IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə27/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   37

Isihlabelelo 98


Isihlabelelo.

1 O hlabela ingom' entsha

ENkosini wena

Ngoba yenzil' izimanga

Ezinkulukazi.

'Sandla sayo sokunene

Lengalo engcwele

Yayo, kuzuzela yona

Khona ukunqoba.
2 INkosi yona impela

Isifakazile

Isazisa ngosindiso

Olwayo sibili.


Ukulunga kwayo lakho

Ikwambulile nje

Yakwazis' abahedeni

Phambi kwamehl' abo.


3 Yasikhumbul' isihawu

Leqiniso layo

Eliqonde kuyo indlu

Yakh' uIsrayeli.


Yonke imikhawulo nje

Eyomhlaba wonke

Ilubonil' usindiso

OlweNkosi yethu.


4 Kalenze umsindo lina

Owokuthokoza

Kuyo iNkosi sibili

Wena mhlaba wonke.


Lina yenzani umsindo

Omkhulukazi-ke

Lithokoze lihlabele

Izibongo zayo.


5 Hlabelani eNkosini

Ngomhubhe, ngomhubhe

Langalo lona ilizwi

Lesihlabelelo.


6 Ngempondo lalo ilizwi

Lomhlanga yenzani

'Msindo wenjabulo phambi

Kwenkos' uJehova.


7 Kalubhonge lon' ulwandle

Lokugcwala kwalo

Won' umhlaba kanye labo

Abahlezi kiwo.


8 'Mifula kayiqakeze

Ezayo izandla

Lezintaba zithokoze

Zonke zindawonye


9 Phambili kwayo iNkosi

Ngokuba iyeza

Ukuzakuwahlulela

Umhlaba wonke-ke.


Ngalokhukulunga yona

Izakuwugweba

Wonke umhlaba, labantu

Ngakho ukuqonda.


Isihlabelelo 99


1 UJehova uyabusa

Kabaqhuqh' abantu

Uphakath' kwamakherubi

Lizamazam' izwe.


2 UJehova eZiyoni

Umkhulu kakhulu

Uphakeme phezu kwabo

Bonke bon' abantu.


3 Kabadumise ibizo

Lakho elikhulu

Elesabekayo lona

Ngokuba lingcwele.

4 Amandla away' inkosi

Lawo ayathanda

Isigwebo, uyamisa

Khona ukulunga.


Uyasebenzisa wena

Sona isigwebo

Njalo lakho ukulunga

Kuye uJakobe.


5 Phakamis' iNkos' uThixo

Owethu, likhonze

Kusenabelo senyawo

Zakhe, ngob' ungcwele.


6 UMozisi loAroni

Kubapristi bakhe

LoSamuweli phakathi

Kwabo bonke phela


Ababiz' ibizo lakhe.

Babiza iNkosi

Yena bo uNkulunkulu

Wasebaphendula.


7 Ensikeni eyeyezi

Wakhuluma labo

Bagcin' izimiso zakhe

Lomlay' abapha won'.


8 Wena wabaphendula, o

Nkulunkulu wethu

Jehova. Wena-ke waba

NguNkulunkulu-ke


Yen' obathethelelayo

Lanxa wena Nkosi

Waphindisela izenzo

Ezabo ezimbi.


9 Lina phakamisani-ke

'Nkulunkulu wethu

UJehova, khonzanini

Entabeni yakhe


Entabeni eyingcwele,

Ngoba uJehova

UNkulunkulu owethu

Yena ungongcwele.Isihlabelelo 100 L.M.


Isihlabelelo sokudumisa.

1 Hubelani ngokuthaba

Ngakuye uNkulunkulu

Lina lonke mhlaba wonke

Lidumis' uNkulunkulu.
2 Limkhonze lilokuthaba

Wozanini phambi kwakhe

Lijabula lihlabele

Khon' ebukhoneni bakhe.


3 Yazini ukubana-ke

INkosi inguye mpela

UNkulunkul', osenzile

Thina asizenzanga nje.


Thina siyibo abantu

Esenziwayo nguyena

Njalo siyizimvu zakhe

Ezedlelo lakhe yena.


4 Ngenani emasangweni

Libongeke lidumisa

Lasemagumeni akhe

Libonga ibizo lakhe.


5 Ngob' iNkosi ilungile

'Musa way' uhlezi kuze

Kube phakad', leqiniso

Lay' esizukulwaneni.


Isihlabelelo 101


Isihlabelelo sikaDavida.

1 Ngohlabelel' ngesihawu

Lakh' ukwahlulela

Kuwe o Jehova mina

Ngizakuhlabela.
2 Ngizakuziphatha kuhle

Ngendlel' elungile

O! Uzakubuya nini

Khona ngakimi na?


Ngizakuhamba phakathi

Kwayo indlu yami

Ngayo inhliziyo yami

Yon' epheleleyo.


3 Kangisoze ngilubeke

Khona phambi kwawo

Awami wona amehlo

Ulutho olubi.


Ngiyawuzond' umsebenzi

Waz' iziphambuki

Kawusoz' unamathele

Kimi lakanye nje.


4 Inhliziy' ephambukayo

Izasuka kimi

Angisoze-ke ngimazi

Okhohlakeleyo.


5 Lowo onyeya owakhe

Yen' umakhelwane

Khona ngasensitha, mina

Ngizamquma yena.


Lowo ophakamileyo

Oziqakisayo

Ngenhliziyo kangisoze

Ngimyekele mina.


6 Amehlo ami azoba

Phezu kwabomhlaba

Bon' abathembekileyo

Abasemhlabeni


Ukuze bahlale lami.

Lowo ohambayo

Ngendlela eqotho yena

Uzakungikhonza.


7 Umkhohlisi kakuhlala

Khon' endlini yami

Usomangase kasoze

Eme phambi kwami.


8 Ngobhubhisa ngokutshetsha

Abakhohlakali

Ngizisuse izigangi

Emzini weNkosi.


Isihlabelelo 102


Umkhulelo wohluphekayo nxa esehluleka ethulula isikhalazo sakhe phambi kobuso beNkosi.

1 Nkosi yizwa umthandazo

Wami uvumele

Ukuze size ngakuwe

Isililo sami.
2 Kawungabufihli kimi

Ubuso bakho bo

Ngosuku lapho uhlupho

Selungehlele m'na.


Ngizwa ngendlebe yakho bo

Ngalolo usuku

Lapho ngikumemezayo

Tshetsha ngiphendule.

3 Ngoba izinsuku zami

Ziloba santuthu

Lamathambo ami atsha

Njengalo iziko.


4 Ngitshayelwe inhliziyo

Yabun' okotshani

Ngaze ngakhohlwa ukudla

Esami isinkwa.

5 Ngenxa yokulila kwami

Sekunamathele

Amathambo ami kuso

Isikhumba sami.


6 Ngifana lewunkw' yenhlane

Njalo ngiyafana

Lesikhova senkangala

Esami isimo.


7 Ngayalinda mina mpela

Njengayo intaka

Ihlezi yodwa phezulu

Kwesicholo sendlu.


8 Ngiyangiswa yizitha zam'

Izinsuku zonke

Labahlanyayo-ke ngami

Bayangifungela.


9 Ngoba sengidle umlotha

Njengaso isinkwa

Ngivubile isinatho

Sami ngem'nyembezi.


10 Ngenxa yocunuko lwakho

Lokuthukuthela

Ungiqongise wabuya

Wangilahla phansi.


11 Insuku zami zifana

Laso isithunzi

Esiya sinyamalala

Ngibun' okotshani.


12 Kanti wena Nkulunkulu

Wohlala phakade

Wokhunjulwa yizo zonke

Izizukulwana.


13 Wovuka uhawukele

Yona iZiyoni

Ngoba kufike ithuba

Elokuyithanda.


14 Ngoba izinceku zakho

Zithand' amatsh' ayo

Lalo uthuli lwakhona

Lwayo iZiyoni.


15 Ngakho amaqaba kanye

Lamakhosi ezwe

Woyesab' inkazimulo

Yelakho ibizo.


16 Laph' iNkosi izakwakha

Yona iZiyoni,

Yobonakala ikulo

Olwayo udumo.


17 Wonanzelel' umthandazo

Wakhe oswelayo

Angadelel' isicelo

Somthandazo wabo.


18 Lokhu kuzakulotshelwa

Usend' oluzayo

Labantu abazadalwa

Bazabong' iNkosi.

19 Ngoba ekuyo ingqonga

Yendaw' engcwel' yakhe

Ezulwin' uNkulunkulu

Waqaza umhlaba.


20 Ukuzwa ukububula

Okwas' isibotshwa

Akhulule labo aba-

gwetshelwe ukufa.


21 Ukubika eZiyoni

Ibizo leNkosi

Lazo izibongo zayo

EJerusalema.


22 Nxa abantu bebuthene

Layo imibuso

Ndawonye ukuyikhonza

Yonale iNkosi.


23 Endleleni waxegisa

Awami amandla

Layo eyami imihla

Waseyifinyeza.


24 Ngath': Nkosi yam' ungangisus'

Phakath' kwensuku zam'.

Im'nyaka yakho ihlala

Kusizukulwana.


25 Kade wasimisa sona

'Siseko somhlaba

Lamazulu ngumsebenzi

Owezandla zakho.


26 Kuzabhubha kodwa wena

Uzakuma njalo,

Yebo konke kuzaguga

Kuphele kuthi nya.


Kuzaguga njengengubo

Wena wokugoqa

Kuguqule njengengubo

Kuzaguquleka.


27 Kodwa-ke wena uhlala

Njalo kokuphela

Iminyaka yakho yonke

Kayisoz' iphele.


28 Abantwana bezinceku

Zakh' bazaqhubeka

Lenzalo yakho yomiswa

Khona phambi kwakho.Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin