Pirmasis skirsnis bendrosios nuostatos 1 straipsnis. Įstatymo paskirtisYüklə 71,63 Kb.
tarix05.05.2017
ölçüsü71,63 Kb.
#16769


Įstatymas skelbtas: Žin., 1997, Nr. 30-711

Neoficialus įstatymo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NARKOLOGINĖS PRIEŽIŪROS

ĮSTATYMAS

1997 m. kovo 25 d. Nr. VIII-156
Vilnius

PIRMASIS SKIRSNISBENDROSIOS NUOSTATOS
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas reguliuoja narkologinių ligonių, asmenų, piktnaudžiaujančių alkoholiu,narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis, asmens sveikatos priežiūrą siekiant sustabdyti ligą ir jos socialines pasekmes, sumažinti žalą pacientams ir aplinkiniams.

2. Šis įstatymas sudaro narkologinių susirgimų prevencijos, ankstyvo susirgimų nustatymo, pacientų sveikatos priežiūros, jų integracijos į visuomenę sąlygas.

3. Šis įstatymas nustato narkologinių ligonių sveikatos priežiūros ypatumus.


2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Alkoholizmas - psichikos liga, kuria suserga asmenys dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, pasireiškianti asmens psichinės ir fizinės priklausomybės nuo alkoholio sindromu bei kitomis neigiamomis medicininėmis ir socialinėmis pasekmėmis.

2. Narkomanija - psichikos liga, kuria suserga asmenys dėl piktnaudžiavimo narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis, pasireiškianti asmens psichinės ir fizinės priklausomybės nuo narkotinių, psichotropinių, kitų psichiką veikiančių medžiagų sindromu bei kitomis neigiamomis medicininėmis ir socialinėmis pasekmėmis.

3. Narkologinis ligonis - asmuo su išsivysčiusiu priklausomybės nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių, kitų psichiką veikiančių medžiagų sindromu.

4. Narkologinė priežiūra - asmens sveikatos priežiūra, vykdoma pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus alkoholizmo ir narkomanijos gydymo ir reabilitacijos standartus.

5. Psichiką veikiančios medžiagos (alkoholis, narkotinės priemonės, psichotropinės ir kitos svaigiosios medžiagos) - į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą įrašytos medžiagos, kurios veikia žmogaus psichiką, sutrikdo žmogaus elgesį ir gali sukelti psichinę ir(ar) fizinę priklausomybę.

6. Narkologinio ligonio stebėjimas - aktyvus asmens sveikatos ir socialinės būklės įvertinimas, taikant konkrečias medicinines ir socialinio poveikio priemones, šio įstatymo ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
3 straipsnis. Narkologinės priežiūros tikslas

Narkologinės priežiūros tikslas - kuo greičiau narkologinius ligonius integruoti į visuomenę organizuojant specializuotą narkologinių ligonių asmens sveikatos priežiūrą, diagnozuojant bei gydant jų sveikatos sutrikimus, vykdant slaugą, taikant psichologinę, medicininę ir socialinę reabilitaciją, teikiant socialines paslaugas ir socialinę globą.


4 straipsnis. Narkologinės priežiūros principai

1. Narkologinių ligonių asmens sveikatos priežiūra yra valstybės remiama (nemokama).

2. Narkologiniai ligoniai gydomi savanoriškumo principu, išskyrus atvejus, numatytus šio įstatymo 7 straipsnyje.

3. Žmogaus teisė gauti sveikatos priežiūros paslaugas negali būti ribojama atsižvelgiant į tai, kad jis yra narkologinis ligonis ar asmuo, piktnaudžiaujantis psichiką veikiančiomis medžiagomis.

4. Narkologiniams ligoniams taikoma individuali sveikatos priežiūra laikantis Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytų narkologinių susirgimų gydymo metodų.

5. Tvarkant narkologinių ligonių apskaitą, turi būti užtikrinamas informacijos apie paciento asmens sveikatą konfidencialumas.

6. Visi žmonės turi teisę į pagrįstą objektyvią informaciją apie psichiką veikiančių medžiagų poveikį sveikatai, jų vartojimo pasekmes šeimai ir visuomenei, į švietimą ir ugdymą.

7. Sveikatos priežiūros įstaigos privalo užtikrinti įstaigų specialistų ir kitų asmenų, dirbančių su pacientais, apsaugą nuo galimos narkologinių ligonių liguistos ar pavojingos veiklos.ANTRASIS SKIRSNIS

NARKOLOGINĖS PRIEŽIŪROS PAGRINDAI

5 straipsnis. Narkologinių ligonių teisės ir jų apribojimai

1. Narkologinių ligonių, asmenų, piktnaudžiaujančių psichiką veikiančiomis medžiagomis, teises, jų apribojimo atvejus ir tvarką nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, kiti įstatymai.

2. Laisvės atėmimo vietose, kardomojo kalinimo vietose, policijos areštinėse esantys narkologiniai ligoniai, asmenys, piktnaudžiaujantys psichiką veikiančiomis medžiagomis, įstatymų nustatyta tvarka turi teisę į sveikatos priežiūrą kaip ir kiti asmenys.

3. Nepilnamečių narkologinių ligonių, asmenų, piktnaudžiaujančių psichiką veikiančiomis medžiagomis, asmens sveikatos priežiūros ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros ir Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymai.

4. Poveikio priemones narkologiniams ligoniams, asmenims, piktnaudžiaujantiems psichiką veikiančiomis medžiagomis, sergantiems užkrečiamosiomis ligomis, platinantiems susirgimus, nesilaikantiems sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijų kitų asmenų atžvilgiu ir dėl to keliantiems pavojų aplinkinių žmonių gyvybei ar sveikatai, nustato įstatymai.
6 straipsnis. Informacijos apie narkologinius ligonius teikimas

Informaciją apie narkologinių ligonių, asmenų, piktnaudžiaujančių psichiką veikiančiomis medžiagomis, sveikatos būklę, jos prognozes, suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Ši informacija Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka teikiama pagal raštiškas užklausas sveikatos priežiūros įstaigoms, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai, teismui, perspėjant apie atsakomybę už informacijos apie paciento asmens sveikatą konfidencialumo pažeidimą.Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1467, 2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1712 (2003-04-24)
7 straipsnis. Narkologinių ligonių priverstinis hospitalizavimas

Narkologiniai ligoniai priverstinai hospitalizuojami Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Paprastas girtumas negali būti priverstinės hospitalizacijos pagrindas.


8 straipsnis. Narkologinių ligonių stebėjimas

1. Teikiant narkologinės priežiūros paslaugas, Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka turi būti stebimi:

1) narkologiniai ligoniai, persirgę alkoholinėmis psichozėmis;

2) moterys ir vyrai, sergantys alkoholizmu, narkomanija ir turintys nepilnamečių vaikų;

3) vaikai, sergantys alkoholizmu, narkomanija;

4) narkologiniai ligoniai, užsikrėtę žmogaus imunodeficito virusu, sergantys AIDS, aktyvia tuberkulioze;

5) narkologiniai ligoniai, kurių psichikoje dominuoja negrįžtami psichikos pakitimai;

6) narkologiniai ligoniai, kurie nesugeba pažinti savo ligos ir nesilaiko asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijų;

7) narkologiniai ligoniai, kurių profesinė veikla ir darbas susiję su pavojumi kitų žmonių sveikatai ar gyvybei.

2. Narkologiniai ligoniai stebimi esant padidėjusiai rizikai dėl ligos recidyvo ir pacientų socialinės dezadaptacijos.


9 straipsnis. Sveikatos priežiūros įstaigų ryšiai

1. Sveikatos priežiūros įstaigos palaiko ryšį su socialinės psichologinės reabilitacijos įstaigomis, pataisos darbų įstaigomis, kitais bausmių vykdymo sistemos subjektais, pasikeisdamos informacija apie narkologinius ligonius, piktnaudžiaujančius psichiką veikiančiomis medžiagomis asmenis, kuriems reikalingos specialios sveikatos priežiūros priemonės.

2. Sveikatos priežiūros specialistai privalo pranešti savivaldybių psichikos sveikatos komisijoms, savivaldybių socialinės globos skyriams, vaikų teisių apsaugos tarnyboms, kitoms kompetentingoms valstybės ar savivaldos institucijoms apie narkologinius ligonius, asmenis, piktnaudžiaujančius psichiką veikiančiomis medžiagomis, nesirūpinančius nepilnamečiais vaikais, naudojančius prieš juos smurtą.

10 straipsnis. Narkologinės priežiūros vykdymas globos įstaigose

Narkologiniams ligoniams, esantiems psichoneurologiniuose pensionatuose ar kitose globos įstaigose, narkologinės priežiūros paslaugas turi teikti savivaldybės psichikos sveikatos centro specialistai.


TREČIASIS SKIRSNIS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAI

11 straipsnis. Sveikatos priežiūros specialistai

1. Visi asmens sveikatos priežiūros specialistai privalo turėti žinių apie narkologinę priežiūrą.

2. Narkologinę priežiūrą atlieka gydytojai psichiatrai, bendrosios praktikos gydytojai, sveikatos priežiūros įstaigų psichologai, socialiniai darbuotojai, slaugos specialistai.

3. Sveikatos priežiūros specialistų teises ir pareigas narkologinės priežiūros srityje nustato įstatymai, kiti teisės aktai, sveikatos priežiūros standartai.


KETVIRTASIS SKIRSNIS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLA
12 straipsnis. Sveikatos priežiūros įstaigų funkcijos

Sveikatos priežiūros įstaigos narkologinės priežiūros srityje:

1) taiko prevencijos priemones;

2) atlieka medicininę apžiūrą neblaivumui (girtumui) arba apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti;

3) diagnozuoja narkologinius susirgimus;

4) atlieka detoksikaciją;

5) atlieka gydymą, medicininę reabilitaciją ir slaugą;

6) teikia socialines paslaugas narkologiniams ligoniams ir rūpinasi jų socialine globa;

7) tvarko narkologinių ligonių įskaitą;

8) tvarko pasekmių (smurtinių mirčių ir savižudybių, neįgalumo atvejų, traumų, apsinuodijimų, somatinių ir infekcinių susirgimų ir pan.), susijusių su piktnaudžiavimu alkoholiu ir narkotikais, apskaitą;

9) rūpinasi visuomenės sveikatos ugdymu.

Straipsnio pakeitimai

Nr. X-298, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 85-3142 (2005-07-14)
13 straipsnis. Prevencijos priemonės

1. Narkologinių susirgimų prevencijos priemonės - visuma sveikatos priežiūros priemonių, kuriomis siekiama:

1)užkirsti kelią piktnaudžiavimui psichiką veikiančiomis medžiagomis;

2) sustabdyti narkologinių susirgimų vystymąsi ir plitimą;

3) sušvelninti piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis, narkologinių susirgimų sukeltas pasekmes pacientui ir visuomenei.

2. Prevencijos priemonės turi būti taikomos visose sveikatos priežiūros įstaigose.

3. Visi sveikatos priežiūros specialistai privalo informuoti pacientus ir visuomenę apie:

1) psichiką veikiančių medžiagų vartojimo pasekmes žmogaus sveikatai, šeimai ir visuomenei;

2) efektyvias priemones, kurių galima imtis, kad sumažėtų psichiką veikiančių medžiagų daroma žala;

3) narkologinių ligonių, asmenų, piktnaudžiaujančių psichiką veikiančiomis medžiagomis, sveikatos priežiūros galimybes;

4) Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas poveikio priemones, apribojimus, kuriuos galima taikyti narkologiniams ligoniams, asmenims, piktnaudžiaujantiems psichiką veikiančiomis medžiagomis.

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją turi teisę gauti asmenys, piktnaudžiaujantys psichiką veikiančiomis medžiagomis, narkologiniai ligoniai, jų artimieji, kiti asmenys.

5. Visi sveikatos priežiūros specialistai turi skirti dėmesio asmenų, piktnaudžiaujančių psichiką veikiančiomis medžiagomis, nustatymui.

6. Kad būtų užkirstas kelias narkologiniams susirgimams, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas šiems asmenims, piktnaudžiaujantiems psichiką veikiančiomis medžiagomis:

1) vaikams;

2) nėščioms moterims ir moterims, turinčioms vaikų;

3) asmenims, kurių profesinė veikla susijusi su pavojumi kitų žmonių sveikatai ar gyvybei;

4) asmenims, sergantiems pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis;

5) psichikos ligoniams.

14 straipsnis. Medicininė apžiūra neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui

nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti

1. Medicininę apžiūrą neblaivumui (girtumui) arba apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti gali atlikti visi turintys specialių žinių asmens sveikatos priežiūros specialistai visų rūšių asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

2. Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo tvarką tvirtina Vyriausybė.

3. Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo metodiką tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija.

4. Medicininė apžiūra neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atliekama esant policijos, ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros, teismo, darbdavio sprendimui ar paties paciento iniciatyva.

5. Įstatymų nustatytais atvejais asmenis dėl neblaivumo (girtumo) gali tikrinti policija.Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1467, 2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1712 (2003-04-24)
15 straipsnis. Narkologinių susirgimų diagnostika

1. Narkologinį susirgimą gali diagnozuoti tik gydytojas psichiatras. Narkologinių susirgimų diagnostika atliekama visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose dirba gydytojas psichiatras.

2. Narkologinio susirgimo preliminarią diagnozę ar tam tikrus susirgimo simptomus, apsinuodijimą psichiką veikiančiomis medžiagomis nustatyti privalo visi gydytojai.

3. Gydytojas, įtariantis pacientui narkologinį susirgimą ar nustatęs tokio susirgimo simptomus, pacientą nusiunčia konsultacijai pas gydytoją psichiatrą.


16 straipsnis. Detoksikacija

1. Detoksikacija - žmogaus organizmo funkcijų, sutrikusių dėl apsinuodijimo psichiką veikiančiomis medžiagomis, atnaujinimas pašalinant tokias medžiagas arba jų skilimo produktus iš žmogaus organizmo bei abstinencijos sindromo, sukelto priklausomybės nuo psichiką veikiančių medžiagų ir alkoholio, pašalinimas.

2. Detoksikacija prireikus turi būti atliekama visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę.

3. Detoksikaciją gali atlikti asmens sveikatos priežiūros specialistai gydytojai, turintys tam teisę įstatymų nustatyta tvarka.Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2149, 2004-04-20, Žin., 2004, Nr. 68-2366 (2004-04-29)
17 straipsnis. Narkologinių ligonių gydymas, slauga ir medicininė reabilitacija

1. Narkologinių ligonių gydymo, slaugos ir medicininės reabilitacijos priemonės, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę ir jo socialinę aplinką, gali būti taikomos asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ar paciento namuose.

2. Nespecializuotose akredituotose narkologinei sveikatos priežiūrai sveikatos priežiūros įstaigose gali būti steigiami padaliniai narkologinių ligonių medicininei reabilitacijai. Narkologiniai ligoniai pagal individualų poreikį po aktyvaus gydymo kurso turi išklausyti psichologinės - socialinės reabilitacijos kursą.

3. Gydytojas psichiatras kartu su asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančiu psichologu sudaro kiekvieno narkologinio ligonio narkologinio susirgimo gydymo ir reabilitacijos programą. Narkologiniai ligoniai pagal jiems sudarytą programą, jei reikia, gydomi psichikos sveikatos centruose, specializuotose psichiatrijos, narkologijos ligoninėse prižiūrint gydytojui psichiatrui. Narkologinių ligonių medicininė reabilitacija gali būti atliekama specializuotose medicininės reabilitacijos įstaigose.

4. Pagal sudarytas programas narkologinės priežiūros paslaugas gali teikti bendrosios praktikos gydytojas, kuris prireikus konsultuojasi su gydytoju psichiatru, psichologu ar, jeigu reikia, siunčia narkologinį ligonį konsultacijai pas kitus specialistus.

5. Narkologinių ligonių gydymo metodų taikymo ypatumus, gydymo laiką nustato gydytojas pagal medicinines indikacijas, atsižvelgdamas į paciento interesus. Esant galimybei, gydytojas aptaria su pacientu gydymo metodus bei laiką.

6. Bendrosios praktikos gydytojas konsultuoja nuolatinius narkologinius ligonius, stebi jų būklę, teikia pagalbą krizinių sveikatos būklių atvejais, prireikus siunčia specializuotam gydymui.

7. Asmeniui gali būti siūloma konsultuotis dėl piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis ar gydytis nuo narkologinio susirgimo:

1) kai dėl asmens girtavimo ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo kreipiasi paciento artimieji;

2) kai dėl narkologinio susirgimo ar piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis pasekmių pacientas traumuojamas ar atsiranda kitų sveikatos sutrikimų;

3) kai policija ar kitos kompetentingos valstybės ar savivaldos institucijos išaiškina teisės pažeidimus, susijusius su narkologiniais susirgimais ar piktnaudžiavimu psichiką veikiančiomis medžiagomis;

4) kai lankant pacientą namuose nustatoma neigiama girtavimo ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo įtaka jam ar jo šeimai.


18 straipsnis. Socialinės paslaugos ir socialinė globa

1. Socialinės paslaugos narkologiniams ligoniams ir jų socialinė globa apima:

1) rizikingų situacijų identifikavimą ir konfliktų tarp pacientų ir sveikatos priežiūros įstaigų specialistų sprendimą;

2) pacientų socialinių-psichologinių susirgimų aspektų analizę;

3) pacientų, susidūrusių su sunkia liga, depresijos, atsisakymo gydytis, kitų nepalankių reakcijų profilaktiką;

4) socialinę paramą;

5) psichologinę paramą pacientų šeimos nariams;

6) įstaigų, įmonių, organizacijų paramos pacientui ir jo šeimai organizavimą.

2. Socialinė globa narkologiniams ligoniams teikiama norint sumažinti jų emocinę įtampą, padėti jiems nugalėti stresus ir užtikrinti socialinį saugumą.

3. Narkologinių ligonių socialinę globą atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigų socialiniai darbuotojai.

4. Sveikatos priežiūros įstaigų socialiniai darbuotojai tarpininkauja tarp narkologinių ligonių ir kitų valstybės ar savivaldos institucijų.

5. Sveikatos priežiūros įstaigų socialiniai darbuotojai paciento namuose gali teikti socialines paslaugas, esančias Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytame sąraše.

6. Sveikatos priežiūros įstaigų socialiniai darbuotojai gali tarpininkauti sprendžiant narkologinio ligonio veiksnumo apribojimo klausimus.
19 straipsnis. Narkologinių ligonių įskaita

1. Narkologinių ligonių diferencijuotą įskaitą tvarko savivaldybių psichikos sveikatos centrai, atsižvelgdami į narkologinio susirgimo poveikį paciento sveikatai ir narkologinio ligonio socialinę aplinką.

2. Narkologinių ligonių teisių apribojimai įstatymų numatytais atvejais gali priklausyti nuo šių asmenų buvimo narkologinėje įskaitoje.

3. Narkologinių ligonių buvimo įskaitoje trukmės kriterijus nustato Sveikatos apsaugos ministerija.


20 straipsnis. Narkologinių susirgimų ar piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis

medžiagomis sukeltų pasekmių apskaita

1. Apskričių ligų profilaktikos ir kontrolės centrai tvarko narkologinių susirgimų, piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis pasekmių (smurtinių mirčių ir savižudybių, neįgalumo atvejų, traumų, apsinuodijimų, somatinių ir infekcinių susirgimų bei kitų komplikacijų) apskaitą.

2. Apskričių ligų profilaktikos ir kontrolės centrai renka, sistemina, analizuoja informaciją apie narkologinių susirgimų, piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis sukeltas pasekmes ir teikia duomenis Sveikatos apsaugos ministerijai jos nustatyta tvarka.

3. Visos sveikatos priežiūros įstaigos privalo pateikti informaciją apie narkologinių susirgimų, piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis sukeltas pasekmes apskričių ligų profilaktikos ir kontrolės centrams.Straipsnio pakeitimai

Nr. X-298, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 85-3142 (2005-07-14)

21 straipsnis. Visuomenės sveikatos ugdymas

1. Visuomenės sveikatos ugdymą narkologinės priežiūros srityje atlieka tam akredituotos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos.

2. Įgyvendinant visuomenės sveikatos mokymą narkologinės priežiūros srityje, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas moksleiviams, studentams, supažindinant juos su psichiką veikiančių medžiagų žala sveikatai ir ūkiui, su sveikatai palankios aplinkos, sveikos gyvensenos formavimu.
PENKTASIS SKIRSNIS

NARKOLOGINIŲ LIGONIŲ INTEGRACIJA Į VISUOMENĘ

22 straipsnis. Narkologinių ligonių integracija į visuomenę

1. Valstybė užtikrina narkologinių ligonių integraciją į visuomenę, teisę į socialinę globą, jeigu jie praranda darbingumą.

2. Vietos savivaldos institucijos kartu su teritorinėmis darbo biržomis per socialinius darbuotojus planuoja tam tikrą vietų skaičių apmokyti specialybės ir įdarbinti asmenis, kurie savanoriškai nustatytą laiką gydėsi nuo narkologinio susirgimo.

3. Vietos savivaldos institucijos planuoja ir suteikia vietas nakvynės namuose narkologiniams ligoniams, likusiems be gyvenamosios vietos.

4. Apskričių ir vietos savivaldos institucijos steigia globos namus neįgaliesiems, sergantiems narkomanija ir alkoholizmu.

5. Vietos savivaldos institucijos skatina, remia visuomenines organizacijas, ginančias narkologinių ligonių bei jų šeimų teises.

6. Sveikatos priežiūros specialistai, socialinių įstaigų darbuotojai skatina narkologinių ligonių tarpusavio pagalbos grupių veiklą.

7. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija formuoja narkologinių ligonių integravimo į visuomenę socialinę politiką.Straipsnio pakeitimai

Nr. X-298, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 85-3142 (2005-07-14)

23 straipsnis. Narkologinių ligonių socialinės garantijos

1. Narkologiniams ligoniams jų savanoriško gydymosi, įskaitant reabilitaciją, metu taikomos visos socialinės garantijos, kaip ir gydantis nuo kitų psichikos susirgimų, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

2. Asmens savanoriškas gydymasis nuo narkologinio susirgimo negali būti priežastis darbo sutarčiai nutraukti.

3. Nedarbingiems narkologiniams ligoniams tokia pat tvarka kaip ir kitiems pacientams, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę, nustatomas neįgalumas ir teikiama socialinė parama.Straipsnio pakeitimai

Nr. X-298, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 85-3142 (2005-07-14)

ŠEŠTASIS SKIRSNISBAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24 straipsnis. Atsakomybė

Asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


25 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 1997 m. liepos 1 d.


26 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Vyriausybė ir Sveikatos apsaugos ministerija iki 1997 m. liepos 1 d. priima teisės aktus, susijusius su Narkologinės priežiūros įstatymu.


Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS
________________
Pakeitimai:
1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1467, 2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1712 (2003-04-24)

NARKOLOGINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO 6 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja kartu su Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741) ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 37-1341), t.y. nuo 2003 m. gegužės 1 d.
2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2149, 2004-04-20, Žin., 2004, Nr. 68-2366 (2004-04-29)

NARKOLOGINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS


3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-298, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 85-3142 (2005-07-14)

MEDICINOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO, ODONTOLOGIJOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO, SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO, PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO, NARKOLOGINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS


*** Pabaiga ***

Redagavo: Angonita Rupšytė (2005-07-15)anrups@lrs.ltYüklə 71,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin