Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabatYüklə 1,3 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/7
tarix28.04.2017
ölçüsü1,3 Mb.
#15881
  1   2   3   4   5   6   7

AYDH 3Ö seysmik t

ə

dqiqat  Ekoloji v

ə

 sosial-iqtisadi tə

sirin qiym

ə

tl

əndirilm

ə

si Ə

lav


ə

 5A 


 

 

Dekabr 2015  Əlavə 5A

 

Xəzər suitisi haqqında hesabat

 

 

AYDH Seysmik Layihəsi üçün Vəziyyət 

haqqında Hesabat  

 

 

T. M. Heybə

tov, Z

ə

rdabi T

ə

bi

ə

t Tarixi Muzeyi  

 

 

 Münd

ə

ricat 

1

 Giriş

 ............................................................................................................. Error! Bookmark not defined.

 

2

 X

ə

zər suitisinin ekologiyası

 ......................................................................................................................... 7

 

2.1


 

Ekoloji monitorinq ........................................................................................................................................ 7

 

2.2


  Son 5 il üçün Xəzər sutisi haqqında məlumat

 ............................................................................................. 9

 

2.3


 

Müqavil


ə

 Sah


ə

sind


ə

 suitil


ə

rin mövsümi 

yayılması

 ................................................................................... 14

 

2.3.1


 

T

ədqiqatın birinci mərh

ə

lə

si: Noyabr v

ə

 dekabr 2015 və

 yanvar 2016 .............................................. 15

 

2.3.2


 

Abşeron  Yarımadasının  Şə

rq  v

ə

  Qərb  Akvatoriyasında  Müqavilə

 

Zonasında  suitilərin  mövsümi 

yayılmasının xarakteri 

 .................................................................................................................................... 16

 

3 

İstinadlar

:................................................................................................................................................... 18

 

  

 
Giriş

 

X

əz

ə

r  suitisi  Xə

z

ər  hövz

ə

si  üçün  nadir  endemik  növdür  və

  h


ər  hansı  ekoloji  tə

sirin  universal  bioloji 

göst

ə

ricisidir.  Suiti  Xə

z

ər  hövz

ə

sində

  yegan


ə

  d


ə

niz  m


ə

m

əli  heyvanıdır.  Suiti IUCN-in  (T

ə

biə

t  v


ə

  T


ə

bii 


Resursların  Qorunması  üzrə

  Beyn


ə

lxalq  Birlik)  n

ə

sli  k


ə

silm


ə

kd

ə  olan  növl

ər  üçün  Qırmızı  Kitabına  daxil 

olunmuş  və

  h


ə

ssas  növ  kimi  Az

ərbaycanın  Qırmızı  Kitabına  salınmışdır.  Xə

z

ər  suitisinin  maksimum  h

ə

yat müdd

ə

ti  50  il  kimi müə

yy

ənl

əşdirilmişdir (İstinad 29  –

  Heyb

ə

tov,  1976). Dişi suitilərin  yetkinlik yaşı 7 və

  ya  8 


ildir.  Klimaks  30  v

ə

  ya 32  yaşda  başlayır.

 

Yalnız  bir  34  yaşlı  dişi  suiti  embrion  il

ə

 aşkar  olunmuşdur. 

Erk


ə

növlə

r  8  v


ə

 

ya  9  yaşında  yetkinləşir. 

Fiziki  yetkinlik  yaşı  18

-22  ildir.  Qocalma 

ə

lamə

tl

əri  (osteoxondroz, 

osteoporoz, deformasiya yaradan artroz, dişlərin kökünün sınması) 28

-

32 yaşda baş verir (İstinad 23 – D. B. 

Hacıyev,  T.  M.  Heybə

tov,  1995).  Özl

ə

rinin  hə

yat  müdd

ə

ti 


ə

rzind


ə

  X


ə

z

ər  suitil

əri  Şimali  Xə

z

ə

rdə

n  C


ə

nubi 


X

ə

zə

r

ə  miqrasiya    ed

ə

rək yay  aylarını orada keçirir və

  buzun  üstünd

ə

 

balalamaq üçün qışda geri  qayıdırlar.               

Balalama 25  yanvar  v

ə

 

5 fevral arasında baş verir; təz

ə

 doğulmuş suiti balası  özünün uzun xə

zinin r


ə

ngi il


ə

 

əlaq

ədar olaraq “ağ küçük” (“belyok”)

 

adlandırılır; onun çəkisi t

ə

xminən 5 kq olur. Doğulduqdan iki hə

ft

ə sonar 

tükl


ə

rin  tül


ə

nm

əsi  başlanır;  uzun  ağ  xəz  boz  r

ə

ngli  xə

zl

ə 

ə

və

z  olunur  v

ə

 

yeni  inkişaf  mərh

ə

ləsi  başlanır 

(“tulupka”).  

Bir  ay  sonra  tükl

ə

rin  tülə

nm

əsi başa çatır və 

inkişafın boz mə

rh

ə

ləsi başlanır; bu mə

rh

əl

ə

  6  aya q

ə

də

r  davam  edir  v

ə

  sonar  boz  rə

ngli  x


əz  sarımtıl  xə

zl

ə 

ə

və

z  o


lunur  (sarı  mə

rh

əl

ə

 (“jeltyak”).  Bir  il  sonar 

sanballı  rə

ngl

ə

r  özünü  büruzə

  verir:  erk

ə

k  suitilə

r  ad


ə

t

əparlaq  xallı  göyümtül  qara 

  r

ə

ngdə,  dişi  suitilə

r  is


ə

 

daha  açıq  solğun  rəngd

ə

  olur.  Suitilər  qışda  suda

  daha  çox  buzun  üstünd

ə

  cütl


əşirlə

r,  az  sonra,  y

ə

ni 


balaladıqdan bir ay sonra dişi suitilər ağ küçüklə

r

ə 

qayğı göstə

rm

əyi başa çatdırırlar. Erkək suitil

ə

r yemlə

nm

ə 

müdd


ə

tini buzun üstünd

ə

 keçirir və

 

laktasiyanın 

qurtarmasını gözlə

yirl

ə

r və

 sonra 


onlar dişi suitilə

r il


ə

 cütl


əşir 

v

ə bir müdd

ət dişi suitilə

rl

ə

 buzun üstündə

 

qalırlar; yazda tükün tülənm

ə

si buzun üstündə

 

baş verir. 

Dişi suitilə

bir  daha  öz  küçüklə

rin


ə

 

qayğı  göstərmirl

ə

r.  Buz ə

riy


ə

nd

ə  suitil

ə

r  iki  istiqamə

td

ə  c

ə

nuba  miqrasiya  etmə

y

ə 

b

aşlayırlar:  suitil

ə

rin ə

ks

əriyy

ə

ti  Xə

z

ərin şərq  sahili  boyunca  v

ə

  az  hissə

si  is


ə

  q


ə

rb  sahili  istiqam

ə

tind


ə

  gedir.         

Onlar  Az

ərbaycan  sularında  adə

t

ən  aprel  ayının  sonunda  və 

may  ayının  ə

vv

ə

lində

  görünürl

ə

r. 


Abşeron 

yarımadasında  suitilə

r  aprelin  sonu 

  iyulun ə

vv

əlind

ə

 çoxlu  sayda  aşkar  olunurlar.  Bir  qə

d

ər  sonar  suitil

əC

ə

nubi və

 Orta X


ə

z

ər

ə

 miqrasiya edirlə

r; onlar X

ə

z

ərin m

ə

rkə

zi hiss


ə

sind


ə

 v

ə 

İran sahili boyunca yemlə

nirl

ə

r.       Suitil

ər İranda iyun ayında peyda olurlar. Onların geriyə

 miqrasiy

ası oktyabr ayında başlanır və

 

noyabrın sonu  

dekabrın əvv

ə

lində

 

başa çatır. Aşağıda verilən Şəkil  1-d

ə

  suitilə

rin  müxt

ə

lif  f


ə

sill


ə

rd

ə 

miqrasiya marşrutları 

t

ə

svir olunur.      

 


Şə

kil 1: X

ə

z

ə

r suitisinin yaz v

ə

 

payız miqrasiyası

 

 

  

Şərti işarə     Payız miqrasiya marşrutu       Əsas yaz miqrasiya marşrutu      İkinci dərəcəli yaz miqrasiya marşrutu      Suiti miqrasiyası     2Ö seysmik 

tədqiqat sahəsi       Qışda cütləşmə və balalama         Yayda yemlənmə və kökəlin piylənmə 


 

 

 Qeyd  etm

ək lazımdır ki, şimal

-c

ə

nub istiqamə

tind


ə

 

yaz miqrasiya axını darısqal deyil; bu, Xəz

ə

rin m

ə

rkə

zin


ə

 

doğru  geniş  bir  zolaq  kimi  müşahidə  olunur.  Suitil

ə

rin ə

h

əmiyy

ə

tli  hissəsi  Abşeron 

Yarımadasından  şimalda  qalır,  amma  ə

sas  hiss

ə

si  Türkmə

nistan  v

ə

 

İran  sularına  doğru  şərq  v

ə

 c

ə

nub-şə

rq

ə  miqrasiya  edir.    Yazda  b

ə

zi  suitilər kiçik qruplarla Şirvn və

 

Qızıl Ağac Milli Qoruqları vasit

ə

silə

 

dayaz  sahilyanı  zona  boyunca  cənuba  miqrasiya  edirl

ə

r.  Kiçik  bir  qrup  Xə

z

ərin  daha 

d

ərin  sah

ə

sinə

 

gedir.  Payız  miqrasiyası  demək  olar  ki,  eyni  marşrutla  əks  istiqam

ə

tdə

 

baş  verir.       

Aşkar  olunmuşdur  ki,  qə

rb  sahili  boyunca  miqrasiya  ed

ə

n  suitilər  qışlamaq  üçün  Rusiya  və

 

Qazaxstan akvatoriyalarına səf

ə

r edirlə

r.  


 

Birl


əşmiş Krallıqda Liliya Dmitriye

va il


ə

 

şəxsi kommunikasiyalardan sonra 2006-2012-ci ill

əə

rzind


ə

 

Şimali  Xəz

ə

rdə

  suitil


ə

rin  aerot

ədqiqatı  haqqında  sə

n

ədl

ə

ri  və

 

mövsümi  miqrasiyaları  öyrənm

əm

ə

qsə

dil


ə

  suitil


ərin  birkalanması  ilə

 

bağlı  bir  sən

ə

di  nə

z

ərd

ə

n  keçirmək  mümkün  olmuşdur.  Bu 

s

ən

ə

dlər hazırda nə

z

ərd

ə

n keçirilmə

kd

ədir v

ə

 tezliklə

 çap olunacaq. Sözüged

ə

n s


ə

n

ədl

ə

r nə

z

ərd

əkeçirildikd

ə

n  sonar  sahə

d

ə 

suiti  miqrasiyasının  tə

z

ə

lənmiş  mə

nz

ər

əsi  yaranmışdır.

  Suitil

ə

rin birkalanması göstərmişdir ki, miqrasiya

 X

əz

ə

rin mə

rk

əzi hiss

ə

si ilə

 d

ə 

baş verir.

 Eyni zamanda, yay 

aylarında  çoxlu  suitilə

r  Az

ərbaycan  sularının  şimal  hissəsind

ə

 qalır  və

  daha  az  sayda  suitil

əRespublikanın  daha  dərin  c

ənub  sularında  aşkar  olunur.

  Az

ərbaycanın  ərazi  sularının  cənub 

hiss


ə

sind


ə

 X

əz

ə

r suitilə

ri 


ə

sas


ə

n X


ə

z

ərin m

ə

rkə

zi hiss


ə

sind


ə

 

toplanır.        

Ə

gə

r  hesablamalara  gör

ə

  populyasiya  19-cu ə

srin  sonunda  1-

2  milyon  növ  civarında  idisə

,  20-ci 

əsrin  başlanğıcında  populyasiyanın  sayı  tə

xmin


ə

n  1  milyon  növ  t

əşkil  edirdi.  XIX  və

  XX-ci 


ə

srl


ə

ərzind

ə

 Şimali  Xə

z

ərin  buzları  üstündə  suitil

ə

rin, ə

sas


ə

n  d


ə

 

ağ  xəzli  suitil

ərin  ovlanması  davam 

etmişdi.  XIX

-cu 


ə

srin  sonu  v

ə

  XX-ci 


ə

srin 


ə

vv

əlind

ə

  hə

r  il  orta  hesabla  115  min  suiti  tutulurdu.      

XX-ci 

ə

srin  30-cu  illə

ri 


ə

rzind


ə

  suitil


ərin tutulması 

maksimum  h

ə

dd

ə 

çatmışdı –

  227.6  min  heyvan 

tutulmuşdu.    O  illə

rd

ə

 tutulmuş  heyvanların  orta  hesabla  sayı  164.6  min  olmuşdu  (İstinad  24  –

 

Xə

z

ər d

ə

nizi, 1989). XX-ci ə

srin 60-


cı illə

rind


ə

 

tutulmuş suitilərin sayı 85-100 min

ə

 çatmışdır. 

     


Barbarcasına  ovla

nma  n


ə

tic


ə

sind


ə

  suitil


ərin  populyasiyası  1980

-1990-


cı  illə

rd

ə  350,000-400,000 

növ


ə

  q


ə

d

ər  azalmışdı  və  orta  hesabla  X

ə

zə

r  d


ə

nizinin  h

ə

r  kvadrat  kilometrinə

 

bir  suiti  qalmışdı.    

X

əz

ə

r  də

nizind


ə

  suitil


ərin  sayı  ilə

 

bağlı  son  hesablamalar  105,000  və  110,000 

suiti  arasında 

f

ə

rqlə

nir.  Bu  r

ə

q

əm  2006-

cı ildə


 

aparılmış Xə

z

ər suitisinin bolluğunun hesablanmasına (İstinad 9) uyğun olaraq Xə

z

ər Suitisinin Beyn

ə

lxalq Tədqiqatı haqqında Hesabatda verilmişdir. Azə

rbaycanda 

suitil

ərin ölüm dinamikası da bu rəq

ə

mi tə

sdiq edir. Son vaxtlar X

ə

z

ər suitil

ə

rinin kütləvi ölüm halları 

suitil


ərin  bolluğunu  ə

h

əmiyy

ə

tli  də

r

əc

ə

də

 

azaltmışdır.  Beləlikl

ə

,  2000-ci  ildə

  kütl


ə

vi  ölüm  bütöv 

X

ə

zə

r  d


ə

nizind


ə

  (Az


ə

rbaycan,  Qazaxstan,  Rusiya  v

ə

  Türkm


ə

nistan)  bir  neç

ə

  on  minlə

rl

ə  suitinin 

itkisi il

ə

 n

ətic

ə

lənmişdir.

 Aliml


ə

r uzun müdd

ə

tdir ki, Xə

z

ər hövz

ə

sində

 müxt


ə

lif parazitar infeksiyalar, 

ağır  metallar  və

  pestisidl

ə

rin  (xüsusə

n  d


ə

  DDT  v


ə

  onun  derivativl

əri)  toplandığını  qeyd  edirlə

r, 


amma  2000-ci  ild

ə

  suitilə

rin  ölümün

ə

 

əsas  s

ə

bə

b  it  taun  virusu  v

ə

 

ya  qızılca  virusu  (İstinad  34 Forsyth  M.А.,  Kennedy  S., Wilson  S.,  Eybatov  T.M.,  Barret  T.,  1998)  kimi  müə

yy

ə

nləşdirilmişdir. 

       


H

ə

min vaxt tədqiq olunmuş bütün suitilə

r

in bu qızılca virusu ilə 

bağlı testi təmiz olmuşdur.  

 

Ə

vvə

lki 


t

ə

dqiqatlar (İstinad 28 –

 V. 


İ

Krılov və 

başqaları, 1990) da göstərmişdir ki, çirklə

nm

ə

 dişi suitilə

rin 


qısırlığına  sə

b

əb  ola  bil

ə

r  (bə

zil


əri  inanır  ki,  dişi  suitilə

rin  balalama  qabiliyy

ə

ti  70  faizə

 

çatır). Çoxalma  prosesind

ə

 iştirak  etmə

y

ən  dişi  suitilərin  nisb

ə

ti  hə

l

ə  d

ə

  yüksək  olaraq  qalır  (bə

zi 


göst

ə

ricilə

r

ə gör

ə

 80 faizə

 q

əd

ə

r).     V.  İ.  Krılov  və

 

başqalarına  görə 

(1990)  bir  yaşlı  suiti  balalarının  və

 

yetkinlik  yaşına ç

atmamış 


suitil

ə

rin  qara  ciyə

rind


ə

  civ


ə

  s


ə

viyy


ə

l

əri  1.84-

4.52  mq/kq  civarında  dəyişir.  Yüksək  Hg  miqdarı 

ə

sas


ən  qısır  və

 

bala  salmış  dişi  suitilərd

ə

  və

 

nadir  hallarda  dişi  hamilə  suitil

ə

rdə

 ə

yy

ənl

əşdirilmişdir.  Xə

z

ə

r  hövzə

sinin  güclü  çirkl

ə

nm

əsi  son  ill

ə

rdə

  X


ə

z

ər  suitil

ərinin  çoxalması 

v

ə

 populyasiyasına  mə

nfi  t


ə

sir  göst

ərmişdir.  Dişi  suitilərin  qısırlığı  39.8  faizdə

n  59.8  faiz

ə

  q


ə

d

əf

ərql

ənir.  ECOTOX  proqramı  çə

rçiv

ə

sində

 

aparılmış  toksiklik  tədqiqatları  (Sh.Tanabe,  2002)           

X

əz

ə

r suitisinin qara ciyə

ri, böyr


ə

kl

əri v

ə

 ə

z

əl

ə

lə

rind


ə

 15 mikroelement (V, Mn, Fe, Cr, Co, Cu, Zn, 

As, Se, Mo, Ag, Cd, Tl, Hg, Pb) v

ə

 üzvi civə

 (Org-


Hg)  konsentrasiyalarının olduğunu 

göst


ərmişdir

.   


Bu  elementl

ə

rin ə

n  yüks


ək  konsentrasiyaları  bu  qaydada  müşahidə

 

olunmuşdur:  suitilərin  qara 

ciy


ə

ri, sonra böyr

ə

kl

əri v

ə

 ə

z

əl

ə

lə

ri. 2000 v

ə

 2001-ci illə

rd

ə toksik elementl

ə

rin (As, Ag, Cd, Tl, Hg, Pb  v

ə

  Org-Hg) konsentrasiyaları  Xə

z

ər  suitil

ə

rinin  orqanizmlə

rind


ə

 

qeyd  olunmuş  və  bu 

konsentrasiyalar  1993-cü  ild

ə

  X


ə

z

ər  suitil

ə

rinin  və

  ya  dig

ə

r  regionlardan  olan  suitilə

rin 


orqanizml

ə

rində

  olan  eyni  elementl

ə

rin  s


ə

viyy


ə

l

ərin

ə

  bə

rab


ə

r  v


ə

 

ya  aşağı  olmuşdur;  bu  isə  o 

dem


ə

kdir ki, y

ə

qin ki, bu elementlə

r X


ə

z

ər suitil

ə

rinin ölümünün sə

b

əbi deyil. Eyni zamanda, X

ə

zə

suitilə

rinin  t


ə

sir


ə

  m


əruz  qalmış  orqanlarında  Zn  və

  Fe  kon

sentrasiyası  görünür  ki,  digəregionlardan  olan  suitil

ə

rdə

 

aşkar edildiyindən  daha  yüks

ək olmuşdur və

  bu, X

ə

zə

r  suitisinin  qida 

rejimind

ə

 homeostatik nə

zar


ə

tin v


ə

 h

əyati vacib elementl

ərin miqdarının pozulduğunu göstə

rir.     


Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin