İzole Palmar Kollajenomalı Bir Olgu Sunumu a case Report of Isolated Palmar Collagenoma Yaz›şma Adresi / Corresponding AuthorYüklə 27,25 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix05.05.2017
ölçüsü27,25 Kb.
#16737

İzole Palmar Kollajenomalı Bir Olgu Sunumu

A Case Report of Isolated Palmar Collagenoma

Yaz›şma Adresi / Corresponding Author: Uz. Dr. Zeynep Türkşen, Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Kliniği, Kliniği Ankara, Türkiye Tel: +90 312 567 20 00 e-posta: zeynepsen1975@hotmail.comBu olgu sunumu XIX. Prof.Dr. A.Lütfü Tat sempozyumunda e-poster olarak sunulmuştur.

doi:10.5152/tdd.2010.20Editöre Mektup / 

Letter to the Editor

111

Say n Editör,

Ba  dokusu nevüsleri, dermisin hücre d

 yap lar n n 

s n rl  hamartomatöz malformasyonlar d r. Kollajen lifler, 

elastik lifler ya da glikozaminoglikanlardan olu abilir. 

Kollajenin birikimiyle olu an hamartoma kollajenoma ad  

verilir (1). Kollajenomalar ba l ca kal tsal ve edinsel ola-

rak ayr labilmekte, edinsel grupta yer alan izole kollaje-

noma olgular  oldukça nadir görülmektedir (2). 

Yirmi dört ya nda erkek hasta, sol elinde yakla k 

sekiz y ld r bulunan kitleler nedeniyle poliklini e ba vur-

du. A r s z olan bu kitlelerin ilk önce ikinci parmak ara-

s ndan ba lad

 ve yava  yava  parmak ucuna do ru 

ilerledi i ö renildi. Hastan n travma ya da ba ka bir 

hastal k öyküsü yoktu. Dermatolojik muayenede, sol el 

palmar bölgede ikinci parmak aras ndan ba lay p i aret 

parma  ulnar tarafta parmak ucuna kadar uzanan 

yumu ak k vaml , düzgün s n rl , tümoral pla a dönü en, 

deri renginde, 3-5 mm aras nda de i en büyüklüklerde 

papüller ve plak tespit edildi ( ekil 1, 2). Hastada bu 

lezyon d

nda herhangi bir patoloji tespit edilmedi. Aile 

öyküsü yoktu. Çekilen el grafisinde herhangi bir kemik 

patolojisi saptanmad . Nodülden al nan insizyonel biyop-

sinin histopatolojik incelemesinde hiperkeratotik çok 

katl  yass  epitel alt nda artm  miktarda, rastgele da l m 

gösteren, kaba- kal n kollajen demetler görüldü. Bu kol-

lajen demetlerde dejenerasyon saptanmad   ( ekil 3). 

Histokimyasal çal ma ile yap lan elastik Van Gieson 

boyamada elastik liflerde art  ya da patoloji görülmedi. 

Olgu kollajenoma olarak yorumland .

Lezyonlar n sadece bir bölgede olmas , aile öyküsü-

nün olmamas , e lik eden herhangi bir patolojinin bulun-

mamas  nedeniyle hastaya izole palmar kollajenoma 

tan s  konuldu. Hasta cerrahi tedavi istemedi.

Derinin konnektif doku nevüsleri, ekstrasellüler mat-

riks elemanlar ndan olan kollajen, elastin ya da proteog-

likanlardan olu an hamartomatöz lezyonlard r. Kollajen 

tipi konnektif doku nevüsleri ya da kollajenomalar, der-

miste kollajenin a r  birikimiyle olu an bir ba  dokusu 

nevusudur. Genel olarak kal tsal ve edinsel olarak s n f-

land r l r (1). Kal tsal gruptakiler familyal kutanöz kollaje-

noma, Proteus sendromunda görülen plantar serebri-

form kollajenoma, tuberosklerozdaki Shagreen yamalar  

ve Buschke-Ollendorff sendromunda osteopoikilozis ile 

birlikte olan dissemine lentiküler dermatofibrozis olarak 

kar m za ç karken edinsel olanlar kendi içinde erüptif 

ve izole olarak ikiye ayr l r (2). 

Familyal kutanöz kollajenoma; otozomal dominant 

geçi  gösteren genellikle gövde ve üst ekstremitelerde 

simetrik yerle en, multipl endüre dermal nodüllerle 

karakterizedir. Lezyonlar s kl kla adölesan dönemde 

olu ur ve birlikte idiyopatik progresif kardiyomyopati, 

konjestif kalp yetmezli i ve kardiyak ileti bozukluklar  

görülebilir. Proteus sendromu, kompleks konjenital 

hamartomatöz bir hastal kt r. Deri, iskelet sistemi, sant-

ral sinir sistemi, yumu ak dokular, vasküler yap lar ve 

bazen visseral organlar etkilenebilir. En s k kar la lan 

bulgular  vücutta yayg n ba  doku nevüsleri ve kemik-

lerde asimetrik büyümedir. Plantar bölgede yerle ik 

serebriform kollajenomalar Proteus sendromu için 

patognomonik bir bulgudur (3). 

Tuberoskleroz, otozomal dominant kal t m gösteren 

karakteristik olarak beyin, retina, deri, akci er, böbrek 

ve kalp gibi organlarda hamartomlara yol açan bir has-

tal kt r. Shagreen yamalar , tuberoskleroz hastal

nda 

görülen kollajen birikimiyle olu an tümoral veya plak eklindeki lezyonlard r. Buschke-Ollendroff sendromu

pleitropik otozomal dominant geçi li, inkomplet penetrans-

l  bir herediter konnektif doku hastal

d r. Osteopoikilozis 

ve dissemine lentiküler dermatofibrozisin birlikte bulundu u 

bir sendromdur. Dermal lezyonlar kollajen, elastik lifler ve 

bazen de mukopolisakkaritlerden olu an konnektif doku 

nevüsleridir. Lezyonlar alt ekstremite ve gövdenin alt k s m-

lar nda lokalize asimetrik yay l m gösteren multipl, sert, 

soluk renkli papül ve plaklar  eklindedir (4).

zole kollajenoma, aile öyküsü olmadan tek lokalizas-

yonda ortaya ç kar ve yava  bir progresyon izler. S kl kla 

ba , boyun, gövde ve üst ekstremitede yerle ir (5). Avuç içi 

ve ayak taban nda lokalize olanlar n üzerindeki deri hiperke-

ratotik bazen de serebriform bir görünüm alabilmektedir. 

Olgumuzda da aile öyküsü yoktu ve lezyonlar tek bir bölge-

de mevcuttu. Sekiz y l içinde yava  progresyon göstermi ti. 

Avuç içinde lokalize olmakla beraber hiperkeratozik bir 

görünüm yoktu. 

Erüptif kollajenomalar klinik olarak familyal kutanöz kol-

lajenomaya benzer. Çok say da nodül gövde ve ekstremite-

lerde görülebilmekte ve bazen simetrik olabilmektedir. Ama 

aile öyküsü yoktur. Hastalar genellikle sa l kl d r ve lezyon-

lar n olu umu anidir (6). 

Uitto ve arkada lar  (7), kollajenoman n hemen hemen 

sadece tip1 kollajenden olu tu unu göstermi lerdir. 

Sorunun etkilenen bölgelerde kollajenaz üretiminde azalma 

nedeniyle olu tu u dü ünülmektedir. Histopatolojik olarak 

dermiste kollajen lif miktar n n artt

, elastik lif boyalar  ile 

elastik liflerin azalm  ya da normal seviyelerde oldu u 

görülmü tür. Fibroblast say s nda art  yoktur (4). 

Olgumuzda da histopatolojik incelemede kollajen liflerde 

art  vard , Van Gieson ile yap lan boyamada elastin liflerde 

art  olmamas  da literatürle uyumlu bulundu.

Kollajenoma, benin bir hastal kt r ama spontan gerileme 

söz konusu de ildir. Medikal tedavinin yeri yoktur. Kozmetik 

sorun olu turan izole lezyonlar cerrahi olarak ç kar labilir. 

Multipl olanlarda cerrahi giri im uygun de ildir. Ayr ca özel-

likle el ve ayaklarda yerle ik lezyonlarda eksize edilmeden 

önceki fonksiyonel durum ile eksizyon sonras  olu abilecek 

fonksiyon bozukluklar  kar la t r larak eksizyon karar  veril-

melidir. Kaynaklar

1.  Uitto J, Santa-Cruz DJ, Eisen AZ. Connective tissue nevi of 

the skin: clinical, genetic and histopathologic classification 

of hamartomas of the collagen, elastic, and proteoglycan 

type. J Am Acad Dermatol 1980;3:441-61.

2.  Nico MMS, Valante NYS, Machado KA. Isolated Plantar 

Collagenoma. Acta Derm Venereol 2003;83:144.

3.  Nelson AA, Ruben BS. Isolated plantar collagenoma not 

associated with proteus syndrome. J Am Acad Dermatol 

2008;58:497-9.

4.  Choi JC, Lee MW, Chang SE, et al. Isolated plantar colla-

genoma. Br J Dermatol 2002;146:164-5.ekil 1. Sol el palmar bölgede deri renginde papüller ve plak gö-

rünmekte


ekil 3. Hiperkeratotik çok katl  yass  epitel alt nda artm  miktarda, 

kaba- kal n kollajen demetler görüldü ekil 2. Lezyonlar n yak ndan görünü ü

Türkşen ve ark.

İzole Palmar Kollajenoma

 

Turk J Dermatol 2010; 4: 111-3

112


5.  Romiti R, Romiti N. Papulolinear collagenoma. J Am Acad 

Dermatol 2004;50:797-8.

6.  Mukhi SV, Kumar P, Yuvarajkumar D, Raghuveer CV. 

Eruptive collagenoma. Indian J Dermatol Venereol Leprol 

2002;68:98-9.

7.  Uitto J, Bauer EA, Santa-Cruz DJ, et al. Decreased colla-

genase production by regional fibroblast cultured from skin 

of a patient with connective tissue nevi of the collagen type. 

J Invest Dermatol 1982;78:136-40.

Zeynep Türk en

1

, Ay e Serap Karada

2

, Fadime K l nç

3Servet Güre çi

4

1

Sa l k Bakanl Ankara Etlik  htisas E itim ve Ara t rma 

Hastanesi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Klini i, Ankara, Türkiye

2

Ankara Keçiören E itim ve Ara t rma Hastanesi, Dermatoloji Klini i, Ankara, Türkiye

3

Ankara Atatürk E itim ve Ara t rma Hastanesi, Dermatoloji Klini i, Ankara, Türkiye

4

Ankara Keçiören E itim ve Ara t rma Hastanesi, Patoloji Klini i, Ankara, Türkiye

Türkşen ve ark.İzole Palmar Kollajenoma

 

Turk J Dermatol 2010; 4: 111-3

113

Yüklə 27,25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin