) KT

C) Rentgenoqrafiya

D) Osteossintiqrafiya

E) Osteodensitometriya


Ədəbiyyat: Б.В.Билетов «Стандартизованные Методики Радиоизотопной Диагностики». 1995. 390 с.
956) Qalxanvari vəzin radionuklid skanoqrammasında nə müəyyən olunur?

A) Ölçüsünün təyini

B) Sadalananların hamısı

C) Anatomik dəyişikliklərin təyini

D) Funksional dəyişikliklərin təyini

E) Struktur dəyişikliklərin təyiniƏdəbiyyat: Г.А.Зедгенидзе «Клиническая Рентгенорадиология». Москва. 1995. 364 с.
957) Qalxanvari vəzin radionuklid müayinəsi zamanı aşkar olunan soyuq ocaq (cold node) daha çox hansı xəstəliyə xarakterikdir?

A) Sadalananların hamısı

B) Qalxanvari vəzin adenoması

C) Qalxanvari vəzin düyünlü hipotiroidi

D) Qalxanvari vəzin diffuzlu hipertiroidi

E) Qalxanvari vəzin xərçəngiƏdəbiyyat: Elgazzar A.H., Shehab D. Nuclear Medicine. Berlin 2001. 502 p.
958) Qalxanvari vəzin hansı exoqrafik ölçülərini ölçmək lazımdır?

A) Hər payın tək ölçüsü

B) Hər payın perimetrik ölçüləri

C) Hər payın çəp-köndələn ölçüləri və boğaz hissəsinin ölçüsü

D) Hər payın uzunluğunu və boğaz hissəsinin ölçüləri

E) Hər payın uzunluğunun, qalınlığın, eninin ölçüləriƏdəbiyyat: «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» под ред. Митькова. M. Видар-М. 2003. 698с.
959) Qalxanvari vəzi xərçənginin sintiqrafik əlamətləri hansıdır?

A) Qeyri düzgün konturlu hipoaktiv sahə

B) Diffuz hipertiroid

C) Qeyri düzgünkonturlu hiperaktiv sahə

D) Düzgün konturlu hipoaktiv sahə

E) Düzgün konturlu hiperaktiv sahəƏdəbiyyat: Т.И.Сиваченко, Д.С.Мечев «Руководство по Ядерной Медицине». Киев. 1998. 534с.
960) Radionuklid müayinə metodu onkoloji xəstəliklər zamanı nəyi dəqiqləşdirməyə imkan verir?

A) Sadalananların hamısı

B) Zədələnmənin lokalizasiyasını, metastazları və onların yayılmasını dəqiqləşdirməyə

C) Toxumada 0,5 sm-dən çox olan şişi təyin etməyə

D) Toxumada 0,5 sm-ə qədər olan şişi təyin etməyə

E) Daha effektiv terapiya planını seçməyəƏdəbiyyat: Т.И.Сиваченко, Д.С.Мечев «Руководство по Ядерной Медицине». Киев. 1998. 534с.
961) Prostat vəzi xərçəngi zamanı skelet sümüklərinin müayinəsi üçün ən informativ müayinə metodu hansıdır?

A) MRT


B) Sümük sintiqrafiya

C) KT


D) Osteodensitometriya

E) RentgenoqrafiyaƏdəbiyyat: Р.А.Лопаткин, Ю.Я.Глейзер, Е.Б.Мазо «Радиоизотопная Диагностика». Москва. 1995. 315 с.
962) Süd vəzi xərçəngində skelet sümüklərinə metastaz şübhəsi olan xəstəyə ən informativ müayinə metodu hansıdır?

A) Rentgenoqrafiya

B) Densitometriya

C) MRT


D) Osteosintiqrafiya

E) KT


Ədəbiyyat: Р.А.Лопаткин, Ю.Я.Глейзер, Е.Б.Мазо «Радиоизотопная Диагностика». Москва. 1995. 315 с.
963) Ağciyər xərçənginin differensial diaqnostikasında daha informativ müayinə metodu hansıdır?

A) Pozitron Emission Tomoqrafiya (PET)

B) KT

C) MRT


D) Ağciyər sintiqrafiyası

E) Rentgenoqrafiya


Ədəbiyyat: Abdel-Nabi H., Lamonica D.M. Staging of Primary Carcinomas with Flourine 18 deoxyglucose. 2003. 760 p.
964) Limfa vəzilərinin şiş nəticəsində zədələnməsinin əlamətlərindən biri hansıdır?

A) Ümumi exogenliyin aşağı enməsi

B) Formasının yastılaşması

C) Ölçülərinin böyünməsi

D) Kürəvari formada olması

E) Ümumi exogenliyin artmasıƏdəbiyyat: С.Г.Миронов, Ю.Н.Касаткин «Детская радиология». М.Медицина.1993. 209с.
965) Onkoloji xəstəliklər zamanı hibrid PET-CT müayinəsində istifadə olunan radiofarmpreparatı hansıdır?

A) Flor 18 – deoksiglukoza

B) Gallium 67

C) İ 124


D) Tc HM PAO

E) Tc MİBİ


Ədəbiyyat: Blasberg R.G. Molekular Imaging and Cancer Therapy. 2005. pp.2034-2003
966) Radionuklid diaqnostika metodu ilə Yuinq sarkomanın müayinəsində nəyi müəyyənləşdirmək olar?

A) Prosessin aktivliyinin təyini

B) Bütün sadalananlar

C) Zədələnmənin ölçüsünü təyin etmək

D) Zədələnmənin lokalizasiyasını və metastazlarını təyin etmək

E) Zədələnmənin lokal invaziyasını təyin etməkƏdəbiyyat: Р.А.Лопаткин, Ю.Я.Глейзер, Е.Б.Мазо «Радиоизотопная Диагностика». Москва. 1995. 315 с.
967) Hepatosintiqrafiya zamanı daxil olan Tc 99m nişalanmış radiokolloid miqdarı 2-4 MBk/kq təşkil edir. Əgər xəstəni çəkisi 70 kq olarsa hansı maksimal dozanı vena daxili vurulmaq olar?

A) 4 MBk


B) 210 MBk

C) 140 MBk

D) 100 MBk

E) 280 MBk


Ədəbiyyat: Г.А.Зубовский «Лучевая и ультразвуковая диагностика заболеваний печени и желчных путей». М.Медицина. 1988. 240 с. (c48)
968) Hepatosintiqrafiya zamanı qaraciyər ilə dalaq arasında radiokolloid paylanması nisbəti normada neçə faiz təşkil edir?

A) 85%-92% və 15-8%

B) 80-88% və 20-12%

C) 70-82% və 30-18%

D) 50% və 50%

E) 98% və 2%Ədəbiyyat: Г.А.Зубовский «Лучевая и ультразвуковая диагностика заболеваний печени и желчных путей». М.Медицина. 1988. 240 с. (c43)
969) Hepatosintiqrafiyada qaraciyər çatışmazlığı zamanı hansı orqan əlavə olaraq radiokolloidi toplayir?

A) Sadalananların hamısı

B) Sümük iliyi

C) Miokard

D) Qalxanvari vəzi

E) MədəsiƏdəbiyyat: Г.А.Зубовский «Лучевая и ультразвуковая диагностика заболеваний печени и желчных путей». М.Медицина. 1988. 240 с.
970) Radiokolloid vena daxili inyeksiyanın yeridilməsindən neçə vaxt sonra qaraciyərin sintiqrafik müayinəsi aparılır?

A) 24 saat

B) 2 – 3 saat

C) 15’ – 30’

D) 5’ (dəqiqə)

E) 60’ (1 saat)Ədəbiyyat: Г.А.Зубовский «Лучевая и ультразвуковая диагностика заболеваний печени и желчных путей». М.Медицина. 1988. 240 с. (c45)
971) Hansı xəstəliklərdə hepatosintiqrafiya zamanı dalaqın radiokolloidi yüksək toplaması baş verir?

A) Qarın yatalapı

B) Malyariya

C) Qaraciyər sirrozu

D) Qan xəstəlikləri

E) Sadalanan hamısıƏdəbiyyat: Г.А.Зубовский «Лучевая и ультразвуковая диагностика заболеваний печени и желчных путей». М.Медицина. 1988. 240 с. (c46)
972) Radiokolloidin qaraciyərdə “yalançı qeyri-bərabər” paylanmasına nə səbəb olur?

A) Sadalanan hamısı

B) Meteorizm

C) Acqarına müayinə aparması

D) Yemək qəbuldan sonra müayinəsi

E) Kök qadınlarda sağ süd vəzin ekranlamasıƏdəbiyyat: Г.А.Зубовский «Лучевая и ультразвуковая диагностика заболеваний печени и желчных путей». М.Медицина. 1988. 240 с. (c48)
973) Hepatosintiqrafiyada qaraciyərin “blinvari forması” hansı xəstəlik zamanı rast gəlinir?

A) Ödün daş xəstəliyi

B) Xroniki hepatit

C) Ürək-damar çatışmamazlığı

D) Sadalananların hamısı

E) Qaraciyərin sirrozu


Ədəbiyyat: Г.А.Зубовский «Лучевая и ультразвуковая диагностика заболеваний печени и желчных путей». М.Медицина. 1988. 240 с. (c78)
974) Qaraciyər sirrozu zamanı hepatosintiqrafiyada xarakterik əlaməti nədir?

A) Ön-arxa proyeksiyada qaraciyər üçbucaqlı formasının deformasiyası

B) Dalaq ölçüsün böyüməsi

C) Sadalananların hamısı

D) Dalaq ilə radiokolloid toplama faizin artması

E) Qaraciyər iriocaqlı qeyri-bərabər radiokolloidi paylanmasıƏdəbiyyat: Г.А.Зубовский «Лучевая и ультразвуковая диагностика заболеваний печени и желчных путей». М.Медицина. 1988. 240 с. (c89-94)
975) Renovaskulyar hipertoniya zamanı radionuklid renoqrammada hansı dəyişiklik baş verir?

A) Sekretor və ekskretor fazaların bildirilmiş azalması və yarımçıxartma müddətinin T½ > 30 dəqiqədən çox olması

B) Hər iki böyrəyin kəskin sekretor fazasının azalması və urodinamika pozulması

C) Ekskretor fazasının azalması və T½ yarımçıxartma periodun ləngiməsi

D) Sekretor failətin ləngiməsi, ekskretor – normada saxlanması və damar fazasının hündürlüyün azalması

E) Sekretor fəaliyyətinin azalması T max maksimal toplama indeksin ləngiməsi və urodinamikasının pozulmasıƏdəbiyyat: М.Д.Джавад-заде, Ф.Г.Гусейнов «Радиоизотопные исследования в оперативной уронефрологии». Баку. 1973. 128 с. (c.34)
976) Nefrosintiqrafiyada xroniki pielonefrit zamanı hansı dəyişiklik baş verir?

A) Böyrək ölçülərin kiçilməsi və izotopun bərabər toplanması

B) Böyrək ölçülərin böyüməsinin və izotopun bərabər toplanması

C) Böyrəyin qeyri-dəqiq konturlu və izotopun diffuz qeyri-bərabər toplanması

D) Böyrəyin dəqiq konturlu və izotopun diffuz qeyri-bərabər toplanması

E) Böyrəyin dəqiq konturlu və ölçülərin kiçilməsiƏdəbiyyat: Р.А.Лопаткин, Ю.Я.Глейзер, Е.Б.Мазо «Радиоизотопная Диагностика». Москва. 1995. 315 с.
977) Dozalaşdırılmış fiziki gərginliyi vaxtında 201-Tl (tallium) damar daxiliedilməsi nə zaman aparılır?

A) Fiziki gərginlik heç bir əhəmiyyət daşımır

B) Xəstənin fiziki gərginlikyinin zirvə nöqtəsində

C) Xəstənin fiziki gərginlikyinin orta zamanı

D) Fiziki gərginliyin bitməsindən sonra

E) Xəstənin fiziki gərginlikdən əvvəl


Ədəbiyyat: Лопаткин Р.А, Глейзер Ю.Я, Мазо Е.Б. «Радиоизотопная диагностика». Москва. 1995. 315 c.
978) Kardioloqlar əsasən hansı məqsədlə xəstələrini ürək radionuklid müayinəsinə göndərirlər?

A) Konsultantın təyinatı üçün

B) Ürəyin işemik xəstəliyi ilə təsdiqlənmiş koronar damarların zədələnməsinin dərəcəsini qiymətləndirmək üçün

C) Miokard işemiyasının yerləşmə nahiyəsini aşkarlamaq üçün

D) Miokard işemiya xəstəliyin müalicəsinin qiymətləndirmək üçün

E) Xəstələrin atipik ağrılıq sindromu ilə ürəyin işemik xəstəliyinin diaqnostikası, az informativ EKQ, şübhəli stress-testlərƏdəbiyyat: Лопаткин Р.А, Глейзер Ю.Я, МазоЕ.Б. «Радиоизотопная диагностика». Москва. 1995. 315 c.
979) Miokardın həyat qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün hansı müayinə üsulu əsasdır?

A) Dopleroqrafiya

B) Rentgenoteleskopiya

C) 201-Tl (tallium) miokardiosintiqrafik stress-rest testlər

D) Elektrokardioqramma

E) FDG - Pozitron Emission TomoqrafiyaƏdəbiyyat: Holger Petterson MD «Общее руководство по радиологии» Институт NICER, Москва. 1995. 1330 с., часть1
980) Diaqnostika məqsədi ilə radionuklid müayinəsi zamanı radiofarmpreparatının hansı yolu ilə daxil olması düzgün deyil?

A) Düz bağırsağın “per enema”

B) Damcıların gözə tokmək yolu ilə

C) Damar daxili

D) İnhalyasion yolu ilə

E) “Per os”Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.
981) Radionuklid aktivliyi nədir?

A) Vaxt miqdarında radioaktiv nüvəsinin dağılması

B) Bir mq radioaktiv maddənin radioaktiv nüvəsinin sayı

C) Vahid zamanda baş verən radioaktiv maddənin nüvə parçalanmalarıniın sayı və sürəti

D) Radioaktiv nüvəsinin parçalanma sürəti

E) Radioaktiv nüvəsinin sayı


Ədəbiyyat: “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Qanunvericiliyi”. Bakı. 2004. 264 s.
982) PET diaqnostikasında hansı kontrast maddə istifadə olunur?

A) Gadоliniumlu kontrast maddə

B) İonlaşdırılmış toxumalar

C) Biomolekulların radioaktiv agenti

D) Digər maddə

E) Yodlaşdırılmış kontrast maddəƏdəbiyyat: Becker D.V., Hurley J.R., Coleman M. Diagnostic Nuclear Medicine. New York. 1996. 958 p.
983) Kliniki PET (Pozitron Emission Tomoqrafiya) – FDG tətbiqi nə zaman məqsədəuyğundur?

A) Cavabların hamısı düzdür

B) İltihab prosesinin müəyyənləşdirilməsində dəyərsizdir

C) 1mm artıq ölçülü şişləri müayinəsində

D) Əhalidə bədxassəli şişlərin seçmə üsulu ilə müəyyənləşdirilməsində

E) Kolorektal xərçəngin, limfomaların və ağciyər xərçənginin kliniki diaqnostikasındaƏdəbiyyat: Becker D.V., Hurley J.R., Coleman M. Diagnostic Nuclear Medicine. New York. 1996. 958 p.
984) Hansı müayinə üsulu toxumalarda glukoza tərkibi metabolik dəyişiklikləri dəyərləndirmədə istifadə edilir?

A) USM


B) MRT

C) PET (Pozitron Emission Tomoqrafiya)

D) KT

E) RadioizotopƏdəbiyyat: Abdel-Nabi H., Lamonica D.M. Staging of Primary Carcinomas with Flourine 18 deoxyglucose. 2003. 760 p.
985) F-18 FDG maddəsi ilə ürəyin PET müayinəsi üçün hansı şərt vacibdir?

A) Bu müayinə yalnız miokardiossintiqrafiyadan sonra aparılmalıdır

B) Xəstə ən azı 8 saat ac qalmalıdır

C) Qlikemiya zamanı bu müayinənin nəticəsi diaqnostik sayılmır

D) Heç bir şərt yoxdur

E) Daxil edilən maddənin aktivliyi təxminən 370 MBk olmalıdırƏdəbiyyat: Holger Petterson MD «Общее руководство по радиологии» Институт NICER, Москва. 1995. 1330 с., часть1
986) Beyin şişinin PET - FDG müayinəsi hansı məqsədlə aparılır?

A) Kimyaterapiyanın növünü seçmək üçün

B) Neyrocərrahiyyə müalicəsi üçün anatomiyanı aydınlaşdırmaq

C) Bütün cavablar düzdür

D) Törəmənin təkrar yaranmasını radiosion nekrozdan ayırmaq üçün

E) Heç bir cavab düz deyilƏdəbiyyat: Becker D.V., Hurley J.R., Coleman M. Diagnostic Nuclear Medicine. New York. 1996. 958 p.
987) PET – C-11 (radioaktiv metionin) müayinəsi nəyi əks etdirir?

A) Cavabların hamısı düzdür

B) Amino turşunun ötürülməsini

C) DNT sintezini

D) RNT sintezini

E) Lipidlərin sinteziniƏdəbiyyat: Holger Petterson MD «Общее руководство по радиологии» Институт NICER, Москва. 1995. 1330 с., часть1
988) F-18 FDG inyeksiyadan sonra (PET müayinəsi aparılarkən) törəmədə nə zaman maksimal toplanma müşahidə olunur?

A) 120 dəqiqə

B) 10 dəqiqə

C) 90 dəqiqə

D) 30 dəqiqə

E) 60 dəqiqəƏdəbiyyat: Becker D.V., Hurley J.R., Coleman M. Diagnostic Nuclear Medicine. New York. 1996. 958 p.
989) Hansı üzvlər (PET müayinəsi aparılarkən) FDG-ni özündə toplamır?

A) Varikoz venalar

B) Qırtlaq

C) Uşaqlıq

D) Qalxanvari vəz

E) Timus


Ədəbiyyat: Holger Petterson MD «Общее руководство по радиологии» Институт NICER, Москва. 1995. 1330 с., часть1
990) Diabetli xəstənin PETF-18 FDG müayisində nəyə əməl olunur?

A) Qanda şəkərin miqdarı ölçülür

B) Xəstəyə səhər yeməyi ilə bərabər insulin vurulur

C) Səhər insulin vurulmur

D) Ac qarına insulin vurulur

E) Heç bir cavab düzgün deyil


Ədəbiyyat: Becker D.V., Hurley J.R., Coleman M. Diagnostic Nuclear Medicine. New York. 1996. 958 p.
991) Alsheymer xəstəliyi zamanı PET–FDG cüzi toplanması harada müşahidə olunur?

A) Heç bir yerdə

B) Əsas qanqliyalarda

C) Gicgah nahiyəsində

D) Alın payında

E) Təpə nahiyəsindəƏdəbiyyat: Becker D.V., Hurley J.R., Coleman M. Diagnostic Nuclear Medicine. New York. 1996. 958 p.
992) F-18 FDG PET müayinəsi zamanı yalançı neqativ hansı hallarda rast gəlinir?

A) Prostat adenomasında

B) Yaxınlarda aparılmış cərrahi müdaxilədə

C) Sarkoidoz ucbatından

D) Çanaq zədəsi zamanı dolu sidik kisəsində

E) İltihab nəticəsindəƏdəbiyyat: Holger Petterson MD «Общее руководство по радиологии» Институт NICER, Москва. 1995. 1330 с., часть1
Pediatriyada şüa diaqnostikasi

993) Anadan yeni doğulmuş uşaqlarda böyrəyin normal ölçüsü nə qədərdir?

A) Təqribi 6,5 sm

B) 3 sm

C) 5 sm - 6 smD) Təqribi 4,5 sm

E) 7 sm


Ədəbiyyat: Секреты ультразвуковой диагностики. Под ред. В.Догра. Д.Рубенс. Пер. с анг. М. 2005. 456 с. (c.337)
994) Böyrək hipolaziyasının diaqnostikası üçün ən dəqiq üsul hansıdır?

A) Retroqrad pieloqrafiya

B) Arterioqrafiya

C) MRT


D) USM

E) Ekskretor uroqrafiyaƏdəbiyyat: Г.Е.Труфанов, С.Б.Петров, В.В.Рязанов, А.М.Опекунова, А.В.Мищенко «Рентгенологический атлас мочевых органов» Санкт Петербург. 2007. 336 с.
995) Ekskretor uroqrafiyada hansı böyrəkdaxili faktorlar sidik yolları intensivliyi şəkilinin alınmasına təsir göstərir?

A) Ekskretor fəaliyətin vəziyyəti

B) Sidik yolların dinamikası

C) Damarların tonusu və sidik yolların dinamikası

D) Kasa-ləyən sistemin quruluş tipin

E) Damarların tonusuƏdəbiyyat: Пытель А.Я., Пытель Ю.А. Рентгенодиагностика урологических заболеваний. М., 1966
996) Ekskretor uroqrafiya zamanı hansı ekstrarenal faktorlar sidik yolları intensivliyi şəkilinin alınmasına təsir göstərir?

A) Yanaşı xəstəliklərin olması

B) Xəstəni çəkinin artması

C) Kontrastın konsentrasiyası

D) Kontrast maddənin miqdarı

E) Xəstənin yaşınıƏdəbiyyat: Пытель А.Я., Пытель Ю.А. Рентгенодиагностика урологических заболеваний. М., 1966
997) Ekskretor uroqrafiya zamanı sidik yollarının şəkilinin keyfiyyətinə nə təsir edir?

A) Cavan olması

B) Hamilə olması

C) Yüksək fiziki işi görməsi

D) Az hərəkətli həyat tərzi keçirməsi

E) Yaşlı olmasıƏdəbiyyat: Пытель А.Я., Пытель Ю.А. Рентгенодиагностика урологических заболеваний. М., 1966
998) Hipoplaziya ilə büzüşmüş böyrək arasında əsas differensial diaqnostik simptomu hansıdır?

A) Nefroqrafik fazası olması

B) Böyrək damarların vəziyyəti

C) Böyrək forması

D) Nefroqrafik fazası olmaması

E) Böyrək ölçüləriƏdəbiyyat: Пытель А.Я., Пытель Ю.А. Рентгенодиагностика урологических заболеваний. М., 1966
999) Böyrək və sidik yolları xərçənginin ilkin lokalizasiyası hansıdır?

A) Böyrək parenximası

B) Böyrək kasaları

C) Bütün yuxarıda sadalananlar

D) Sidik axarı

E) Böyrək ləyəniƏdəbiyyat: Пытель А.Я., Пытель Ю.А. Рентгенодиагностика урологических заболеваний. М., 1966
Каталог: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə