«magistrатura məRKƏZI»Yüklə 479,24 Kb.
səhifə1/5
tarix01.05.2017
ölçüsü479,24 Kb.
#16387
  1   2   3   4   5


AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT IQTISAD UNIVERSITETI

«MAGISTRАТURA MƏRKƏZI»XEYIRLİ CAVIDAN ELŞƏN oğlu

(MAGISTRANTIN A.S.A.)
«İSTEHLAK MALLARININ EKSPERTİZASI VƏ ONUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ » mövzusunda
MAGISTR DISSERTASIYASI
Istiqamətin шifri və adы II 060401 Dünya iqtisadiyyatı

Ixtisasыn шifri və adы Эюмрцк ekspertizası


Elmi rəhbər Magistr proqramыnыn rəhbəri

(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)
prof. A.Ş.Şəkərəliyev ____ i.е.н.М.М.Асланова___________

Kafedra mцdiri _____________ prof.A.Ş.Şəkərəliyev________________(A.S.A., elmi dərəcə вə elmi ad)
BAKI - 2016

Mündəricat

Giriş

I fəsil. Gömrük ekspertizası – gömrük işi üzrə vəzifələrin yerinə yetirilməsində xüsusi elmi-təcrübi təhqiqat kimi.

    1. Gömrük ekspertizasının obyektləri və bu məqsədlə istifadə olunan texniki vasitələr.

    2. Ərzaq mallarının keyfiyyəti və təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Azərbaycan Respublikasında ekspert təhqiгatının texnologiyası.

II fəsil. Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən ərzaq malların keyfiyyəti və təhlükəsizliyinin təmin olunmasının müasir vəziyyəti.

2.1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Mərkəzi Laboratiyası ölkə ərazisinə gətirilən ərzaq mallarının keyfiyyəti və təhlükəsizliyini müəyyən edən qurum kimi.

2.2. Müasir şəraitdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında beynəlxalq təcrübədən istifadə olunması.

III fəsil. Ərzaq mallarının keyfiyyəti və təhlükəsizliyinin təmin olunmasında beynəlxalq təcrübə və bu işdə gömrük orqanlarının rolu.

3.1. İqtisadi əməkdaşlıq və Azərbaycan Respubliksının digər ölkələrlə inteqrasiyası.

3.2. Ərzaq mallarının keyfiyyəti və təhlükəsizliyinin müəyyən edilməsi üzrə beynəlxalq təşkilatlar və Azərbaycan Respublikasının bu sahədə əməkdaşlığı.

3.3. Мəркəзi вə йерлi эюмрцк лабораторiйаларында эюмрцк експертiзасынын тəшкiлiнiн тəкмiллəшдiрiлмəсi iстiгамəтлəрi.Nəticə və təkliflər.

Ədəbiyyat siyahısı

ЭIРIШ

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən Azərbaycan Respublikası bu gün onun müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsı mübarizə. Bir sıra xarici və daxili amillərin milli təhlükəsizlik dövlətin elmi cəhətdən əsaslandırılmış real inkişaf konsepsiyasının hazırlanması tələb edir. Qeyd etmək lazımdır ki, milli təhlükəsizliyin təmin edir, maddi əsasını, iqtisadi təhlükəsizlik. Göründüyü kimi, iqtisadi təhlükəsizlik, müəyyən edən və onun təsiri amillərdən biri də ərzaq təhlükəsizliyi.

Konsepsiya ərzaq təhlükəsizliyinin beynəlxalq səviyyədə inkişafı və tənzimlənməsi, müəyyən etmək üçün ən mühüm amillərdir: torpaq, xammal, material, enerji və informasiya resursları ayrı-ayrı ölkələrin qeyri-bərabər paylanması və iqlim şəraiti müxtəlifliyidir.

Azərbaycan Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyinin təmin inkişafının proqnozlaşdırılması ölkənin müharibə şəraitində olması, əkinçilik üçün yararlı torpaq sahələrinin qismən işğal olunması ölkənin siyasi və iqtisadi maraqları imperiya maraqları ilə toqquşması, Milli iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı, dönüşüm prosesi irəli gələn çətinliklər və nöqsanlar, daha da aktuallaşdırmışdır.

Metodoloji baxımdan, məsələnin həlli haqqında elmi cəhətlər qida əsasında təlimat üzrə təhlükəsizlik texnikası və həyata nəzərdə tutur ki, bu da öz növbəsində, konkret şəraitə uyğun olaraq daxili və xarici siyasətinin əsas prinsipi media edilməsi, milli iqtisadiyyatın inkişafı qanunauyğunluğunun dərindən öyrənmək və dünya iqtisadi sistemində gedən proseslərin düzgün qiymətləndirilməsini və kənd təsərrüfatının rəqabət qabiliyyəti lazımdır inkişafı.

Mövzunun aktuallığı: keyfiyyət, Azərbaycanda, hələ ümumi vəziyyətinin sisteminin yaradılması ilə bağlı bütün məsələlər bu gün aktuallıq kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi dirçəliş ölkənin malların yüksək keyfiyyəti və təhlükəsizliyi, onlar yarışacaq müasir dövrdə yerli və dünya bazarında istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi təmin edən şərait, bunsuz mümkün deyildir. Ümumiyyətlə, keyfiyyətli islahatı, bazar iqtisadiyyatına keçid strategiyası olmalıdır ki, struktur dəyişiklikləri, investisiya, sərmayələrin cəlb etmək, sabitləşmə, özəlləşdirmə, rentabelliyini və s. daha yüksək olmalıdır.

Anlamaq lazımdır ki, keyfiyyətli, bir çox yeni investisiya tələb etmir və investisiya, zəmanət, keyfiyyət, tullantıların pullardir.

Keyfiyyətli elmi-texniki tərəqqinin obyektiv nəticə, inkişaf etdikcə elmi-texniki tərəqqi ilə əlaqədar olaraq, eyni zamanda, nəzəri, istənilən qədər genişləndirmək, artırmaq olar. Malın keyfiyyətinin yoxlanması, yararlılıq müddəti birlikdə xüsusiyyətlərini, onların istismarı və istehlakı zamanı özünü göstərir, yəni resurslarının istifadəsi prosesində zərər və malların tam məsrəf, vaxt, söz, emalı, istehsalı, istifadəsi və istehlakı zaman həmin əlamətləri aşkar edilməmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, hazırlanmış məmulatlar tələblərinə mühüm əhəmiyyət kəsb müəyyən müddət ərzində təmin edir, onların təyinatı. Və bu, əhalinin maddi və mədəni səviyyədə asılı olaraq müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif olduğu məlum olur və tələbatın xarakteri asılıdır. Beləliklə, mallar, tələbat səviyyəsi və keyfiyyəti arasında müəyyən disproporsiya ki, o, daim artır və təzələnir. Bu baxımdan, malların, cari, perspektiv, ümumi və xüsusi tələblər ki, gömrük yoxlama başlıca vəzifələrdən biridir.

Ümumiyyətlə, gömrük ekspertizası, gömrük nəzarəti-bu link kimi Respublikada iqtisadi maraqlarının və təhlükəsizliyinin, qaçaqmalçılığa və gömrük işi, digər hüquqpozma halları aşkar edilməsi, qarşısının alınması, profilaktikası və ləğvi, qaçaqmalçıliq kanallar ləğv milli istehsalçıların iqtisadi maraqlarının qorunması, istehlakçıların hüquqlarının qurunması və s. məsələlərdə rolu əvəz olunmazdır.

Işin məqsədi və vəzifələri: gömrük ekspertiza malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi malların gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi malların eyniləşdirilməsini, məhsullar, tərkibi, fiziki və kimyəvi strukturunun müəyyənləşdirilməsi, malın çeşidi, müxtəliflik və müəyyən edilməsi, malların narkotik, güclü təsir ilə toksit, zəhərli maddələrlə, qrup mənsubiyyətinin malların ekoloji və istismar təhlükəsizliyinin eyniləşdirmə və malların Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkələrin, xalqların, incəsənət, tarixi və arxeoloji varidatina mənsubiyyətinin anlayışlar və s. məsələləri müəyyən etmək üçün tərəqqi edir.

Işin metodoloji nəzəri əsaları:

Birinci fəsil gömrük ekspertizasının Ümumi nəzəri-metodoloji əsasları ayrılmış. Burada gömrük ekspertiza anlayışı, mahiyyəti, növləri, mərhələləri və onun həyata keçirilməsi ilə, həmçinin gömrük ekspertizasının həyata keçirilməsində texniki vasitə və metodların idi ki, geniş şəkildə nəzərdən keçirilmişdir.

Işin Elmi yeniliyi:

- gömrük ekspertizası səmərəli təşkili, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında yeri;

- gömrük sistemi, təşkilat, qurum və qanunvericilik bazasının təkmilləşdirməsi məsələləri;

- təcrübə səmərəli təşkili, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında təsirini araşdırmaq;

- gömrük ekspertizası təşkili, təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq təcrübə və həm mərkəzi, həm də yerli gömrük laboratoriyalarının, təkmilləşdirilməsi əhəmiyyətini.

Tədqiqat obyekti istehlak mallarının əsas hissəsi qida məhsullarının ekspertizası.

Araşdırma mövzusu, istehlak mallarının ekspertizası və onun təkmilləşdirilməsi.


I fəsil. Gömrük ekspertizası – gömrük işi üzrə vəzifələrin yerinə yetirilməsində xüsusi elmi-təcrübi təhqiqat kimi.
1.1.Gömrük ekspertizasının obyektləri və bu məqsədlə istifadə olunan texniki vasitələr.

Gömrük ekspertizası müxtəlif ekspertizalar tələb edir və texniki xidmət; maliyyə nəzarət, iqtisadi, hüquq-mühafizə, statistik və təbiəti qorumağa gömrük işlərin, tapşırıqların müraciət edərək mütəxəssislərə aparılır, xüsusi elmi-praktiki tədqiqatlardır.

Kapital ekspertizanı təyin etmək üçün, gömrük orqanının əməkdaşı, müvafiq öyrənilməsi, nəzəri və praktiki əsasları, əlbəttə, bilmək lazımdır (onun predmetinin, obyektlərini, tədqiqat metodikasını, imkanlarını və s.).

Gömriik imtahan üçün xüsusi sinif daxildir. Çünki onun predmet, tapşırıq obyekt və tədqiqat metodu kimi özəl xarakterli əlamətləri. Gömrük ekspertizası obyektləri üçün aşağıdakı informasiya mənbələrindən aiddir:

a) gömrük sərhədindən malların və əşyaların, habelə tədqiqat üçün mallardan prob və nümunələrin götürülməsi;

b) kontrafakt olduğu obyektləri gömrük qaydalarının pozulması;

c) hissəsində gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzarətinin müxtəlif çeşiddə mal müşayiət sənədləri (gömrük, normativ-hüquqi, maliyyə və s.).

Azərbaycan isə idxal olunmuşdur ərazisinə ərzaq məhsullarının keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və markalanması.

Ölkə ərazisinə gətirilən qida məhsulları keyfıyyəti və təhlükəsizlik münasibətləri hüquqi cəhətdən, "sanitariya-epidemioloji əmin-amanlıq və dəstək haqqında", "sertifikatlaşdırma", "istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi Haqqında", "baytarlıq haqqında" AR-in qanunları və bu rayonda ilə bağlı digər qanunvericilik aktları və beynəlxalq müqavilələrlə qaydalarla tənzimlənir.

Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq hər bir gömrük rejimi altında yerləşdirilən malların, mal qruplarının sənədlər əlavə olunur, biri "sertifıkatlarla" ilə müşayiət olunur. Bu sənəd, bütün dövlət gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, bu sahədə akkreditə olunmuş müxtəlif orqanlarında buraxılmış və olan istehsalında keyfiyyətliliyini malların, istehlak, istifadə və daşınması üçün uyğun olduğunu sübut edir. Bu keyfıyyət sənəd sertifıkatı, sertifikat keyfıyyət, texniki pasport, texniki etmişdir aktı kimi özünü göstərir. Onlar yaratmaq, müxtəlif məzmun eyni, təbiət və müxtəlif məhsul qrupları sonra onların yararlılığını sübut edir. Bu sənədlərdə istehsalçısı olduğu yer onun sərt tabeçilik, malın Adı və markası, qablaşdırma və çəki, xalis Çəkisi, istehsal tarixi, standartı, məbləği, müddəti, keyfiyyət göstəriciləri və s göstərilir. İstehsalçı, şirkət, məhsul saxlama zəmanətli onun üçün malların mövcud standartlara uyğun olmasına baxmayaraq, cavab verir. Məhz bu sənəd idxal, ixrac və tranzit malların bazası götürürük, Respublika mallardan imtina sipər çəkməli, reqlamasiyaların və qarşısını almaq üçün ölkənin gömrük ərazisindən ekoloji cəhətdən təmiz, iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi.

Bu baxımdan respublikamızın gömrük ərazisindən baxımından ətraf mühitin mühafizəsi, qorunması, flora, faunamızın mühafızəsi vacib problemlərdəndir və dövlətin gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsində malların əhatə sənədlərin aid mallar müəyyən edilmiş tələb və bəzi şübhəli hallarda, faktiki gömrük müayinəsini təşkil etmək lazımdır.

Ümumiyyətlə, nəzarət və digər dövlət nəzarət orqanları və məzmun spesifıkalı müxtəlif obyektlərin nəzarət, baxmayaraq ki, proses gömrük ərazisinə gətirilməsinə və ekoloji təmizlik təhlükəli xəstəliklərin və malların gömrük ərazisində və ya onun yoxdur.

Bu baxımdan, həm də sanitar-karantin müfəttişliyi əhalinin istehsal və sağlamlıq istehlakçıların təmin edilməsi, Respublikada keyfıyyətli malların təmin edilməsi, nəzarəti, daşıyan gömrük ərazisinə xüsusi təhlükəli xəstəliklərin - vəba, vəba, qarayara, San-od, və s., idxalı və yayılması, habelə amillər (su, qida, yük və s.). müəyyən etmək üçün nəzarət səhiyyə sahəsində həyata keçirir. Eləcə də baytarlıq müfəttişliyi Respublikasının heyvan mənşəli infeksion xəstəliklərə yoluxmasının və yayılmasının qarşısını almaq, onun yüksək keyfiyyətli heyvandarlıq məhsulları ilə verilməsi və xidmətlər. Digər tərəfdə isə ətraf mühitin qorunması, yerli məhsulların keyfıyyətli bazar, mədəni dəyərlərin müdafiəsi, təhlükəsizliyi, nəsli kəsilməkdə olan vəhşi fauna və flora növlərinin Konvensiyanın beynəlxalq ticarəti haqqında (CITES) uyğunluq və s. gömrük rəsmiləşdirilməsi məqsədi ilə Respublika Nazirlər Kabinetinin Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər Nazirliyi, mədəniyyət Nazirliyi, rabitə və s. dövlət orqanları müvafiq mallar olmalıdır, xidmətlər və intellektual mülkiyyət, idxal-ixrac baxır.

Bu, ilk növbədə, Respublika əhalisinin tələbatının təmin edilməsi üzrə keyfiyyətli məhsul (kənd təsərrüfatı və sənaye) ehtiyaclarını ödəmək, artan əhali və böyüyən nəslin ümumi sağlamhğınnı əsasmı. Beləliklə, təhlükəsizlik və ekoloji göstəriciləri standartları ilə malların göndərilməsi, belə mühafizəsi gömrük ərazisindən və əhalinin sağlamlığına zəmanət.

Gömrük məcəlləsinin tələblərinə uyğun, yüksək keyfiyyətli malın verilməsi üçün avadanlıq funksiyasını yerinə yetirmək - alfatoksinli, toksinli, pestisidli, nitratlı, radionuklidli tərkibində ağır metal, duz saxlayır ki, qida məhsullarının idxalın ixracına qalxan atmaq Respublikası ərazisindən və təhlükəli yüklərin tranzitinə nəzarət altında beynəlxalq standartlara əməl olunmasını tələb edir.

2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyi proqramı qəbul edilmiş digər orqanları istisna olmaqla, gömrük, təyin müəyyən vəzifələr qoyulmuşdur. Bu vəzifələrdən biri də Dövlət gömrük komitəsinin zaman Respublika ərazisində bəzi laboratoriya biznes yaradılmasıdır. Bu istiqamətdə işlər həyata keçirilir və laboratoriyaları bəzi regionlarda yaradılması və problem həll.

КГК təşkilatının baş idarəsi gömrük nəzarətinin rəhbəri Şahin Bağırov sözləri rutulan rayonlarının, Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayonu Bakı, Sumqayıt və Gəncədə şəbərləridir. Bu regionlarda yaradılacaq laboratoriyada müasir avadanlıqlarla təchiz etmək lazımdır ki, bu sahədə qəbul edilməlidir, müəyyən tədbirlər görülməlidir.

Regionlann sosial-iqtisadi regionlarının, laboratoriya işlərini zəruri edir. Sahəsində məhsul istehsalı olan və gələcəkdə yaradılacaq laboratoriyada ekspertizası olacaq. Məsələn, biz hamımız bilirik ki, Sumqayıt şəhərində kimya məhsullarının istehsalı var. Orada yaradılacaq laboratoriyada, bizə imkan verəcək ki, bütün növ kimya məhsullarının müayinəsində həmin laboratoriyada keçirilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri sahəsində gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzarətinin, səmərəli və operativ həyata sərhəd nəzarət-keçid məntəqələrini istehlak malları axınının sürətləndirilməsi və artırılması dövriyyəsinin DGK-nin yerli gömrük orqanları tərəfindən müasir standartlara uyğun texniki vasitələrlə, nəzarət təmin işlər davam etdirilir. Bu yaxınlarda alınmış texniki vasitələr nəzarəti düzgün istifadə və dəstək kursları КГК mütəmadi qaydada keçirilir.

Ümumiyyətlə, gömrük xidmətinin təkmilləşdirilməsi və inkişaf etdirərək, daim Dövlət gömrük komitəsinin diqqət mərkəzindədir. Gömrük xidmətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafı əsasən müxtəlif gömrük prosedurları, İnformasiya texnologiyaları geniş tətbiqinin asılıdır.

Hal-hazırda bu sahədə, DGK-nin yeddi istiqamətdə işləyir: yemək, təcil əhatə edən məlumatların toplanması sisteminin yaradılması gömrük orqanlanarası informasiya mübadiləsi, təhlükəsizlik və gömrük rəsmiləşdirilməsi və nəzarətinin avtomatlaşdırılması, qaçaqmalçılıq və gömrük qaydalarının pozulması işi ilə informasiya təhlükəsizliyi təşkilatı: gömrük müfəttişləri avtomatlaşdırılmış iş yerlərinin yaradılması; Mərkəzi ofisi gündəlik daxil olan informasiya, yoxlama və müvafiq məlumat bazalarının yaradılması; xarici-iqtisadi münasibətlərin təhlili avtomataşdırılmış rejimində izləmə.

Bu, əsasən dövlət inkişaf proqramının Təşkikatı Millotlər, DGK-nin imzaladıq əsasında layihə həyata keçirilmişdir.

Görülən işlər nəticəsində, ilk növbədə vahid avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin texniki bazası yaradılmışdır. 41 gömrük orqanı əhatə işləyərək yaradılmış vahid korporativ şəbəkə və yaxın 2 ay ərzində onun orqanları şəbəkə ömrük sayı 45 deyil, əldə olunacaq. Bu sahədə əsas nəticələri və biri müasir səviyyəli rabitə-mərkəzi server yaradır.

DGK-nin gömrük və sərhəd xidmətləri üçün avadanlıq videokonfrans müəyyən edilir nəzarət menecerləri vasitəsilə həlli üçün videokonfrans var, çox əhəmiyyətli məsələləri təxirə salınmaz iş yerlərinin tərk deyil Komitəsinin rəhbərləri ilə canlı ünsiyyətdə müzakirə və həll etmək üçün mühüm qərarlar verir.

Yaradılıb "gömrük rəsmiləşdirilməsi və nəzarətin avtomatlaşdırılmış sistemi" (GRNAS) gömrük rəsmiləşdirilməsi keyfiyyətcə yeni mərhələyə qaldınr. Gömrük xidməti, Azərbaycan Respublikasının milli avtomatlaşdırılmış sistemi GRNAS 26 gömrük orqanı fəaliyyət göstərirdi. Yaxın gələcəkdə gömrük orqanları sayı 31-ə çatır və gömrük rəsmiləşdirilməsi, iştirak etdiyi bütün orqanları əhatə olunacaq.

Respublikada keçirilən gömrük əsas siyasəti istıqamətlərindən yemək mallarının gömrük rəsmiləşdirilməsi və nəzarətinin şəffaflığını təmin etmək. Bu məqsədlə gömrük orqanlarında istifadə olunan informasiya stendləri. Məlumat köşkləri rəsmiləşdirilmədə istifadə olunan bütün normativ sənədlər. mal nomenklaturası və müvafiq tarif dərəcələri tərəfindən təqdim olunub. Xarici iqtisadi informasiya ilə bağlı gedən mağaza almaq üçün bir az şəffaf ilə lazımi məlumatı və eyni zamanda gömrük rəsmiləşdirilməsi GRNAS cari məlumat əldə edə bilərsiniz.

Risklərin idarə olunması gömrük işinin təşkilində böyük əhəmiyyətini nəzərə alaraq, ki, müəyyən işlər görülüb. "İdarəetmə sistemi avtomatlaşdınlmış risk" Anlayışını, funksional strukturu, risk, 52 müəyyən edilməsi meyarları və onların bal, çəki, mənbələri, tərkibi, alqoritmlər risklərin qiymətləndirilməsi və risk təsvir olunan "əsas məlumat" formasında qəbul olunmuş. Xüsusilə, qeyd etmək istərdim ki, bu regionda "Azərbaycan Respublikası orqanları Gömrük tərəfındən müəyyən edilmiş hüquq pozuntularının uçotu və nəzarətinin avtomatlaşdırılmış sistemi" yaradılmışdır və bütün gömrük orqanlarında tətbiq edilir. Bu sistem çərçivəsində statistik metodlardan istifadə edərək riskli məhsullar, ölkələrə və nəqliyyat vasitələrinin müəyyən edilməsi, elektron Qeydiyyat aparılır və yaradılan faylları şəbəkə vasitəsilə gömrük orqanı təyinat verilir.

Yük təyinat gəldikdən sonra təyinat gömrük orqanı, faylda müvafiq qeyd edilib gömrük faylı göndərən, sərhəd orqanının göndərilib və qida məhsulları və kənarlaşdırdılar idarəetmə və nəzarət, beləliklə, əlavə edilsin. Yuxarıda elektron idarəetmə sistemi xidmət gömrük idarə olunur "çatdırma" proqram təminatı vasitəsilə.

Gömrük siyasəti, gömrük müfəttişləri iş yerlərinin böyük diqqət göstərilir. Bu məqsədlə, "avtomobil", "müvəqqəti idarə yüklərə" və "gömrük bəyannaməsinin orderləri" proqram məhsullarının yaradılmış gömrük orqanları tərəfindən tətbiq edilir.

Görülən işləri, dövlət nəticəsındə gömrük komitəsinin ərzaq məhsullarının təsvir edən məlumat şəbəkəsi vasitəsilə toplayır, yoxlayır və yaradır dörd əsas məlumat bazasının: "sərhəd", "Bəyannamə gömrük yük", "Tranzit" və "gömrük bəyannaməsinin orderləri".

Bu verilənlər bazası emal, hər ay xarici ticarət makroiqtisadi təhlil və müvafiq icra orqanları qarşısında. Eyni zamanda, hər rüb "Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası" Bülleteni tərtib və Respublika icra hakimiyyəti orqanlarının, beynəlxalq təşkilatların, səfirliklərin və MDB ölkələrinin başında.

Gömrük orqanlarının təşkili, informasiya texnologiyalarının tətbiqi, ildən-ilə. Bunun başlıca səbəbi ondan ibarətdir ki, bu zona gömrük nəzarətinin səmərəliliyini, yüksək dərəcədə artırır və eyni zamanda, Ümumdünya gömrük Təşkilatı, tövsiyələr, əgər tələb olunur. Rayonda ÜGT-2005-ci ərzaq təhlükəsizliyi il iyun ayında qəbul edilmiş çərçivəsində, standartlara uyğun olaraq Dövlət gömrük Komitəsi tərəfindən ilkin mərhələdə aşağıda idi əsas avtomatlaşdırılmış sistemlərinin yaradılması planları:

1. Risklərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi;

2. İstehlak malları sisteminə nəzarət və monitorinq;

3. Gömrük xidmətinin vahid avtomatlaşdırılmış infonnasiya nəqliyyat sisteminin Respublikasının kompaniyalarının, nazirliklərin və ictimai birliklərin, informasiya şəbəkələri ilə əlaqələndirilməsi;

4. Mərkəzi informasiya idarəetmə sisteminin yaradılması;

5. Verilənlər bazası, ehtiyat mərkəzinin yaradılması.

Yuxarıda göstərilən işlərin həyata keçirilməsində də Cənubi Koreya Кiпа iştirak agentliyinin nəzərdə tululur.

Dövründə gömrük orqanları arasında və логiстiческiмi möhkəmləndırilməsi, o müasir avadanlıq və texniki vasitələrin, avadanlıqların başladı, işlər davam etdirilmiş, əsaslı tikinti və təmir işləri aparılmışdır. Bu baxımdan КГК", yeni inzibati bina. Gömrük inzibatçılığı xaçmaz "Şirvanovka" sərhəd таможнəх, Bakı və Əli-Bayramlı gömrük qurumlarının yeni inzibati bina kompleksinin tikinti işləri başa çatdıqdan sonra istismara verilib.

Bundan başqa, 2006-cı ildə Qusarda hər hansı bir texniki imkanlar, yeni vəzifə və istifadəyə verilmişdir. Qusarda postunda gömrük əlverişli şərait yaradılmışdır ki, bu da öz növbəsində, malların zamanda gömrük rəsmiləşdirilməsi olacaq azalda. Eyni zamanda, idxal malların çatdırılması gömrük rüsumlarının və vergilərin hesablanması texnologiya hesablanmış ödənişlər büdcə siyahısı, qaydası və müasirləşəcəkdir. Və riayət edilməsi üçün gömrük qaydaları, gömrük cinayətin aşkar edilməsində və həyata keçirilməsində müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün daha əlverişli əsasında.

Gömrük post ərazisində ümumi sahəsi 10 hektardır. Ərazisində 4-anbar binası cümlədon +4 '– 20 ' S temperatur intervalı olan anbar yerləşir. Burada eyni zamanda 100-ə yaxın saxlama avionəqliyyat zalı avtodayanacaq üçün müəyyən edilmiş malın anbarında üçün işlənməsi və köçürülməsi prosesinə elektron proqram. Gömrük yüklənməsi və boşaldılması prosesində təchizatı təmin edilir, iritutumlu maşınlar üçün baxış "avtomobil VACİS", eləcə də mallar üçün açıqdır baxış "Rapiskan" xarakterik avadanlıq. Bundan əlavə, park ərazisində müasir tələblərə cavab verən, gömrük laboratoriyaları tikilib istifadəyə verilmişdir. Bu laboratoriyalar müasir avadanlıq və ölçü cihazları hesab vasitələri və müəyyən mal və avadanlıqlar. Bu obyektlərin istifadə idxal malların təsnif onların keyfiyyəti daha da artacaqdır, keyfiyyətsiz malların müəyyən kömək edəcək.

Sonra mərasim iştirakçıları yeni gömrük postundakı nömrələri, ən son avadanlıqla təchiz olunmuş mərkəz, laboratoriya, mehmanxana və müvəqqəti saxlanc anbarları tanış oldu S.

Və aprel ayında Ümumdünya gömrük təşkilatının Bakıda yerləşən regional tədris mərkəzində, Koreya gömrük xidməti, elmi-tədqiqat və texnologiya idarəsi və Koreya Respublikasının Sənaye inkişafı agentliyi (Kinа) nümayəndələrinin iştirakı ilə "gömrük xidmətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafı" layihəsi çərçivəsində informasiya texnologiyalarını tətnbiqi sahəsində Koreya təcrübəsinin öyrənilməsinə həsr seminar keçirilmişdir.

Əməkdaşları komitəsinin olan bu cür beynəlxalq tədbirlər, siyahıdan gedir. Amma mən onu vurğulamaq istərdim ki, iyunun 6-da Dövlət Gömrük Komitəsində Avropa Komissiyasının və inkişaf proqramı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının birgə layihəsi çərçivəsində "Rcspublikasında Azərbaycanın gömrük xidmətinin təkmilləşdirilməsi layihəsi imzalanması mərasimi olmuşdur. Layihə çərçivəsində BTQ-ya kompyuter texnikası təqdim edildi.

Bundan başqa, azərbaycan Dövlət gömrük komitəsi və Ümumdünya gömrük təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə ÜGT region ölkələrində, elektron təlim. və dünya təhlükəsizliyi, ticarət və sadələşdirilməsi normalarının ÜGT və həcmi layihə işlərinin həyata keçirilməsi üçün tədbirlər keçirilir.
1.2.Ərzaq mallarının keyfiyyəti və təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Azərbaycan Respublikasında ekspert təhqiqatının texnologiyası.

Bu texnologiya əsasında Azərbaycan Respublikası qanununda və nəzərə alınmaqla, beynəlxalq təcrübədən, inkişaf etmiş və keyfıyyət istehlak malları və miqdarı, malın ekspertizalarının (bundan sonra-ekspertiza) keçirilməsi düzəlişlər. Ekspertizanın iqtisadi inkişaf Nazirliyi yanında imtahan Mərkəzi istehlak malları (bundan sonra-Mərkəz) tərəfındən.

Ekspertiza nəticəsində, mütəxəssislər tərəfındən mərkəzi ilə yanaşı, ekspertiza, hesabat olmalıdır edilir.

Keçirilməsi qaydaları imtahanların

Ekspertiza sifarişlər (ərizə) əsasında. Daxil olan sorğu və xüsusi reyestrdə olan aparır. İmtahan 3 (üç) iş günü tez xarab ki, əmtəələrdə 1 (bir) iş günü ərzində keçirilir. Əks halda, sifarişçiyə 3 (üç) iş günü imtina əsaslandırılmış məlumat verilir.

• Sifarişçi ərizə aşağıdakı məlumatlar daxil olmalıdır: müştərinin adı, soyadı və telefon nömrəsi, malın adı və miqdarı, malın, Göndərən ölkə, maddə təşkili, keçirilməsi, gömrük ekspertiza mərhələsində iştirak yük arabaları rəqəmlər və nömrəsi, sənədin.

• Müayinə müştəri və malların ekspertizası, həmçinin şəhərdədirsə, həmin gün sifarişçi ekspertiza başlama ekranında vaxtı barədə ekspertizanın keçirilməsi üçün zəruri olan sənədlər, yardımçı işçi qüvvəsi, torpaq, inventar proqram şərtləndirilməli və baxılması ilə bağlı digər məsələlər üzrə razılaşdırılmış olmalıdır. Öyrənilməsi vəzifələri alıımasından sonra növbəti işləri ən geci bir gün başlamalıdır.

• Müayinə və ya Sifarişçinin təqsiri üzündən gecikmə səbəbindən, əgər ekspert səbəblərdən vurğulayaraq, rəhbərliyi adından yarpaqları. Sifarişçi halda ekspert özü edir rəhbərliyi adından yarpaqları. Ləğv iş yerlərinin formasının saxlanılması üçün lazım olmalıdır. Yoxlama zamanı ekspert təşkilatları və ya müəssisələri, iş rejimində işləməlidir, və daha getmək üçün, əgər, lazımdır, bir razılığa gəlmək lazımdır rəhbərliyi ilə.

Ekspertiza, ekspert məhsulun texniki şərtlərini öyrənmək üçün, və ya, əgər nümunələri bir məhsulu satın inamla ilə əldə edilmiş məhsulun, təsdiq edilmiş nümunələri (dublikatlar) tanış olmalıdır. Öyrənmək, xarici sifarişçisindən fırmanın təsnifıni təqdim paket upload nəzərdə tutulmuşdur ki, (malın) nəqliyyat qaiməsini, keyfiyyət sertifikatı, o cümlədən avadanlığın, hesabı və ya digər sənədlər, avadanlıq, zamanı özünə müqavilənin bir nüsxəsi tələb etməlidir, isə onlar üçün tanış olmalıdır.

• Ekspertizanın keçirilməsi zamanı, tərəfindən müştərilərə təqdim edilmiş əsas sənədlər (konosament, invoys, qablaşdırma vərəqləri), ekspert hesab edir ki, olmalıdır; "ekspertə təqdim olunub", imzası və tarix olmalıdır.

• Açar tərəfındən sifarişçi sənədlərin (təsnifat xarici fırmaların, konosament və s.). təqdim olunmur halda ekspertiza deyil keçirilə bilər. Bu barədə xəbər olmalıdır. Göstərilən sənədlər olmadıqda, ekspertiza keçirilməsini qətnamə tərəfındən rəhbəıiik olmalıdır. Bu halda, baxılarkən qablaşdırma vərəqlərindəki məlumat tutuşduraraq faktiki məhsul miqdan azn qanun. Qablaşdırma vərəqləri, əgər ekspert emtəənin faktiki kəmiyyət və keyfiyyətinin, bu rəsmiləşdirilir köməyi ilə sənədlərin olmaması qeyd. Öyrənilməsi, ucqar yerlərdə, əsas sənədlərin olmaması baxılması ekspert qərarlarının sərbest formasını qəbul edir.

• Ekspertiza Müştəri tərəfindən ilk alan şəxs, əgər malın satıcı sənədleri əgər məhsul göndərən müəssisənin son sənədlər olmalıdır tələbat vardır.

Yoxlama aktlarının tərtib edilməsi qaydaları

• Aktı ekspertizanın xaricdə sənaye malları göndərən, nəqliyyat sənəd əsasında alınan hər bir partiyanın istehsal olunan məhsulların. Ayrı-ayrı müqavilələr, müxtəlif mallar, Göndərən xarici fırmalardan daxil olan malların akt ki, yol verilmir.

Akt ekspert tərəfındən aydın yolverliməz ixtisarsız və düzəlişsiz xəttində yazılmalıdır. Əlavə və dəyişikliklərin edilməsi Haqqında qanun ekspert tərəfmdən qeyd etmək lazımdır, və ekspertizada iştirak edən şəxslərin imzaları təsdiq olunmalıdır. Nəticədə hissəsində dəyişikliklər edilmiş, yalnız mütəxəssis edən imzası ilə təsdiq edilir. Aktın tərtib olunması ekspertizanın son mərhələsindədir. Ekspertizanın nəticələri təsdiq edilmiş qanunla müəyyən edilmiş qaydada blankları tərtib edilir.

İxrac olunan malların, bütün iştirakçıları, miqdarı və keyfıyyəti xarici malları göndərən haqqında sənədlər kəmiyyət və keyfıyyət tam uyğun olduğunuzda halda 1 saylı Forma akt tərtib edilir (əlavə 1) və ekspert ekspertiza tərəfındən sifarişçiyə imtina etmək. 2 № - li aktın Forması (Əlavə 2) böyük mətn tələb əsasında yeni etdikdə və ya müayinə. Təxminən 1.2 formada sənədlərin tərtibi ekspertlər tərəfindən cari Təlimatın 2.3. qərara alıram: mirdaməd qrafaları doldurur.

Zəruri hallarda, saxlama məhsul, cari qiymətlərlə keyfıyytinin zərər müəyyən etmək üçün məsləhətləşmelər keçirilir, həmçinin müəyyən edilmiş keyfıyyətinin məhsul itkisi səbəbləri.

Belə məsləhət ana təşkilatının müştəri, təsdiq olunmuş ərizə əsasında yerinə yetirilir. Belə hallarda, mütəxəssislər məsləhət aktı ilə təsdiq edilmiş formada, əsasən ondan ibarətdir ki, bir qayda olaraq, (№5). bu Akt məsləhətlər, həmçinin əldə olunan xarici nümunələri məhsulun keyfıyyətinin yoxlamanın nəticələri документiруютсə.

Məhkəmə-istintaq orqanlarının, bəyanatlar nəticələri haqqında sorğu № 6 təcrübəsi aktilə formada istehsal (Əlavə 6).

Keyfiyyət tez xarab olan məhsulların təsdiq müəyyən edilmiş formada verilir (Əlavə 7).

• Aktın doldurulması qaydası N°2, Qanun izah ərizə(Əlavə 2).Göstərilir 1-ci bəndində-"Tarix" aktın yazmaq üçün son Tarix. Bir qayda olaraq mallar yoxlanmasmın son gün və ya sonrakı günlərdə tarixinə uyğun gəlməlidir.2-ci bənd-"Tarixi imtahan şəhərində.Maddə 3-ekspertizanı həyata keçirən ekspertin familiyası və inisialları, eləcə də ekspertizada iştirak etmək üçün onların nümayəndələrinin adı təşkilatları, onların vəzifələri, soyadları və inisialları göstərilib.Maddə 4-"ekspertizaya təmsil edir" aşağıdakı kimidir: xarici mal alan təqdim sənədlər mal tam adı; həqiqətən, yoxlamaq üçün, nomenklaturası, sayı və xarici mallar, göndərən, sənədlər mal sayı..

Keyfıyyətinin qida yoxlama zamanı təyin edilir məntəqələrdə ekspert məhsulun alıcı Alma sənədlərine əsasən bu maddə doldurur. Maddə 5-"ekspertiza" məqsəd naryada əsasən, ekspert var, konkret dövlətlər təlimat: məsələn, органолептiческiм üsulu, laboratoriya test nəticələri müəyyən keyfıyyət göstəricilərinin və ya keyfiyyəti, ya hər hansı bir göstərici, məsələn nəmliyi, davamlığı və s. iki dəfə siqaret hesablanması yolu və s. müəyyən miqdarın. Maddə 6-da məhsul əldə olunan mal tapşırığı ilə alıcı, istifadə tam adı. Əgər qəbuledici yerləşir qapalı cəmiyyətdirsə, poçt ünvanı, bütün hallarda müəyyən deyil. Maddə 7,"mal göndərən (ölkə xarici fırma) malın alınması üzrə bağlanmış müqavilə ilə ölkə və fırma göstərilir. Maddə 8-"mal Göndərən" nəqliyyat sənədlərinin (dəmir yolu, konosamentin və s.). əks təşkilatı göstərilir. Nəqliyyat sənədlər təqdim Göndərən mal-cu maddədə göstərildiyi doldurulmur. Maddə 9-"mal-istehsalçı" istehsalçı fabriklər və ya müəssisənin kodu göstərilir. Maddə 10-"sənədlərin verilməsi", ekspert təqdim sənədlər əsasında daşınma müqaviləsinin, xarici fırmanın hesabları və s. nömresi əks olunur. Maddə 11 "nəqliyyat sənədləri" dəmir yolu qaimələri, konosamentlər və digərnəqliyyat əsasında dolu sənədlər.

"Çatdırılma tarixi" sütun üçün malların xarici malların stansiyası göndərən və ya Tarixi portundan çatdırılması olacaq əksini tapıb. Maddə 12-yoxlama zamanı malın olduğu qeyd: alıcı anbarda azn dəmir yolu stansiyası. Yük dəmir yolu vaqon, gəmi və ya barjalar bu yerləşdikdə, bu bənddə qeyd 12. Bu bənddə anbarının Tipi (növü) və vəziyyətini xarakterizə edir (məsələn, "daş yaş yer" və ya "taxta, quru"), havanın temperaturu və rütubətliliyini və malların saxlanması, eləcə də anbarlaşdırma şəraitdə (mərtəbəsində, stellajda, yeşiklərdə və s.). göstərmək. Malın, onun zədələnməsi halında saxlama şərtləri ətraflı təsvir olunur. Maddə 13 yerə çatmadıqda, bu maddə 12 post göstərilməklə, maddə saxlanma şəraitini təsvir maddə 16 və ya keçirilir.

Maddə 13 "Qablaşdırma" üzrə mütəxəssis, qablaşdırma növü və onun vəziyyətini göstərir. Məsələn: "mal-metal qrupu, imzalanmışdır dolu təqdim taxta yeşiklərdə. Qablaşdrrmada nəzərə alaraq, ciddi pozuntular aşkar edilib" ekspert üçün məhsul İlə və ya olmadan tara (xammal, mal) forması göndərmək üçün, əgər bu, xüsusi qeyd edilib. Maddə 14-"Qablaşdırma, markalanma" malın etiketleme etiket edib: mal Göndərən, alan, brutto Çəkisi, xalis Çəkisi, naryadın sifariş nömrəsi, transın nömrəsi, xəbərdaredici nişanlar, Artikul, ölçüsü, və digər məlumatlar. Maddə 15-"müayinə və ya misal üçün etmişdir mal sayı" ekspert Qaydalarm 1.22-ci bəndinə uyğun olaraq laboratoriya testlər və digər tədqiqatlar, habelə Arbitraj nümunə отобранного malın sayı göstərir, ya da vurğulayır: "müayinədən və nümunə üçün məhsul seçimi etməyiblər."

Maddə 16-"ekspertiza ki, aşkar edilmişdir". Malın zamanı yoxlama məlumata əsasən, malın miqdarı, Növü artikulu və s. və ya digər qüsurları, aydın sadalanmalıdır. Baxış nəqliyyat vasitələri (avtomobil, avtomobil, gəmi, yük və s.). və ya konteyner açıq və ya boşaldıqdan məhsul və sonra ola bilər. Ekspert bu sütun nəqliyyat vasitəsinin, yükün təcrübəsi göndərən səbəb möhürlərin, düzgün yazmaq. Əgər plomblarda şəkildə, heç bir pozuntu aşkar deyil, əgər, və ya nəqliyyat vasitələrinin və ya qablaşdırma mallarda qüsurlar halda kommersiya aktı ekspert və ya "Ümumi forması" aktı tələb etməlidir.

Bu aktlar olmadıqda, ekspert malların faktiki vəziyyətini əks etdirir və bu aktında ekspertizanın qeydlər.

Qablaşdırma sayı vərəqinin yüklərdə göstərilən nömrəsi, uyğun gəlmədikdə, bu hissəsində qanunun xüsusi fərqlənir. Həmin malın faktiki Ölçüsü. Xüsusi şərait göndərmə müqaviləsinin və digər müvafiq sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq qablaşdırma, qüsurları, dövlət malın artıq və əskik gəlməsi tam təsviri olmalıdır.

Yoxlama malın hər hansı üsulları (органолептiческiй, laboratoriya və s.). istifadə edin, bu olduğu göstərilir. Keyfiyyətli mallar haqqında müayinə hansı normativ sənədə uyğun olaraq davranış aktında qeyd etmək lazımdır.

Ekspert başladı sahəsində təqdim yük, həm də göstərilən qanunda ayrıca.

Ekspert keyfiyyətli məhsul itkisi faizlə göstərilir. Malın qiyməti və dəyəri qanunda qadağandır.

Göstərilən bəndin sonunda imtahan başlama ekranında, və bitirmək Tarixi gəlişi. Maddə 16 ekspertlərin ekspertizada və iştirak edən şəxslərə tərəfındən imzalanmışdır.

Maddə 17-"Ekspert" ekspert tərəfındən yoxlanılması, malın ümumi miqdarı, onun vəziyyəti müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olan istehsal həcmi və şərtləri, müqavilənin tam və ya qismən ki, heç bir reaksiya məhsulun miqdarı göstərilir. Yoxlanılması üçün təqdim etdiyi məhsul və (və ya bir hissəsini) öz keyfıyyətini itirmişdirsə, ekspert öz rəyində təsvir qüsurun xarakteri və malı zədələnmiş dayandırmaq qoyaraq səbəbdən, qeyd etmək lazımdır. Sazişdə bildirilir ki, əgər siz və ya alıcı azılı sorğu zaman ekspert keyfıyyətini itirib, məhsulun kəmiyyət və keyfiyyətinin aşağı düşməsi faiz səviyyəsini göstərir. Maddə yoxlanıması ərzində müəyyən edilmiş məhsulun ümumi miqdarını göstərir, eləcə də qüsurları məmulatlarının, artıqları, mexaniki zədələrinin səbəbləri haqqında, əgər mümkündürsə ilə rəylərindən. Ekspertin fikrini tərəfındən, nə qədər mümkündür, əlbəttə, obyektiv məlumat əsaslanan, qısa, konkret və saslı olmalıdır ekspert, eləcə də onun məqsədə cavab vermək üçün, daha sonra ekspert Əlavə izahatlarına ehtiyac lazım deyil.

Nümunə yoxlamaların nəticələri əsasında ekspertiza üçün təqdim edilən partiya keyfıyyəti və nömrəsi, müqavilənin texniki şərait və ya tərəflər əsasını təşkil edən digər sənədlər, nəzərdə tutulmuş hallarda verdi.

Ekspertlər idi zədələnmiş mallar ya məhv malın əlaqə qaytarılması barədə borcludur vermək qadağandır. Habelə səlahiyyətlərinə aid mal, ekspertiza, daxil olan göstərişlər (tövsiyələr) bir qatqı etmək qadağandır. Ekspertin rəyi imzalayır.

Rey ekspert tərəfındən yalnız ekspertizada iştirak etmiş şəxslər tərəfındən aktın təsdiq hissəsi imzalandıqdan sonra tərtib olunur.

• Öyrənilməsi, düzgün və zəruri aktı resmiləşdirilməsinə ekspertizanı məsuliyyət ekspert daşıyır. Müvafiq olan şəxsin səlahiyyəti (qrupunun rəhbəri, baş ekspert) ekspertiza aktlarının düzgün hazırlanması və vaxtında rəsmiləşdirilməsi məsuliyyət daşıyır.

• Baxılması üçün ekspert rəyinə görə, sifarişçinin partiyanın öz və ya mütəxəssis ekspertizasından qaydalarının pozulması təkrar və ya nəzarət müayinəsi təyin edilir.

Nəzarət və təkrar ekspertizanın aparılması üzrə müəyyən edilmiş təyin qaydaların.

• Aktı ekspertiza üçün qeydiyyat baxılması sonra 1 (bir) iş günündən gec olmayaraq təslim olmaq. Tez xarab olan yüklərin yoxlama zamanı, ekspertiza sifarişçiyə müəyyən edilmiş formada şəxsiyyət keyfıyyət verir. Keyfıyyət (surəti ekspertiza aktı ilə birlikdə getmək üçün verir. Baxılması haqqında aktın surəti verildiyi əlyazmaları reyestrində yoxlanılır və rəhbər tərəfındən gün, ən geci imzalanıb. Müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyat tarixi, imzası mütəxəssis, möhürü olmadıqda aktlarının çap surətləri etibarsız edir.

Fəaliyyət çap üçün bir nüsxə əlyazma ilə birlikdə rəflər.

Baxılması aktın imzalanmış nüsxələr ekspertizanm ərzində 5 (beş) iş günündən gec olmayaraq sifarişçi təqdim edilməlidir.

• Aktı qeydiyyatı, sonra dəyişikliklər və ya əlavələr yalnız təcrübə dəstək əsaslandırılmış ərizesi zaman direktor Mərkəzi aradan sonra ola bilər.

Yenə ekspertizanm davranış qaydaları

• Malların təkrar ekspertizanın aparılması ilə əlaqədar təşkilatları adından ilk nəticələrinin ekspertizası, yoxlanması məqsədilə həyata keçirilərkən gömrük baxışı mərhələsində adlı.

Göndərənlə məhsulun (hazırlanması) və alıcı arasında məhsulların keyfıyyəti, mübahisəli məsələlərlə bağlı qərar Arbitraj tərəfındən sonra yenidən müayinə təyin olunmurlar.

• Mərkəzi mütəxəssislərin yoxlaması qaydaları bilik və tapşırığına uyğun olaraq, ilk ekspertizanı ifaçılıq ekspertlərin iştirakı ilə təkrar ekspertizanı ixtisaşlı təcrübəli ekspert və ya ekspertlər qrupu.

• Yenidən ekspertizanı keçirmək yazılı sərəncam ekspertizanın aparılması imzası ilə Mərkəzin direktoru və möhürü ilə təsdiqlənir. Məqsədi ilə təkrar ekspertizanın konkretməqsədi göstərilməlidir. Təkrar ekspertiza zamanı yenidən ekspertizamn Müştəri, azı iki məsul nümayəndəsi iştirak etməlidir. Baxılması Haqqında qanun "yenidən ekspertiza", - deyə sonra təkrar ekspertiza edilməlidir. Təkrar ekspertiza, nəticələr sonuncudur. Qeyd edib təkrar ekspertizanın qanunda, onun təyin olunması, əsas səbəbi-onun haqqında.

Yenidən baxılmasını qanun ki, ekspert (ekspertlər) ilk ekspertizanı məşğul olan ekspert və onun keçirilməsində iştirak edirlər işə məsul nümayəndələri sifarişçinin imzaladıq tərəfındən.Yüklə 479,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin