Elmi redaktor və ön sözün müəllifi


Dyui Onluq Klassifikasiya SistemiYüklə 2,43 Mb.
səhifə15/20
tarix27.11.2016
ölçüsü2,43 Mb.
#310
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Dyui Onluq Klassifikasiya Sistemi

Dewey Decimal Classification System (DDC)

(http://www.oclc.org/dewey/resources/summaries/deweysummaries.pdf)
 1. Ümumi sinif

 1. Biblioqrafiya

 2. Kitabxana və informasiya elmləri

 3. Ümumi ensiklopediyalar

 4. ......

 5. Ümumi davamlı nəşrlər

 6. Ümumi təşkilatlar və muzeyşünaslıq

 7. KİV, jurnalistika, nəşriyyat işi

 8. Ümumi toplular

 9. Əlyazmaları və nadir kitablar
 1. Fəlsəfə və psixologiya

 1. Metafizika

 2. Epistemologiya, səbəbiyyət, bəşəriyyət

 3. Paranormal hadisələr

 4. Xüsusi fəlsəfi məktəblər

 5. Psixologiya

 6. Məntiq

 7. Etika (əhlaq fəlsəfəsi)

 8. Antik, orta əsrlər və Şərq fəlsəfəsi

 9. Müasir qərb fəlsəfəsi
 1. Din

 1. Dinin fəlsəfəsi və nəzəriyyəsi

 2. Bibliya

 3. Xristianlıq, xristian teologiyası

 4. Xristian əhlaqı və iman

 5. Xristian ordenlər və yerli kilsə

 6. Sosial və ekklezioloji teologiya

 7. Xristianlığın və xristian kilsənin tarixi

 8. Xristian denominasiyaları və sektaları

 9. Müqayisəli din və digər dinlər
 1. İctimai elmlər

 1. Ümumi statistika

 2. Siyasi elmlər

 3. İqtisadi elmlər

 4. Hüquq

 5. İctimai idarəetmə və hərbi elm

 6. Sosial problemlər və xidmətlər, birliklər

 7. Təhsil

 8. Ticarət, rabitə, nəqliyyat

 9. Adətlər, etiket, folklor
 1. Dil

 1. Linqvistika

 2. İngilis dili və qədim ingilis dili

 3. German dilləri; alman dili

 4. Roman dilləri; fransız dili

 5. İtalyan, rumın, retoroman dilləri

 6. İspan və portuqal dilləri

 7. İtalik dillər; latın dili

 8. Ellin dilləri; klassik yunan dili

 9. Digər dillər
 1. Təbiət elmləri və riyaziyyat

 1. Riyaziyyat

 2. Astronomiya və əlaqəli elmlər

 3. Fizika

 4. Kimya və əlaqəli elmlər

 5. Yer elmləri

 6. Paleontologiya, Paleozoologiya

 7. Həyat elmləri; Biologiya

 8. Bitkilər

 9. Heyvanlar
 1. Texnika (tətbiqi elmlər)

 1. Tibb elmləri; təbabət

 2. Maşınqayırma və əlaqəli elmlər

 3. Kənd təsərrüfatı və əlaqədar sahələr

 4. Ev təsərrüfatı və ailə iqtisadiyyat

 5. İdarəetmə (menecment) və köməkçi xidmətlər

 6. Kimya sənayesi

 7. Materialların istehsalı

 8. Xüsusi istehsalat sahələri

 9. Tikinti

 1. Yaşayış sahələrinin və landşaftın abadlaşdırılması

 2. Arxitektura

 3. Plastik sənət və heykəltəraşlıq

 4. Rəsm və dekorativ sənətlər

 5. Rəssamlıq və rəsm əsərləri

 6. Qrafik sənət, qravyura, çap sənəti

 7. Foto sənəti və fotolar

 8. Musiqi

 9. Əyləndirici və ifaçılıq sənətləri

 1. Ədəbiyyat və ritorika

 1. İngilisdilli amerikan ədəbiyyatı

 2. İngilis və qədim ingilis ədəbiyyatı

 3. German dilli ədəbiyyat

 4. Roman dilli ədəbiyyat

 5. İtalyan, rumın, retoroman dilli ədəbiyyat

 6. İspan və portuqal dilli ədəbiyyat

 7. İtalik ədəbiyyat; latın ədəbiyyatı

 8. Ellin ədəbiyyatı; klassik yunan dilli ədəbiyyat

 9. Digər dillərdə olan ədəbiyyat

 1. Coğrafiya və tarix

 1. Coğrafiya və səyahət

 2. Bioqrafiya, genealogiya, geraldika

 3.  499-cu ilədək qədim dünya tarixi

 4. Avropanın ümumi tarixi

 5. Asiya və Uzaq şərqin ümumi tarixi

 6. Afrikanın ümumi tarixi

 7. Şimali Amerikanın ümumi tarixi

 8. Cənubi amerikanın ümumi tarixi

 9. Digər ərazilərin ümumi tarixiƏlavə 8
Konqres kitabxanası təsnifatı

Library of Congress Classification (LCChttp://en.wikisource.org/wiki/Library_of_Congress_Classification

A ­– Ümumi yazılar

B – Fəlsəfə. Psixologiya. Din

C – Tarixlə əlaqəli elmlər

D – Dünya tarixi. Avropa, Asiya, Afrika, Avstraliya, Yeni Zelandiya və b. tarixi

E – Amerikanın tarixi

F – Amerikanın tarixi

G – Coğrafiya. Antropologiya. Sağlamlığın bərpası

H – Sosial elmlər

J – Siyasi elmlər

K – Hüquq

L – Təhsil

M – Musiqi və musiqi haqda kitablar

N – İncəsənət

P – Dil və ədəbiyyat

Q – Elm

R – Təbabət

S – Kənd təsərrüfatı

T – Texnologiya

U – Hərbi elmlər

V – Dənizçilik elmi

Z – Biblioqrafiya. Kitabxana elmi. İnformasion resurslar (ümumi)

Əlavə 9
Dyui Onluq Klassifikasiya (DDC) sistemi ilə Konqres kitabxanasının təsnifat (LCC) sisteminin uyğunluq cədvəli

(http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Dewey_and_Library_of_Congress_subject_classification)

DDC  

LCC  

İzahı  

000

A

Ümumi

010

Z1001-8999

Biblioqrafiya

020

Z665-718.8

Kitabxana və informasiya elmləri

030

AE

Ümumi ensiklopedik əsərlər

050

AI

Ümumi periodik nəşrlər və onların indeksləri

060

AM111-160

Ümumi təşkilat və muzey işi

070

AN

Kütləvi İnformasiya vasitələri

070

PN4699-5650

Jurnalistika

070

Z278-549

Nəşriyyat

080

AC

Ümumi kolleksiyalar

090

Z105-115.5

Əl yazmaları

090

Z1019-1033

Nadir kitablar

100

B

Psixologiya və Fəlsəfə

111

BD300-450

Ontologiya

115

BD493-701

Zaman

120

BD143-237

Epistemologiya

120

BD?

Səbəbiyyət

120

BD?

Bəşəriyyət

124

BD493-701

Teleologiya

130

BF1404-2055

Paranormal fenomen / Okkultizm

150

BF

Psixologiya

152

HM1041-1101

Dərk etmə

152

QH?

Hərəkət

152

BF511-593

Emosiya

155

BF712-724

Təkamül psixologiyası

160

BC

Məntiq

170

BJ

Etika (əxlaq fəlsəfəsi)

180

B108-708

Klassik fəlsəfə

181

B850-5739

Şərq fəlsəfəsi

182

B108-708

Qədim fəlsəfə

183

B108-708

Sofistlərin və sokratiklərin fəlsəfəsi

185

B108-708

Aristotel fəlsəfəsi

186

B108-708

Skeptik və neoplatonik fəlsəfə

187

B108-708

Epikur fəlsəfəsi

188

B108-708

Stoisizm fəlsəfəsi

189

B720-765

Orta əsr Qərb fəlsəfəsi

190

B790-5802

Müasir Qərb fəlsəfəsi

200

BL

Din

210

BL175-265

Natur ilahiyyat

212

BL205-216

Allahın təbiəti

220

BS

Bibliya

221

BS701-1830

Əhdi-ətiq

225

BS1901-2970

Əhdi-cədid

226

BS2547-2970?

İncil və həvari əməlləri

227

BS2640-2765.6

Risalə

228

BS2547-2970?

Vəhy

229

BS2547-2970?

Apokriflər

230

BR

Xristian ilahiyyatı

232

BT198-590

İsa peyğəmbər və onun ailəsi


236

BT819-891

Esxatologiya

250

BR?

Xristian qaydaları və yerli kilisə

260

BR?

Xristian sosial ilahiyyatı

270

BR140-1510

Xristian kilisə tarixi

280

BX?

Xristian dini məzhəblərinin siyahısı

282

BX800-4795

Roman katolik kilisəsi

283

BX5001-6093

Anglican churches (English and Protestant Episcopal)

Anqlikan kilisələr (İngilis və Protestant Keşişləri)284

BX?

Kontinental mənşəli protestantlar

286

BX6201-6495, BX7301-7343, BX6101-6193

Baptist, İsa Peyğəmbərin şagirdləri, adventistlər

287

BX8201-8495

Metodist və bir-birinə yaxın kilisələr

289

BX7601-7795, BX7801-7843, BX8101-8144, BX 8799-8809, BX9751-9793, BX9998

Digər dini məzhəb və sektalar

290

BL660-2680

Qeyri-xristian din

292

BL700-820

Yunan mifologiyası və Roma mifologiyası

295

BL1500-1590

Zərdüştlük

296

BM

Yəhudi dini

297

BP

İslam, Babizm, Bahai inancı

300

H

İctimai elmlər

301

HM

Sosiologiya

301

GN

Antropologiya

310

HA154-473

Ümumi statistika (dünyanın hissələrinin)

320

J

Siyasi elm

327

JZ

Beynəlxalq münasibətlər

330

HB

İqtisadiyyat

331

HD4801-8943

Əməyin iqtisadiyyatı

332

HG

Maliyyə iqtisadiyyatı

333

HD101-1399

Yer iqtisadiyyatı

333

HD9502

Enerji iqtisadiyyatı

336

HJ

Dövlət maliyyəsi

339

HB?

Makroiqtisadiyyat

340

K

Hüquq

341

KZ

Beynəlxalq hüquq

345

K5000-5582

Cinayət hüququ

346

KB479

Xüsusi hüquq

347

K2201-2385

Mülki prosessual hüquq

347

K2100-2385

Məhkəmələr

350

JF

Dövlət idarəçiliyi

352

JS

munisipal orqanlar

353

JK1-9593

ABŞ federal hökuməti

353

JK2403-9593

ABŞ ştatların hökuməti

355

U

Hərbi elm

360

H

Social services; association

Sosial təminat; assosiasiya361

HN

Ümumi sosial problemlər və xidmətlər

362

HN

Ümumi sosial təminat məslələri və xidmətlər

363

HN

Digər sosial məsələlər və xidmətlər

364

HV6001-7220

Kriminologiya

365

HV8301-9920

Penal & related institutions

Cəza və əlaqəli institutlar366

HS

Assosiasiyalar

367

HS

General clubs

368

K1960-1973

Sosial sığorta

370

L

Təhsil

371

LB3011-3095

Sosial idarəetmə

371

LC3950-4806.5

Xüsusi təhsil

372

LB1501-1602

İbtidai təhsil

373

LB1603-1699

Orta təhsil

374

LC5201-6661

Yetkinlik yaşına çatmış insanların təhsili

376

LC1401-2572

Qadinların təhsili

377

LC321-951

Məktəblər və din

378

LB2300-2430

Ali təhsil

380

HF

Ticarət, rabitə, nəqliyyat

382

HF1

Beynnəlxalq (xarici) ticarət

383

HE6000-7500

Poçt rabitəsi

384

HE

Rabitə

384

HE7601-8700.9

Telekomunikasiya

385

HE1001-5600

Dəmir yolları

386

HE380-560

Daxili su nəqliyyatı

386

HE5751-5870

Bərə nəqliyyatı

387

HE380-971

Su nəqliyyatı

387

HE9761-9900

Hava nəqliyyatı

387

TL787-4050

Kosmik nəqliyyat

388

HE

Nəqliyyat

390

GT

Adət-ənənə

390

BJ1801-2195

Əxlaq qaydaları

390

GR

Folklor

391

GT500-2370

Geyim və şəxsi görkəm

Yüklə 2,43 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin