Tələbələrin imtahan sınağı uğurla davam edirYüklə 12.61 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/3
tarix15.12.2016
ölçüsü12.61 Mb.
  1   2   3

Tələbələrin imtahan sınağı 

uğurla davam edir

     Ãÿçåò 

1933 - úö èëäÿí ÷ûõûð.          

№ 11 (1586) 15 iyun 2014 - úц èë                         Ãèéìÿòè 40 ãÿïèê

3

Azərbaycan Tibb 

Universitetində Milli Qurtuluş 

Günü qeyd edildi

Tədris-metodik vəsaitlərin 

təqdimatı olub

Bakıda üçüncü 

“Azərbaycan Plastik 

Cərrahiyyə Günləri 

və İSAPS kursu” 

beynəlxalq konfransı 

keçirilib

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 3-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. “Ana və uşaqların sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına dair 2014-2020-ci illər üçün 

Dövlət Proqramı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilən Dövlət Proqramında nəzərdə tu-

tulmuş tədbirlərin icrasının əlaqələndirilməsi Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 

Nazirliyinə həvalə edilsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn 

məsələləri həll etsin.İlham Əliyev,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 13 iyun 2014-cü il.

Bu sayımızda

6

3

“Ana və uşaqların sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına dair

 2014-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

4-5

2

Azərbaycan Tibb Universitetinin rəhbərliyi  bütün əmək­

daşlarını, professor­müəllim heyətini və tələbələrini

 

münasibətilə təbrik edir!Azərbaycan Tibb 

Universiteti ilə 

İstanbul Bilim 

Universiteti 

arasında 

memorandum 

imzalanıb

http://www.amu.edu.az

15 iyun  2014-ъц ил

2

­

u­

İyunun 12-də 

Azərbaycan Tibb 

Universitetində Milli 

Qurtuluş Gününə 

həsr olunmuş tədbir 

keçirildi.

 

Tədbiri  giriş  sözü  ilə  açan 

universitetin  rektoru,  Milli 

Məclisin  deputatı,  akademik 

Əhliman  Əmiraslanov  işti-

rakçıları  bayram  münasibəti 

ilə  təbrik  edərək  15  iyunun 

sadəcə  təqvim  bayramı  de-

yil,  böyük  ictimai,  siyasi  və 

tarixi  əhəmiyyətə  malik  bir 

gün olduğunu bildirdi. Ümum-

milli  lider  Heydər  Əliyevin 

1993-cü  il  iyunun  15-də 

yenidən  xalqımızın  təkidli 

tələbi  ilə  siyasi  hakimiyyətə 

qayıtmasını 

Azərbaycanın 

çoxəsrlik  tarixində  taleyük-

lü  möhtəşəm  siyasi  hadisə 

kimi  dəyərləndirdi:  “1991-ci 

ildən 1993-cü ilin iyununadək 

bütövlükdə 

yeni 

müstəqil dövlətin taleyi ciddi sual altın-

da idi.


O  zamankı  böhranlı  və 

ağır  şəraitdə  respublikanın 

gələcəyini  düşünən,  reallığı 

adekvat qiymət ləndirməyi ba-

caran  nüfuzlu  ziyalılar  çıxış 

yolunu məhz ulu öndər Heydər 

Əliyevin böyük siyasətə qayı-

dışında görürdülər. 

Belə  böhranlı  və  ağır 

şəraitdə  Azərbaycanı  sürətlə 

fəlakətə  sürükləyən  məkrli 

planların  qarşısını  almağa, 

düçar  olduğu  fəlakətlərdən 

qurtarmağa  qadir  yeganə 

şəxsiyyət  məhz  ulu  öndər 

Heydər  Əliyev  idi.  İyun  ayı-

nın  9-da  xalqın  və  həm  də 

o  zaman  çıxılmaz  vəziyyətə 

düşmüş 

AXC-Müsavat hakimiyyətinin  təkidli  istəyi 

ilə  Bakıya  qayıdan  ulu  öndər 

xalqı  vətəndaş  qarşıdurma-

sından,  müstəqilliyini  itirmək 

təhlükəsindən qurtarmış, çağ-

daş tariximizə dövlətçiliyimizin 

xilaskarı, qurucusu kimi daxil 

olmuşdur.

Ulu  öndər  Heydər  Əliyev 

dərhal  bir  qrup  ziyalı  ilə 

birgə  Bakıdan  Gəncəyə  yola 

düşərək  baş  vermiş  silahlı 

qarşıdurmanın əsl səbəblərini 

araşdırmış,  özünün  müd-

rik  və  uzaqgörən  addımla-

rı  ilə  silahlı  qarşıdurmanın 

miqyasının  genişlənməsinin 

qarşısını  almışdır.  1993-cü 

il  iyun  ayının  15-də  Heydər 

Əliyevin  Azərbaycan  Ali  So-

vetinin  Sədri  seçilməsi  isə 

ölkədəki  kütləvi  inamsızlıq, 

xaos  və  hərc-mərclik  mühiti-

nin aradan qalxmasına, siyasi 

gərginliyin tədricən azalması-

na, sözün həqiqi mənasında, 

xalqın  böyük  fəlakətlərdən 

qurtulmasına  real  zəmin  ya-

ratmışdır. Beləliklə də, 15 iyun 

Azərbaycanın  böyük  faciə  və 

dəhşətlərdən  qurtulmasının 

rəmzi  ifadəsinə  çevrilmiş, 

xalqımızın  qəlbində  özünə 

möhkəm  yer  tapmış,  tarixə 

Milli Qurtuluş Günü kimi düş-

müşdür”.


Rektor  qeyd  etdi  ki,  ötən 

illərdə  ümummilli  liderin  xi-

laskarlıq  missiyası  xalqımı-

zın  və  bütün  dünyanın  gözü 

qarşısında  cərəyan  etmiş, 

Azərbaycan 

məhv 

olmaq 


təhlükəsindən 

qurtularaq 

gələcəyə  inamla  baxan  güc-

lü  bir  dövlətə  çevrilmişdir. 

Bu  illərdə  ulu  öndər  Heydər 

Əliyevin  gərgin  zəhməti  və 

siyasi  iradəsi  sayəsində  re-

allaşdırdığı 

nəhəng 

işlər 


öz  miqyasına  görə  insanı 

heyrətə gətirir.Nəsimi 

Rayon 

İcra 

Hakimiyyətinin 

başçısı 

Nəsib  Məhəməliyev

  o  za-


man Azərbaycanda yaranmış 

çox gərgin daxili ictimai-siyasi 

vəziyyətə  toxunaraq    bildirdi 

ki, cənubda, şimalda separat-

çılıq  meyllərinin  güclənməsi, 

super güclərin təsiri və bütün 

bölgələrdə cinayətkar qrupla-

rın  meydana  çıxması,  ziyalı 

sözünün  heç  bir  əhəmiyyət 

kəsb  etməməsi  vətəndaş 

müharibəsinə  gətirib  çıxa-

rırdı  və  qardaş  qırğınına  yol 

açırdı. Biz artıq 21 il ötəndən 

sonra  bu  hadisələri  analitik 

şəkildə  təhlil  edir,    o  zaman-

kı  hadisələrə  bu  günün  priz-

masından  yanaşaraq  han-

sı  nöqtədən  hansı  nöqtəyə 

gəlib  çatdığımızı  yaxşı  xa-

tırlayırıq. 

O, 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin  ilk  illərində 

tez-tez  baş  verən  hökumət 

dəyişikliyinin qısa bir zaman-

da  ümumi  işə  vurduğu  zərəri 

yada salaraq qeyd etdi ki, ötən 

əsrin    88-ci  ilindən  93-cü  ilə 

qədər  davam  edən  separat-

çılıq  tendensiyası  şəraitində 

də  siyasi  hakimiyyət  tez-

tez  dəyişirdi.  Bu  baxımdan 

Heydər  Əliyev  15  iyunda 

Azərbaycan Ali Sovetinin sədri 

seçilməsəydi 

hökumətlər 

yenidən 

dəyişəcəkdi 

və 

Azərbaycan  bir  dövlət  olaraq dünyanın  siyasi  xəritəsindən 

silinmək  təhlükəsi  ilə  üz-üzə 

qalacaqdı.  Məhz  xalqımız 

Heydər  Əliyev  kimi  prinsipal, 

cəsarətli,  qətiyyətli  bir  liderin 

sayəsində bu bəlalardan xilas 

ola bildi. 

Doğru,  dürüst  daxili  və  xa-

rici  islahatların  nəticəsidir 

ki,    Azərbaycan  artıq  heç  bir 

beynəlxalq  qurumdan  ası-

lı  olmayan  dövlətə  çevrilib. 

Müəyyən faizlərlə kredit almır, 

əksinə bəzi ölkələrə kredit ve-

rir.  Valyuta  ehtiyatları  53  mil-

yard dolları keçib. Nəinki Bakı 

şəhərində, 

Azərbaycanın 

bütün 

bölgələrində bö-

yük  quruculuq  işləri  geniş 

vüsət  alıb.  Bakı  şəhərində 

təxminən  1  il  bundan  sonra  

tarixdə  ilk  Avropa  olimpiya 

oyunları  keçiriləcək  ki,  bu  da 

Azərbaycan  kimi  bir  dövlət 

üçün tarixi əhəmiyyətə malik-

dir. 

Milli  Məclisin  deputatı, 

Yeni  Azərbaycan  Partiyası 

Nəsimi  rayon  təşkilatının 

sədri  Məlahət  Həsənova

 

Azərbaycanda 15 iyuna qədər olan dövrü Suriyada, Liviyada, 

Misirdə,  bu  gün  Ukraynada 

baş verən olaylarla müqayisə 

edərək  bildirdi  ki,  Birləşmiş 

Millətlər  Təşkilatının  sonuncu 

minilliyin  inkişaf  sammitində 

belə  bir  fikir  səsləndi,  tezis 

kimi bütün dünyaya yayıldı ki, 

20-ci  əsrin  sonu,  21-ci  əsrin 

əvvəli  artıq  dünyanı  liderlər 

idarə  edəcək.  Bu,  həqiqətən 

də  belə  oldu.  SSRİ  dağıldıq-

dan  və  soyuq  müharibəyə 

son 


qoyulduqdan 

sonra  


Azərbaycanı 

xilas 


etmək 

missiyası  Heydər  Əliyev  kimi 

tarixi  bir  şəxsiyyətin  üzərinə 

düşdü. 


 

ATU-nun  epidemiologiya 

kafedrasının  müdiri,  profes-

sor  İbadulla  Ağayev

 

ta-rixin 

sınaq 


mərhələsində 

Azərbaycan xalqının taleyində 

yazılmış  bir  qismət  payı-

nı  Allah-təalanın  bizə  nəsib 

etdiyini  dedi.  Azərbaycan 

xalqının  fəxarəti,  ləyaqət, 

qüdrət  sahibi  olan  Heydər 

Əliyevi  məğlubedilməz  Əmir 

Teymurla  müqayisə  edən 

professor  vurğuladı  ki,  ulu 

öndərimiz  elə  bir  zirvəyə  ye-

tişdi  ki,  nə  qədər  savadsız, 

səbatsız  siyasət  dəllalları 

olsa  da,  onun  yanından  belə 

ötə  bilmədilər.  Heydər  Əliyev 

səviyyəsi  bütün  dövrlərdə 

vəzifə  səviyyəsini  ötmüş-

dü.  Əgər  vəzifə  səviyyədən 

ucadadırsa,  sən  şəxsiyyətə 

çevrilə bilməzsən. 

Heydər  Əliyevin  ikinci  dəfə 

hakimiyyətə  gəlməsi  xalqın 

səadəti  idi.  Heydər  Əliyevi 

Allah sevirdi. Dədə Ələsgərin 

gözəl bir kəlamı var: 

İyidlər olmasın məğrur, 

   fəthi-nüsrət Xudadandı.

Bir Allah istəyən şəxsi 

  sеvər, külli-mahal istər. 

 

Heydər  Əliyevi  Azərbaycan səmasında günəşə bənzədən 

natiq  onun  həm  də  dünyanın 

ən nüfuzlu söz sahibi olduğu-

nu  söylədi:  “Sözümüzü  dün-

yaya  çatdıran  nüfuz  sahibi 

gəlib  çıxmasaydı,  indiki  ya-

şayışımız bu səviyyədə olma-

yacaqdı.  Vaxtilə  sözümüzü 

dünyaya çatdırmaq üçün min 

vasitədən istifadə edirdik. An-

caq  qəbul  etmirdilər.  Onun-

çün  nüfuz  sahibi  gəlməliydi 

və  gəldi  də.  Azərbaycan  xal-

qını  bu  bəlalardan  xilas  etdi. 

Heydər  Əliyev  ruhu  qarşı-

sında  baş  əyib  möhtərəm 

Prezidentimizə 

sağ 


ol 

deyirəm.  Mən  Heydər  Əliyev 

ideyalarına,  Azərbaycan  xal-

qına xidmət edənlərlə dostam 

və  dost  da  olacam.  Yaşasın 

Heydər  Əliyev  ideyalarını  ya-

şadanlar”!

ATU-nun  II  kurs  tələbəsi, 

Prezident 

təqaüdçüsü 

Xatun  Məmmədova

  

Heydər Əliyevin  xilaskarlıq  missi-

yasının 


Azərbaycanın 

və 


bütün  dünyanın  gözü  qar-

şısında 


cərəyan 

etdiyini 

deyərək  yaşıdları  adından 

müstəqilliyimizin  əbədi  və 

dönməz 

olduğunu bütün 

dünyaya  sübut  edəcəklərini 

diqqətə çatdırdı. 

 Tədbirdə ulu öndər Heydər 

Əliyevin  yorulmaz  fəaliyyəti, 

yeritdiyi  müdrik  daxili  və 

xarici  siyasət  nəticəsində 

müstəqilliyimizin  dönməz  xa-

rakter  aldığı,  dövlət  qurucu-

luğu,  milli  ordunun  formalaş-

dırıldığı,  beynəlxalq  aləmdə 

Azərbaycanın 

demokratik 

imicinin  artması  sahəsində 

böyük  işlər  görüldüyü  vurğu-

landı.  Həmçinin  ulu  öndərin 

ideyalarının  və  siyasi  xəttinin  

bu gün Prezident İlham Əliyev 

tərəfindən 

uğurla 


davam 

etdirilməsindən  və  müstəqil 

Azərbaycan  dövlətinin  sürətli 

inkişafından söhbət açıldı.Arif MƏMMƏDLİ

Azərbaycan Tibb Universitetində Milli Qurtuluş Günü qeyd edildi

15 iyun   2014-ъц ил

http://www.amu.edu.az

3

İyunun  4-də  ATU-nun  Tədris 

Terapevdik 

Klinikasının 

Məlumat  Mərkəzində  mü əl-

lim lər  üçün  «Tibb  təhsilində 

islahatlar»  mövzusunda  təlim 

keçirilib.

Tədbirin əvvəlində giriş sözü ilə 

Beynəlxalq  Əlaqələr  Şöbəsinin 

müdiri,  dosent  Rəhimə  Qabu-

lova  və  Tədris  Metodik  və  İn-

novasiyalar  şöbəsinin  müdiri, 

professor  Akif  Qurbanov  çıxış 

edərək  son  illər  Azərbaycan 

Tibb  Universitetində  tibb  təhsili 

sahəsində  həyata  keçirilən  in-

novasiyalar  və  həmçinin  bu  işə 

dəstək olan MUMEENA layihəsi 

çərçivəsində 

aparılan 

işlər 

barədə məlumat veriblər.Daxili  xəstəliklər  kafedrası-

nın  dosenti  İ.Əfəndiyev  CBCR 

(Case  Based  Clinical  Reaso-

ning)  -  klinik  təfəkkürün  inkişaf 

etdirilməsi  metodikası  haqda 

həmkarları  qarşısında  geniş 

məruzə 

söyəyib, metodika-

nın  yaranma  və  təşəkkül  tarixi, 

mahiyyəti və tibb təhsilində yeri 

barədə də ətraflı söz açıb. Digər 

məruzəçi, cərrahi xəstəliklər ka-

fedrasının  dosenti  N.Zeynalov 

CBCR  və  PBL  (problemə 

əsaslanan  öyrənmə)  metodika-

larınin  müqayisəli  xarakteristi-

kasından,  onların  ATU-da  pilot 

qruplarda  tətbiqi  təcrübəsindən 

danışıb.


Tədbirdə həmçinin MUMEENA 

layihəsinin  dəstəyi  ilə  ərsəyə 

gətirilmiş”  Müasir  tibb  təhsilinin 

əsasları” və “Klinik təfəkkürün in-

kişaf  etdirilməsi”  tədris-metodik 

vəsaitlərinin  təqdimatı  olub. 

Təlimin  sonunda  məruzəçilər 

həmkarlarının  suallarını  cavab-

landırıblar.

Təlimlər 

bir 

neçə 


gün 

müddətində  digər  kafedraların 

əməkdaşlarının da cəlb olunma-

sı ilə davam etdirilib.

* * *

Tədris  Cərrahiyyə  Klinikasının dairəvi  zalında  da  yuxarıda  adları 

çəkilən  tədris-metodik  vəsairlərin 

təqdimatı olub.

İyunun 6-da Azərbaycan 

Tibb  Universiteti,  İstan-

bul  Bilim  Universiteti, 

Baku  City  Hospital  və 

Türkiyə  Florence  Nigh-

tingale xəstəxanalar qru-

punun    təşkilatçılığı  ilə  

Tədris  Cərrahiyyə  Klini-

kasında  “Endoskopik  və 

robotik cərrahiyyə” möv-

zusunda konfrans keçiril-

mişdir. 

Toplantını  giriş  nitqiylə 

açan  ATU-nun  rektoru, 

millət  vəkili,  akademik 

Əhliman Əmiraslanov konf-

ransın  gündəliyinə  salın-

mış  mövzunun  aktuallığını 

qeyd  edərək    müasir  tibb 

elmində endoskopik və ro-

botik  cərrahiyyənin  xüsusi 

önəm  daşıdığını  bildirdi. 

Akademikin sözlərinə görə, 

hazırda 

Azərbaycanda 

mü  asir 

cərrahiyyənin 

yük  sək  texnologiyalı  isti-

qamətlərindən  biri  olan 

endocərrahi  əməliyyatlar 

normal  səviyyədə  aparı-

lır.  Bu  tip  əməliyyatların 

keçirilməsi  üçün    ATU-nun 

Tədris  Cərrahiyyə  Klinika-

sında     hər cür avadanlıq 

və şəraitin yaradıldığını vur-

ğulayan rektor   bu sahədə 

artıq bacarıqlı kadrlarımızın 

da olduğunu  deyib.  Elmi fo-

rumun   əhəmiyyətindən da-

nışan  universitetin  rəhbəri 

vurğuladı  ki,  belə  toplan-

tıların 


universitetimizdə 

keçirilməsi 

artıq 

bir 


ənənəyə  çevrilib  ki,    bu 

da  gənc  mütəxəssislər 

və  rezidentlərimiz  üçün 

xüsusilə  faydalıdır.   

1992-ci  il  fevralın  28-də 

Azərbaycan Təhsil Nazirliyi 

və  Türkiyə  Milli  Təhsil  Na-

zirliyi  arasında  əməkdaşlıq 

haqqında 

imzalanmış 

pro tokolu 

xatırladan 

Ə.Əmiraslanov qeyd etdi ki, 

bu 22 il ərzində universiteti-

miz Türkiyənin bir çox apa-

rıcı ali təhsil müəssisələri ilə 

qurduğu  elmi  əməkdaşlıq  

sayəsində      böyük  uğur-

lar  qazanmış,  o  cümlədən 

təhsil  səhiyyə  sahəsində  

bir sıra nailiyyətlər  əldə et-

mişdir.


İstanbul  Bilim  Universi-

tetinin  rektoru,  professor 

Çavlan Çiftçi başçılıq etdiyi 

təhsil    müəssisəsinin  ya-

radılması  tarixindən  ətraflı 

söz  açaraq  bildirmişdir  ki, 

universitetin  əsası  2006-

cı  il  martın  28-də  Türkiyə 

K a r d i o l o g i y a 

Fondu  tərəfindən 

q o y u l m u ş d u r. 

Ali  məktəbdə  7 

bölmə,  o  cüm-

lədən tibb, huma-

nitar elmlər fa kül-

tələri, Tibb Elmləri 

İnstitutu,  Floren-

ce 


Nightingale 

xəs təxanasının 

Ali  Tibb  Bacı-

sı  Məktəbi,  elmi 

la boratoriyaları 

və  s.  .  fəaliyyət 

göstərir.  Çavlan 

Çiftçi    tədbir  iş-

tirakçılarını  uni-

versitetin  hazırkı  durumu, 

elmi–pedaqoji,  maddi-tex-

niki  bazası  ilə  bağlı  daha 

ətraflı  tanış  etmək  üçün 

video    slayd  vasitəsilə  

məlumatlandırdi.

Sonra  “Florance  Nightin-

gale”  xəstəxanalar  qrupu-

nun baş həkimi Sinan Aran 

rəhbərlik etdiyi müəssisənin 

indiyədək  təkcə  Türkiyədə 

deyil  Avropada  qazandığı 

nailliyyətlərdən  bəhs  etmiş 

və  eləcə  də    bu  sahədəki 

praktiki      problemlədən 

söhbət 

açmışdir. O, 

Türkiyədə  ilk  özəl  klinika 

olan    “Florance  Nightinga-

le”  nin  endoskopik  və  ro-

botik cərrahiyyə sahəsində   

qazandığı  uğurlar  barədə 

də  toplantı  iştirakçıları-

nı      məlumatlandırmış, 

azərbaycanlı  həmkarlarına 

bu  klinikanın  qabaqcıl  iş 

təcrübəsini öyrənməkdə ya-

xından dəstək verəcəklərini 

söyləmişdir.      

Konfransda  endoskopik 

və robotik cərrahiyyəyə dair 

Baku City Hospitalın rəhbəri 

professor  Surxay  Hadıyev 

“Qaraciyər serrozu fonunda 

laparoskopik  xolesistekto-

miya”,  türkiyəli  alimlər  İlk-

kan  Dünder  “Ginekologiya 

və  ginekoloji  onkologiya-

da  robotik  cərrahiyyənin 

yeri”.  Sümer  Yamaner 

“Laparoskopik  Kolorektal 

Cərrahiyyə”,  Alper  Toker 

“Ağciyər 

xərçənglərində 

minimal invazif cərrahiyyə”, 

Talat  Kırış  “Neyroonkoloji 

xəstəliklərdə  yeni  texno-

logiya  və  metodlar”,  Nuru 

Bayramov  “Laparoskopik 

bariatrik cərrahiyyə” və baş-

qaları  müxtəlif mövzularda 

məruzələrlə  çıxış  etmişlər.  

Alimlərin  çıxışı    tədbir  iş-

tirakçıları  tərəfindən  xü-

susi  maraqla  qarşılanmış 

və  onların  etdikləri  hər  bir 

məruzə  ətrafında  ayrı-ayrı-

ca geniş elmi diskussiyalar 

aparılmışdır. 

Toplantının 

sonunda  

Azərbaycan  Tibb  Universi-

teti ilə İstanbul Bilim Univer-

siteti  arasında  gələcəkdə 

tələbə  və  mütəxəssis  mü-

badiləsi, birgə elmi- praktiki 

konfrans  və  simpoziumla-

rın  keçirilməsi,  həmçinin 

yeni  təcrübənin  tətbiqi  və 

elmi  tədqiqatları  aparmaq  

üçün   qarşılıqlı əməkdaşlıq 

etməyi  nəzərdə  tutan  me-

morandum imzalanmışdır. 

Məlumat  üçün  onu  da 

qeyd  etmək  yerinə  düşər 

ki, elə həmin gün  Fairmont 

Baku Fiame Tobers otelində 

Baku  City  Hospital  Group 

və  Türkiyənin    Florence 

Nightingale  xəstəxanalar 

qrupu  arasında  da  birgə 

əməkdaşlıq  haqqında  me-

morandum imzalanmışdır.

M.ƏLƏKBƏRLI

Azərbaycan Tibb Universiteti ilə 

İstanbul Bilim Universiteti arasında 

memorandum imzalanıb

ATU-nun mətbuat xidməti

Təlim zamanı tələbələrə MUME-

ENA layihəsi haqda, o cümlədən 

Klinik 


təfəkkürün 

inkişaf 


etdirilməsi tədris üsulu haqqında 

geniş  məlumat  verilib,  proqram 

çərçivəsində  həyata  keçirilən 

innovativ  təşəbbüslərdən  bəhs 

olunub.  Pilot  qruplarda  bu  me-

todika ilə təlim görmüş tələbələr 

üsulun  müsbət  tərəfləri  haqda 

öz  fikirlərini  paylaşıblar.  İştirak-

çılara xüsusi anketlər paylanılıb, 

onlar arasında rəy sorğusu apa-

rılıb. Tələbələrin tədris prosesinə 

aktiv  cəlb  olunması  yekdilliklə 

müsbət  qiymətləndirilib,  bu  cür 

yanaşmanın  onların  tədrisdə 

məsuliyyətinin 

artırılmasına 

səbəb olacağı bildirilib.

Qeyd edək ki, iyunun 27-də Ni-

derlandın  Utrext  universitetinin 

professoru  J.T.TenCate  layihə 

çərçivəsində  ATU-nun  Tədris 

Terapevtik Klinikasında tələbələr 

üçün nümunəvi dərs keçəcək.

Tədris-metodik 

vəsaitlərin təqdimatı olub

Tələbələr üçün CBCR metodikası 

üzrə təlimlər keçirilib

Azərbaycan 

Tibb 

Univer-

sitetinin Tədris Cərrahiyyə Kli-

nikasında  MUMEENA  layihəsi 

çərçivəsində  müxtəlif  kurs 

tələbələri  üçün  CBCR  (Klinik 

təfəkkürün  inkişaf  etdirilməsi) 

metodikası  üzrə  təlim  baş  tu-

tub.  İngilis  dilində  keçirilən 

tədbirdə  layihənin  ATU  üzrə 

koordinatoru,  Beynəlxalq  əla-

qələr şöbəsinin müdiri, dosent 

Rəhimə Qabulova, Cərrahi xəs-

tə liklər  kafedrasının  dosenti 

Nadir Zeynalov iştirak ediblər.


Каталог: uploads -> xeberler -> tebib q
tebib q -> Azərbaycan Tibb Universiteti üzrə 2013/2014 cü tədris ilində
tebib q -> Beş günlük rezident ol
tebib q -> Tələbələr robotlar üzərində təcrübə keçirlər Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərinin
tebib q -> Uroloqlar Assosiasiyasının növbəti tədbiri keçirildi Macarıstanın Semmelveis Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalanıb
tebib q -> Uşaqların göz sağlamlığı Ötən il oxuculara nümunəvi xidmət göstərilmişdir
tebib q -> Tibb Universitetində yeni əczaçılıq laboratoriyası açılıb Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tibb Universitetində olub
tebib q -> İran nümayəndə heyəti atu- da qonaq oldu qiş İmtahan sessiyasina start veriLDİ
tebib q -> Universitetimizin prorektoru Türkiyədə Azərbaycanı təmsil edib Yeni rektor universitetin
tebib q -> Azərbaycan Tibb Universitetində Dünya Böyrək Günü qeyd edilib


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə