Ərtibçilər: Sevgiyə Əsədova Gülbahar Misirova Buraxılışa məsul və ixtisas redaktoruYüklə 2,89 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/9
tarix02.12.2016
ölçüsü2,89 Kb.
#675
1   2   3   4   5   6   7   8   9

428. Təhmasib, M. Bir ömür – dörd dövr [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin  anadan  olmasının  150  illiyi  münasibətilə] /M.Təh-
masib //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 9 iyun.- S.3-5.
429. Təhmasib, M. Xalq nəğməkarı [Mətn]: [Aşıq Ələs-
gərin anadan  olmasının  150  illiyinə həsr  olunmuş ədəbi-bədii
yığıncaq] /M.Təhmasib //Bakı.- 1972.- 10 iyun.
430. Təhmasib,  M. Qüdrətli  xalq  nəğməkarı [Mətn]:
[Aşıq Ələsgərin anadan  olmasının  150  illiyi qarşısında]
/M.Təhmasib //Sovet kəndi.- 1972.- 10 iyun.
431. Təhmasib, M. Yüz ölç, bir biç [Mətn]: [Aşıq Ələs-
gərin  ikicildliyi əslində necə nəşr  olunmuşdur] /M.Təhmasib
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 11 noyabr.- S.14-15.
432. Vahabzadə, B. Aşıq Ələsgər [Mətn]: [Aşıq Ələsgə-
rin  anadan  olmasının  150  illiyi  münasibətilə] /B.Vahabzadə
//Elm və həyat.- 1972.- №6.- S.9-10.

75
433. Vahabzadə, B. Mən  aşiqəm,  yasaq  yoxdur  dilimə
[Mətn] /B.Vahabzadə //Ulduz.- 1972.- №5.- S.20-21.
434. Vəkil, Ə. Bir  qoşmanın  yaranma  tarixi [Mətn]:
[Aşıq Ələsgərin  “Sarı  köynək” qoşmasının  yaranma  tarixi
haqqında] /Əli Vəkil //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 22 iyul.-
S.15.
435. Vəliyev,  S. Xalq  aşığı, xalq  tərəfdarı [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə] /S.Vəliyev
//Qabaqcıl.- 1972.- 12 fevral.
436. Yaqubov, Z. Aşıq Ələsgərə [Mətn]: [dodaqdəyməz]
/Z.Yaqubov //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 9 iyun.- S.5.
437. Yaqubov,  Z. El  aşığı [Mətn]: [Aşıq Ələsgərə həsr
olunmuş şeir] /Zəlimxan Yaqubov //Azərbaycan.- 1972.- №5.-
S.29.
438. Yarəhmədov,  M. Aşıq Ələsgər  və Dağıstan  söz
sənətkarları [Mətn] /Mövlud Yarəhmədov //Ədəbiyyat və incə-
sənət.- 1972.- 15 iyul.- S.5.
439. Yazarların  Aşıq Ələsgər poeziyası  haqqında  ürək
sözləri  [Mətn] /V.Səməd,  M.Hüseyn,  M.İbrahimov,  S.Rüstəm,
R.Rza, A.Məmməd, M.Rahim, F.Qoca, N.Həsənzadə, Anar və
başq. //Ulduz.- 1972.- №5.- S.18-25.
440. Zəka,  Rəfiq  Xəndan. Şair Ələsgər [Mətn]: [şeir]
/Rəfiq Zəka Xəndan //Azərbaycan.- 1972.- №2.- S.141.
***
441.
Aşıq Ələsgər (1972)
: (Qısametrajlı  sənədli  film):
Kinolent  görkəmli  saz  və söz  ustası
Aşıq Ələsgərin
anadan
olmasının  150  illiyinə həsr  edilmişdir  /Ssenari  müəllifi:
İlyas
Tapdıq
;
rejissor:
Xamiz  Muradov
;
operator:
Fəraməz
Məmmədov
;  şeirləri oxuyur:
Səməndər  Rzayev
;  sazda çalır:
Ədalət Nəsibov
; redaktor:
Əhmədağa Qurbanov
.

76
1973
442. Abdulla,  A. El  şairinin  haqq  səsi [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin  anadan  olmasının  150  illiyi  qarşısında] /Abbas
Abdulla //Mədəni-maarif işi.- 1973.- №3.- S.13-15.
443. Şükürov, S. Ölməz sənətkar [Mətn]: [Aşıq Ələsgər
haqqında] /S.Şükürov //Azərbaycan gəncləri.- 1973.- 8  iyun.-
S.2.
1974
444. Xəlilov, Q. El sənətkarı [Mətn]: [Aşıq Ələsgər  haq-
qında] /Q.Xəlilov //Yenilik.- 1974.- 19 yanvar.
445. Paşayev,  S. Aşıq  ifaçılığı  xüsusiyyətləri [Mətn]:
[Göyçə-Kəlbəcər  aşıqlarının  Aşıq Ələsgər  və Aşıq  Musa
yaradıcılığından  bəhrələnməsi  haqqında] /S.Paşayev //Elm  və
həyat.- 1974.- №11.- S.24-25.
1975
446. Bayramov, A. Aşıq Ələsgərə [Mətn]: [mənsur şeir]
/A.Bayramov //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 28 iyul.- S.12.
447.Əbilov, İ. Könül sərrafı [Mətn]: Aşıq Ələsgər – 150
/İ.Əbilov  // Azərbaycan müəllimi.-1975.- 9 iyun.- S.3.
448. Rüstəm,  S. Ələsgər  sağ  olsaydı [Mətn]:  [şeir]:
[Osman  Sarıvəllinin  anadan  olmasının 70  illiyi  münasibətilə]
/S.Rüstəm //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 29 noyabr.- S.9.
1976
449. Aslan,  M. Aşıq Ələsgərin  şəklidirmi? [Mətn]
/M.Aslan //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1976.- 2 oktyabr.- S.8.
450. Aşıq Ələsgər (Ələsgər  Alməmməd  oğlu;  1821,
Göyçə mahalının  Ağkilsə k.- 7.3.1926  həmin  kənddə) [Mətn]

77
//Azərbaycan  Sovet  Ensiklopediyası:  10  cilddə.- Bakı,  1976.-
C.1.- S.513.
451. Bir  daha  Aşıq Ələsgərin  şəkli  barədə [Mətn]
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1976.- 11 sentyabr.- S.4.
452. Əsgərov, Ş. Aşıq Ələsgər və onun şahidləri [Mətn]:
[Aşıq Ələsgər  haqqında  xatirələr] /Ş.Əsgərov //Ədəbiyyat  və
incəsənət.- 1976.- 26 iyun.- S.6.
453. Şəmşad, R. Sənət aşiqi [Mətn]: [Aşıq Ələsgər haq-
qında] /R.Şəmşad //Sovet kəndi.- 1976.- 20 yanvar.
1977
454. Qasımov,  Ş. Aşıq Ələsgər  şeirində bəzi  fonetik
hadisələr [Mətn] /Ş.Qasımov //S.M.Kirov adına Azərb. Dövlət
Universitetinin elmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat seriyası.1977.-
№2.- S.46-50.
455. Quliyev, R. Aşığın sözü, qəribliyə düşəndə [Mətn]:
[Kənd  toylarında  Aşıq Ələsgərin  şeirlərini  bayağılaşdıran
aşıqlar haqqında] /R.Quliyev //Mədəni-maarif işi.- 1977.- №3.-
S.38-40.
1978
456. Aşıq Şəmşir. Aşıq Ələsgərlə deyişmə [Mətn] /Aşıq
Şəmşir //Şərq qapısı.- 1978.- 3 oktyabr.
457. Aşıq  Talıb. Könlüm dağlarda  qaldı [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin yaradıcılığı    haqqında    söhbət] /Aşıq  Talıb; söhbəti
apardı: M.Səməd //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1978.- 14 yanvar.-
S.6.
458. Əzizov, E. Aşıq Ələsgərin yeni  şeiri [Mətn] /E.Əzi-
zov //Azərbaycan müəllimi.- 1978.- 3 mart.- S.3.
459. Kərimov, Ə. Aşıq Ələsgəri  vərəqlərkən [Mətn]
/Ə.Kərimov //Sovet kəndi.- 1978.- 24 avqust.

78
460. Kərimov, Ə. Daha  bir  inci... [Mətn] /Ə.Kərimov
//Elm və həyat.- 1978.- №11.- S.33.
461. Qasımova, Ş. Aşıq Ələsgərin  dilində
jarqon
səciyyəli  sözlər [Mətn] /Ş.Qasımova  //S.M.Kirov  adına  ADU-
nun elmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat seriyası.- 1978.- №2.- S.35-
40.
462. Qəhrəmanova, Q. Aşıq Ələsgərin  izi  ilə [Mətn]
/Q.Qəhrəmanova  //Azərbaycan.- 1978.- №7.- S.180-191.
463. Quluzadə,  M. Aşıq Ələsgərin  Türkiyədə nəşr
olunmuş şeirlərinə dair  [Mətn]  /M.Qulizadə //Azərbaycan.-
1978.- №11.- S.190-194.
464. Şmide, Ə. Aşıq Ələsgərin şeirləri [Mətn]: [Türkiyə-
nin  Adapazarı  şəhərində Nizaməddin  Onk tərəfindən  toplanıb
cap edilmiş “Göyçəli Aşıq Ələsgər” kitabı haqqında] /Əhməd
Şmide //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1978.- 4 mart.- S.7.
1979
465. Vəliyev,  H. Şeir  kimindir? [Mətn]: [Axtarışlar,  ta-
pıntılar; Ələsgər şeirlərinin başqa adla çap olunması haqqında]
/H.Vəliyev //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1979.- 24 avqust.- S.7.
1980
466. Əsgərli,  Z. On  iki şagirdin  biri [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin şagirdləri haqqında] /Z.Əsgərli //Azərb. SSR EA-nın
xəbərləriƏdəbiyyat,  dil  və incəsənət  seriyası.- 1980.- №4.-
S.107-109.
467. Kərimov, Ə. Aşıq poeziyamızın açılmamış səhifə-
lərindən  bir  neçə yarpaq [Mətn]:  [Aşıq Ələsgər  irsinin
toplanılması  və öyrənilməsi  haqqında]  /Ə.Kərimov  //Sovet
Ermənistanı.- 1980.- 12 yanvar.
468. Tahirzadə, Ə. Dənizdən  damlalar [Mətn]: [Molla
Pənah Vaqif, Aşıq Ələsgər və Natavanın əlyazmaları fondunda

79
tapılmış şeir parçaları  haqqında] /Ə.Tahirzadə //Bakı.- 1980.-
17 iyul.
1981
469. Aslan, M. Tanımadığın  yola  bələdçilik  eləmə
[Mətn]: [“Aşıq Ələsgərin yeni şeirləri” adlı məqalənin müəllifi,
filologiya  elmləri  namizədi Əbdüləli  Kərimova  açıq  məktub]
/Məmməd Aslan //Azərbaycan.- 1982.№11.- S.182-185.
470. Kərimov, Ə. Aşıq Ələsgərin  yeni  şeirləri  [Mətn]
/Ə.Kərimov //Bakı.-1981.- 27 avqust.
471. Sadiq, A. Aşığın haqlı gileyi [Mətn]: [Aşıq Ələsgər
haqqında] /A.Sadiq //Mədəni-maarif işi.-1981.- №3.- S.41-42.
1982
472. Eldən-elə,  dildən-dilə [Mətn]:  [Aşıq Ələsgər  oca-
ğının söz qırmancları] //Kirpi.- 1982.- №23-24.- S.10.
1983
473. Abdullayev, S. Dil və sənətkarlıq [Mətn]: [M.Aslan
poeziyasında  Aşıq Ələsgər yaradıcılığında işlənən dil üslubları
haqqında ] /S.Abdullayev //Ulduz.-1983.- №8.- S.50-55.
474. Əfəndiyev,  O.  Aşıq  poeziyasında  mənəvi  gözəllik-
lər [Mətn]: [məqalədə Aşıq Ələsgərin şeirlərindən də nümunə-
lər verilmişdir]  /Osman Əfəndiyev  //Elm  və həyat.- 1983.-
№5.- S.22-23.
475. QasımovaŞ. Ələsgər sənəti [Mətn]: [Aşıq Ələsgər
şeirinin dili  haqqında] /Ş.Qasımova //Ədəbiyyat  və incəsənət.-
1983.- 11 noyabr.- S.8.
476. Məmmədov,  E. Aşıq  Alının  sənət  dünyası [Mətn]:
[Aşıq Alının şagirdi Aşıq Ələsgərə təcnislərdə məna gözəlliyini

80
tərənnüm etməsı barədə məsləhətləri] /E. Məmmədov //Elm və
həyat.- 1983.- № 3.-S.11-13.
477. Nəsibli,  E. Bir  “çeşmə”  çağlayır [Mətn]:  [Aşıq
Ələsgər  yaradıcılığında  xalq  şeir  motivlərindən  istifadə olun-
ması  haqqında]  /Eldar  Nəsibli  //Elm  və həyat.- 1983.- №3.-
S.30-33.
478. Rüstəm,  S. Ələsgər  sazı [Mətn]:  [şeir]  /Süleyman
Rüstəm //Azərbaycan.- 1983.- №11.- S.3-124.
479. Yaqub, Z. Ələsgər ləyaqəti [Mətn]: [şeir] /Z.Yaqub
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1983.- 2 dekabr.- S.7.
1984
480. Aslan,  M. Aşıq Ələsgər [Mətn]:  [Türkiyədə nəşri
haqqında] /M.Aslan //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1984.- 3 fevral.-
S.3.
481. Aslan,  M. Göyçəli  Aşıq Ələsgər [Mətn] /M.Aslan
//Kitablar aləmində.- 1984.- №1.- S.24.
482. Bağırov,  A. Aşıq Ələsgərin  moskvalı törəmələri
[Mətn/A.Bağırov //Azərbaycan gəncləri.- 1984.- 8 sentyabr.
483. Yaqub, Z. Savad [Mətn]: [“Ələsgər”  poemasından
bir  parça]  /Zəlimxan Yaqub  //Sovet  Gürcüstanı.- 1984.- 4
avqust.- S.4.
1985
484. Aşıq Ələsgər [Mətn] //Ədəbiyyat müntəxəbatı: 9-cu
sinif  üçün  /tərt.  ed. Ə.  Qarabağlı,  Y.Qarabağlı,  R.Mustafaye-
va.- Bakı, 1985.- S.77-78.
485. Aslanov,  M. Aşıq Ələsgər [Mətn] /Mirabbas
Aslanov, Ə.M.Abbasov //Azərbaycan dili: rus məktəbinin 9-cu
sinfi üçün.- Bakı, 1985.- S.55-58.
486. Dilbazi, M. Bizim Ələsgərsiz [Mətn]: [şeir] /Mirva-
rid Dilbazi  //Azərbaycan.- 1985.- №12.- S.7.

81
1986
487. Aslanov,  M. Aşıq Ələsgər [Mətn] /Mirabbas
Aslanov, Ə. M.  Abbasov  //Azərbaycan  dili:  rus məktəbinin  9-
cu sinfi üçün.- Bakı, 1986.- S.55-57.
488. Vəliyev, K. Aşıq Ələsgər [Mətn] /K.Vəliyev //Azər-
baycan.- 1986.- №9.- S.153-159.
1987
489. Axundov, M. Aşıq Ələsgər [Mətn]: [Ağdam Dövlət
Dram  Teatrında  Z.Yaqubun  “Aşıq Ələsgər”  mənzum  pyesinin
tamaşaya  qoyulması  haqqında]  /M.Axundov  //Kommunist.-
1987.- 17 iyul.- S.4.
490. Cəfərzadə,  M. Aşıq  yaradıcılığında  dialektizmlər
[Mətn]:  [Aşıq Ələsgərdən  nümunələr  verilmişdir]  /M.Cəfərza-
də, V.Mursaquliyev //Elm və həyat.- 1987.- №1.- S.20-21.
491. Məmmədov,  A. “Ağbaba”  sözünün  mənşəyi  [Mətn]:
[hörmət əlaməti olaraq verilən titullar, həmçinin “Dədə Ələsgər”
sözünün  mənşəyi  haqqında]  /A.Məmmədov  //Elm  və həyat.-
1987.- №10.- S.21.
492. Məmmədov, B.  “Aşıq Ələsgər”  Borçalıda [Mətn]:
[Şair Z.Yaqubun “Aşıq Ələsgər” mənzum pyesi Ağdam Dövlət
Dram  Teatrının  Gürcüstana  qastrolu  zamanı  uğurla nümayiş
etdirilmişdir] /B.Məmmədov  //Sovet  Gürcüstanı.- 1987.- 26
sentyabr.- S.4.
493. Tanrıverdiyev, Ə. XVII-XIX əsrlərdə işlənən  bəzi
antroponimlər [Mətn]:  [Aşıq Ələsgərin  şeirlərində işlətdiyi
Annax  bəy    antroponimi  haqqında]  /Ə.Tanrıverdiyev  //Elm  və
həyat.- 1987.- №3.- S.22-23.

82
1988
494. Cahangirov,  A. Türkiyədə Aşıq Ələsgərin  kitabı
[Mətn]: [Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəşriyya-
tında  buraxılmış  “Göyçəli  Aşıq Ələsgər”  adlı  kitab  haqqında]
/A.Cahangirov //Kommunist.- 1988.- 19 fevral.
495. Əsgər, R. Göyçəli Aşıq Ələsgər [Mətn]: [Nizaməd-
din  Onk  və İslam Ələsgərzadə tərəfindən  Türkiyədə çapdan
çıxmış eyni  adlı əsər  haqqında]  /R.Əsgər  //Ədəbiyyat  və
incəsənət.- 1988.- 8 aprel.-S.8.
496. Xəndan, R. Göçəli  Aşıq Ələsgər  [Mətn]: [Türkiyə
Mədəniyyət  və Turizm Nazirliyinin  nəşriyyatında Nizaməddin
Onk  və İslam Ələsgərzadənin  eyni  adlı  kitabının  çapı  haqqın-
da] /Rəfiq Zəka Xəndan //Kommunist.- 1988.- 30 aprel.
497. Quliyeva,  X. Ədəbiyyatımızın  incisidir Ələsgər
[Mətn] /X.Quliyeva //Ulduz.- 1988.- №12.- S.36-42.
498. Vətənoğlu. Aşıq Ələsgər haqqında tədqiqat [Mətn]:
[Türkiyədə “Göyçəli Aşıq Ələsgər” kitabının çapdan çıxması
haqqında] /Vətənoğlu //Odlar yurdu.- 1988.- Fevral.- №3.
1989
499. Bəylər,  M. Sənin: (müxəmməs); Ələsgər [Mətn]:
[Şeirlər] /M.Bəylər //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1989.- 8  sentyabr.-
S.6.
500. Həqiqət. Ələsgərin  sazı [Mətn]:  [şeir] /Həqiqət
//Azərbaycan qadını.- 1989.- №12.- S.19.
501. Nəbiyev,  B. Gözəllik  ustadının  yeni  səfəri [Mətn]:
Ədəbi irs - kamal xəzinəsi: [“Göyçəli Aşıq Ələsgər” və “Aşıq
Ələsgər”  kitablarının  çapı  haqqında] /B.Nəbiyev //Kommu-
nist.- 1989.- 2 fevral.
502. Vəliyev, Q. Ustadların  görüşü [Mətn]: [Aşıq Ələs-
gərin öz müasirləri məşhur el  aşığı Şenlik və Aşıq Alı ilə de-

83
yişməsi  haqqında] /Q.Vəliyev //Azərbaycan.- 1989.- №8.-
S.176-177.
1990
503. Makas,  Z. Ələsgərlə söhbət;  Ağlamağın  yeri  deyil
[Mətn]: [şeirlər] /Z.Makas //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1990.- 13
iyul.- S.8.
504. Nəzirli,  Ş. “Annax  bəy”  şeirinin  tarixi [Mətn] /Şə-
mistan Nəzirli //Azərbaycan gəncləri.- 1990.- 13 oktyabr.- S.4.
505. Ələsgər,  İ. Palıd  qol-budağı  [Mətn] /İ.Ələsgər
//Ulduz.- 1990.- №11.- S.14.
506. Nəbiyev, B. Ələsgər ətirli sətirlər [Mətn]: [Zəlimxan
Yaqubun  “Biz  bir  eşqin  butasıyıq”  kitabı  haqqında]  /Bəkir
Nəbiyev //Azərbaycan.- 1990.- №6.- S.187-190.
507. Sadıq, İ. Tarixdən  silinmiş  adlar  [Mətn]:  [Aşıq
Ələsgər yaradıcılığında qədim yer adlarının işlədilməsi haqqın-
da] /İ.Sadıq //Ulduz.- 1990.- №6.- S.55-63.
1991
508. Çaxmaxlı, Q. Dədə Ələsgərin ruhuna ehtiram [Mətn]
/Q.Çaxmaxlı //Vətən səsi.- 1991.- 30 aprel.- S.4.
509. Elşad,  D. Unudulmaz  anlar [Mətn]: Aşıq Ələsgər -
170 /D.Elşad //Dan ulduzu.- 1991.- 5 iyul.
510. Ələsgər,  İ. Saz  söz  ustadı  [Mətn]:  [Aşıq Ələsgərin
anadan  olmasının
170    illiyi  münasibətilə]
/İ.Ələsgər
//Ədəbiyyat qəzeti.- 1991.- 15 noyabr.- S.7.
511. Ələsgər,  İ. Bayram  hədiyyəsi [Mətn] /İ.Ələsgər
//Ədəbiyyat qəzeti.- 1991.- 15 mart.- S.6.
512. Hüseynova, Ş. Heç  demirsən Ələsgərim  hardadır?
[Mətn]: [Aşıq Ələsgərin  170  illiyi  münasibətilə keçirilmiş
ədəbi-bədii  gecə haqqında] /Ş.Hüseynov //Bakı.- 1991.- 30
dekabr.

84
513. Makas,  Z. Aşıq Ələsgər  şeirinin  dəyəri [Mətn]:
[Türkiyədə Azərbaycan ədəbiyyatının  təbliği haqqında] /Zey-
nal Abdin Makas //Vətən səsi.- 1991.- 30 aprel.
514. Yaqub,  Z. Yaralı  xatirə [Mətn]: [Göyçə mahalı  və
Aşıq Ələsgər  haqqında] /Zəlimxan  Yaqub //Mədəniyyət.-
1991.- 11 iyul.- S.4.
515. Ülvi, A. Heç demirsən Ələsgərim hardadır? [Mətn]:
Aşıq Ələsgər - 170  /A.Ülvi  //Ədəbiyyat  qəzeti.- 1991.- 27
dekabr.- S.3.
1992
516. Cavanşir,  D. Heç  demirsən Ələsgərim  hardadır?
[Mətn] /D.Cavanşir //Aydınlıq.- 1992.- 10 yanvar.- S.7.
517. Ələsgər,  İ. Aşığın yuxusu [Mətn] /İ.Ələsgər //Ədə-
biyyat qəzeti.- 1992.- 5 iyun.- S.8.
518. Həkimov,  M. Ələsgər ocağının  poetik  işığı [Mətn]
/M.Həkimov //Azərbaycan müəllimi.- 1992.- 19 fevral.- S.4.
519. Miralay, T. Aşıq Ələsgərin tədqiqatı haqqında [Mətn]
/T.Miralay //Oğuz eli.- 1992.- 28 may.- №15.- S.7.
1993
520. Oruc,  M. Aşıq olub tərki-vətən  olanın [Mətn]
/M.Oruc //Ədəbiyyat qəzeti.- 1993.30 aprel.- S.5.
521. Rza,  Ş. Yada  düşdü  xatirələr [Mətn] /Ş.Rza //Ədə-
biyyat qəzeti.- 1993.- 9 iyul.- S.4.
522. Ələsgər,  İ. “Aşıq Ələsgərin  tədqiqatı
haqqında
məqalənin  müəllifi  Teymur  Miralaya  açıq məktub [Mətn]
/İ.Ələsgər //Yeni fikir.- 1993.- 18 fevral.- №6.- S.4.

85
1994
523. Ələsgər,  İ. Göyçə aşıq  mədəniyyətinə bir  baxış
[Mətn]:  [Aşıq Ələsgər  haqqında  düşüncələr]  /İ.Ələsgər //Ədə-
biyyat qəzeti.- 1994.- 30 sentyabr.- S.2-4.
1995
524. Rüstəmli, F. Haqqın dərgahına ucalan ustad [Mətn]:
[Aşıq Ələsgərin  anadan  olmasının  175  illiyi  münasibətilə]
/F.Rüstəmli //Yeni səda.- 1995.- 17 iyun.
1996
524
a
. Dəyirmançı  aşıq: Dastan-rəvayət [Mətn]:  Aşıq
Ələdgər – 175    /Aşıq Talıbın  dilindən  //Ədəbiyyat  qəzeti.-
1996.- 7 iyun.- S.6-7.
525. Ələsgər,  İ. Dəyirmançı  aşıq:  (ilk  dəfə çap  olunur)
[Mətn]: [Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 175 illiyi münasibə-
tilə] /İ.Ələsgər //Ədəbiyyat qəzeti.- 1996.- 7 iyun.- S.6-7.
526. Ələsgər,  İ. Susa  bilmədim: (Səməd  Ağa  dastanının
müəllifi Əli Qurbaniyə - Ələsgər  yaradıcılığına dair fikirlərinə
görə) [Mətn] /İ.Ələsgər //Ədəbiyyat qəzeti.-7 iyun.- 1996.- S.7.
527. Ələsgər,  İ. Belə də saxtakarlıq  olarmı? [Mətn]:
[Ələsgər  yaradıcılığına  mənfi  və ögey baxış] /İ.Ələsgər
//Respublika.- 1996.- 1 may.- S.2-4; 8 may.- S.2.
528. Ələsgər,  İ.  İtkin  şairin  tapılan  dəftəri [Mətn]
/İ.Ələsgər //Xalq qəzeti.- 1996.- 10 avqust.- S.5.
529. Rüstəmli, F. Altı min altı yüz ayə məndədi [Mətn]:
[Aşıq Ələsgərin  anadan  olmasının  175  illiyi  münasibətilə]
/F.Rüstəmli //Xalq qəzeti.- 1996.- 17 iyul.

86
1997
530. Aşıq Ələsgərin  175  illik  yubileyinin keçirilməsi
haqqında:  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Sərəncamı,
24 noyabr 1997-ci il [Mətn] //Azərbaycan.- 1997.- 25 noyabr.
***
531. Bayramov,  Q. XX əsr  Göyçə aşıq  mühiti [Mətn]:
[Aşıq Ələsgərin  yaradıcılığından  da  bəhs  edilir] /Q.Bayramov
//Azərbaycan qəzeti.- 1997.- 24 iyul.- S.3-7.
532. Yaqub, Z. Ələsgərə qayıdış – mənəviyyatımıza qa-
yıdışdır [Mətn] /Z.Yaqub;  müsahibəni  apardı  S.Nəcəfova
//Respublika.- 1997.- 26 noyabr.- S.2.
1998
533. Aşıq
Ələsgər  haqqında
[Mətn]
//Filologiya
məsələləri: Nəzəriyyə və metodika; Azərbaycan Elmlər Akade-
miyası  Nəsimi  adına  Dilçilik  İnstitutu.- Bakı, 1998.- bur.9.-
S.61-64.
534. Aşıq Ələsgər - 175 [Mətn]: [Sumqayıtdakı S.Vurğun
adına  mədəniyyət  sarayında  keçirilən  yubiley gecəsi  haqqında]
//Azərbaycan.- 1998.- 26 aprel.
535. Aşıq
Ələsgərin  yubileyi  qarşısında
[Mətn]:
[Nazirlər Kabinetində Təşkilat komitəsinin ilk iclası haqqında]
//Azərbaycan.-1998.- 7 yanvar.
536. Bəşirin molla Rəhimi vurması [Mətn]: Aşıq Ələs-
gər - 175 //Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 19 iyun.- S.3.
537. Böyük sənətkarlara həsr  olunur [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin  175,  ustad  şair  Şəhriyarın  90,  Q.Qarayevin  80  illik
yubileyləri
münasibətilə
hazırlanmış  markalar  haqqında]
//Azərbaycan .- 1998.- 9 iyun.

87
538. Cəfərov,  N. Ələsgərəm,  hər  elmdən  halıyam...
[Mətn]: Aşıq Ələsgər -175 /N.Cəfərov //Azərbaycan.- 1998.- 7
aprel.
539. Düşmənin  dünənki  sözü, bugünkü  iç  üzü [Mətn]:
Aşıq Ələsgər - 175 /hazırladı Əli Vəkil //Ekspress.- 1998.- 20-
21 avqust.- S.4.
540. Ələkbərzadə,  Ş. Heç demirsən Ələsgərin  hardadır?
[Mətn]: [Aşıq Ələsgərin  Göyçə mahalında  dağıdılan  qəbri  və
aşığa qarşı  biganəlik  haqqında] /Ş.Ələkbərzadə //Panarama.-
1998.- 30 iyul.- S.4.
541. Ələsgər, İ. Aşıq Ələsgərin Şınıx səfəri [Mətn]: Aşıq
Ələsgər -175 /İ.Ələsgər //Azərbaycan.- 1998.- №7.- S.129-140.
542. Ələsgər, İ. “Aşıq Ələsgərlə Aşıq  Hüseyn  haqqında
rəvayət” və mənim  başıma  gələn  hekayət [Mətn]:  [Aşıq Ələs-
gərin  nəvəsinin  söylədikləri] /İ.Ələsgər //Ədəbiyyat  qəzeti.-
1998.- 27 fevral.- S.7.
543. Ələsgər,  İ. Aşığın  şəyirdləri  ilə söhbət [Mətn]:
[Aşıq Ələsgərin    anadan  olmasının    175  illiyi  münasibətilə]
/İ.Ələsgər //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1998.- 2 oktyabr.- S.3.
544. Gecə keçirilmişdir [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin anadan
olmasının 175 illik yubileyi ilə əlaqədar] //Azərbaycan.- 1998.-
3 may.
545. Xəlilzadə,  F. Yolları  bağlı  dağlar [Mətn]: Aşıq
Ələsgər - 175  /F.Xəlilzadə //Azərbaycan qadını.- 1998.- №5.-
S.28.
546. Məmmədov,  Ş. Dastana  ustad  münasibəti [Mətn]:
Aşıq Ələsgər - 175  /Şamxəlil  Məmmədov  //Azərbaycan
müəllimi.- 1998.- 3 mart.
547. Məmmədov,  Ş. Təbiət  aşiqi,  gözəllik  nəğməkarı
[Mətn]: Aşıq Ələsgər - 175  /Şamxəlil  Məmmədov  //Azərbay-
can müəllimi.- 1998.- 31 mart.
548. Mirzəyev,  Q. Böyük  ustada  ehtiram [Mətn]: Aşıq
Ələsgər -175 /Q.Mirzəyev //Azərbaycan.- 1998.- 12 fevral.

88
549. Musayev, T. Dillər əzbəri [Mətn]: Aşıq Ələsgər -
175 /T.Musayev //Xalq qəzeti.- 1998.- 5 yanvar.
550. Niftəliyev,
A.
Sazın
əbədiyyət 
yolu:  “Baş
Divani”dən “Müxəmməs”ədək [Mətn]: [Mahnı Teatrında Aşıq
Ələsgərə həsr olunmuş yubiley gecəsinin keçirilməsi haqqında]
/A.Niftəliyev //Xalq qəzeti.- 1998.- 1 aprel.- S.5.
551. Sazlı-sözlü  gecə [Mətn]: [“Sevil”  Azərbaycan  Qa-
dınlar  Məclisinin  Nizami  rayon  şöbəsinin  R.Behbudov  adına
Dövlət  Mahnı  Teatrında  Aşıq Ələsgərin  yubileyi  münasibətilə
keçirdiyi  gecə haqqında] //Azərbaycan  qadını.- 1998.- №5.-
S.29.
1999
552. Aşıq  Talıb. Xatirələrdə yaşayan sənətkar [Mətn]:
“Quran”ın  vərəqləri;  Mollanın  səhvi;  Balıqların  tordan  xilas
olması; Aşığın həkimliyi; Bədbəxt  İman; Yanmayan ev: [Aşıq
Ələsgər - 175] /Aşıq Talıb //Azərbaycan  müəllimi.- 1999.- 3-9
iyun.- S.7.
553. Ələsgər,  İ. Aşıq Ələsgər  Yanşaqda  [Mətn]:  dastan-
rəvayət:  Aşıq Ələsgər - 175  /İ.Ələsgər  //Azərbaycan.- 1999.-
№10.- S.156-161.
Yüklə 2,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə