ĠƏMĠstan nəZĠRLĠYüklə 2.8 Kb.
Pdf просмотр
səhifə24/24
tarix05.03.2017
ölçüsü2.8 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Tələbəlik illərində. 
 
Solda kornet Gəray bəy Vəkilov. 
 
 
 

228 
 
Kapitan Gəray bəy Vəkilov və həyat yoldaĢı Sitarə xanım. Tiflis, 1910-cu il. 
 
Arxa cərgədə soldan ikinci Gəray bəy Abbasqulu bəy oğlu Vəkilov (1884-1952). 
ġəkil ilk dəfə dərc olunur. 
 
 
 

229 
 
Dörd dəfə “Müqəddəs Georgi” 
ordenli praporĢik Lütvəli bəy 
Abbasqulu bəy oğlu Vəkilov 
(1890-1932).  
 
Kapitan Bahadır bəy Vəkilov 
(1889-1920).  
 
Kapitan Bahadır bəy Vəkilov və əsgər dostları (1919-cu il Gəncə). 
 
 
 

230 
 
Məmməd ağa Vəkilov (1863-1939). 
 
Mustafa ağa Vəkilov (1899-1943). 
 
Məmmədrza ağa Vəkilov 
(1864-1944). 
 
Firidun bəy Köçərli və həyat yoldaĢı 
Badisəba xanım Vəkilova-Köçərli.  
1910-cu il, Qori Ģəhəri. 
 
 
 

231 
 
General Ġbrahim ağa Usubov, soldan birinci – arvadı Gövhər xanım, oğlu Ġsmayıl, qardaĢı 
qızı Sürəyya xanım, ev qulluqçusu və qızı Nigar. 1914-cü il iyun ayı, Xarkov Ģəhəri.  
 
Üçüncü cərgədə soldan beĢinci general-mayor Həbib bəy Hacı Yusif oğlu Səlimov  
(1881-1920), polkovnik ġirin bəy Kəsəmənli 1919-cu ildə Gəncədəki yunkerlər məktəbinin 
məzunları arasında.  
 
 
 

232 
 
General Səməd bəy Sadıq bəy oğlu 
Mehmandarov (1855-1931). 
 
Polkovnik Bəhram bəy Qasım bəy 
oğlu Nəbibəyov (1884-1930). 
 
Kapitan Vahid bəy Qasım bəy 
oğlu Nəbibəyov (1873-1931).  
 
Podpolkovnik Hüseyn bəy Qasım 
bəy oğlu Nəbibəyov (1892-1931). 
ġəkil 4 dekabr 1914-cü ildə çəkilib.  
 
 
 

233 
 
Mədinə xanım Mehdi ağa 
qızı Vəkilova-Qiyasbəyli 
(1886-1937), Tiflis Ģəhəri.  
 
Kapitan  Zahid  bəy  Qasım  bəy  oğlu  Nəbibəyov 
(1872-1927)  və  həyat  yoldaĢı  Bədirmah  xanım, 
oğlu  Kazım,  qızı  Kərimət.  ġəkil  1906-cı  ildə 
Suxumi Ģəhərində çəkilmiĢdir.  
 
Fətəli xan Hüseynəli xan oğlu 
Qubalı (1735-1789).  
 
General-leytenant Fərəc bəy 
Ağayev (1811-1897).  
 
 
 

234 
 
ġahzadə-general Rzaqulu Bəhmən Mirzə 
oğlu Qacar (1837-1894). ġəkil 1860-cı ildə 
çəkilib.  
 
General-mayor Həsən ağa Bakıxanov 
(1833-1898).  
 
General Əsəd bəy Ağaəli bəy oğlu TalıĢxanov (1857-1919). 
 
 
 

235 
 
General Tərlan bəy Əliyarbəyov 
(1892-1956). 
 
Podpolkovnik Əbülfət ağa 
ġahtaxtinski (1858-1913).  
 
Polkovnik-ġahzadə Xanbaba xan 
Qacar (1849-1926). 
 
Podpolkovnik Ġbrahim bəy Davatdarov 
(1851-1902). 
 
 
 

236 
 
Podpolkovnik – Knyaz Xasay xan Usmiyev (1855-1900). 
 
 
 

237 
 
PodpraporĢik Xosrov bəy 
ġirinbəyov (1896-1948).  
 
Podpolkovnik Əliağa ġıxlinski 
(1865-1943).  
 
Podpolkovnik – ġahzadə Əliqulu 
Bəhmən Mirzə oğlu Qacar (1854-
1905).  
 
Podporuçik Zülfüqar Mirzə 
Ələkbər oğlu Bağırbəyov (1874-
1915). 
 
 
 

238 
 
Poruçik Ağababa Hacıbağı oğlu 
Sadıqov (1875-1905). 
 
Kursant Gəray bəy Vəkilov  
 
Soldan  birinci  polkovnik  Davud  bəy  Sadıq  bəy  oğlu  Yadigarov,  üçüncü  ġahverdi  xan 
Ziyadxanov. ġəkil 1906-cı ildə Tiflisdə çəkilib.  
 
 
 

239 
 
ġahzadə Firidun Seyfulla 
oğlu Qacar (1890-1920).  
 
Ġlk azərbaycanlı Ģəfqət bacısı 
Nigar xanım Mirzə Hüseyn 
qızı ġıxlinskaya (1870-1931). 
 
General Hüseyn xan 
Naxçıvanski (1863-1919).  
 
Kapitan Yaqub bəy Sadıq bəy oğlu Axmetyev (1894-1920). 
 
 
 

240 
 
ġəkildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yeni Hökumət Kabinetinin üzvləri – 14 mart 1919-cu 
il.  BaĢda  Nazirlər  Ģurasının  sədri  və  daxili  iĢlər  naziri  Nəsib  bəy  Yusifbəyli,  onun  sağında  Hərbiyyə 
naziri  Səməd  bəy  Mehmandarov,  maliyyə  naziri  Əliağa  Həsənov,  xarici  iĢlər  naziri  Məmmədyusif 
Cəfərov,  ədliyyə  və  əmək  naziri  Aslan  bəy  Səfikürdski,  tanınmadı,  daĢnak  fraksiyasının  üzvü  Xoren 
Amaspur,  sağ  cərgədə  səhiyyə  naziri  Taskanov,  Nazirlər  kabinetində  dövlət  iĢləri  üzrə  idarə  rəisi 
Pərviz  Mirzə  Qacar,  poçt-teleqraf  naziri  Camo  bəy  Hacinski,  dövlət  müfəttiĢi  Nəriman  bəy 
Nərimanbəyov, ədliyyə  nazirinin müavini Teymur  xan Makinski, dəmir yolu  nazirinin  müavini Yusif 
xan Məmmədbəyov, kənd təsərrüfatı naziri Hidayət bəy Sultanov, Ġran hökuməti yanında Azərbaycan 
nümayəndəsi Adil xan Ziyadxanov. 
 
Parlamentin dəftərxana üzvləri. 
 
 
 

241 
 
General Əliağa Hacı Ġsmayıl oğlu ġıxlinski (1865-1943). ġəkil 12 may 1900-cü ildə 
Qəzvin Ģəhərində çəkilib. ġəkil ilk dəfə dərc olunur. 
 
 
 

242 
 
Poruçik Nadir bəy Yadigarov. 1915-ci il. Tiflis Ģəhəri. ġəkil ilk dəfə dərc olunur. 
 
 
 

243 
 
KĠTABIN ĠÇĠNDƏKĠLƏR 
 
TOPOQRAF-GENERAL ĠBRAHĠMAĞA VƏKĠLOV ........................................... 3 
ALĠM SÖZÜ ............................................................................................................ 8 
AĠLƏNĠN BƏXT ULDUZU .................................................................................. 10 
LEV TOLSTOYA MƏKTUB ................................................................................ 11 
GECĠKMĠġ CAVAB .............................................................................................. 16 
QÜRBƏTDƏN GƏLƏN MƏKTUB ...................................................................... 18 
TĠFLĠSDƏKĠ ĠZĠMĠZ ............................................................................................ 20 
HƏRBÇĠ VƏKĠLOVLAR ...................................................................................... 22 
POLKOVNĠK GƏRAY BƏY VƏKĠLOV ............................................................. 25 
UZUN ÖMRÜN SƏHĠFƏLƏRĠ ............................................................................ 42 
GENERAL-MAYOR ĠBRAHĠM AĞA USUBOV ................................................ 44 
YARALI SÖHBƏT ................................................................................................ 49 
ƏZABKEġ ĠNSANIN XATĠRƏLƏRĠ ................................................................... 54 
GENERAL HƏBĠB BƏY SƏLĠMOV ................................................................... 82 
DANIġAN SƏNƏDLƏR ....................................................................................... 91 
ĠYĠRMĠNCĠ ĠLDƏ QARABAĞ DÖYÜġLƏRĠ ................................................... 110 
POLKOVNĠK BƏHRAM BƏYĠN ĠGĠDLĠYĠ ..................................................... 113 
QƏHRƏMAN ALAY .......................................................................................... 114 
DÜġMƏN TƏSLĠM OLMAYANDA... ............................................................... 117 
GENERAL SƏMƏD BƏY NARAHATDIR... .................................................... 119 
30-CU ĠL ġƏKĠ ÜSYANI .................................................................................... 122 
HƏRB TARĠXĠMĠZDƏ NƏLƏR OLMUġDUR? ............................................... 128 
ġAHZADƏ-GENERAL RZAQULU QACAR .................................................... 132 
GENERAL-MAYOR AĞASI BƏY AVġAROV ................................................ 133 
GENERAL-MAYOR HƏSƏN AĞA BAKIXANOV .......................................... 134 
GENERAL ƏSƏD BƏY TALIġXANOV ........................................................... 136 
GENERAL-LEYTENANT FƏRƏC BƏY AĞAYEV ......................................... 137 
GENERAL-MAYOR TƏRLAN BƏY ƏLĠYARBƏYOV .................................. 139 
POLKOVNĠK ƏBÜLFƏT AĞA ġAXTAXTĠNSKĠ............................................ 141 
PODPOLKOVNĠK XASAY XAN USMĠYEV ................................................... 144 
PORT-ARTURUN AZƏRBAYCANLl QƏHRƏMANLARI ............................. 149 
"DĠKAYA DĠVĠZĠYA", YOXSA... ..................................................................... 164 
TÜRK ĠRSĠNĠ ÖYRƏDƏN GENERAL .............................................................. 204 
ALĠM-GENERAL ................................................................................................ 206 
ĠLK HƏRBĠ MEMUARIMIZ .............................................................................. 210 
GENERAL ƏLĠAĞA ġIXLĠNSKĠ....................................................................... 216 
MÜƏLLĠFDƏN ................................................................................................... 219 
 
 

244 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəmistan Əmiraslan oğlu Nəzirli 
Topoqraf-general Ġbrahim ağa Vəkilov 
Bakı - Zaman – 2002 
 
 
 
 
 
 
Redaktoru: Mayor Rəşid Faxralı. 
NəĢriyyat redaktoru: Xaliq Rəhimli. 
Kompyüter tərtibatçısı: Elman Məmmədov. 
Üz qabığını iĢləyən: Mətanət Qaraxanlı. 
 
 
 
 
 
 
Çapa imzalanmıĢdır 04.04.2002. Formatı 60x84 
1
/
16

Həcmi 20,5 ç.v. Tiraj 500. Sif № 53. , 
 
 
 
 
Kitab hazır plyonkalardan 
“Qızıl ġərq” mətbəəsində çap olunub. 
(Bakı, H.Aslanov, 80). 
 
 
 
 
 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə