Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


qızıltır -qonaq birinci gün qızıldırYüklə 13,47 Mb.
səhifə50/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   171

qızıltır -qonaq birinci gün qızıldır, ikinci gün gümüşdür, üçüncü gün sürüşdür.

qızım qızınış. sıtma. ısıtma. isitmə. istim. histim. hıstım. isinmə. isiniş. acılıq. öfgə. hərarət.
(aestus (latin) estus (latin) .

qızınc qızınıq. azınıq. azınc. qızaqlı. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.

qızınıq qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.

qızınış 1. közük. közün. köznü. kösük. kösün. kösnü. qor. qorç. qoruç. ütlük. ütülük. azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət. 1. qızım. sıtma. ısıtma. isitmə. istim. histim. hıstım. isinmə. isiniş. acılıq. öfgə. hərarət.
(aestus (latin) estus (latin) .

qizinmək gizinmək. gizginmək. keşinmək. keşginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1. < qıs. kis. {1. < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1. < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) .

qızışar -can sıkılmasa, tən çabanmasa, nə yazı qızışar, nə çağı çatışar.

qızışıq qızıq. qızqın. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.

qızışınmaq 1. alışınmaq. sınanmaq. sınaşmaq. tutuşunmaq. yaxışmaq. odlanmaq. odanmaq. kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq. küycənmək. küydürünmək. 1. qızqınmaq. qızqanmaq. qızılmaq. qızışmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək. bərkişmək. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq.

qızışmaq 1. qızqınmaq. odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək. bərkişmək. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq.

qızıştırılıb -ara qızışdırılıb qarışdırılmaq: kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq. küycənmək. küydürünmək.

qızıştırmaq -ara, meydan qızışdırmaq: kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq. küycətmək. küydürmək.

qızqanmaq qızqınmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək. bərkişmək. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq.

qızqın qızıq. qızışıq. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.
-qızqın olub: alın dartıb. -alın dartıb yağıya, düzlük yalnız dosluğa. (alın dartıb: qızqın olub)
- qızqın, yaxın döğüş: saç saça baş baş.

qızqınlıq -bir kəsgiyə, zərərə üzləşmədən doğan qızqınlıq, hirslilik: quyruq acısı.

qızqınlıqla -qızqınlıqla, öfgəylə hayqırıb bağırmaq: kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək. gürgəmək. küprəmək. köprəmək.

qızqınlıqta qızğınlıqda. tovda. sınılıqda. -iç üz tovda, dənək pulda. (dənək: sınağa çəkimə).

qızqınmaq 1. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək. bərkişmək. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq. 1. qızışmaq. odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq.

qizqinmək gizginmək. gizinmək. keşinmək. keşginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1. < qıs. kis. {1. < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1. < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) .

qızqüt qızgüd: qızbaz. (+güd. +çi. +baz).

qızlac qıslac. qıylac. sıxı. qəvi. 1. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu. 1. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm. qatı. ağır. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. salğar. mətin.

qızlacmaq sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. 1. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq. 1. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək. quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. qoyacışmaq. qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. mətinləşmək.

qızlarta -qızlarda, qadınlarda aybaşı olmaq: şırlanmaq.

qızlaşmaq sıxlışmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. 1. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq. 1. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək. quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. qoyacışmaq. qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. mətinləşmək.

qizləmək gizləmək. 1. sakışmaq. saxışmaq. saxlamaq. 1. saxlamaq. örtələmək. (# savlamaq: açıqlamaq. faşlamaq. xəşləmək). 1. quymaq. quylamaq. örtbaslamaq. saxlamaq.
-içində saxlamaq, gizləmək: sinmək. dalqınmaq. içinə salmaq. - bu olayları sinmişdə, sindirənməmiş.

qizlənilən -qorunma üçün sinilən, sınılan, gizlənilən yer: sənğir < sınğır > səngər. sovqa. sufqa.

qizlənmək gizlənmək. 1. sığınmaq. 1. sipər almaq. qalxanlanmaq. 1. sakınmaq. örtünmək. çəkinmək. (# sərinmək: özünü vermək)
- sakınmadan: düşünmədən.
- sağınıb səkinmk: düşünüb çəkinmək.
- can sakınmaq: can qorumaq.
- bəğənmədiğin yerdən kimsədən sakın.
-əğilib gizlənmək: sinmək. - onu görən kimi tülkü kimi sindi.

qizlənməyə -gizlənməyə yer axdarmaq: singirmək.

qizlər -qaykişilərlər gizlər özün görsə qonaq uzaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər).

qizlətən gizlədən. çatan. çatran. örtən. qapayan. buran. bürügən. sater. (# satan. açan. ifşa edən) .

qizlətilmiş -yerdə gizlətilmiş, saçılaraq qonan quşu tutan tələ çeşiti: saçratqu. saçratuq.

qizli gizli. 1. sıpqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz. tutuğ. örtülü. 1. sırlı. sirrli. 1. enik. inik. sinsi. saxlı. - burda sinsi heçnə yoxdur. 1. saxlı. dalla. dalda. salda. sirr. sekret. 1. salbas. örtülüb basırılmış. (məhrəmanə)
- gizli anlaşma, yarğaş, uyuşma: saxın bağın > saxt o paxt.
- qara pulu, gizli qazanılan paranı yasalı dona soxmalıq: pul savınçılıq.
-saxlayıb sağlamaq istənilən bir düzəni qorumaq üçün qurulan sakın, gizli qurluşu: hərasət, ittilat, əmniyyət qurluşu, basmanı, sazmanı (sazımanı) sakınduruq.
-gizli simgə, siqnal, sinyal, imək, işarə, haçar: sinqıl. sınqıl. rəmz.
-gizli, əğrim, dolayı yoldan axıb gedmək: səğirmək. səğrimək.
-gizli, örtülü olmamazlıq: sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq. gözə çarpılırlıq. bəllənirlik. ehsas olunurluq.
-gizli, örtülü olmayan: sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. gözə çarpılır. bəllənir. ehsas olunur durumda.
-gizli, sirli, məhrəmanə olmayan. sayqal. açıq. sıyğal. sığallı. cilalı.
-örtülü, gizli iş: yoğur. oğur. yoruğ. qaçaq.
-üstü örtülü, gizli nərsəsi olan: sırlı.
-gizli, qaranlıq, tünər işlər: sırqatnav. sıxqatnav. (sır. sıx. tıx).
-qaçıq, gizli, örtülü olan nərsə: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı.

qizlicə gizlicə. güdürün. saxlıca.
-gizlicə qaçmaq, aradan çıxmaq: sıvırıqmaq. sıvırıqmaq. sıvığmaq. sırışmaq. sürüşmək.
-gizlicə, yavaşcadan bir yerdən, işdən çəkinmək: sakğınmaq. sayxınmaq. yayğınmaq.
-gizlicə qaçmaq: sıpıqmaq. sıypıqmaq. sıyvışmaq. sıvışmaq. sürvüşmək.

qızlıq oğulluq. sağlantı. saxlantı. qoyma. əsrənti. özgəsi uşağın götürüb saxlamaq, becərmək.

qizlin -gizlin, altdan, əl altı işləyən: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. saman altdan su yeridən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan qaçın. - sosurun dili qarnında.

qızmaq 1. küsnəmək. köznəmək. qalxmaq. atılmaq. 1. azmaq. qazmaq. kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək. gürgəmək. küprəmək. köprəmək. ağzı köpürmək. 1. közəmək. közənmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq. ütünmək. ütlünmək. yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq. qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək. 1. qızmış. közmük. köznük. közmüş. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.

qızmış qızmıq. közmük. köznük. közmüş. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.
- qızmış ərkək qısraqdan qaçarmı ?: kösnük qısraqdan qaçarmı?.

qızrmaz -yetimdə ut duranmaz, utsuzda üz qızrmaz. (ut : utanış. utanma. həya).

qizsi gizsi. kürsü. qursu. arxa pılan. nəxşə.

qıztıran qızdıran. sitici. isdidən. mühəyyic.

qıztırıb -qızdırıb, öfgədib hayqırtmaq, bağırtmaq: kükrətmək. kükdürtmək. gügdürtmək.

qıztırmaq qızdırmaq. quyruğuna basmaq. təpgitmək. həssas nuxdəsinə ilişmək.
-idmanda, yarışda gövdəsin idmana qızdırmaq: saçaltı yapmaq.

qobalıq qubalıq. qopalıq. quduruş. harlıq. azığlıq. vəhşilik.

qobul gobul. gopul. güpül. küp.

qobutluq gobudluq. tərbiyəsizlik. nəzakətsizlik. ədəbsizlik.

qoc quc. qoş. ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir.
- cürgüş: türgüş. gəlişim. yarğaş. saziş. - çürgüş: çürümə. - kürgüş: şürgüş. dalqat. dalqaş. şuriş. - dürgüş: muqavimət. - dürgüş: bəstəbədlik. -törgüş: tovlid. - hürgüş: hürmə. - kürgüş: qudurma. - gürgüş: gürlənmə. - mürgüş: mürgüləmə. - burquş: burğan. tufan. - qurquş: tovtiə. - vurquş: vurma.

qoca -qoca quş. qoca qurd: sınavlı kimsə.

qocaquşluq öğləyə yaxın olan çağ, öğən, zaman.

qocalıqla (qocalıqla yalnızlıq) -tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə danım, yarı can düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım.

qocalıqtı - qocalıqdı kölgə salmış üstümə, odum sönüb kimsə durmaz tüstümə.

qocalmaq ölmək. quruna vasil olmaq: (qurun: oyun. öğün. vax. zaman).

qocunmaq quşqunmaq. qaçqınmaq. saçıvmaq. savıcmaq. (həşərilənmək. şıllaqlamaq. şıltaqlanmaq) disginmək. (işginmək. işgillənmək) .

qocurluq şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. tıqırlıq. tıxırlıq. kotulluq. köküllük. kötüllük. doluluq. kirtillik. kitrillik. kopanlıq. qopanlıq. gursuqluq. gürüşlük. gürüşlülük. guruş. topluluq. topuçluq. gömbəlik.

qoçaq qoçağ. saltal. sattal. saytal. sağtal. iğid. güclü. qorxmaz. - saltal kişilər.

qoçan sorğat. çökət. soğat. soxat. qarqıdalı dənələrinin oturduğu sorvası (sobası: uzun sovu) otrağ.

qoçtaq qoçtax. güctax. güstax. qurtax. gürtax. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic. < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.

qof kof. savarıq. çürük. pozuq. içi boş. - savaıq yemiş. - savaıq ağac.

qofı kofı. kovı. quru. boş. yararsız. yaraşsız. təksiz. bihudə. qoşdurum. havayi. - quru söz: boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz. qozağ. kovaz. loğaz. ( > gəzafə).

qohum quda. qata. xişavənd. qovm. xiş.

qohumlaşmaq sığınlaşmaq. soğunlaşmaq. (soxunlaşmaq) sınaşmaq. sınğarışmaq. sinsirmək. sınsırmaq. əqrəbalaşmaq. səbəbi, nisbəti qohum olmaq.

qohumluq sığınlıq. soğunluq. (soxurluq) sınarlıq. sınğarlıq. sinsarlıq. sınsarlıq. əqrəbalıq. səbəbi, nisbəti qohumluq.

qohumtan -qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən bəzək düzək baxşıdır.

qohun -qıraraq sapı üstündə qalan kal qohun: sapca. sıpça. çapca. qırça. kalah. - başını sapçayın üzmək: kəlləsin qırça kimi vurmaq, qırmaq.

qoq qoğ. qor. döğü. qovu. qoğu. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. xoşluq. xoşlanma. sovu. hovu. tova. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat .

qoqaq qoğaq. səbus < çapus. kəpək (< çəpək). başda oluşan dəri oğuntusu.

qoqalamaq qoğalamaq. sırıtmaq. izləmək.

qoqalar - yaxcı pis, gecə gündüz birbirin qoğalar: seviş ağış, tün gün üzə yürkünər.

qoqan qoğan. 1. qavan. qovan. sapan. savan. > süpəh. atan. daş atma ayqıtı. (# qapan: tutan) 1. sapa. sopa. sava. sova. (sapan. savan. sopan. sovan). gidərən. qaytaran. silən. aparan. arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. arçıqır. təmizləyən. sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən.
- su qoğan: sapasu. (sapa: sayladan. təmizləyən).
-çox iti, pis qoxan nərsələrə veilən ad: sısımsar. sasırma. sısırma. sasaq. sısık. saçamsar. saçımsar.

qoqar -qapatsansa keçmişin, açıq durar yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının. (keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma).

qoqara qoğara. 1. sav. bilöv. 1. suhan < soğan. sovan. soğun.

qoqarıb -qoğarıb götürmək: savallamaq. sürtmək.

qoqqilən -yaman yoldaş yolda daş, ya qoğgilən yada qaç.

qoqlamaq qoğlamaq. saltmaq. itmək. itələmək. hollamaq.

qoqlanmaq qoğlanmaq. 1. qoğulanmaq. qovlanmaq. qovulanmaq. qorlanmaq. qızışmaq. qızqınmaq. odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1. qoğulanmaq. qovlanmaq. qovulanmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq.

qoqlantırmaq qoğlandırmaq. qovlandırmaq. qorlandırmaq. sarsdırmaq. salsdırtmaq. sarsıtmaq. salsıtmaq. qayqıtmaq. sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq. döğləndirmək. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. alqıtmaq. mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.

qoqlatmaq qoxlatmaq. qoxulatmaq. qoxutmaq. qoxturmaq. gürgələmək. bıqdırmaq. beziqdirmək. gözümçıxdıya salmaq. - bu iş məni lap gürgələdi.

qoqlı qoğlı. 1. qorlı. döğlü. qovlı. zorlu. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. 1. qovlı. qorlı. sarsaq. salsaq. titrek. qayqın. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. həyəcanlı. coşqun. alqın. mütəhəyyir. heyran.

qoqma qoğma. salqı. boşaltma. təxliyə.
-bulduğun qoğma
, bildiyin izlə.

qoqmaq qoğmaq. 1. sapalamaq. savalamaq. uzaqlaşdırmaq. dəf edmək. 1. savsalamaq.
- kimsəyi qoğmaq üçün '' əkil! çəkil! sikdir'' demək: quşlamaq. kişləmək. kişələmək.

qoqmata -maldavar sürmədə, qoğmada, nərsə çırpmada işlənən dəğənək: soğat. soxat. sovat. soyat. əl ağacı.

qoqrultu - qarqıdalı qoğruldu, saqqal göyə sovruldu: saqqal. qarqıdalı saçağı.

qoqsan -ölümdən qoxsan, istəyin kimi olum yap. (olum : yaşam).

qoqturmaq qoxturmaq. qoxlatmaq. qoxulatmaq. qoxutmaq. gürgələmək. bıqdırmaq. beziqdirmək. gözümçıxdıya salmaq. - bu iş məni lap gürgələdi.

qoqu qoğu. qovu. döğü. qor. qoğ. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. xoşluq. xoşlanma. sovu. hovu. tova. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat .

qoqucu qoğucu. dafe'.

qoquq qoğuq. 1. şəpə. (təpə. çəpə. çapa) dığrıq (qəltək) bəhmən. 1. qovuq. qoyuq. qopuq. koz. kovuz. qırıq. köfük. kövük. yararsız. yaraşsız. bihudə. qoşdurum. - bu iş qırığa çıxdı. - qırığ işlərindən əl çək, varın yoxuva olsun dəh. - başdan qırığ, dibdən cırığ. - qırığa çıxmamış inanmır yaqığın.

qoqulamaq qoğulamaq. yoğulamaq. dığırlatmaq. (ğəltandən). - bu daşları ayağınla qoğula qırağa.

qoqulanmaq qoğulanmaq. 1. qoğlanmaq. qovlanmaq. qovulanmaq. qorlanmaq. qızışmaq. qızqınmaq. odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1. qoğlanmaq. qovlanmaq. qovulanmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq.

qoqulatmaq qoxulatmaq. qoxlatmaq. qoxutmaq. qoxturmaq. gürgələmək. bıqdırmaq. beziqdirmək. gözümçıxdıya salmaq. - bu iş məni lap gürgələdi.

qoqulmaq qoğulmaq. salınmaq. rədd olunmaq. - yarışdan salınan olmadı.

qoqumaq qoxumaq. 1. sasımaq. 1. sasımaq. saçımaq. sapımaq. samımaq. salımaq. mütəəffin olmaq.

qoqumuş qoxumuş. 1. sarsağ. sarsığ. sasığ. çorsağ. çürük. (fəna) 1. qoxut. sasıq. saçıq. sapıq. samıq. salıq. mütəəffin. 1. savın. savıq. savuq. küflü. sasıq. sasımış. pozuq. çürük.

qoqur koğur. soğur: kor. (sağır. kağır. kar)
-su qoğur: su qoğuran. suğur. soğur. yoxsul. əli boş.

qoquran -su qoğuran: su qoğur. suğur. soğur. yoxsul. əli boş.

qoqusımaq qoxusımaq. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq. ötümsümək. ötrümsümək. küfsümək. sasısımaq. sasıqsımaq. pozığsımaq. çürümsümək.

qoqusu -iş tərsəsə deyin ha deyin, yağış qoxusu dincədər beyin.

qoquşluq qoxuşluq. sasıqlıq. sarsıqlıq. iygişlik. pis iylik.

qoquşmaq qoxuşmaq. sasımaq. sasıqmaq. sasrıqmaq. sarsıqmaq. sesikmək. iygişmək. iğgişmək.

Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin