Mendelistick á á genetika genetikaYüklə 130,13 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix05.05.2017
ölçüsü130,13 Kb.
#16967

1

Mendelistick

Mendelistick

á

á

genetika

genetika

Mgr. Aleš RUDA

2

Rozmnožování organismůNepohlavn

Nepohlavn

í

í

nový jedinec vzniká z diploidních somatických buněk je geneticky identický s mateřským 

jedincem


Pohlavn

Pohlavn


í

í

nový jedinec vzniká spojením chromozomových sad  obou rodičovských jedinců není shodný s žádným 

z rodičů


3

Křížení = hybridizace

Základní metoda genetiky organismů

Záměrné pohlavní rozmnožování dvou 

vybraných jedinců, při němž sledujeme výskyt 

určitého znaku u všech jejich potomků

Podle počtu sledovaných znaků rozlišujeme:

monohybridizace

monohybridizace

(jeden znak)

dihybridizace

dihybridizace

(dva znaky)

Cíl – genetický výzkum nebo šlechtitelský 

záměr


2

4

Pojmy a symbolikaHomozygotn

Homozygotn

í

í

genotypgenotyp

má jedinec, který zdědil od 

obou rodičů stejnou alelu téhož genu (značíme např. 

AA, aa, BB, bb)

Heterozygotn

Heterozygotn

í

í

genotypgenotyp

má jedinec se dvěma 

různými alelami téhož genu (např. Aa, Bb)

rodičovská generace = 

parent

parent


á

á

lnln

í

ígenerace

generace


(P)

přímí potomci = 

prvn

prvn


í

í

filifili

á

áln

ln

íí

generace


generace

(F1)


další generace = 

druh


druh

á

áfili

fili


á

á

lnln

í

ígenerace

generace


(F2, popř. 

F3,..)


Dědičnost kvalitativních znaků

Dědičnost kvantitativních znaků

5

1. Dědičnost kvalitativních znakůKvalitativní znak - obvykle monogenní (podmíněn 

jedním genem)

Diploidní organismy mají vždy dvě alely od jednoho 

genu


Při vzniku gamet (při meióze) probíhá segregace 

párových chromozomů, takže do každé gamety se 

dostane jedna alela od každého genu – otcovská

nebo mateřská

6

Vzájemný vztah mezi alelamiÚ

Ú

plnpln

á

ádominance a recesivita

dominance a recesivita

v heterozygotním genotypu se projeví pouze 

dominantní alela, nikoli recesivní

př. alela A určuje červenou barvu květu, alela

a bílou, jedinec s genotypem Aa bude červenýAA

aa

Aa

3

7

VzVz

á

ájemný vztah mezi 

jemný vztah mezi 

alelami

alelami


Ne

Ne

úú

pln


pln

á

ádominance a recesivita

dominance a recesivita

na vytvoření znaku se podílí obě alely, zpravidla 

nestejnou měrou

jedinec s heterozygotním genotypem se odlišuje od 

obou homozygotů

zvláštním případem – intermediarita (obě se projeví

stejnou měrou

př. alela A určuje červenou barvu květu, alela a 

bílou, jedinec s genotypem Aa bude růžovýAA

aa

Aa

8

Vzájemný vztah mezi alelamiKodominance

Kodominance

v heterozygotním genotypu se projeví obě alely vedle 

sebe, aniž by se vzájemně potlačovaly

př. krevní skupiny systému AB0

AA

aa

Aa

9

Kombinační čtverecUžívá se ke zjištění všech možných kombinací v jejich 

vzájemném poměru

Pozor! Štěpný poměr je poměr statistický, tj uplatní se jen 

při dostatečném počtu potomků.

Typy gamet vytvářené prvním rodičem

Typy gamet 

vytvářené

druhým rodičem

gamety

gamety


Možné genotypy

A

Aa

a

AAAa

aa

Aaaa

4

10

Krevní skupiny systému AB0Gen, který je určuje, se vyskytuje ve 

třech alelách:  

I

I

AA

, I


, I

B

B, i 

, i 


Alela

Alela


I

I

AA

určuje přítomnost antigenu A na 

červ. krvinkách

Alela


Alela

I

IB

B

určuje přítomnost antigenu B na červ. krvinkách

Alela


Alela

i

inenese žádnou informaci

Alely I


A

, I


B

jsou vzájemně kodominantní

a vůči alele i jsou úplně dominantní

11

Krevní skupiny systému AB0Krevní skupina

Možné genotypy

A

I

IA

A

II

A

A,        

,        

I

I

AA

i

iB

I

BI

B      


I

B

i0

ii

ABI

I

AA

I

IB

B

12Systém AB0 v ČR

Skupina

Antigen


Protilátka

frekvence

v naší populaci

A

Aanti-B

42 %


B

B

anti-A18 %

0

---anti-A, anti-B

32 %


AB

A, B


---

8 %


5

13

Autosomální dědičnost Dědičnost znaků, jejichž geny jsou umístěny 

na autozomech

Dominantn

Dominantn

í

í

dd

ě

ědi

di

čč

nost


nost

= dědičnost genů s 

úplnou dominancí

D

Dě

ě

didi

č

čnost ne

nost ne


ú

ú

plnpln

ě

ědominantn

dominantn

í

í

(intermediární)= dědičnost genů s 

neúplnou 

dominancí

14

DominantnDominantn

í

íd

d

ěě

di

dič

č

nostnost

Monohybridn

Monohybridn

í

ík

k

řř

í

íž

ž

enen

í

í(sledujeme jeden gen)

a) křížení dvou stejných homozygotů

Rodiče      P:         

gamety:         

Potomci    F

1

:         AA       x      AA         

A     A


A

A     


AA        

AA        

AA        

AA        

15

DominantnDominantn

í

íd

d

ěě

di

dič

č

nostnost

b) křížení dvou různých homozygotů

Rodiče      P:         

gamety:         

Potomci    F

1

:         AA       x      aa

A     A


a

a    


Aa

Aa

AaAa

Při křížení dominantního a recesivního 

homozygota  je potomstvo uniformní.

1. 

1. 

Mendel

Mendel

ů

ů

v

v

z

z

á

á

kon

kon


6

16

DominantnDominantn

í

íd

d

ěě

di

dič

č

nostnost

c) křížení dvou heterozygotů

Rodiče      P:         

gamety:         

Potomci    F

1

:         Aa

x      Aa

A     a

A

a     AA        

Aa

Aaaa

Potomstvo se štěpí v poměru 3 : 1 ve fenotypu.

Genotypový štěpný poměr AA : Aa : aa

je     1  :  2  :  1 

17

DominantnDominantn

í

íd

d

ěě

di

dič

č

nostnost

d) křížení homozygota s heterozygotem

Rodiče      P:         

gamety:         

Potomci    F

1

:         Aa

x      aa

A     a

a

a    Aa

Aa

aaaa

Potomstvo se štěpí na obě rodičovské formy v 

poměru 1 : 1.

Toto tzv. zpětné křížení

se užívá ke zjištění

genotypu u jedince s dominantní formou znaku.

aa

18Rodiče    P:         

gamety:         

AA       x      aa

A     A


a

a     


Aa

Aa

AaAa

D

Dě

ě

didi

č

čnost ne

nost ne


ú

ú

plnpln

ě

ědominantn

dominantn

í

í

MonohybridnMonohybridn

í

ík

k

řř

í

íž

ž

enen

í

íkřížení dvou různých homozygotů

AA 


aa

Potomci  F

1

:         7

19

DD

ě

ědi

di

čč

nost ne


nost ne

ú

úpln

pln


ě

ě

dominantndominantn

í

íkřížení dvou heterozygotů

gamety


gamety

A

Aa

a

Aax      Aa

AA

Aaaa

Aa

Potomstvo se štěpí na tři fenotypové formy v poměru 1 : 2 : 1 Rodiče   P:         

20

Modrooký muž, jehož oba rodiče měli oči hnědé, se oženil s dívkou, která má hnědé oči 

a jejíž otec byl modrooký, zatímco matka 

hnědooká. Jejich zatím jediné dítě má oči 

hnědé.Jaké jsou genotypy dítěte, rodičů i 

všech prarodičů, víme-li, že tmavá (hnědá) 

barva očí je dominantní nad modrou barvou?

Vyzkou

Vyzkou


š

š

ejte siejte si

21

DominantnDominantn

í

íd

d

ěě

di

dič

č

nostnost

Dihybridn

Dihybridn

í

ík

k

řř

í

íž

ž

enen

í

í(sledujeme dva geny)

Rodiče      P:         

gamety:         

AABB             

AB    AB

A

ab

B


8

22

DominantnDominantn

í

íd

d

ěě

di

dič

č

nostnost

Dihybridn

Dihybridn

í

ík

k

řř

í

íž

ž

enen

í

í(sledujeme dva geny)

a) křížení dvou homozygotů

Rodiče      P:

gamety:


Potomci    F

1

:         AABB     x     aabb

AB    AB


ab

ab

AaBbAaBb

AaBb


AaBb

A a


b

B

23A a

b

Kombinace alel různých chromozomových párů v gametách dihybrida

Každý pár alel se chová

samostatně a dochází k 

segregaci nezávisle na 

jiném páru alel →

voln


voln

á

ákombinace 

kombinace 

alel

alel


Gamety

AB

AbaB

ab

BDiploidní

buňka


24

AABB

F

2   generace

ab

aB

Ab

AB

ab

aB

Ab

AB

gamety

AABb

AaBB

AaBb

AABb

AAbb

AaBb

Aabb

AaBB

AaBb

aaBB

aaBb

AaBb

Aabb

aaBb

aabb

Fenotypový

Fenotypový

š

št

t

ěě

pný pom


pný pom

ě

ěr   9 : 3 : 3 : 1

r   9 : 3 : 3 : 1

Š

Š

lechtitelsklechtitelsk

é

énovinky

novinky


Po

Po

čč

et 


et 

fenotypových

fenotypových

kombinac


kombinac

í

í2

2

nn

Po

Poč

č

et et 

genotypových

genotypových

kombinac


kombinac

í

í3

3

nnpopo

č

čet 

et 


hybridizovaných

hybridizovaných

gen

gen


ů

ů


9

25č

čem 

em 


Mendel

Mendel


nev

nev


ě

ě

dd

ě

ěl

l

Genové interakcePolygenní dědičnost

Vazba genů

26

Genové interakcejeden znak = jeden gen ?????

znak vzniká spolupůsobením většího počtu 

genů

komplementaritaepistáze

duplicitní interakce

kumulativní duplicitní interakce

mnohotný alelismus - kodominance

27

Genové interakceKOMPLEMENTARITA

KOMPLEMENTARITA

interakce dvou nealelních genů

Křížením dvou bělokvětých odrůd hrachoru zahradního vznikly 

v F1 generaci rostliny s růžovými květy. Po samoopylení rostlin 

F1 generace byl v F2 generaci 

teoretický poměr

rostlin 
růžovými květyrostlin s bílými květy9 : 7

Určete genotyp parentální generace

Jaký genotyp podmiňuje růžovou barvu květu?

aabb


aabb

aaBb


aaBb

Aabb


Aabb

AaBb


AaBb

aaBb


aaBb

aaBB


aaBB

AaBb


AaBb

AaBB


AaBB

Aabb


Aabb

AaBb


AaBb

AAbb


AAbb

AABb


AABb

AaBb


AaBb

AaBB


AaBB

AABb


AABb

AABB


AABB

F2:


9 (růžové květy) : 7 (bílé květy)

Genová interakce na úrovni 

metabolismu antokyanů

Parentální generace 

aaBB x AAbb

bílé květy x bílé květy

F1: AaBb (růžové květy)

AB

AbaB

ab

ABAb

aB

ab10

28

Genové interakceEPIST

EPIST


Á

Á

ZE ZE 

-

-recesivn

recesivn


í

í

určitá alela jednoho genu potlačuje projev jiného genu

epistatická a. > hypostatická a.Tvorba pigmentu potkana je 

podmíněna chromogenem C, 

determinujícím enzym tyrosinasu

Recesivní homozygoti (cc) netvoří

melanin (albíni) 

– je  nadřazený

Barvu srsti podmiňuje gen B; 

černou alela B, hnědou b

V parentální generaci jsme křížili 

potkany s černou srstí s albíny 

Stanovte fenotyp F1 generace a 

fenotypové štěpné poměry F2 

generace

ccbb


ccBb

Ccbb


CcBb

ccBb


ccBB

CcBb


CcBB

Ccbb


CcBb

CCbb


CCBb

CcBb


CcBB

CCBb


CCBB

F1 – CcBb (černí)

F2 – 9:3:4 

29

Genové interakceEPIST

EPIST


Á

Á

ZE ZE 

-

-recesivn

recesivn


í

í

30Geonové interakce

DUPLICITNÍ INTERAKCE

jeden znak může být podmíněn různými geny

k projevu stačí zpravidla 1 dominantní alela

někdy se účinek sčítá

kumulativní duplicitní interakce

Kočárek, str. 57


11

31

Polygenní dědičnostvýsledný fenotyp je spolu 

se 


souhrou účinku několika 

genů modifikován vlivy 

vnějšího prostředí

multifaktoriálnípodmíněnost

geny se nemusí nacházet 

na jednom chromosomu

kvantitativně měřitelné

znaky jsou na příklad výška 

a váha člověka, barva 

kůže, hodnota IQ

modely polygenní

dědičnosti využívají

statistické metody

Gaussovské rozložení

shodný genotyp nemusí

podmiňovat shodný 

fenotypový projev

32

Heritabilitadědivost – hodnocení podílu genetického podkladu na 

celkovém fenotypovém projevuh

2

= V

g

/ V

f

V

g-

rozptyl genetický

V

f

-rozptyl fenotypový

rozptyl fenotypový

je součet rozptylu genetického a 

rozptylu, který vyvolají vlivy prostředí

hodnoty 0 ≤ h

2

≥1studie na MZ dvojčatech

Co bude indikovat nízká h

2

?

33Vazba genů

Všechny geny, 

umístěné na jednom 

chromozomu tvoří

vazbovou skupinu

A

ab

B

ABab

A

ab

B

AbaB

Počet vazbových 

skupin = počtu 

chromozomových párů

Při tvorbě gamet –

alely jsou přenášené

společně

Nové kombinace – jen 

jako důsledek 

rekombinačního 

procesu


12

34

Vazba genů35

Vazba genů

36

Vazba genůvznik rekombinovaných gamet – malá pravděpodobnost

čím jsou geny od sebe vzdálenější, tím je vyšší

pravděpodobnost, že dojde k náhodnému zlomu mezi nimi

čím jsou blíže, tím se pravděpodobnost snižuje

podle četnosti gamet s rekombinovanou sestavou můžeme 

usuzovat na 

sílu vazby

podle síly vazby pak lze zpětně sestavit chromozomovou mapu

p – Morganovo číslo = procento potomků s rekombinovanou

sestavou alel

R – počet rekombinantních potomků

N – počet potomků s původní rodičovskou setavou alel

R

p = ----------- x 100 (cM)N + R

13

37

Morganovo čísloVypočítejte mapovou vzdálenost dvou genů A a B.

Křížením dvojnásobného heterozygota (AaBb) s dvojnásobným 

recesivním homozygotem (aabb) bylo získáno potomstvo o 

následujícím rozložení:

80 jedinců mělo oba dominantní znaky („AB“)

20 jedinců mělo dominantní znak „A“ a recesivní znak „b“

20 jedinců mělo recesivní znak „a“ a dominantní znak „B“

80 jedinců mělo oba recesivní znaky („ab“)

1.

K jednotlivým fenotypům potomků doplníme genotypy vyplývající z genotypů rodičů:

fenotyp


AB

Ab

aBab

genotyp


AaBb

Aabb


aaBb

aabb


počet jedinců

80

2020

80

celkem200 jedinců

38

Morganovo čísloVypočítejte mapovou vzdálenost dvou genů A a B.

Křížením dvojnásobného heterozygota (AaBb) s dvojnásobným 

recesivním homozygotem (aabb) bylo získáno potomstvo o 

následujícím rozložení:

80 jedinců mělo oba dominantní znaky („AB“)

20 jedinců mělo dominantní znak „A“ a recesivní znak „b“

20 jedinců mělo recesivní znak „a“ a dominantní znak „B“

80 jedinců mělo oba recesivní znaky („ab“)

2.

Údaje dosadíme do vzorce a vypočteme Morganovo číslo:R

20 + 20


40

p = ----------- x 100

= -------------------------- x 100 = -------- x 100 = 20 cM

N + R


80 + 80 + 20 + 20

200


39

Morganovo číslo

Vypočítejte mapovou vzdálenost dvou genů A a B.

Křížením dvojnásobného heterozygota (AaBb) s dvojnásobným 

recesivním homozygotem (aabb) bylo získáno potomstvo o 

následujícím rozložení:

20 jedinců mělo oba dominantní znaky („AB“)

80 jedinců mělo dominantní znak „A“ a recesivní znak „b“

80 jedinců mělo recesivní znak „a“ a dominantní znak „B“

20 jedinců mělo oba recesivní znaky („ab“)14

40

Síla vazbyBatesonovo číslo   c

1

udává, kolikrát častěji jsou v souboru zastoupeny gamety s původními genotypy proti 

rekombinovaným

Morganovo číslo   p

2

určuje poměr zastoupení rekombinovanýchgamet k celému gametickému souboru

41

Johann Gregor Mendelbyl mnich, zakladatel genetiky a opat augustiniánského 

kláštera v Brně

studium na Filozofické fakultě v Olomouci, Vídeňské univerzitě

1856–1863 věnoval křížení hrachu

a sledování potomstva

formulace pravidel –

Mendelovy zákony dědičnosti.

(

(1822

1822


18841884

)

)42

Mendelovy zákony dědičnosti

1) O uniformitě první filiální generace a identitě

recipročních křížení

Při křížení dominantního a recesivního homozygota 

jsou jedinci 1.filiální generace jednotní (uniformní)

Reciproční křížení mají stejný výsledek (nezáleží, 

který znak předává otec a který matka).

2) Při vzájemném křížení heterozygotů vzniká

potomstvo genotypově různorodé, přičemž

poměrné zastoupení homozygotů a heterozygotů

je pravidelné a stálé.

3) O volné kombinovatelnosti alel různých 

alelových párů

Při zrání gamet se kombinují alely jednotlivých genů

vzájemně nezávisle, tj. podle pravidel počtu pravděpodobnosti.

Yüklə 130,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə