Ərtibçilər: Sevgiyə Əsədova Gülbahar Misirova Buraxılışa məsul və ixtisas redaktoru


Cəmil. Aşıq Ələsgər; Fəzail  İsmayıl  BöyükkişiYüklə 2,89 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/9
tarix02.12.2016
ölçüsü2,89 Kb.
#675
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Cəmil. Aşıq Ələsgər; Fəzail  İsmayıl  Böyükkişi.  Məclisə
gəldim; Lətifə Nuran.  Məndədir; Xaliq  Rəhimli.  Ustad  Aşıq
Ələsgərə; Yusif  Nəğməkar. Ələsgər; Füzuli  Ramazanoğlu.
Saxlar, Ələsgər; İsmixan  Didərgin.  Aşıq Ələsgərə; Eldar
İsmayıl. Aşıq Ələsgər; Ələsgər dədə.
153. Ələsgər, İ. Haqq aşığı Ələsgər [Mətn]: monoqrafiya
/İslam Ələsgər;  elmi  red.    B.Nəbiyev.- Bakı:  Maarif,  1999.-
264 s.

48
Kitabda müəllif aşıq haqqında daha geniş  fikir söyləmiş,
onun şəxsiyyəti, şeirlərinin  yaranma  səbəbləri  ilə bağlı  yaran-
mış, indiyə qədər yasaq edilmiş bir çox məsələlərə aydınlıq gə-
tirmişdir.
2000
154. Nəbiyev,  B. Çətin  yollarda  [Mətn]: ədəbiyyatımıza
dair  araşdırmalar  /Bəkir Nəbiyev;  red.  Ş.Alışanlı;  Azərb.  EA,
Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm, 2000.- 780 s.
Kitabın içindəkindən: Ələsgər ətirli sətirlər [S.600-611];
“Haqq  aşığı - Ələsgər” kitabına ön söz [S.612-615].
2002
155. İsmayılov, H. Aşıq yaradıcılığı: mənşəyi və inkişaf
mərhələləri [Mətn] /H.İsmayılov; red. N.Cəfərov; rəyçi akade-
mik Kamal Talıbzadə; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitu-
tu; Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi.- Bakı: Elm, 2002.-311 s.
Kitabda Azərbaycan aşıq sənəti, onun genezisi və inkişaf
mərhələləri, Azərbaycan mədəniyyət tarixindəki rolu, türklərin
əski dini və sufi təriqətləri ilə bağlılığı, görkəmli nümayəndələ-
ri və onların  yaradıcılığı araşdırılır. Kitabın 277-307-ci səhifə-
lərində Dədə Ələsgər  poeziyasının  sufi    mahiyyətinə dair  mə-
qaləsi daha güclü maraq kəsb edir.
156. Əlioğlu, Ə. (Əliyev) Azərbaycan aşıq şeirinin poeti-
kası [Mətn]: folklorşünaslıq /Ə.Əlioğlu; elmi rəhbər filologiya
elmləri doktoru, Əməkdar elm xadimi M.Seyidov, rəyçi filolo-
giya elmləri doktoru, professor P.Əfəndiyev.- Bakı, 2002.- 127 s.
Kitabda “Aşıqların  poetik  dünyası”  məqaləsində Aşıq
Ələsgər yaradıcılığına geniş yer verilmişdir [S.14-92].

49
2003
157. İsmayılov, H. Göyçə aşıq  mühiti:  təşəkkülü  və
inkişafi  yolları [Mətn]:  filologiya  elmləri  doktoru  alimlik
dərəcəsi  almaq  üçün  təqdim  edilmiş  dissertasiya. 10.01.09 -
folklorşünaslıq /H.İsmayılov.- Bakı, 2003.- 337 s.
Dissertasiyada  Dədə Ələsgər  yaradıcılığının  fəlsəfəsin-
dən, Ələsgər poeziyasının  və fenomeninin  sehr  və möcüzəsin-
dən bəhs olunur.
2004
158. Nəbiyev, A. Azərbaycan  aşıq  məktəbləri [Mətn]
/A.Nəbiyev.- Bakı: Nurlan, 2004.- 312 s.
Kitabın “Göyçə aşıq  məktəbi”  bölməsində Aşıq Ələsgə-
rin  çətin keçən həyatından,  yaradıcılığından  bəhs  olunur
[S.204-243; 244-248].
2006
159. İsmayılov, H. Göyçə aşıqları  və el  şairləri  [Mətn]
/H.İsmayılov.- Bakı: Səda, 2006.- C.1.- 492 s.
Aşıq Ələsgər haqqında [S.50].
160. Qasımova,  Ş. Aşıq Ələsgər  şeirinin  leksik-üslubi
xüsusiyyətləri  [Mətn]  /Şəkər  Qasımova;  elmi  red.  M.İ.Adilov;
rəyçilər: Q.Namazov, İ.Məmmədov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 180 s.
2007
161. Ələsgər,  İ. Ələsgər  ocağı  ilə bağlı  yaradılmış
dastan-rəvayətlər  haqqında  [Mətn]  /İslam
Ələsgər;  red.
H.İsmayılov;  nəşrinə məsul Ə.Ələkbərli;  AMEA, Folklor  İn-
tu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 187, [1] s.

50
2010
162. Nəbioğlu,  M. Ozan-aşıq  dünyası:  Haqqa  qovuşan
aşıqlarımız  [Mətn] /Musa  Nəbioğlu;  layih. rəhb. və baş
məsləhətçi  Z.Yaqub;  red.  M.Qasımlı,  E.Məmmədli;  Azərb.
Aşıqlar Birliyi.- Bakı: Nurlan, 2010.- 143, [1] s.
Kitabda  XIX-XX əsrlərdə yaşayıb  fəaliyyət  göstərmiş
aşıqlar,  həmçinin  Aşıq Ələsgər  haqqında  qısa  bioqrafik
məlumat və fotoşəkil verilmişdir [S.8].

51
Dövri mətbuatda və məcmuələrdə çapdan çıxan
məqalələr
1926
163. Şəmsilcədid. El  şairləri [Mətn]:  [Miskin,  Dilkəm,
Aşıq  Hüseyn  və Aşıq Ələsgər  haqqında] /Şəmsilcədid //Dan
yıldızı.- 1926.- №4.- S.28-30.
1927
164. Katib  Zeynaloğlu  İsmayıl. Bizim  dağlar [Mətn]:
[Aşıq Ələsgərə və İsrafil ağaya  bənzətmə] /Katib  Zeynaloğlu
İsmayıl //Yeni kənd.- 1927.- №3.(18 ).- S.63-65.
165. S.M. Aşıq Ələsgər [Mətn]: [həyat və fəaliyyəti haq-
qında ] /S.M. //Yeni kənd.- 1927.- №3(18).- S.61.
166. S.M. El  aşıqları [Mətn]:  [Aşıq Ələsgərin  qardaşı
oğlu  şair  İman  haqqında] /S.M.  //Yeni  kənd.- 1927.- №4-5.-
S.90-91 .
167. S.M. Aşıq Ələsgər  və Həcər [Mətn]: [qoşmalarla]
/S.M. //Yeni kənd.- 1927.- №6-7.- S.39-41 .
1929
168. Abdulla, Ş. Bir  neçə söz [Mətn]:  [müqəddimədə
Aşıq Ələsgər  haqqında  da  məlumat  verilir] /Abdulla  Şaiq
//Azərbaycan aşıqları.- Bakı, 1929.- C.1.- S.3-5.
1934
169. Əlizadə, H.  Aşıq Ələsgərin  tərcümeyi-halı  [Mətn]
/H.Əlizadə //Aşıq Ələsgər.- Bakı,  1934 .-S.9-14.

52
170. Əlizadə,  H.
Aşıq Ələsgər  haqqında:  Müqəddimə
[Mətn]  /H.Əlizadə //Aşıq Ələsgər.- Bakı, 1934.- S.7-9.
1935
171. Asıq Ələsgər [Mətn] /toplayanı H.Əlizadə //Ədəbiy-
yat qəzeti.- 1935.- 6 fevral.
172. Əlizadə,  H.  Aşıq Ələsgərin  yaradıcılığı  haqqında
[Mətn] /H.Əlizadə //Ədəbiyyat qəzeti.- 1935.- 23 aprel.
173. Əlizadə,  H.  Aşıq Ələsgərin  yaradıcılığı  haqqında:
Müqəddimə [Mətn]  /H.Əlizadə //Aşıq Ələsgər.- Bakı,  1935.-
S.3-5.
1936
174. Əlizadə, H. El şairləri haqqında [Mətn]: [Aşıq Ələs-
gər  haqqında]
/H.Əlizadə
//Ədəbiyyat  qəzeti.-
1936.-
3 sentyabr.- S.4.
1937
175. Aşıq Ələsgərin bioqrafiyası [Mətn] //Aşıq Ələsgər:
III çapı.- Bakı, 1937.- S.5-10.
1938
176. Araslı, H. Aşıq poeziyası və klassiklər [Mətn]: Aşıq
poeziyası  və klassiklər: [Aşıq Ələsgər  yaradıcılığı  haqqında]
/Həmid Araslı //Ədəbiyyat qəzeti.- 1938.- 17 mart.
177. Arif, M. Azərbaycan aşıqları [Mətn]: [Aşıq Ələsgər,
Aşıq Əsəd Rzayev, Aşıq Avak Azardı, Aşıq Hüseyn Bozalqan-
lı, Aşıq  Mirzə Bayramov] /Məmməd  Arif //Ədəbiyyat    kitabı:
Orta məktəbin  X sinifi üçün.- Bakı, 1938.- S.111-119.
178. Cədid, Ə. Aşıq Ələsgərin  müdəqqiqləri  haqqında
[Mətn]: [felyeton əvəzinə] /Ə.Cədid //Ədəbiyyat qəzeti.- 1938.-
5 oktyabr.

53
179. Əfəndiyev,  N. [Aşıq Ələsgərin  naşiri  Hümmət
Əlizadə haqqında] [Mətn] /N.Əfəndiyev //Ədəbiyyat  qəzeti.-
1938.- 12 sentyabr .
180. Mehdi,  H. Böyük  aşıq [Mətn] /Mehdi  Hüseyn
//Ədəbiyyat qəzeti.- 1938.- №16.- 5 dekabr.
1946
181. Aşıq Ələsgərin  çeşni [Mətn]:  [Aşıq Ələsgərin
anadan  olmasının  125  illiyi  münasibətilə]  //Azərbaycan.-
1946.- №9.- S.48.
1951
182. Axundov,
Ə.
Aşıq
Ələsgər
[Mətn]:  [anadan
olmasının  130  illiyi,  ölümünün  25  illiyi  münasibətilə]
/Ə.Axundov //Ədəbiyyat qəzeti.- 1951.- 6 iyul.
1955
183. Sarıvəlli,  O. Ustad  aşıq, qüdrətli  şair [Mətn]
/Osman Sarıvəlli //Azərbaycan.- 1955.- №10.- S.109-115.
1956
184. Babaxanlı,  R. “Aşıq Ələsgər”  kitabı  [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin şeirlər kitabı haqqında] /R.Babaxanlı //Azərbaycan.-
1956.- №7.- S.151-155.
185. Əhmədov,  T. Aşıq Ələsgər [Mətn]:  [“Azərnəşr”da
cap  olunan “Aşıq Ələsgər”  adlı  kitab  haqqında]  /T.Əhmədov
//Sovet Ermənistanı.-1956.- 2 iyun.
186. Sarıvəlli,  O. Ustad    aşıq,  qüdrətli  şair:  müqəddimə
[Mətn] /Osman Sarıvəlli //Aşıq Ələsgər.- Bakı, 1956.- S.3-18.

54
187. Təhmasib,  M. Aşıq Ələsgər [Mətn]: [A.Ələsgərin
1956-cı  ildə nəşr  olunmuş əsərləri  və yaradıcılığı haqqında]
/M.Təhmasib //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1956.- 8 iyul.
1959
188. Əliyev,  R. Aşıq Ələsgər  yaradıcılığında  ictimai-
siyasi qoşmalar [Mətn] /R.Əliyev //Sovet Ermənistanı.- 1959.-
17 may.- S.6.
1960
189. Araslı,  H. Aşıq Ələsgər [Mətn] //Araslı  H.  Aşıq
yaradıcılığı.- Bakı, 1960.- S.87-90.
190. Hüseynzadə,  L. Aşıq Ələsgər  haqqında  poema  və
opera [Mətn] /L.Hüseynzadə //Sovet  Ermənistanı.- 1960.-
4 sentyabr.
1961
191. İbrahimov, A. Müəllim - aşıq [Mətn] /A.İbrahimov,
S.Süleymanov //Azərbaycan müəllimi.- 1961.- 27 aprel.
1962
192. Hacıyev, N. Aşıq  sənətində ənənə və yenilik
[Mətn] /N.Hacıyev //Azərbaycan  kommunisti.- 1962.- №8.-
S.16-26.
1963
193. Abbaszadə,  N. Aşıq Ələsgərin  şagirdi [Mətn] :
[Aşıq  Hüseyn  Cavan  haqqında] /N.Abbaszadə //Bakı.- 1963.-
24 yanvar.

55
194. Aşığın  oylaqları [Mətn]: [aşıq  haqqında  xatirələr]
//Kommunizm yolu.- 1963.- 24, 26, 29, 31 may.
195. Hüseynzadə,  H. Gözəl  mahnılar  tərənnümçüsü
[Mətn]:  [“Aşıq Ələsgər”  kitabının  çapdan  çıxması haqqında]
/H.Hüseynzadə //Kommunist.- 1963.- 15 sentyabr.
196. Qabil.  El  şairinin  surəti [Mətn] /Qabil //Ədəbiyyat
və incəsənət.- 1963.- 26 yanvar.- S.7.
1964
197. Axundov,
Ə.
Göyçəli  Aşıq
Ələsgər
[Mətn]
/Ə.Axundov //Telli saz ustadları.- Bakı,1964.- S.119.
198. İbrahimov, M. Aşıq sənəti və Aşıq Ələsgər [Mətn]
/M.İbrahimov //Elm və həyat.- 1964.- №3.- S.8-9; №4.- S.10-
11.
199. Mirzə Bəylər. Ələsgər [Mətn]: [Şeir] /Mirzə Bəylər
//Telli saz ustadları /tərt. ed. Ə.Axundov.- Bakı, 1964.- S.100-
101.
200. Pənahov, Aşıq Pənah. Aşıq Ələsgərə [Mətn]: [şeir]
/P.Pənahov //Azərbaycan.- 1964.- №12.- S.72.
201. Vəfalı, A. Telli  sazı  dinlərkən [Mətn]: [“Telli  saz
ustaları”  və “Aşıq Ələsgər” kitabları haqqında] /Ayaz  Vəfalı
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1964.- 15 avqust.
1966
202. Aşıq Ələsgər  haqqında  dastan [Mətn] //Bakı.-
1966.- 21 mart; Sovet kəndi.- 1966.- 24 mart.
203. Əhmədov, T. Aşıq Ələsgər [Mətn]: [İ.Ələsgərovun
“Azərnəşr”də 1956-cı ildə çapdan  çıxan eyni  adlı  kitabına
resenziya]  /T.Əhmədov  //Sovet Ermənistanı.- 1966.- 2 iyun.
204. Səmədov, H. Sənin sənətin [Mətn]: [şeir] /H.Səmə-
dov //Yenilik.- 1966.- 4 avqust.

56
1967
205. Ələsgərov, İ. Aşıq Ələsgər  yaradıcılığının  bədii
xüsusiyyətlərinə dair [Mətn] /İ.Ələsgərov //Ədəbiyyat  və
incəsənət.- 1967.- 19 avqust.- S.10.
206. Əsgərov, Ş. Aşıq Ələsgərin gözəlləri [Mətn] /Ş.Əs-
gərov //Azərbaycan gəncləri.- 1967.- 22 oktyabr.
207. Həkimov, M. Saz və söz ustası [Mətn] /M.Həkimov
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1967.- 21 oktyabr.
208. Paşayev,  S. Aşıq Ələsgər  və Ağdabanlı  Qurban
[Mətn] /S.Paşayev //Kirovabad kommunisti.- 1967.- 11 aprel.
1968
209. Hüseynzadə,  H. Bir  şeir  və onunla  bağlı  rəvayət
[Mətn] /H.Hüseynzadə //Elm və həyat.- 1968.- №8.- S.18-20.
1969
210. Aşıq Ələsgər [Mətn]: [Azəri yazıçıların həyatından
dəqiqələr] //Ulduz.- 1969.- №1.- S.38-39.
211. Ələsgərov,  İ. Aşıq Ələsgər [Mətn] /İ.Ələsgərov
//Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi: Metodik məqalələr məc-
muəsi.- 1969.- bur.3.- S.68-79.
212. Qasımzadə, F. Aşıq Ələsgər [Mətn] /F.Qasımzadə
//Ədəbiyyat: orta məktəbin IX sinifi üçün dərslik.- Bakı, 1969.-
S.399
1970
213. Ələsgərov,  İ. Qadın  azadlığının  tərənnümçüsü
[Mətn] /İ.Ələsgərov //Azərbaycan  qadını.- 1970.- №12.- S.20-
21.

57
214. Əsgərov,  Ş. Aşıq Ələsgərin  naməlum  qoşma  və
müəmması [Mətn] /Ş.Əsgərov //Yenilik.- 1970.- 27 may.
215. Həsənov,  N. Ələsgər  nəfəsli  aşıqlar [Mətn] /N.Hə-
sənov //Sovet kəndi.- 1970.- 18 avqust.
216. Mirzəyev, İ. Həyat çeşməsi [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin
anadan  olmasının  150 illiyi  qarşısında] /İ.Mirzəyev //Şəlalə.-
1970.- 18 dekabr.
1971
Aşıq Ələsgər – 150
217. Abbasov, Ə. Aşıq Ələsgər şeirinin bəzi xüsusiyyət-
ləri [Mətn] /Ə.Abbasov //Sovet Gürcüstanı.- 1971.- 13 iyul.
218. Abdulla,  A. El şairinin  haqq  səsi [Mətn] /Abbas
Abdulla //Mədəni-maarif işi.- 1971.- №3.- S.13-15.
219. Abdulla,  A. Göyçə gündəliyi [Mətn] /Abbas
Abdulla //Ulduz .- 1971.- №7.- S.26-31.
220. Abdullayev,  Q. Aşıq Ələsgərin  yaradıcılığında
tənqid  hədəfləri [Mətn] /Qəzənfər  Abdullayev //Pambıqçı.-
1971.- 28 sentyabr.
221. Axundov, Ə. Aşıq Ələsgər sənəti [Mətn] /Əhliman
Axundov //Azərbaycan.- 1971.- №12.- S.132-135.
222. Axundov, Ə. Aşıq Ələsgər təcnis ustası idi [Mətn]
/Əhliman Axundov //Qırmızı bayraq.- 1971.- 2 oktyabr.
223. Axundov, Ə. Ustad  aşığın  nəğmələri [Mətn]
/Əhliman Axundov //Sovet kəndi.- 1971.- 19 oktyabr.
224. Aslan,  M. Ağır  yük [Mətn]: [hekayə] /Məmməd
Aslan //Azərbaycan.- 1971.- №12.- S.139-141.
225. Aslan, M. “Dosta mehriban gözəl”lə görüş [Mətn]:
[İstibulaq kəndində yaşayan, Aşıq Ələsgəri  görüb-tanıyan,
onunla  dostluq  etmiş  uzunömürlü  babalar,  nənələr  haqqında]
/Məmməd  Aslan  //Ədəbiyyat  və incəsənət.- 1971.- 16  oktyabr
.- S.10-11.

58
226. Aslanov, Q. Dillər əzbəri [Mətn] /Qəşəm Aslanov,
Məmməd  Aslan //Ədəbiyyat  və incəsənət.- 1971.- 19  iyun.-
S.12.
227. Baqi,  H. Aşıq Ələsgər  təcnis  ustası  idi
[Mətn]
/Hüseyn Baqi //Qırmızı bayraq.- 1971.- 2 oktyabr .
228. Çaldaşlı,  N. Aşıq Ələsgər [Mətn] /N.Çaldaşlı
//Tərəqqi.- 1971.- 7 avqust.
229. Elli,  M. Böyük  söz  ustası [Mətn] /Məmməd  Elli
//Dönüş.- 1971.- 5 oktyabr.
230. Elli, M. Ellər danışsın [Mətn] /M.Elli //Azərbaycan
müəllimi.-1971.- 19 noyabr.
231. Əbilov, İ. Könül sərrafı [Mətn] /İ.Əbilov //Qəbələ.-
1971.- 2 noyabr.
232. Əfsər. Sözlə şəkil  çəkən  sənətkar [Mətn] /Əfsər
//Lenin bayrağı.- 1971.- 2 noyabr.
233. Ələsgərov,  İ. Aşıq Ələsgər sənətkarlığının  bəzi
xüsusiyyətləri [Mətn] /İ.Ələsgərov //ADU-nun  elmi əsərləri:
Dil və ədəbiyyat seriyası.- 1971.- №1.- S.59-65.
234. Ələsgərov,  İ. Ustadı  nəşr  edərkən [Mətn]: [“Aşıq
Ələsgər” kitablarının  müxtəlif nəşrləri haqqında] //Ədəbiyyat
və incəsənət.- 1971.- 2 oktyabr.- S.6-7.
235. Ələsgərov, M. El şairinin ədəbi irsini toplamaq el
işidir  [Mətn] //Bolluq  uğrunda: (Ermənistan  SSR  Vardanis
rayon qəzeti).- 1971.- 2 noyabr.
236. Əlibəyzadə,  E. Aşıq Ələsgərin  bədii  dili [Mətn]:
Aşıq Ələsgər - 150  /E.Əlibəyzadə //Azərbaycan  müəllimi.-
1971.- 10 sentyabr .
237. Əlibəyzadə,  E. Aşıq Ələsgərin  qafiyə zənciri
[Mətn] /E.Əlibəyzadə //Ulduz.- 1971.- №9.- S.36-38.
238. Əlibəyzadə,  E.
Bədii  sözün  ustadı
[Mətn]
/E.Əlibəyzadə //Azərbaycan.- 1971.- №12.- S.136-138.
239. Əlibəyzadə,  E. Ədəbi-bədii  dilin  canlı  abidəsi
[Mətn] /E.Əlibəyzadə //Azərbaycan gəncləri.- 1971.- 15 iyun.

59
240. Əlihüseynoğlu, B. Ələsgər kimi çal [Mətn] /B.Əli-
hüseynoğlu //Muğan.- 1971.- 25 dekabr.
241. Əliyev,  R. Böyük  ustadın  yaradıcılığında  ateizm
motivləri [Mətn] /R.Əliyev //Azərbaycan  gəncləri.- 1971.- 12
sentyabr.
242. Əsgərov,  Ş. Bir  qoşma – müəmma  haqqında
[Mətn] /Ş.Əsgərov //Azərbaycan gəncləri.- 1971.- 20 may.
243. Fərzəliyev,  B. Aşıq Ələsgər [Mətn] /B.Fərzəliyev
//Tərəqqi.- 1971.- 28 sentyabr.
244. Fərzəliyev,  B.
Təcnis
[Mətn]
/B.Fərzəliyev
//Qələbə.- 1971.- 10 iyul.
245. Hacıyev, A. “Görmədim” qoşmasının tədrisinə dair
[Mətn] /A.Hacıyev //Azərbaycan  müəllimi.- 1971.- 24 noyabr.
246. Həbibov, İ. Ələsgərin görkəmli tədqiqatçısı [Mətn]
/İ.Həbibov //Şərq qapısı.- 1971.- 16 sentyabr.
247. Həkimov,  M. Aşıq Ələsgərin  sənətkarlığına  dair
[Mətn] /M.Həkimov //Azərbaycan  dili  və ədəbiyyat  tədrisi:
Metodik məqalələr məcmuəsi.- 1971.- №12.- S.88.
248. Hüseynzadə,  H. Aşıq Ələsgərin  ustadı [Mətn]
/H.Hüseynzadə //Azərbaycan gəncləri.- 1971.- 16 avqust.
249. Xəlilov,  N. Aşıq Ələsgər  yaradıcılığında əxlaqi-
tərbiyəvi  fikirlər [Mətn] /N.Xəlilov //Sovet  Ermənistanı.-
1971.- 23 sentyabr.
250. Xəlilov, N. Aşıq Ələsgərin əxlaqi-tərbiyəvi fikirləri
[Mətn] /N.Xəlilov //Kommunist əməyi.- 1971.- 4 sentyabr.
251. İbrahimov, A. Dahi sənətkara el məhəbbəti [Mətn]
//Bolluq  uğrunda: (Ermənistan  SSR  Vardanis  rayon  qəzeti).-
1971.- 11 dekabr.- S.3.
252. İsfəndiyar, Z. Aşıq Ələsgərin yaradıcılığında əxla-
qi  motivlər [Mətn] /Z.İsfəndiyar  //Kirovabad  kommunisti.-
1971.- 14 iyul.
253. İsmayıl,  M. Ələsgər  ocağında [Mətn] /M.İsmayıl
//Ulduz.- 1971.- №1.- S.30-32.

60
254. Qəhrəmanov,  T.
Mühit  və
sənətkar
[Mətn]
/T.Qəhrəmanov,  M.Cəlilov //İşıqlı yol.- 1971- 6 noyabr .
255. Quliyev,  K. Saz  və söz  ustası [Mətn] /K.Quliyev
//Azərbaycan müəllimi.- 1971.- 8 sentyabr.
256. Qurbanov, Ə. Göyçəgülü [Mətn] /Ə.Qurbanov
//Yenilik.- 1971.- 16 oktyabr.
257. Məmmədov,
Ə.
Sənin    şeirlərində
[Mətn]
/Əliqəmə Məmmədov //Yenilik.- 1971.- 19 sentyabr.
258. Məmmədov,  X.
Gözəllik  nəğməkarı
[Mətn]
/X.Məmmədov //Qələbə.- 1971.- 24 iyul.
259. Məmmədov, K. Aşıq Ələsgər (1826-1926) [Mətn]
//Məmmədov K. “Azərbaycan yazıçılarının həyatından  dəqiqə-
lər.- Bakı, 1971.- S.50-51.
260. Məmmədov, T. El  aşığının xatirəsinə həsr olunur
[Mətn]: [Daşkəsəndə Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 150 illi-
yinə həsr  olunmuş  təntənəli gecənin  keçirilməsi  haqqında]
/T.Məmmədov //Daşkəsən.- 1971.- 13 iyul.
261. Mursaquliyev, V. Aşıq Ələsgərin söz incisi [Mətn]
/V.Mursaquliyev //Sovet Gürcüstanı.- 1971.- 23 noyabr.
262. Nəsiboğlu, V. Böyük el aşığı [Mətn] /V.Nəsiboğlu
//Kənd həyatı.- 1971.- №12.- S.34-35.
263. Rüstəmov,
S.
Lirik  nəğmələr  ustadı
[Mətn]
/S.Rüstəmov //Kolxozçu.- 1971.- 15 sentyabr.
264. Rüstəmov,  S.
Lirik  nəğmələr  ustadı
[Mətn]
/S.Rüstəmov  //Abşeron.- 1971.- 16  sentyabr;  Zəhmətkeş.-
1971.- 30  sentyabr;  Qəbələ.- 1971.- 28  sentyabr;  Tərəqqi.-
1971.- 28 sentyabr; Laçın.- 1971.- 18 sentyabr.
265. Rüstəmov, S. Lirik nəğmələr ustadı [Mətn] /S.Rüs-
təmov //Şərq  qapısı.- 1971.- 14 sentyabr .
266. Rüstəmov, V. Sənətkara  xalq  məhəbbəti [Mətn]:
[Mingəçevir  Dövlət  Dram  Teatrının  binasında  Aşıq Ələsgərin
150  illiyinə həsr  olunmuş ədəbi-bədii  gecə] /V.Rüstəmov
//Mingəçevir işıqları.- 1971.- 18 sentyabr.

61
267. Rza,  Ş. Gədəbəy  aşıqlarının  konserti [Mətn]:
[Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə təşkil
olunmuş konsert haqqında] /Şəmşad Rza //Sovet kəndi.- 1971.-
3 avqust .
268. Sarıvəlli, O. Aşığın poetikası [Mətn] /Osman Sarı-
vəlli //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1971- 20 noyabr.- S.6-7,   10-
13 .
269. Sarıvəlli,  O. Ustad  aşıq [Mətn]  /Osman  Sarıvəlli
//Ulduz.- 1971.- №12.- S.14-17.
270. Sərxanlı,  S. Ələsgərin  telli  sazı [Mətn]: [şeir]
/S.Sərxanlı //Ulduz.- 1971.- №12.- S.18-19.
271. Süleymanov,  Q. Aşıq Ələsgərin sənət inciləri
[Mətn] /Q.Süleymanov //Şəki fəhləsi.- 1971.- 14 sentyabr.
272. Şahdağlı, T. Ustad aşıq – qüdrətli sənətkar [Mətn]
/T.Şahdağlı //Qalibiyyət.- 1971.- 12 sentyabr.
273. Təhmasib, M. Bizim Ələsgər [Mətn] /M.Təhmasib
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1971.- 17 iyul.- S.10-11.
274. Təhmasib, M. Gözəllik nəğməkarı [Mətn] /M.Təh-
masib //Azərbaycan.- 1971.- №10.- S.176-187.
275. Təhmasib, M. Pak məhəbbət aşiqi [Mətn] /M.Təh-
masib //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1971.- 30 oktyabr.- S.4-5.
276. Təhmasib, M. Ələsgərin dastan yaradıcılığı [Mətn]
/M.Təhmasib //Ədəbiyyat  və incəsənət.- 1971.- 21  avqust.-
S.10-11.
277. Verdiyev, Ə. Ələsgər indi [Mətn] /Əjdər Verdiyev
//Qızıl bayraq.- 1971- 24 oktyabr .
278. Verdiyev, Ə. Söz  bacaranın,  gül  becərənindir
[Mətn] /Əjdər Verdiyev //Qızıl bayraq.- 1971.- 19 sentyabr.
279. Yaqubova,  S. Məhəbbət  və gözəllik  aşiqi [Mətn]
/S.Yaqubova  //Azərbaycan qadını.- 1971.- №11.- S.7-8.
280. Yusifli,  V. Özün  getdin [Mətn] /V.Yusifli  //Çağı-
rış.- 1971.- 15 may.
281. Zeynalov, Q. Ustad aşıq [Mətn] /Q.Zeynalov //Mu-
ğan.- 1971.- 7 dekabr.

62
1972
282. Abbas,  S. Çeşmələndin ürəklərdə [Mətn]:  [Aşıq
Ələsgərə həsr  olunmuş  şeir]  /S.Abbas  //Azərbaycan.- 1972.-
№5.- S.30.
283. Abbasov, İ. Xarici tədqiqatda [Mətn]:  [B.Nicatın
“Aşıq Ələsgər” başlıqlı məqaləsi (“Türk folklor araşdırmaları”,
1962, №161) haqqında] /İ.Abbasov //Ədəbiyyat və incəsənət.-
1972.- 9 iyun.- S.11.
284. Abdullayev, C. Aşıq Ələsgərə qayıtmamaq şərti ilə
[Mətn]: [Səməd  Vurğun  və aşıq  poeziyası] //ADU-nun  elmi
əsərləri: Dil, ədəbiyyat seriyası.- 1972.- №5.- S.98-103.
285. Abdullayev, Z.  Mənəvi  gözəllik  aşiqi [Mətn]:
[Aşıq Ələsgərin  anadan  olmasının  150  illiyi  münasibətilə]
/Z.Abdullayev //Sosialist  Sumqayıtı.- 1972.- 11 aprel.
286. Adilov, M. Aşığın  sözü [Mətn]:  [Aşıq Ələsgərin
anadan  olmasının  150  iliyi  münasibətilə]  /M.Adilov  //ADU-
nun elmi əsərləri: Dil,ədəbiyyat seriyası.- 1972 - №5.- S.91-97.
287. Adım
Ələsgərdir,  Göyçə
mahalım!
[Mətn]
/A.Darbni, G.  Saryan, S.Xanzadyan, A.Kasparyan,  A.Xaçuns,
S.Xancanyan,  S.Daryan  //Ədəbiyyat  və incəsənət.- 1972.- 15
aprel.- S.6-7.
288. Ağayev,  A. Onun  gəzdiyi  yerlərdə [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin anadan olmasının 150 iliyi münasibətilə] /A.Ağayev
//Bakı.- 1972.- 8 iyun.
289. Axundov, Ə. Sənətkar dühası [Mətn] /Ə.Axundov
//Sovet  Ermənistanı.- 1972.- 20 iyun.- S.7.
Yüklə 2,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə