İşitme Kayıpları-Vertigo-TinnitusYüklə 38,46 Kb.
tarix28.04.2017
ölçüsü38,46 Kb.
#16266
İşitme Kayıpları-Vertigo-Tinnitus
İşitme İki Şekilde Gerçekleşir:

 1. Hava Yolu (Air Conduction)

 2. Kemik Yolu (Bone Conduction)

Hava yolu: DKY, TM, kemikcik zinciri ve oval pencere ile iletim

Kemik yolu: Kokleanın çevresindeki kemik yapının iletmiş olduğu ses enerjisi ile iletim
İşitme Kaybı Üç Şekilde Ortaya Çıkar


 1. İletim Tipi İşitme Kaybı (Hava yolu problemi)

 2. Sensorinöral Tip İşitme Kaybı (Kemik yolu problemi)

 3. Mikst Tip İşitme Kaybı (Her iki tip)


İletim Tipi İşitme Kaybı Etyolojisi

 1. Konjenital-Herediter

 2. Enflammatuar-Enfeksiyöz

 3. İatrojenik (Cerrahi-Dış kulak yolu temizliği)

 4. Travma

 5. Neoplaziler

 6. Metabolik ve sistemik bozukluklar

 7. Diğerleri (DKY osteomu, ekzositozu)


Konjenital-Herediter Nedenler

 1. Anotia/Mikrotia

 2. DKY Atrezisi

 3. Treacher Collins sendromu

 4. Pierre-Robin sendromu

 5. Goldenhar sendromu

 6. Otoskleroz

 7. Paget hastalığı

 8. Marfan sendromu

 9. Mukopolisakkaridoz

 10. Turner sendromu


Otoskleroz iletim tipi işitme kaybına neden olan çok seyrek olarak sensorinöral işitme kaybı yapan özel bir kulak hastalığıdır. Otik kapsülün kemik rezorbsiyon ve formasyonu ile ortaya çıkan oval ve yuvarlak pencere bölgesini daha çok tutan ve iletim tipi işitme kaybı ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Stapesin tabanında yerleşir.

Etyolojisi belirsiz, %0.5-2 oranında görülebilen, sıklıkla beyaz ırkta izlenen, K/E=2/1 olan, genetik geçiş gösteren ve 20-30 yaşlarda ortaya çıkan bir tablodur. %15’i nilateraldir . Gebelik ve menapozda hastalık ilerleme gösterir. Koklear formu SNİK’na neden olur. İşitme kaybı ve tinnitus başlıca semptomlardır. Nadiren vertigo izlenir. Willis parakuzisi vardır.Tanı: Otoskopik muayenede genelde TM normalken, bazen Schwartze belirtisi pozitiftir. Diapozon testlerinde Rinne negatif, Weber hasta tarafa lateralizedir.

Odyolojik testlerde, saf ses odyometrede iletim tipi işitme kaybı saptanır, Carhart çentiği vardır. Timpanometride stapes refleksi yoktur, kompliyans düşüktür. Ayırıcı tanı: SOM, timpanoskleroz, Paget hastalığı.

Tedavi: Tıbbi tedavi (Sodyum florür)

Cerrahi tedavi (Stapedektomi-stapedotomi)

İşitme cihazı

Kızamık aşısı?


Travma

Künt ve delici travmalar olabilir. Künt travmalarda, petröz kemiğin eksenine göre değşişik temporal kemik fraktürleri ortaya çıkar. 1. Longitudinal fraktür (İletim tipi İ.K.)

 2. Transvers fraktür (SNİK)

 3. Mikst tip

 4. Mikrofraktürler


Neoplaziler

Temporal kemik paraganglionları (Glomus tümörleri) nöral krest kökenli tümörleridir. Orta kulak alt duvarına komşu juguler ven etrafında ve orta kulaktaki timpanik pleksusta (glomus jugulare ve g.timpanikum) bulunurlar. Orta kulakta küçük polip şeklinde olabilecekleri gibi juguler foramenden başlayarak karotid arter ve kranyal sinirleri sararak kafa içine ilerleyebilirler. Klinik olarak pulzatil tinnitus, iletim tipi işitme kaybı, faysal paralizi görülebilir. Herediter olabilir, aile araştırılmalıdır. Tanıda FM, BT, MRG ve Anjiografi kullanılır. Tedavide cerrahi ve radyoterapi uygulanır.


Sensorinöral İşitme Kaybı Etyolojisi

1. Gelişimsel ve Herediter Hastalıklar

2. Enfeksiyöz Hastalıklar

3. Farmakolojik Toksisite

4. Renal Hastalıklar

5. Travma

6. Nörolojik Hastalıklar

7. Vasküler ve Hematolojik Hastalıklar

8. İmmünite Bozuklukları

9. Kemik Hastalıkları

10. Neoplazmlar

11. Endokrin ve Metabolik Hastalıklar (DM, Tiroid h.)

12. Presbiakuzi

13. Meniere Hastalığı, Endolenfatik Hidrops

14. Ani işitme kayıpları
Travma

1. Kafa travması

2. Gürültüye bağlı işitme kaybı

3. Barotravma ve perilenfatik fistül

4. Radyasyon

Retrokoklear ve SSS Nedenleri


 1. Menenjit

 2. Sarkoidozis

 3. Multiple sklerozis

 4. Amyotrofik lateral skleroz

 5. Friedreich ataksisi

 6. Guillain Barre sendromu

 7. Vogt-Koyanagi-Harada sendromu

 8. Kseroderma pigmentozum

 9. Tümörler

 10. Santral sağırlık


Santral Sağırlık

 1. Wallenberg sendromu

 2. Kortikal ensefalit

 3. Alzheimer hastalığı

Wallenburg sendromu, PİCA’nın trombozu nedeniyle beslediği medulla lateral bölümünün enfarktüsü sonrası ortaya çıkan bir sendromdur. Vertigo, diplopi, dizartri, bulantı, kusma, ataksi, nistagmus, kord paralizisi, ipsilateral ağrı ve Horner sendromu

ile karakteridir.


Neoplazmlar

Vestibüler schwannoma

Menenjioma

Primer kolesteatom

Fasiyal schwannoma

Glomus tümörleri

Araknoid kistler
Akustik Nörinoma

Serebellopontin köşe lezyonları, posterior fossayı tutan en belirgin kafa tabanı neoplazmlarıdır. Bu tümörlerin %90’ınını akustik nörinomlar oluşturur. Menenjiomlar %3, primer kolesteatomlar %2.5, fasiyal schwannomlar %1.5 oranındadır. AN, 100.000’de 1 görülme insidansına sahiptir. NF-2 insidansı ise 40.000’de 1’dir.

AN sekizinci sinirin vestibüler dalından köken alan benign schwannomudur.

Bilateral herediter AN, otozomal dominant geçiş gösteren Nörofibromatozis tip 2’de izlenir. 22. kromozomda yerleşmiş bir gen sorumludur. Tek taraflı ve progresif SNİK, tinnitus, dengesizlik, fasyal hipestesi, trigeminal sinir disfonksiyonu başlıca klinik

Bulgulardır. Odyometride, en sık yüksek frekanslarda işitme kaybı izlenir. Speech discrimination (Konuşmayı ayırma skoru) normale göre düşüktür. BERA ve MRG tanıda altın standarttır. Tedavide: Gözlem ve takip,

Stereotaktik radyocerrahi (Gama knife)

Cerrahi girişim uygulanır

Pediatrik İşitme Kaybına Yaklaşım

İşitme kaybının erken tanınıp rehabilite edilmesi şarttır. Konuşma, lisan ve psikososyal gelişim, mental gelişme ve eğitim için erken tanı önemlidir. Doğum veya erken çocukluk dönemindeki işitme kaybı oranı 1000’de 1-2’dir. Doğumdan sonraki ilk 6 ay içinde saptanarak rehabilite edilmesi önerilmiştir. Türkiye’de konjenital İK tanınma yaşı Ortalama 2.5 yaştır. Tarama testleriyle daha erken yaşta saptanmaya başlamıştır. Otoakustik emisyon testi ve Beyin sapı işitsel cevapları objektif olarak bu tür işitme kayıplarını gösterirler.
İşitme Kaybının Değerlendirilmesi

İşitme Kaybının Derecesi Lokalizasyonu, İletim tipi/Sensorinöral tip Etyolojisi Tedavi ve rehabilitasyon olanakları incelenmelidir. SNİK’nın koklear veya retrokoklear oluşu

Araştırılmalıdır. İşitme kaybı prelingual (İlk 2 yaş) ve postlingual (6 yaş sonrası)

olarak da değerlendirilir.


Klinik Değerlendirme

1.Hikaye (Öykü)

2. Fizik muayene (Sistemik/Lokal)

3. Odyometrik testler

4. Vestibüler testler

5. Laboratuar testleri

6. Radyolojik testler
Tedavi

İletim tipi işitme kayıplarında cerrahi tedavi:

Timpanotomi, kemikçik rekonstrüksiyonu

Timpanoplasti,

Stapedektomi/Stapedotomi

2. Sensorinöral İK’da tedavi-rehabilitasyon:

İşitme cihazları

Orta kulak protezleri

Koklear implant

Beyin sapı implantıİşitme Cihazı

Konvansiyonel cihazda mikrofon akustik sinyali alır. Amplifiye elektrik sinyale çevirir; daha sonra bir verici ile tekrar akustik sinyale döndürür:

Vücut, gözlük, kulak arkası, kanal içi olabilir

Ayrıca orta kulağa ve kemiğe implante cihazlar da vardır


Koklear İmplant

Koklear implant, işitme cihazından çok az ya da hiç yarar sağlamayan ileri ve çok ileri derecedeki işitme kaybı olanlara yardımcı olmak için tasarlanmış elektronik bir aygıttır.

Koklear implant, iç ve dış bileşenlerden oluşur:

Dış Bileşenler: Mikrofon, ses işlemcisi ve verici bobinden oluşur

İç Bileşenler: Alıcı bobini ve elektrot dizininden oluşur

90 dB eşikli çocuklarda endikedir


Tinnitus

Dıştan bir sesli uyarıcı yokluğunda kulakta sesin algılanması halidir. Genel olarak toplumda %3-30 oranında görülür. Subjektif-Objektif olabilir. Pulzatil-Nonpulzatil olabilir.


Pulzatil Tinnitus: Çoklukla vasküler yapılardan kaynaklanır. Arteriyel nabızla korelasyon gösterir. Korelasyon yoksa nonvasküler etyoloji söz konusu

(Palatal myoklonus gibi).


Pulzatil Tinnitus Etyolojisi
Arteriyel etyolojiler:

AV fistülü veya malformasyonu

Paraganglioma

Karotid arter stenozu-Aterosklerotik hastalık

Arteriyel diseksiyon

Persistan stapediyal arter

İntratimpanik karotis

Sekizinci sinirin vasküler kompresyonu

Kardiak output artışı (gebelik-tirotoksikoz)

Paget-Otoskleroz

Venöz etyolojiler:

Psödotumor serebri

Venöz uğultu

Bulbus jugulare anomalileri

Nonvasküler etyolojiler:

Palatal myoklonus

Tensor timpani-stapes kas myoklonusu

Kafatabanı-Temporal kemik vasküler neoplazmları


Nonpulzatil Tinnitus

Genellikle işitme kaybı ve bir kulak hastalığı ile birliktedir. Akustik nörinom, Meniere gibi ve gürültüye maruz kalma, ototoksik ilaçlar, diğer dış etkenler neden olabilir.


Tinnitusta Tanı

Öykü


Fizik muayene

Odyolojik testler

Nöroloji konsultasyonu

Radyolojik testler


Vestibüler Sistem Fizyolojisi

Vestibüler reflekslerin fonksiyonu:

1. Yer çekimine karşı kas kontraksiyonlarını temin ederek

postürü sağlamak

2. Hareket esnasında denge ve oküler stabiliteyi sağlamak

3. Kas tonusünü sağlamaya yardımcı olmak


Vestibüler end-organ ve vestibüler siniri tutan lezyonlara periferik vertigo nedenleri;

Vestibüler çekirdekten başlayıp beyin sapı ve kortekse kadar olan lezyonlara da santral vertigo nedenleri denilir. İnternal akustik kanaldaki lezyon işitsel yol için periferik

sayılmazken (retrokoklear); vestibüler testler için bu lezyon periferiktir
Vertigoda Ayırıcı Tanıda Şu Sorulara Cevap Aranır:


 1. Bu bir periferik labirent hastalığı mı?

veya 8. sinir hastalığı mı?

2. Ya da santral vestibüler hastalık mı veya diffüz bir

hastalık mı?

3. Labirent hastalığı ise unilateral mi, bilateral mi?

4. Bu bir akut izole hastalık mı?

Akut rekürent hastalık mı?

Kronik bir hastalık mı?
Sistemik Hastalıklar

Hipertansiyon

Hipotansiyon

Aterosklerotik hastalık

Endokrin dengesizlikler

Anksiyete

İlaç: Aşırı kafein, nikotin, alkol

Sifiliz


Travma

Ortostatik hipotansiyon: Sistolikte 30; diastolikte 10 mm Hg


Vertigoda Tanı

 1. Anamnez

 2. Fizik muayene

 3. Nörootolojik muayene

 4. Laboratuar testleri: Hemogram, TFT, ANA, Rutinler

RF, Sifiliz serolojisi

5. Denge laboratuarı


Nörootolojik Muayene

(KBB muayenesi tam yapılmalı)

 1. Genel fizik muayenesi

 2. Yürüyüş ve denge

 3. Motor ve duyusal muayene

 4. Görme

 5. Oftalmoskopi

 6. Göz hareketleri, kapak ve pupiller

 7. Vestibülooküler refleks

 8. Frenzel muayenesi

 9. Poziyonel testler

 10. İşitme

Diğer kranyal sinirler

Pozisyonel Testler

Dix-Hallpike manevrası

Supin ve diğer kulak bağımlı


Nistagmus

Nistagmus gözlerin ritmik osilasyonu ile karakterli oküler postür bozukluğudur; gözlerin istemsiz devinimidir. Göz hareketlerinin hızı her iki yönde aynı hızda veya biri daha hızlı olacak şekildedir (yavaş faz; hızlı faz). Göz hareketleri iki afferent uyarıya bağlıdır: 1. Vestibüler,

 2. Görsel

Yavaş faz patolojik olmakla beraber; düzeltici olan hızlı faz nistagmusun yönünü belirlemede kullanılır. Nistagmusun orta hattan ayrılma uzaklığına nistagmusun amplitüdü denir
Meniere Hastalığı

İdyopatik endolenfatik hidropstur. Spontan vertigo atakları, fluktuasyon gösteren SNİK,

tinnitus, kulak dolgunluğu 100 000’de 7-150 oranında görülür. 40-60 yaş grubunu çoklukla seçer. Bilateral olabilir. 2 yıl içinde %60, 8 yılda %70 spontan iyileşme gösterir.

Tedavi: Diyet, diüretik, vazodilatatör, antiemetik, sedatif

Cerrahi: Endolenfatik sak dekompresyonu-Vestibüler nörektomi

Labirentektomi-İntratimpanik enjeksiyon


Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo

Baş pozisyonlarındaki değişikliklerle saniyeler süren şiddetli vertigo olur. Posterior SSK kanalolitiazisidir. Periferik vestibüler hastalıkların %20-40’ını oluşturur. Etyolojide kafa travması, uzun yatak istirahati, cerrahi yer alır. Tanı: Dix-Hallpike manevrası. Tedavide repozisyon manevraları (Epley gibi) yapılır.


Vestibüler Nörinitis

İkinci sen sık vestibüler hastalıktır, ani baş dönmesi, bulantı kusma ile karakterlidir,

Postenfeksiyöz (sıklıkla viral) görülür, işitme normaldir. Tedavi semptomatiktir

Hareket Hastalığı (Motion sickness)

Fizyolojik baş dönmesidir. Uçak, otomobil, gemi yolculuklarında görülür.Pozisyon düzeltme önerilir. H1 reseptör antihistaminikleri (Dimenhidrinat, Difenhidramin)

D2 reseptör antagonistleri (Metoklopramid, domperidon) Skopolamin kullanılabilir.
Yüklə 38,46 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin