Ərtibçilər: Sevgiyə Əsədova Gülbahar Misirova Buraxılışa məsul və ixtisas redaktoruYüklə 2,89 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/9
tarix02.12.2016
ölçüsü2,89 Kb.
#675
1   2   3   4   5   6   7   8   9

554. Məmmədov, Ş. Ustad  sənətkar,  haqq aşığı [Mətn]:
Aşıq Ələsgər - 175  /Ş.Məmmədov //Azərbaycan müəllimi.-
1999.- 4 mart.
555. Məmmədov, Ş. Ustadın  obrazı  bədii ədəbiyyatda
[Mətn]: [Aşıq Ələsgər - 175] /Ş.Məmmədov //Azərbaycan
müəllimi.- 1999.- 29 aprel; 5 may.- S.7.
556. Məmmədov, V. “Ala gözlər” gürcü dilində [Mətn]:
[Aşıq Ələsgərin qoşmaları, gəraylı və müxəmməsləri toplanmış
eyni adlı kitabın Tbilisidə çap edilməsi haqqında] /V.Məmmə-
dov //Azərbaycan.- 1999.- 26 iyun.- S.5.
557. Seymur. Dədə Ələsgər heykəli [Mətn]: [Bakı şəhə-
rində Aşıq Ələsgərin 175 illik yubileyində Milli Məclisin depu-

89
tatı, şair  Z.Yaqubun iştirakı] /Seymur //Yeni Müsavat.- 1999.-
19 fevral.- S.10.
558. Ülvi, A. Aşıq Ələsgər - 175 [Mətn]: [Yeni Yasamal-
da 286 saylı məktəbdə keçirilən yubiley tədbirində Z.Yaqubun
çıxışı haqqında] /Almaz Ülvi //Xalq qəzeti.- 1998.- 24 mart.
2000
559. Aşıq  Şəmşir. Aşıq Ələsgər  haqqında  xatirəm
[Mətn] /Aşıq  Şəmşir  //Dədə Şəmşir  yaddaşlarda:  (Xatirələr)
Bakı, 2000.- S.41-43.
560. Əliyev, Z. Aşıq Ələsgərin obrazı [Mətn] //Z.Əliyev.
Dədə Şəmşir xatirələrdə.- Bakı, 2000.- S.297-299.
561. Əliyev, Z. Aşıq Ələsgərlə Aşıq Qurbanın deyişməsi
[Mətn]  //Əliyev  Z.  Dədə Şəmşir  xatirələrdə.- Bakı,  2000.-
S.294-295.
562. Nəbiyev, B. Ələsgər ətirli sətirlər [Mətn]: [Zəlimxan
Yaqubun  “Biz  bir  eşqin  butasıyıq”  kitabı  haqqında]  //B.Nə-
biyev. Çətin yollarda.- Bakı, 2000.- S.600-611.
563. Yaqub,  Z. Aşıq Ələsgərə [Mətn]  //Yaqub  Z. Bu
yaşıl  ağacın  altı  bizimdir:  [Şeirlər  və poemalar].- Bakı,  2000.-
S.359
2001
564. Ağayar, Ş. Aşıq Ələsgər yaradıcılığında İslamın tə-
rənnümü [Mətn]: Aşıq Ələsgər - 180 /Ş.Ağayar //Yeni  Azər-
baycan.- 2001.- 2 iyun.- S.15.
565. Aşıq  sənətinin  ustad  nəğməkarı [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin  175  illiyi  münasibətilə keçirilmiş  yubiley  gecəsi
haqqında] //Azərbaycan; Xalq qəzeti.- 2001.- 19 dekabr.- S.4.
566. Əliyev, Z. Ustad sınağı [Mətn]: Aşıq Ələsgər - 180
/Z.Əliyev //Xalq qəzeti.- 2001.- 4 dekabr.- S.5.
567. Seyfəlqızı, E. Sənətkarın böyüklüyü zaman  ötdükcə
daha  aydın  görünür [Mətn]: [Nizami  adına Ədəbiyyat  Muze-

90
yində Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 180 illiyinə həsr olun-
muş gecə haqqında] /E.Seyfəlqızı //Respublika.- 2001.- 2
oktyabr.- S.8.
568. Şərif. Aşıq Ələsgərin 175 illiyi qeyd olundu [Mətn]
/Şərif //Yeni Azərbaycan.- 2001.- 19 dekabr.- S.4.
2002
569. Aşıq Əlixan,  Ağbulaqlı. Aşıq Ələsgərlə Kor  Nəsi-
bin  deyişməsi [Mətn]:  [Aşıq Ələsgər - 175] /Aşıq Əlixan Ağ-
bulaqlı //Yeni Azərbaycan.- 2002.- 4 yanvar.- S.10.
570. Əliyeva, R. Aşıq Ələsgər – 175 [Mətn] /R.Əliyeva,
X.Aslanova //Mədəni-maarif.- 2002.- №1-2.- S.4-5.
2003
571. Ələsgər, İ. Aşıq Ələsgərin yadigarı [Mətn]: [Növrəs
İmanın 100  illiyi ərəfəsində] /İ.Ələsgər //Respublika.- 2003.-
26 dekabr.- S.8.
572. Xəlilzadə,  F. Yolları  bağlı,  halı  pərişan  dağlar
[Mətn]: [Aşıq Ələsgərin  180  illiyi  münasibətilə] /F.Xəlilova
//Azərbaycan.- 2003.- 7 mart.- S.6.
573. Rzayeva,  M. Füzulinin  yox,  gedib  Aşıq Ələsgərin
gəbrini  gətirsinlər  [Mətn]: [Şeyx Əbdül:  Ermənilər  o  qəbrin
başına  nə oyunlar  açıb,  mən də bilirəm, çoxları  da  bilir]
/M.Rzayeva //Şərq.- 2003.- 20 may.- S.12.
574. Aşıq Ələsgər [Mətn] //Azərbaycan ədəbiyyat tarixi:
6 cilddə.- (Şifahi  xalq ədəbiyyatı).- Bakı,  2004.- C.1.- S.568-
581.
575. Aşıq Ələsgər  (1821-1926) [Mətn]:  [həyat  və
yaradıcılığı  haqqında]  //Ədəbiyyat:  (6-cı  sinif  üçün  dərslik).-
VI nəşr.- Bakı, 2003.- S.6.
576. Məhərrəmova,  S. Azərbaycan  folklorunda  xalq
həyatının  təsvirinə dair  [Mətn]:  [məqalədə Aşıq Ələsgər

91
yaradıcılığında  xalq  həyatının  və məişətinin  təsvirindən  də
bəhs  edilir]  /S.Məhərrəmova  //Azərbaycan  arxeologiyası  və
etnoqrafiyası.- 2003.- №2.- S.234-240.
2004
577. Azərbaycan  şifahi  xalq ədəbiyyatının  görkəmli
nümayəndəsi  ustad    Aşıq Ələsgərin  180  illiyinə həsr  olunmuş
təntənəli  mərasim [Mətn] //Azərbaycan.- 2004.- 21  dekabr.-
S.4.
578. Hüseynoğlu,  S. Aşıq Ələsgər  //Hüseynoğlu  S.,
Abbaslı  B. Ədəbiyyat:  (8-ci  sinif  üçün dərslik).- Səkkizinci
nəşri.- Bakı, 2004.- S.217.
579.Ülvi,  A. Heç  demirsən Ələsgərim  hardadı... [Mətn]
/Almaz Ülvi //Xalq qəzeti.- 2004.- 25 dekabr.- S.7.
2005
580. Aslan, Q. Aşıq Ələsgər  muzeyi [Mətn]: [Göyçəli
Hüseyn  Hacıqulu  öz  şəxşi  evində görkəmli  el sənətkarına
muzey təşkil edib] /Qədir Aslan //Respublika.- 2005.- 9 aprel.-
S.6.
581. Hüseynov, N. İslam  dini  Aşıq Ələsgərin  və Aşıq
Şəmşirin yaradıcılığında [Mətn] /N.Hüseynov //Dirili Qurbani.-
2005.- 4 dekabr.- S.2.
582. Quliyev, F. Aşıq Hüseyn  Bozalqanlı  (1863-1941)
[Mətn]:  [Aşıq Ələsgərlə Hüseyn  Bozalqanlının  deyişməsi
verilmişdir] /Fəxrəddin Quliyev //Varlıq. (Tehran, 1384) 2005.-
№136.- S.40-46.
583. Mustafayeva, F. Saz-söz bayramı [Mətn]: [AMEA-
nın  Folklor  İnstitutunun və Azərbaycan  Teleradio  Şirkətinin
birgə keçirdiyi - Aşıq Ələsgər  irsinə həsr  olunmuş  gecə
haqqında] /F.Mustafayeva //Mədəni-maarif.- 2005.- №4.- S.3.

92
584. Yaqub, Z. Ələsgər ocağında çalınan nəğmələr; Aşıq
Ələsgərə [Mətn]
//Yabub  Zəlimxan.
Gözlərimin nurudu
doğulduğum bu torpaq: [Şeirlər].- Bakı, 2005.- S.91,97.
2006
585. Məmmədli, V. Aşıq Ələsgərin “Ayağa Qarqar” təc-
nisinin  öyrədilməsi yolları [Mətn] /Validə Məmmədli  //Azər-
baycan dili və ədəbiyyatı  tədrisi.- 2006.- №3.- S.30-33.
586. Yaqub, Z. Aşıq Ələsgərə; Ələsgər ocağında çalınan
nəğmələr [Mətn] //Yaqub  Zəlimxan. Seçilmiş əsərləri: iki
cilddə: [şeirlər və poemalar].- Bakı, 2006.- C.2.- S.142,145.
2007
587. Ədəbiyyat [Mətn]: folklor: [Aşıq Ələsgər haqqında]
//Azərbaycan milli ensiklopediyası: 25 cilddə.- Bakı, 2007.- C.:
Azərbaycan.- S.733-734.
588. Hacıyeva, M. Ələsgərin sözü [Mətn] //Hacıyeva M.
Ədəbi mülahizələr.- Bakı, 2007.- S.139.
589. Mərdəkanda  saz bayramı [Mətn]:  [Mərdəkanda
görkəmli el sənətkarı Aşıq Ələsgərə həsr olunmuş saz-söz bay-
ramının keçirilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2007.12 aprel.-
S.7.
590. Sadıq, İ. Aşıq Ələsgər poeziyasında Koroğlu motiv-
ləri [Mətn] /İslam Sadıq //Qobustan.- 2007.- №1.- S.57-59.
2008
591. Abdulla, B. Aşıq Ələsgər (1821-1926)  [Mətn]
//Abdulla B., Vəliyeva M., Quliyeva A. Ədəbiyyat: ümumtəhsil
məktəblərinin 7-ci sinfi üçün dərslik.- Bakı, 2008.- S.174.

93
592. Aşıq Ələsgər adına Aşıqlar Muzeyinə rəsmi status
verilə bilər [Mətn] //525-ci qəzet.- 2008.- 10 iyul.- S.7.
593. “Aşıq Ələsgər” günləri başladı [Mətn]: [AMEA-da
açılış mərasimi] //Ekspress.- 2008.- 15 aprel.- S.11.
594. Aşıq Ələsgərin  “Bütün əsərləri” [Mətn]: [yeni
çapdan çıxmış  kitab  haqqında]  //P.S.  Elm,  təhsil  və hayat.-
2008.- 16 may.- S.8.
595. Ələsgərəm, hər elmdən halıyam [Mətn]: Aşıq
Ələsgərlə bağlı  tədbirə İrandan  və Türkiyədən
də qonaqlar
gələcək //Gün.- 2008.- 9 aprel.- S.14.
596. Əlioğlu,  Ş. Aşıq Ələsgər  poeziya  günləri keçirildi
[Mətn]: [Folklor  İnstitutunda] /Ş.Əlioğlu //Kredo.- 2008.- 19
aprel.- S.5.
597. Göyyallı, X. Gələcəyə gedən ozan [Mətn]: /X.Göy-
yallı //Mədəniyyət.- 2008.- 12 aprel.- S.12.
598. Qaliboğlu,  E. Aşıq Ələsgərin  “Bütün əsərləri”
[Mətn]  /E.Qaliboğlu // Xalq cəbhəsi.-2008.- 2 may.-S.14.
599. Qaliboğlu,  E. Güney  Azərbaycan  aşıqları  Bakıda
[Mətn]: Aşıq  Ayət  Qənbəri:  “Bizi  yaşadan  Babəkin  ruhudur”:
[Aşıq Ələsgərə həsr olunmuş  təlbir  haqqında]  /E.Qaliboğlu
//Xalq cəbhəsi.-2008.-19 aprel.- S.14.
600. Qarayeva,  C. Aşıqlar  Birliyi  Aşıq Ələsgər  adına
Mədəniyyət  Sarayına  köçür? [Mətn] /C.Qarayeva  //Bakı  xə-
bər.- 2008.- 2 sentyabr.- S.1.
601. Qarayeva,  C. Söhbət  açmaq  istəyirəm  [Mətn]:
[Aşıq Ələsgərin əsərlərini  illərdən  bəri  nəşr  etdirən  nəvəsi
İslam Ələsgərə Aşıq Əsədin  oğlu  V.Rzayevin  müraciət
məktubu]  /Vidadi  Rzayev //Ədəbiyyat  qəzet.- 2008.- 18
yanvar.- S.4.
602. Süleymanlı, Ş. Aşıq Ələsgər  (1821-1926)  [Mətn]
//Süleymanlı  Ş. Azərbaycan ədəbiyyatı  ensiklopediyası: ən
qədim dövrlərdən 1920-ci ilədək.- Bakı, 2008.- S.216-217.

94
603. Şəmkirli, Аşıq  Hüsеyn. Qоşmаlаr;  Аşıq Ələsgərlə
dеyişmə [Mətn] /Аşıq  Hüseyn Şəmkirli  //Qobustan.- 2008.-
№3 (143).- S.3-4.
2009
604. Aşıq
Ələsgərin  Qaraqoyunlu  səfəri
[Mətn]
//Azərbaycan folkloru  antologiyası.- Bakı,  2009.- Kitab  3:
Göyçə folkloru.- S.434-443.
605. Aşıq Ələsgərnən Mir  Məcid  Ağanın  görüşü
[Mətn]: [rəvayətlər]  //Azərbaycan folkloru antologiyası.- Bakı,
2009.- Kitab 3: Göyçə folkloru.- S.400-403.
606. Aşıq Ələsgər (1821-1926) [Mətn]  //Ədəbiyyat
[Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün dərslik /N.
Cəfərov,  T.  Kərimli,  Z. Əsgərli,  A.  Bakıxanova;  elmi  red.  N.
Cəfərov; rəyçi. B. Həsənli və b. - Bakı, 2009.- S.162-172.
607. Cəfərov,  N. Aşıq Ələsgər  (1821-1926)  [Mətn]
//Cəfərov N., Araslı N., Hüseynoğlu S. Ədəbiyyat: ümumtəhsil
məktəblərinin 8-ci sinfi üçün dərslik.- Bakı, 2009.- S.143.
608. Qaliboğlu,  E. Ölsün Ələsgər  tək  qulların,  dağlar...:
Hüseyn  İsmayılov: “Aşıq Ələsgərin  aşıq  poeziyasında varlığı
bizim  üçün  daim  qürur  mənbəyidir” [Mətn]  /Elçin  Qaliboğlu
//Xalq cəbhəsi.- 2009.- 31 yanvar.- S.14.
609. Mirzəyeva, S. Azərbaycan ədəbiyyatı və folklorun-
da  aşıq  poeziyasının  rolu [Mətn] /S.Mirzəyeva  //Mədəni-
maarif.- 2009.- №12.- S.52-54.
2010
610. Aslan, Q. Aşıq Ələsgər Muzeyi zənginləşir [Mətn]:
[Aşıq Ələsgər  muzeyinin  yaradıcısı  Hüseyn  Hacı  Qulu  oğlu
Həsənov haqqında] /Q.Aslan //Respublika.- 2010.- 3 iyun.- S.6.
611. Aşıq Ələsgər - 190: (1821-1926): [Mətn] //Əlamət-
dar və tarixi günlər təqvimi – 2011.- Bakı, 2010.- S.391-392.

95
612. Cavid. Qəhrəmanlığın  aşıq  ruhu...  [Mətn]: [Aşıq
Ələsgər Muzeyinin yaradıcısı Hüseyn Hacı Qulu oğlu Həsənov
haqqında] /Cavid //Xalq cəbhəsi.- 2010.- 18 dekabr.- S.10.
613. Ələsgərov,  İ. Aşıq Ələsgərin  yaradıcılığı:  Şair
Məhəmməd  onun  doğma  qardaşıdır  [Mətn] /İslam Ələsgərov
//Xalq cəbhəsi.- 2010.- 6 avqust.- S.14.
614. Göyçə Aşıq poeziyasının tədqiqi tarixindən [Mətn]
//Kredo.- 2010.- 20 noyabr.- S.4-15.
615. Həsənov, H.  Göyçə aşıq sənətində musiqi ifaçılığı
[Mətn] /H.Hüseynov //Təzadar.- 2010.- 16 dekabr.- S.14.
616.
Mürvətqızı,
S. Aşıq Ələsgər adına Aşıqlar Muzeyi-
nə rəsmi status verilə bilər [Mətn]: [muzeyin yaradıcısı Hüseyn
Hacıquluoğlu  bu  addımın  milli  dəyərlərin  qorunmasına  dövlət
qayğısının  daha  br  təzahürü  olacağını  bildirir  /Sevinc Mürvət-
qızı //525-ci qəzet.- 2008.- 10 iyul. - S.7.
617. Nəbioğlu, M.  Aşıq Ələsgər [Mətn] //Nəbioğlu  M.
Ozan-aşıq dünyası: (haqqa qovuşan aşıqlarımız).- Bakı, 2010.-
S.8.
618. Yaqub, Z. Aşıq Ələsgərə [Mətn] //Yaqub Zəlimxan.
Gəl: dillərdə gəzən nəğmələr: [şeirlər].- Bakı, 2010.- S.112.
619. Yaqub, Z. Aşıq Ələsgərə; Ələsgər ocağında oxunan
nəğmələr [Mətn] //Yaqub  Zəlimxan. Özün  basdırdığın  ağaca
söykən:  Zəlimxan  Yaqub – 60:  [şeirlər  və poemalar]: iki
cilddə.- Bakı, 2010.- C.2.- S.147,150
2011
Aşıq Ələsgər – 190
620. Abbaslı, T. Hicrlə kef... [Mətn]: Aşıq Ələsgər – 190
/Tahir Abbaslı //Mədəniyyət.- 2011.- 8 iyul.- S.13.
621. Abbaslı, T. Qədəm [Mətn]: hekayə: Aşıq Ələsgər -
190 /Tahir Abbaslı //Mədəniyyət.- 2011.- 20,22 aprel.- S.12.
622. Arif, H. Aşıq Ələsgərə [Mətn]: [şeir] //Hüseyn Arif.
Seçilmiş əsərləri.- Bakı, 2011.- S.194-195.

96
623. Aslan, Q. Aşıq Ələsgər Muzeyi zənginləşir [Mətn]:
[Aşıq Ələsgər muzeyinin yaradıcısı Hüseyn Həsənov haqqında]
/Qədir Aslan //Respublika.- 2010.- 3 iyun.-S.6.
624. Aslan,  Q.  Aşıq  sənətinin  korifeyi: Aşıq Ələsgər -
190 [Mətn] /Qədir Aslan //Respublika.- 2011.- 4 iyun.- S.7.
625. Aslan, Q. Ozanların ruhu bizi çağırır [Mətn]: [Bakı-
nın Binəqədi  rayonundakı 144 saylı orta məktəbdə Aşıq Ələs-
gərin 190 illik  yubileyi  münasibətilə eyni adlı tədbir keçirildi]
/Qədir Aslan //Respublika.- 2011.- 22 may.- S.4.
626. Ələsgər,  İ. Ustadlar  ustadı:  Aşıq Ələsgər - 190
[Mətn] /İslam Ələsgər //Respublika.- 2011.- 14 aprel.- S.6.
627. Fuad, E. Qələmlə söz göyərdən: [Flora  Xəlilzadə-
nin Aşıq Ələsgər haqqında  yazısı barədə] /E.Fuad  //525-ci
qəzet.- 2011.- 23 avqust.-S.4.
628. İbrahimova, N. Azərbaycan-türk poeziyasının qüd-
rətli  sənətkarı:  Yeni  nəşrə hazırladığımız  Osman  Sarıvəllinin
“Qüdrətli  şair,  ustad  sənətkar” kitabı haqqında  düşüncələrim
[Mətn] /Nailə İbrahimova  //Təzadlar.- 2011.- 12-15  mart.-
S.15.
629. İsmayıl,  E.Heyrət  dünyasının  zirvəsi  [Mətn] /Eldar
İsmayıl //Xalq qəzeti.- 2011.- 22 may.- S.7.
630. Qorqud,  L.  Özün  getdin,  sözün  qaldı  dünyada
[Mətn]:  Aşıq Ələsgər - 190  /L.Qorqud //Kaspi.- 2011.- 1-3
oktyabr.- S.17.
631.Lələdağ, Ə. Ələsgər  poeziyasının  qüdrəti  [Mətn]:
Aşıq Ələsgər-190  /Əvəz  Lələdağ //Azərbaycan  müəllimi. -
2011. - 1  aprel.- S.13;  P.S.  Elm,  təhsil  və həyat.- 2011.- 11
fevral.- S.4.
632. Nəbiyev,  A. Söz  mülkünün  bahadırı  [Mətn] /Akif
Nəbiyev //Xalq qəzeti.- 2011.- 22 may.- S.7.
633. Nərimanoğlu,  M. Dərsi  azlar Ələsgərdən  dərs
aldı... [Mətn] /Məhəmməd Nərimanoğlu //Azərbaycan.- 2011.-
2 iyun.- S.7.

97
634. Salim, F. Bir ozanın bəxti [Mətn] /Fəxrəddin Salim
//Kaspi.- 2011.- 9 fevral.- S.13.
635. Təranə. Aşıq Ələsgərin  ustadı  [Mətn]: [XIX əsr
Azərbaycan  aşıq  şeirinin  ustadadlarından  biri  olan  Aşıq  Alı
haqqında] /Təranə //Kaspi.- 2011.- 8 iyun.- S.15.
636. Uğur. 190 yaşlı Aşıq Ələsgər: Professor Hüseyn İs-
mayılov: “Ələsgər haqq dünyasından qopmuşdu” [Mətn]: Aşıq
Ələsgər - 190 /Uğur //Xalq cəbhəsi.- 2011.- 17 iyun.- S.14.
637. Ülvi,  A. Heç  demirsən, Ələsgərim  hardadı? [Mətn]
/Almaz Ülvi //Yeni Avropa.- 2011.- 24 fevral.- S.12.
638. Verdiyev, N. Aşıq Ələsgərin  190  illiyi  Moskvada
qeyd  edilib  [Mətn]  /Nəbi  Verdiyev  //525-ci  qəzet.- 2011.- 25
may.- S.7.

98
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Произведения
Книги
1972
639. Ашуг Алескер [Текст]стихи  /  Ашыг  Алескер;
введение и послесловие В. Кафарова .- Баку,1972.
1984
640. Алескер [Текст] /Ашыг Алескер; пер. В.Кафаро-
ва.- Баку: Язычы, 1984.- 61 с.
Содерж.: Принял  я,  как  символ  веры…;  К  лицу  тебе
узорное  шитье…;  Одну  печаль ты  превращаешь  в  сто…;
Как плавно, как славно идешь, Салатын…; Не спрашивай-
те - больно  отвечать…;  Жемчужину  между  иных  украше-
ний…;  Не  уходи,  Шакяр-ханум,  останься…;  В  четверг  у
ручья  я  её  повстречал…;  Тебя  не  обижу – послушай
меня…;  Не  знаю,  откуда  такая  беда…;  Увидели  осень –
увяли  сады…;  Угодье  зимой,  загляденье  весной…;  Краса-
вицы, есть просьба у меня…; Извелся в ожиданье, терпенья
больше  нет…;  Я  долго  болен  был  и  безутешен…;  Захо-
чешь – казни или в рабство возьми…; Охотник не устанет
никогда…; Увижу  ль  я,  увижу  ль  сероглазую…;  Умереть
бы  осенью…;  Тоскою  запиваю  грусть  мою…;  Твой  взор
такой угрозою горит…; Скажи мне, бессердечная, зачем…;
Карает  небо,  осуждает  свет…;  Послышалось  былое  имя
вдруг…; Я виноват пред любимой моей…; Душа тянулась,
но рука  моя…;  Прошла  в  слезах  и  стонах  жизнь  моя…;
Несчастного разумный не осудит…; Я шел, дорога вывела

99
к ручью…; Чем-то увлеклось или уснуло…; По-своему лю-
бой  из  нас…;  Немилосердный  век,  жестокий  свет…; От-
чаянный смерч налетел на меня…; Я знаю все молитвы на-
изусть…;  Душевность  обращенья  души  не  обиднит…;
Послушайте, почтенные, меня…; Сам ручей и знать не зна-
ет,  кто…;  Любому  любовь  отзывается  болью…;  В  собра-
нии мудрых я слово скажу…; Вино запретил мусульманам
пророк…
1989
641. Лирика [Текст]  /Ашыг Алескер.- Баку: Ишыг,
1989.- 71 с.
Содерж.: Принял  я,  как  символ  веры,  с  давних  пор
еще  мой  груз…;  Ашыг,  что  вышел  в  дальнюю  дорогу…;
Творец  тебя  создал  в  прекраснейший  день…;  Тебе  к  лицу
узорное  шитье…;  Не  спрашивайте – больно  отвечать…;
Одну  печаль  ты превращаешь  в  сто…;  Я  выглянул  как-то
случайно  в  окно…;  Однажды  разум  в  спор  вступил  с  ду-
шою…; От мира отрекся, увидев тебя…; В четверг у ручья
я  её  повстречал…;  Не  каждую  красавицу  красавицей
зову…;  Да  знаешь  ли  ты,  в  чем  спасенье  моё…?;  Сказать
по  секрету  словечко  одно…;  Желтеет  колос  и  краснеет
мак…;  Парчу  на  холст  сменивши  в  эти  дни…;  Угодье  зи-
мой,  загляденье  весной…;  Немыслимое  множество  лю-
дей…; Красавицы, есть просьба у меня…; Захочешь – каз-
ни,  иль  рабом  назови…; Красавица,  даже  с  дорогой  пря-
мой…; Невзрачный как ни  украшают…; Охотник не  уста-
нет никогда…; Тоскою запиваю грусть мою…; Скажи мне,
бессердечная,  зачем…;  Три  несчастья  омрачают  нашу
жизнь…;  Послышалось  былое  имя  вдруг…;  Я – казначей
печали,  я – купец…;  Вино  запретил  мусульманам  про-
рок…; Я шел, дорога вывела к ручью…; Душевность обра-
щенья  души  не  обеднит…;  Весы  добра  и  зла  поврежде-

100
ны…; Ашыгом зваться не спеши, гордец…; Ты - не вечен,
не  пленяйся  круговертью  на  земле…;  Ты  охотник,  дичь
увидишь – появленья  ожидай…;  По  своему любой  из  нас
украсить жребий свой желает….
1999
642. Вдвоем  с  Алескером  отправились  в  сад
[Текст]:  избранная  лирика /Ашуг  Алескер;  сост.  Эльчин;
пер. К.Симонов; Общество «Книга» Азербайджанской Рес-
публики.- Баку, 1999.- 131 с.
2009
643. Антология азербайджанской  поэзии [Текст]:  в
3-х томах /гл. ред. и авт. предис. Анар; сост. Г.Гулиев; ред.
кол. Ф.Годжа и др.- Баку: Нурлан, 2009.- 460 с.
Из  содерж.: Ашуг  Алескер:  Гошма: Тебе  к  лицу
узорное  шитье…;  Ты  вырезай  для  пущей  красоты…;  И
только  знай,  что  их  цветущей  ты…;  Не  спрашивайте
-
больно  отвечать…;  Для  гостьи  бы  ягненка  на  убой…;
Меня  оплачет  мать  моя  одна…;  Одну  печаль  ты
превращаешь в сто…; Увидеть бы себя в твоей родне…; Я
увидел сто ладоней, сто кистей…; Красавицы, есть просьба
у  меня…;  Пусть  меньше  будет  распрей  и  скорбей…;  Мне
красоту  изустно  восхвалять…;  Захочешь – казни,  иль
рабом  назови…;  Желтея,  как  воск,  я  томлюсь  до  зари…;
Влюбленный ашыг Алескер – это я… [С.379-382].

101
В сборниках и в периодиоческой печати
1939
644. Алескер  и  шаир  Вели [Текст]: [стихи]  /Ашыг
Алескер;  пер.  К.Симонова //Антология  азербайджанской
поэзии.- Баку, 1939.- С.350.
645. Горы… [Текст]: [стихи]  /Ашыг  Алескер;  пер.
К.Симонова  //Антология  азербайджанской  поэзии.- Баку,
1939.- С.353.
646. Гюландам [Текст]: [стихи] /Ашыг Алескер; пер.
К.Симонова  //Антология  азербайджанской  поэзии.- Баку,
1939.- С.353.
647. Да  знаешь  ли  ты… [Текст]: [стихи]  /Ашыг
Алескер;  пер.  К.Симонова  //Антология  азербайджанской
поэзии.- Баку, 1939.- С.354.
648. Красавица… [Текст]: [стихи] /Ашыг  Алескер;
пер.  К.Симонова  //Антология  азербайджанской  поэзии.-
Баку, 1939.- С.352.
649. Творец  тебя  создал… [Текст]: гошма /Ашыг
Алескер;  пер.  К.Симонова //Антология азербайджанской
поэзии.- Баку, 1939.- С.351.
650. Я  выглянул  как-то… [Текст]: гошма /Ашыг
Алескер;  пер.  К.Симонова //Антология  азербайджанской
поэзии.- Баку, 1939.- С.352.
1960
651. Желтеет  колос… [Текст]: гошма /Ашыг  Алес-
кер;  пер.  К.Симонова
//Антология  азербайджанской
поэзии: в 3-х т.- М.: Гослитиздат, 1960.- Т.1.- С.201.
652. Любой  молла  похож  на  блеклый пустоцвет…;
Хмельного  нам  нельзя…  [Текст]: [стихи]  /Ашыг  Алескер;

102
пер.  В.Кафарова  //Литературный  Азербайджан.- 1960.-
№7.- С.43.
653. Мне  этой  встречи  не  забыть… [Текст]: гошма
/Ашыг  Алескер;  пер.  А.Корчагина //Антология  азербай-
джанской  поэзии:  в  3-х  т.- М.:  Гослитиздат,  1960.- Т.1.-
С.203.
654. Моллы,  знаю  я… [Текст]: гошма
/Ашыг
Алескер;  пер.  А.Корчагина //Антология  азербайджанской
поэзии: в 3-х т.- М.: Гослитиздат, 1960.- Т.1.- С.210.
655. Не  говори… [Текст]: гошма /Ашыг  Алескер;
пер.  А.Корчагина //Антология  азербайджанской  поэзии:  в
3-х т.- М.: Гослитиздат, 1960.- Т.1.- С.208.
656. О  люди,  слушайте… [Текст]: гошма /Ашыг
Алескер;  пер.  А.Корчагина //Антология азербайджанской
поэзии:  в 3-х т.- М.: Гослитиздат, 1960.- Т.1.- С.205.
657. Перед тобой повинен я… [Текст]: гошма /Ашыг
Алескер;  пер.  А.Корчагина //Антология  азербайджанской
поэзии: в 3-х т.- М.: Гослитиздат, 1960.- Т.1.- С.207.
658. Творец  тебя  создал… [Текст]: гошма /Ашыг
Алескер;  пер.  К.Симонова  //Антология  азербайджанской
поэзии: в 3-х т.- М.: Гослитиздат, 1960.- Т.1.- С.199.
659. Чтоб  трус… [Текст]: гошма /Ашыг  Алескер;
пер.  А.Корчагина //Антология  азербайджанской  поэзии:  в
3-х т.- М.: Гослитиздат, 1960.- Т.1.- С.206.
660. Я  выглянул  как-то… [Текст]: гошма /Ашыг
Алескер;  пер.  К.Симонова //Антология  азербайджанской
поэзии: в 3-х т.- М.: Гослитиздат, 1960.- Т.1.- С.200.
Yüklə 2,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə