Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə22/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   171

çapurluq çapurluğ. sapurluq. çağurluq. çaxurluq. səhərlik. obaşdanlıq.

çapus > səbus <. kəpək (< çəpək) 1. xırda. riz. rizə. - kəpək mıncıq. 1. döğülmüş buğda, dənənin arda qalan çapığ, oğuntulu qabığı. 1. qoğaq. başda oluşan dəri oğuntusu.

çara -nərsənin axımın (axım yönün) çevirmə, gidərmə üçün yol, sala, çara: savacağ. savac. savağ. - bu durumu açmağa yalnız bir yol savac qalmış.

çaray saray. daray. - pitiksaray: kitabxana.

çarə 1. səkiş. təpir. 1. saçınaq > seçənək. altenaniv.

çarəli saçınaqlı> seçənəkli. altenanivli. təpirli.

çarəsiz saçınaqsız > seçənəkeiz. altenanivsiz.

çarəsizliq çarəsizlik. saçınaqsızlıq > seçənəkeizlik. altenanivsizlik. təpirsizlik.

çarp şarp. şıp deyə. birdənbirə.
-qayalığ, sarp, çarp yerlər: sapqa. çapqa. çıpqa. sıpqa. dağlıq yer.

çarpan -çevrəyə görə gözə çarpan dək dəğişik, marağlı olan nərsə: sırboyaq. sığboyağ. sığbodağ. orijinal.

çarpaya -kiçik çalpaya, çarpaya: kürsü. kürsi. qursı.

çarpayaya -söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan dayağ: söykə. saçayağ. sapay. səpəy. savba. savğa. savayaq.

çarpıc çapınc. çapıc. çapış. çarpınc. çarpış. quruş. toxanc. toxac. toxaş. toxuş. toxuc. toxunc. toxnuş. toxnuc. saxtar.

çarpıq çalpıq. sapağ. savağ. çapaq. anormal. qeyri təbii.

çarpılır -gözə çarpılır: sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. gizli, örtülü olmayan. bəllənir. ehsas olunur durumda.

çarpılırlıq -gözə çarpılırlıq: sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq. gizli, örtülü olmamazlıq. bəllənirlik. ehsas olunurluq.

çarpılmaq -geri çarpılmaq: səkmək.

çarpım səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. səmrə. səbrə. səprə. bəsrə. bəcrə. becrə. bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl. yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.

çarpınc çapınc. çapıc. çapış. çarpıc. çarpış. quruş. toxanc. toxac. toxaş. toxuş. toxuc. toxunc. toxnuş. toxnuc. saxtar.

çarpış çapınc. çapıc. çapış. çarpınc. çarpıc. quruş. toxanc. toxac. toxaş. toxuş. toxuc. toxunc. toxnuş. toxnuc. saxtar.

çarpışmaq çapışmaq. güpüşmək. toxuşmaq. toxnuşmaq.
-iki qoşunun önçü gücləri çarpışmaq: salçılaşmaq.

çarpıtmaq çarpdırmaq. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səğritmək. səpdirmək. bir əngələ ilişdirib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan azdırtmaq, sapdırtmaq, burutmaq, münhərif edmək. - qabağdaki daş oxu səkdirdi. - bilməm nəyidi məni yolumdan səkdirdi.

çarpmaq 1. səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək. səpmək. çalımaq. bir əngələ ilişib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan yazmaq, sapmaq, burulmaq, yanğırmaq, münhərif olmaq. - ox səkdi. - ayağım daşa taxılıb səkdi. 1. çıpmaq. çırpmaq. çapmaq. salmaq. çalmaq. vurmaq. - ənsəsinə elə saldı ki iki qədd oldu.
-gözə çarpmaq: sıyıtmaq. sırıtmaq. yamaq olmaq. tutmamazlığı, yaraşmazlığı, uyqunsuzluğu açıqca görünmək. - burda sıyıtan bir nə görülmədi. - bu boya üzərində sarı sırıtır.
- salğıma çarpmaq: salğıma qovalaşmaq: boş yerə düşünmək. boşuna xiyal qurmaq.

çarpmayan -gözə gəlmiyən, çarpmayan: silik. cüzi'. önəmsiz.

çarptırmaq çarpdırmaq. çarpıtmaq. səpdirmək. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səğritmək. bir əngələ ilişdirib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan azdırtmaq, sapdırtmaq, burutmaq, münhərif edmək. - qabağdaki daş oxu səkdirdi. - bilməm nəyidi məni yolumdan səkdirdi.

çarşab sərgi. kilim.

çartaq -böyük çardağ: sayavan. üstü çatılı, qapalı yer. qoruluq. sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. (< sıyırmaq: ayırmaq). - qışın arabaları sırqıya soxur. - sırqı parking.

çartaqı -asma, möv çardağı: saldal. sərən.

çartanlamaq qartanlamaq. çərtmək. çertmək. sapınmaq. sapmaq. yoldan çıxmaq, çaşmaq.

çartılmaq çatılmaq. satılmaq. ayırılmaq. cırılmaq. yırtılmaq. - köynəyim çakı satılmış.

çartmaq satmaq. çatmaq. ayırmaq. cırmaq. yırtmaq. (qosəstən (fars)}.

çasılmaq saçılmaq. açılmaq. çözülmək. - çətinliklər, düğnüklər saçıldı.

çaşar -dos dosda baxıb yolun aşar, uzaq gedər yolun çaşar. (dossuz yol sürümü güc olur, bırak (ama. vəliki) dosda qapılırsansa istəyindən uzaqlaşırsın). (yola yoldaş iyidir, bu koşullaki ona uyuğub, qapılmıyasan).

çaşat çatat. çapat. çalat. sapat. saxat. sap. dəsdə. bütət. bükət. bülət. (büktə > müştə) .

çaşata -nə borcum var yaşama, nə borcludu yaşata, ölüm izdə hər nəyin, heç nə olmaz çaşata.

çaşı 1. > sesi. bir düzə görə əğri duran. 1. şaşı. çapraz. çeri. alaqaraq. alqaraq. kəsişin. 1. çaşıt. çağış. şaşıq. xəta.

çaşırtan çaşırdan. şaşırdan. çıpqır. çınqır (moğol) çatan. qaydan. qaytan. qaydıran. qayırdan. sapan. azdıran. sapdıran. şeytan.

çaşıt çaşıq. çağış. şaşıq. xəta.

çaşıtmaq -kişini daşıtmaq, çaşıtmaq, özündən çıxarmaq: sırsıtmaq. sıyrıtmaq. sarsıtmaq. satsıtmaq. bıqdırmaq. azarlayıb azdırmaq.

çaşmaq 1. səkrəmək. yanılmaq. iştibah edmək. 1. sıçramaq. münhərif olmaq.
-yoldan çıxmaq, çaşmaq: qartanlamaq. çartanlamaq. çərtmək. çertmək. sapınmaq. sapmaq.

çaşmasın -qanmamazlıq qaldı bir ‘çıxmaz quyu’ hər çağ ıraq, qanmamazlardan uzaq dur çaşmasın durmuş yolun.

çaşmaz saçmaz. yanılmaz. tükənməz. sağrış. dəvamlı. sarsımaz. paydar. pabərca.

çaşnı suçluq. suçuluq. məzəlik.

çaşnıçı çəşikçi. çəkşiçi. seçici. seçən. dadan. baxavul.

çaşt {(> çaşt (fars)} < çatşuq. çaştuq saçaltı. tutğuc. tuştuğ. qəhvəaltı. ağızalma. sübhanə.

çaştuq çatşuq. (> çaşt (fars)}. saçaltı. tutğuc. tuştuğ. qəhvəaltı. ağızalma. sübhanə.

çat 1. çatlaq. sınıq. qırıq. 1. sapma. - keçən dəprəmdə bu evin eşik duvarına yekə sapma (çat) düşdü.
- şişi çat görmək: biri iki görmək.
-saç çat > saçat: saçağ kəsəli. saçların ucu neçə telə bölünmə kəsəli.

çata -keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər anlam verə yaşına.

çataq 1. satağ. nərdüban. 1. çatağ. satağ. darağ. birbirinə çatılmış, yapışmış, bağlanmış nərsələr. 1. çatağ. satağ. yamağ.

çatal saçur. yazma üçün qələm.
-dəmir çatal, qələm: küsgü. kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. çözgü.

çatallıq salaq. qələmrov.

çatan 1. çatran. örtən. qapayan. gizlədən. buran. bürügən. sater. (# satan. açan. ifşa edən) . 1. çıpqır. çınqır (moğol). qaydan. qaytan. qaydıran. qayırdan. sapan. azdıran. sapdıran. çaşırdan. şaşırdan. şeytan.
-qırx el qıran gəlsə, ölümü çatan köçmüş
-üzündən qaçan özünə çatar, içinə çatan, donunu atar.

çatanmaz -seçimlərdə gec qalma, karvan sürər dayanmaz, uzun arzu qıt ömür, barğacına çatanmaz. (barğacına : mənzilinə).

çatar - çatar barğa doğru yük, tuşlar amac doğru ox.
-üzündən qaçan özünə çatar, içinə çatan, donunu atar.

çataşmaq sataşmaq. qarşılaşmaq. ucraşmaq. raslaşmaq. - tanışına sataşmaq. - istədiyinə sataşmaq.

çatat çaşat. çapat. çalat. sapat. saxat. sap. dəsdə. bütət. bükət. bülət. (büktə > müştə) .

çatçılmaq sıtılmaq. sitilmək. çıtılmaq. çitilmək. qırçılmaq. kəsçilmək. (> qosəstən (fars)}. sökçülmək. didçilmək. - gözü sitiləsi.

çatı 1. səki. sıxı. sədd. bağac. (çatı çatmaq: sədd qurmaq) 1. kürsü. qursu. şasi. 1. tavan. -çaxma çatı: taxma çatı. qondarma , qoyma çatı, tavan. asma tavan. kazib səqf.
-bir yer, yapıda, artığına tikilən dam, çatı: burada artığ olan nərsələr yerləşilir. çalva. çalav. salay. salav. salva. (tövlə. pəyə. ambar. sandıxana. dalda)
-çatı ortasında boş qoyulan qat: sərə qət. (sərəqət). sala qat. (salaqat). sərəqət. - salaqatda quş yuva qurub.
-çatı ortasında boş qoyulan qat: salaqat (sala qat). sərə qət. - salaqatda quş yuva qurub.
-çatı qat: salğar. başdam. balaxana.

çatıq -ağac, odun yarmada çatıq arasına sığdırılıb, qoyulub güpsənən dilim: siy. siğ. - dəmir siğ. - ağac siğ.
-satığ çatığ edmək: satığlamaq. satığlaşmaq. çatığlamaq. çatığlaşmaq. əl ələ sürtmək. maamilə, alver edmək. - onla satığlanma.

çatıq çatığ. savağ. sovağ. iş arasında qılınan aralıq. tənəffüs. sinğiş. siniş. sınğış. sınış. istirahət. - çatığ almaq: azacığ dincəlmək. yorqunluğun almaq. - çatığ vermək: azacığ dincəltmək. yorqunluğun aldırmaq.

çatıqlamaq çatığlamaq. çatığlaşmaq. satığlamaq. satığlaşmaq. satığ çatığ edmək. əl ələ sürtmək. maamilə, alver edmək. - onla satığlanma.

çatıqlaşmaq çatığlaşmaq. çatığlamaq. satığlamaq. satığlaşmaq. satığ çatığ edmək. əl ələ sürtmək. maamilə, alver edmək. - onla satığlanma.

çatıl çalıt. çəlit. satıl. salıt. sağut. 1. sav. kəsər aracların ağzından pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən çəlik tikəsi. 1. çaxmağ daşına çalınaraq, qığocılğım salan, çaxan, çəlik tikəsi.

çatılı -üstü çatılı, qapalı yer: sayavan. böyük çardağ. qoruluq. sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. (< sıyırmaq: ayırmaq). - qışın arabaları sırqıya soxur. - sırqı parking.
-böyük, yüksək çatılı ambar: salğar. sarpın. sarpun. hanqar.

çatılmaq çartılmaq. satılmaq. ayırılmaq. cırılmaq. yırtılmaq. - köynəyim çakı satılmış.

çatılmış -birbirinə çatılmış, yapışmış, bağlanmış nərsələr: satağ. çatağ. darağ.

çatınca - ata ana körpüdür, sevgi yara çatınca.

çatır çitir. çıtır. sətir. sətr.
- alaçıq, çadır qaravulu: alançıq saxcısı. ( saxçı: qorucu). - eşik saxcısı: eşik ağası: qapıçı. ( saxçı: qorucu).
-günlük çadır: saçar. saçavan. sayavan. (> çadorvan (fars)}. sığqaç. sağac. sıyıc. çevrələyində açığı olan yekə çadır. - saçar barlamaq, barqurlamaq: böyük çadır qurmaq.
-çevrələyində açığı olan yekə çadır: saçar. saçavan. sayavan. (> çadorvan (fars)}. sığqaç. sağac. sıyıc. günlük çadır. - saçar barlamaq, barqurlamaq: böyük çadır qurmaq.

çatırı -yılığı (heyvanı), çadırı bağlamaq üçün yerə çaxılan qazığ, uzun, yoğun çivi: siy. siğ.

çatırın -çadırın tikələrin təpədə yığıb bağlayan düğün: salqan. salkit. səlkit. çalgit. çəlgit. baş düğün.

çatırlı çitirli. çıtırlı. sətirli. sətrli.

çatırtma sağaltı. sağaltım. otama. otalama. dərmanlama. dərman, əlac edmə. tədavi.

çatışar -can sıkılmasa, tən çabanmasa, nə yazı qızışar, nə çağı çatışar.

çatıştırmaq çatışdırmaq. tapışdırmaq. ulaşdırmaq.

çatıştırtmaq çatışdırtmaq. tapışdırmaq. 1. çatdırtmaq. yetirtmək. verditmaq. 1. birləşdirmək. qavuşdurmaq.

çatıta -çatıda boyuna atılan dirək: salındırma.
-çatıda işlənən, yük altına qoyulan, iri, yoğun, dayamlı dirək: salma.

çatıtan -kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan, gənəlliklə kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş: sarqıt. sarquc. kövürgə. istalakmit. istalaqmit.

çatıtmaq < çatı. satmaq. dalqıtmaq. dalıtmaq. sanlıtmaq. sanğıtmaq. reklam, təbliğat edmək. - satılan nərsə ilə alınan nərsə arasında çox əsgik var.

çatıtmaq satmaq. qorumayıb ələ vermək. - kişi dosdun satmaz.

çatqa çatğa. satğa. şəqqə. < ikiyə bölünmüş nərsənin bir tikəsi.

çatqal çatğal. sarqal. < darğal. satğal. savqal. darağ. balaxana.

çatqalamaq çatğalamaq. satğalamaq. > şəqqələmək. ikiyə bölmək.

çatqalanma satqalanma. qanığma. qanığınma. doyuğunma. doluğunma. tıxnığma. sıyğınma. sıyrınma. (> sir olma) dartqalanma. qatqalanma. saturasion. işba' olma. (ərəbcədə istar. sətərə: örtmə. qapatma. istitar edmək. nərsəni görünməzin edmək) .

çatqaş çatğaş. çatğaşlama. sıraş. sıralış. düzüş. tənzim. tarazış. oxaş. oxlaş. suvalama. sıvalama. həmsəthləmə. miyzanlama.

çatqaşlama çatğaşlama. çatğaş. sıraş. sıralış. düzüş. tənzim. tarazış. oxaş. oxlaş. suvalama. sıvalama. həmsəthləmə. miyzanlama.

çatlaq çat. sınıq. qırıq.

çatlaqıntan -idiş çatlağından süzər. (qab sınan yerdən süzər).

çatlaşmaq saçlaşmaq. sanclaşmaq. raslaşmaq.

çatlıq 1. şadlıq. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. çadlığ. şadlığ. saçağ. şadağ. xoşallıq. şənlik. sürən. 1. çatlığ. saya. sığ. yüzsül. üzsov. üstür. dərin olmayan. yüngül. yalpaq. suvağı. sıvağı. səthi. (sərsəri). - əlim saya yaralanmış. - saya bir baxış. - saya başlı.

çatma sarı. örtük.

çatmaq 1. satmaq. çartmaq. ayırmaq. cırmaq. yırtmaq. (qosəstən (fars)}. 1. satmaq. yükləmək. bıraxmaq. - öz işivi heç kimə satma.
-çatı çatmaq: sədd qurmaq.

çatmamış -çatmamış çağı açmamış gülü
-ins cin ayağı çatmamış yer: quşuçmaz. quşqonmaz. quşsəkməz. çıpıt gəzməz. tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer.

çatmasan -yaşamla durma üz üzə sən, çatmasan amaca suyun tərsinə üzəsən.

çatmaz sapır. kötü. olmasın. pozuq. - ondan belə sapır iş görünməmişdi.

çatmaza - dilənib, əl çatmaza qarşı söylənir: püf! sassıq əkən: bu nədir.

çatmazlıqı -mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.

çatraq çatrağ. sındağ. neçə yolun qovşağı. meydan. iskuer.

çatran çatan. örtən. qapayan. gizlədən. buran. bürügən. sater. (# satan. açan. ifşa edən) .

çatsa -hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər işin var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.

çatsın toxdasın. yetişsin. dolsun. -mənim əlimə bir tümən toxdasın.

çatşuq çaştuq (> çaşt (fars)}. saçaltı. tutğuc. tuştuğ. qəhvəaltı. ağızalma. sübhanə.

çattı -bura bura buruşub gəlib burcağa (çəkirdəyə) çatdı:sara sara sarıb gəlib sarısına çıxdı. dolanıb dolanıb gəlib doğanağa çıxdı: dolayı dolayı gəlib mətləbə çatdı.

çattım - gəlib çatdım könlüm sağaldı (sağa buldu) (sığa: sıya. sıyğa. sağa. səfa).

çattırmaq çatdırmaq. çağdırmaq. sağdırmaq. savdarmaq. səvdirmək. sovq edmək. göndərmək. yetirmək. - səni tanrı mənə savratdı.

çattırtmaq çatdırtmaq. tapışdırmaq. çatışdırtmaq. yetirtmək. verditmək.

çatu > şato. (chateau (fırans) <. dam.

çaturmaq saturmaq. ardarda düzmək. - mıncığları sapa çaturmaq.

çav sav. bac. xirac.

çavçamaq savçamaq. çalçamaq. çalçığlamaq. saçma sapan qonuşmaq. saçmalamaq. - bitir çalçavı!.

çavıq çağıq. savıq. açıq. vazeh.

çavır çavrı. çağır. çağrı. savır. savrı. (sorağ. sorğa. xəbər) 1. səs. ötüş. sıylav. sılav. də'vət. 1. söz. söy. kəlmə. 1. bilgi. düşüncə. sağınca. sağanca. görüş. qanı. tanı. 1. danışma. öğüt. salıt. tüşrüt. düşrüt. tovsiyə. nəsihət. 1. san. şan. şöhrət. ün. səs səmir. 1. nərsənin gurultulu, çığrıq, patlaq səsi. iblağ. ittila'. 1. bildiri. tandırı. tanırı. oyqurluq. oyquru. huşdar. ixtar. təzəkkür. aqahlıq. {tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars)}. sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq.

çavış savış. tavış. çağış. çağız. sez. sız. səs. - heç kimdən bir sez çıxmadı.

çavıt çağıt. savıt. qovt. səs.

çavrı çavır. çağır. çağrı. savır. savrı. (sorağ. sorğa. xəbər) 1. səs. ötüş. sıylav. sılav. də'vət. 1. söz. söy. kəlmə. 1. bilgi. düşüncə. sağınca. sağanca. görüş. qanı. tanı. 1. danışma. öğüt. salıt. tüşrüt. düşrüt. tovsiyə. nəsihət. 1. san. şan. şöhrət. ün. səs səmir. 1. nərsənin gurultulu, çığrıq, patlaq səsi. iblağ. ittila'. 1. bildiri. tandırı. tanırı. oyqurluq. oyquru. huşdar. ixtar. təzəkkür. aqahlıq. {tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars)}. sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq.

çavrıq çağrıq. savrıq. mənşur. manifest. qeyim (əsasi), açıq bəyaniyyə.

çavtırma çavdırma. savdırma. 1. bir başdan savma sulama. 1. savaq. yolun, axar suyun qollara ayrılan yeri.

çay - qapma, çay pulu: yasaq qazanc. rüşvət
-çay pulu: qaparuz. salıvar. səlivər. rüşvət. yasaq qazanc, yaran, yaranc, yarac. - yedirmədən kəviş bu iş yerin tapmayacaq. - bu ölkədə qısdırmasız iş keçməz.
-mən çıxan çay sandığı çindən gəlir, yuğru çındır, çörəgi daş, dadı yox undan gəlir. (yuğru: xəmiri)
-çay daşı yosun tutmaz, yalnız qalan evin qurmaz.
-çin çay: acı çay.
- salma çay: şirin çay.
- yala çay: çala çay: dala çay: bayağı, sadə çay.

çayan quyruqlu. əğərəb. əğrəb.

çayın -çayın köpürüb, dalqalanıb axması: savruğmaq. - yaz ayları ırmaq çaylar savruğar.
-çayın ən dərin yeri: quvu. quyu.
-bir neçə nərsənin (yolun, çayın) birləşdiyi yer: saçır. sapır.

çeçəmək keçəmək. saçımaq. qaçımaq. qaçışmaq. sapışmaq. 1. boğazına qaçmaq. 1. sözü ağzında qalmaq.

çehrə sırt (< yırt. qırt). nərsənin dış üzü. yaxıt. (# sığıt) çaxıt. çaxt. saxt. çıxda. çıxat. nəma. numa. duruğ. durğ. zahir. - savıq salıt: soyuq üz. - yağışdan çaxtı pozqun ev, iç toxusu sağlam dururu.

çeqmək çekmək. seçmək. (# geçmək).

çeqnə -(tikəvi çeğnə, sonra danış. düşün danış). (tıncıvı: tikəvi) . -tıncıvı gəvə, sonası gəpə.

çeqnəmək - sözün çeğnəmək: sözün bitirməmək.

çeqnəmək çeğnəmək. sıvatmaq. çırpıp əzmək. tapdatmaq. əzib yerə sərmək.

çeqnəyib -hövülgən, tələsik çeğnəyib udmaq: güvələmək. gəvələmək.

çert çırıt. çırt. sayağ. sayvağ. cayağ. cayvağ. çərən. qıvır zıvır. qıvır savır. qatıq. qatqayır. sapıq. müzəxrəf. həzyan. latayir.

çertmək çərtmək. qartanlamaq. çartanlamaq. sapınmaq. sapmaq. yoldan çıxmaq, çaşmaq.

çeşit çəşir. çəkər. çəkir. (< çəkmək). təhər. təhir. təkir. tür. cür. nov'. - iki çeşir. - üç çeşir. - dörd çəkər yemək. - bu hançı çeşirdəndi.

çeşitsiz seçitsiz. saçıtsız. səciyyəsiz. karaktersiz. xuysuz. qılıqsız .

çeşqil çeşgil. saçqıl > şişgil. canlıda, bitgidə ərkəklik yarağı.

çeştil çeştil. seçtil. saçtıl. səciyyəli. karakterli. xuylu. yaradılışlı. qılıqlı.

çevərəq çevərək. çövərək. çövrək. çevrək. dövərək. dövrək. devərək. devrək. səbət. çəpət. sərbət. quşaq. şərayit. mühit.

çeviq çevik. satanğ. şuluğ. tovuk. enerjik.

çevirmə -nərsənin axımın (axım yönün) çevirmə, gidərmə üçün yol, sala, çara: savacağ. savac. savağ. - bu durumu açmağa yalnız bir yol savac qalmış.

çevirmə -su axımın çevirmə üçün qoyulan, qurulan bəd, səd, nərsə: savacağ. savac. savağ. savağbaşı.

çevirmək 1. devdirmək. döndürmək. savırmaq. sovırmaq. nərsənin yolun dəğişmək. nərsəni olduğu yoldan, durumdan caydırmaq. - su savırmaq. - sözü savırdı. - daş atılan oxu savırdı. - sağa sav: sağa sov: sağa savır, çevir. devdirmək. 1. döndürmək. sarpıtmaq. nərsənin qırağın qəddəmək. - şalvar qollarının ağzın sarpıtıb girdi suya. 1. burmaq. sarmaq. sarpmaq. səyirmək. səğirmək. səkirmək. - bizə sarı saran yox artıq.
- sözü çevirmək:danışıq yönün sapdırmaq, dəğişdirmək.
-sırt, dal çevirmək: sırıt atmaq. saymamaq.
-nərsəni nərsənin çevrəsinə sərimək, devirmək, çevirmək: sarmaq. - ip sarmaq: ip çevirmək. (# sərmək: sarılı, bükülü, qapalı nərsəni açmaq, yaymaq, dağrıtmaq. - ip sərmək: ip açmaq, uzatmaq)
-nərsənin qabağın alıb yönün çevirmək, dəğişmək: sarmaq. sarpmaq. səyirmək. səğirmək. səkirmək. - suyu bizə sar.
-toza çevirmək: yelləyib tozun almaq. (savırmaq. yelə vermək. yellətmək. uçurmaq. tozatmaq. - var yoxun savurdu getdi).
- quyruq çevirmək: quyruğu omuzlamaq: quyruğun qısmaq: ürküb qaçmaq, çəkilmək.
-üz çevirmək:nərsədən darılıb qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1. < qıs. kis. {1. < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1. < qaz. qas)}.
- küt çevirmək: hər nəyi qartıb qarışdırmaq. sabalamaq.
-üz çevirmək: sakınmaq. qaçınmaq.

Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin