Türküstan” kitabxanası Şirvani Ədilli azərbaycan şEİRİNDƏ forma məSƏLƏLƏRİYüklə 0,65 Mb.
səhifə8/8
tarix24.04.2017
ölçüsü0,65 Mb.
#15700
1   2   3   4   5   6   7   8

Ədəbiyyat siyahısı
Tədqiqatlar və dərsliklər:


 1. Axundov Ağamusa, Şeir sənəti və dil. Bakı-1980.

 2. Araslı Həmid, Rəfili Mikayıl, Qədim ədəbiyyat. Bakı-1950.

 3. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Altı cilddə. AMEA N.Gəncəvi ad. Ədəniyyat İns. I c.-2004; II c.-2007; IIIc-2009; IV c.-2011.

 4. Babazadə Baba, Ədəbiyyat nəzəriyyəsi elminin tarixi və metodologiyası. Bakı-2008.

 5. Babazadə Baba, Ədəbiyyatda lirik növ. Bakı-2008.

 6. Cavadov Nuru, Şeir necə yaranır. Bakı-2004.

 7. Cəfər Əkrəm, Əruzun nəzəri əsasları və Azərbaycan əruzu. Bakı-1977.

 8. Cəfər Əkrəm, Mirzə Ələkbər Sabir şeirinin qafiyə lüğəti. Bakı-2006.

 9. Cəfərov Nizami, Qədim türk ədəbiyyatı. Bakı-2004.

 10. Dəlidağ Şamil, Azərbaycan dilinin qafiyə lüğəti. Bakı-1997.

 11. Elçin, Quliyev V., Özümüz, sözümüz. Bakı-1993.

 12. Eldarova Əminə, Azərbaycan aşıq sənəti. Bakı-1996.

 13. Ədilli Şirvani, Əruz vəzninin sadələşdirilmiş qəlibləri. Bakı-2011.

 14. Əhməd Vüqar, Ədəbiyyatşünaslıq. Bakı-2008.

 15. Əlibəyzadə Elməddin, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Ən qədim dövrlər. Bakı-2009.

 16. Əlimirzəyev Xalid, Ədəbiyyatşünaslığın elmi-nəzəri əsasları. Bakı-2011.

 17. Əliyev Akif, Ədəbiyyat nəzəriyyəsindən mühazirələr. Bakı-2010.

 18. Əliyev Məmməd, Azərbaycan şeir sənəti. Bakı-2000.

 19. Əliyev Məmməd, Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı-2012.

 20. Əliyev Rəhim, Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı-2008.

 21. Fərhadov F. Q., Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Bakı-1970.

 22. Hacıbəyov Üzeyir, Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. Bakı-1985.

 23. Hacıyev Abbas, Ədəbiyyatşünaslığın əsasları. Bakı-2009.

 24. Heyət Cavad, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Tehran-1979.

 25. Heyət Cavad, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. II cild. Bakı-1998

 26. Heyət Cavad, Ədəbiyyatşünaslıq. Bakı-1996.

 27. Hüseynov Məhərrəm, Şeirşünaslıqda dil sənətkarlığı. 1960-80-ci il-lərdə Azərbaycan poeziya dilinin öyrənilməsi problemləri. Bakı-2007.

 28. İracoğlu Məhəmməd, Azərbaycan şeirinin vəzn və evfoniya prob-lemləri (ümumtürk şeiri ilə müqayisəli araşdırma əsasında). Bakı-2008.

 29. İsazadə Ə, Məmmədov N, Azərbaycan xalq mahnıları və oyun hava-ları. Bakı-1984.

 30. İsmayılov M, Azərbaycan xalq musiqisinin janrları. Bakı-1984.

 31. İsmayılzadə Nigar, Müasir Azərbaycan və türk poeziyasında sərbəst şeir (Rəsul Rza və Nszim Hikmət yaradıcılığı əsasında). Fil.e.n.a.dər. almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya. Bakı-2007.

 32. Qəhrəmanlı Nazif, Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı-2008.

 33. Qəhrəmanov K., Ədəbiyyatşünaslığa giriş. Bakı-1979.

 34. Quliyev Tərlan, Anadilli əruz vəznli şeirimizin poetik inkişaf yolu. Bakı- 2011.

 35. Quliyev Tərlan, Azərbaycan şeirinin qədim dövrü. Bakı- 2001.

 36. Quliyev Tərlan, Əruz və qafiyəşünaslıq tarixi. VIII-XVI əsrlər. Bakı- 1998.

 37. Məmmədli Elxan, Təcnis sənətkarlığı. Bakı-1998.

 38. Məmmədov Tariyel, Azərbaycan xalq-professional musiqisi – Aşıq sənəti. Bakı-2002.

 39. Məmmədov Tariyel, Azərbaycan klassik aşıq havaları. Bakı-2009.

 40. Mikayılov Şəmistan, Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı-2003.

 41. Mir Cəlal, Xəlilov P., Ədəbiyyatşünaslığın əsasları. Bakı-1988.

 42. Mirəhmədov Əziz, Ədəbiyyatşünaslıq. Ensiklopedik lüğət. Bakı-1998.

 43. Namazəliyev Qafar, Azərbaycan xalq mahnı və təsnifləri. Bakı-1985.

 44. Pirsultanlı Sədnik Paşa, Azərbaycan şifahi xalq şeiri və heca vəzninin inkişaf tarixi. Bakı-2013.

 45. Rəfili Mikayıl, Ədəbiyyat nəzəriyyəsinə giriş. Bakı-1958.

 46. Rəhimova Aytac, Azərbaycan musiqisində meyxana janrı. Bakı-2002.

 47. Səfərli Ə., Yusifli X., Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Qədim və orta əsrlər tarixi. Bakı-2008.

 48. Şəfizadə Baloğlan, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Ən qədim dövrlər. Bakı-2003.

 49. Təbrizi Xətib, Kitab əl-kafi fi-l-əruz və-l-qəvafi (Əruz və qafi-yə elmlərinin yekunu). Tərc. ed. Q.Allahverdiyev, red. İ.Həmi-dov. Bakı-2005.

 50. Verdiyev Nazim, Əruz nəzəriyyəsinin riyazi-kibernetik model-ləşdirilməsi məsələləri. Fil.e.n.a.dər. almaq üçün təqdim olun-muş dissertasiyanın avtoreferatı. AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı-2008.

 51. Yusifoğlu Rafiq, Ədəbiyyatşünaslığın əsasları. Bakı-2009.

 52. Стеблева, И. В., Поэзия древних тюрков VI-XII веков. Москва- 1993.

 53. Терехова, А., Всеобщая история литературы. Москва -2009.

 54. Фролов, Д. В., Классический арабский стих. История и те-ория аруда. Москва-1991.


Şeir nümunələrinin götürüldüyü ədəbiyyat:


 1. XX əsr Azərbaycan poeziyası. M.Ə.Sabir, Ə.Nəzmi, M.S.Or-dubadi, Ə.Qəmküsar, M.Ə.Möcüz, C.Cabbarlı, A.Səhhət, M.Ha-di, H.Cavid, A.Şaiq. Tərt. ed. M. Məmmədov. Bakı-1988.

 2. Axundov M.F., Bədii və fəlsəfi əsərləri. Bakı-1987.

 3. Araz Məmməd, Seçilmiş əsərləri. Bakı-2010.

 4. Aşıq Ələsgər, Əsərləri. Bakı-2004.

 5. Aşıq Valeh, Alçaqlı ucalı dağlar. Bakı-1970

 6. Aşıqlar. Tərt. ed. S. Axundov. Bakı-1957.

 7. Azərbaycan aşıqları və el şairləri. Tərt. Ed. Ə.Axundov. 2 cilddə. Bakı, I c-1983, II c-1984.

 8. Azərbaycan xalq mahnıları, 2 cilddə. Bakı-2005.

 9. Azərbaycan klassik ədəbiyyatı kitabxanası. 20 cilddə. I c: Xalq ədəbiyyatı, Bakı-1982; II c: VII-XII əsrlər Azərbaycan şeiri, Bakı-1989; III c: XIII-XVI əsrlər Azərbaycan şeiri, Bakı-1983; IV c: N.Gəncəvi, Bakı-1985; V c: İ.Nəsimi, Bakı-1985; VI c: XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı, Bakı-1988; VII c: M.Füzuli, Bakı-1986; VIII c: XIX əsrin birinci yarısı Azərbaycan ədəbiyyatı, Bakı-1988.

 10. Azərbaycanın aşıq və şair qadınları. Tərt. ed. Ə.Cəfərzadə. Bakı-1991.

 11. Babayev R.S., Min bir mahnı. Bakı-2010.

 12. Bayatılar. Tərt. ed. V.Vəliyev. Bakı-1985.

 13. Bayram Tofiq, Seçilmiş əsərləri. Bakı-2005.

 14. Əzizinəm Qarabağ... Bayatılar. Tərt. ed. İ.Quliyev. Bakı-1993.

 15. Fikrət Tofiq, Seçilmiş əsərləri. Bakı-2006.

 16. Xəlil Zeynal, Seçilmiş əsərləri. Bakı-2004.

 17. Xəzri Nəbi. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. Bakı-2004

 18. Kaşğari Mahmud, Divanü luğat-it-türk. Dörd cilddə. Tərc. ed. R.Əsgər. Bakı-2006.

 19. Kərim Əli, Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I c: Şeirlər və poemalar. Bakı-1991.

 20. Kəsəmənli Nüsrət, Seçilmiş əsərləri. Bakı-2004.

 21. Kitabi-Dədə Qorqud. Əsil və sadələşdirilmiş mətnlər. Tərt. ed. S.Əlizadə; Nəşrə haz. və red. T.Hacıyev. Bakı-2004.

 22. Qabil, Seçilmiş əsərləri. Bakı-2004.

 23. Quliyev Ə. A, Əski türk yazılı abidələri müntəxabatı. Bakı-1994.

 24. Müşfiq Mikayıl, Seçilmiş əsərləri. Bakı-2004.

 25. Natəvan Xurşidbanu, Əsərləri. Bakı-2004.

 26. Novruz Cabir, Seçilmiş əsərləri. Bakı-2004.

 27. Rahim Məmməd, Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. Bakı-2006.

 28. Rüstəm Süleyman, Seçilmiş əsərləri. 3 cilddə. Bakı-2005.

 29. Rza Rəsul, Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. Bakı-2005.

 30. Sabir M.Ə., Hophopnamə. Bakı-1992.

 31. Şaiq Abdulla, Seçilmiş əsərləri. 3 cilddə. Bakı-2005.

 32. Seyidzadə Mir Mehdi, Seçilmiş əsərləri, Bakı-2006.

 33. Səməd Akif, Seçilmış əsərləri. I cild. Bakı-2012.

 34. Şəhriyar M., Seçilmış əsərləri. Bakı-2005.

 35. Şirvani S.Ə., Seçilmiş əsərləri. Bakı-2002.

 36. Türkün 101 şairi. Tərt. ed. İslam Türkay. Bakı-1993.

 37. Vahabzadə Bəxtiyar, Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. Bakı-2004..

 38. Vahid Əliağa, Qəzəllər. Bakı-1999.

 39. Vurğun Səməd, Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. Bakı-2005.

 40. Ulutürk Xəlil Rza, Davam edir 37... Bakı-1992.

 41. Ulutürk Xəlil Rza,. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. Bakı-2005.Kitabın içindəkilər
Ön söz (Tacir Səmimi)...................................................................................3

Giriş...............................................................................................................5

Şeirin əsas forma elementləri: misra, bölgü və qafiyə..............................6

Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən

şeir formaları: vəznlər və şəkillər..............................................................16

-Heca vəzni.............................................................................................19

-Əruz vəzni və onun haqqında formalaşmış

yanlış təsəvvürlərə aydınlıq..................................................................40

-Azərbaycan əruzunun sadələşdirilmiş qəliblərinin siyahısı..................46

-Sərbəst şeir və onun növləri..................................................................61

-Qarışıq vəznli şeir.................................................................................81

-Şeir şəkilləri...........................................................................................85

Şeir formalarının yaranma tarixi haqqında............................................93

Şeir formalarının məhdudiyyətləri və funksiyaları...............................119

Mahnılarda mətn problemi.....................................................................125

-Mətn üçün şeir forması seçimi və bölgü məsələsi...............................125

-Mətnlə musiqinin ritmik və tonik uyğunluq məsələsi..........................127

Xalq musiqimizdə geniş yayılmış ritmik

vahidlər və qəliblər haqqında..................................................................131

Nəticələr.....................................................................................................134

Ədəbiyyat..................................................................................................138

Ədilli Şirvani Kamil oğlu

AZƏRBAYCAN ŞEİRİNDƏ

FORMA MƏSƏLƏLƏRİ

«Елм вя тящсил» няшриййатынын директору:

профессор Nadir MƏMMƏDLİ
Компцтер дизайнери: Zahid Məmmədov
Чапа имзаланмыш 23.08.2014.

Шярти чап вяряги 9. Сифариш 141.

Каьыз форматы 60х84 1/16. Тираj 500Китаб «Елм вя тящсил» няшриййат-полиграфийа

мцяссисясиндя сящифяляниб чап олунмушдур.

E-mail: nurlan1959@gmail.com

Тел: 497-16-32  511-37-82; 050-311-41-89

Цнван: Бакы, Ичяришящяр, 3-cц Магомайев дюнэяси 8/4.
Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin