Üç dağ qoynunda yatan Tarovlum Kitab, dünyasını dəyişmiş tarovlularınYüklə 7.55 Mb.
Pdf просмотр
səhifə14/44
tarix31.01.2017
ölçüsü7.55 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   44

15. 
Xanlıq
  k
ə
nd 
şurası.
  M
ə
rk
ə
zi 
Xanlıq
  k
ə
ndi. 
Şuranın
 
ə
hat
ə
 etdiyi k
ə
ndl
ə
r: 
(Xanlıq,
 
Alaqurşaq,
 Mahruzlu, Mu
ğanlı.)
 
16. X
ə
l
ə
c k
ə
nd 
şurası.
 M
ə
rk
ə
zi X
ə
l
ə
c k
ə
ndi. 
Şuranın
 
ə
ha-
t
ə
  etdiyi  k
ə
ndl
ə
r:  (X
ə
l
ə
c, 
Çardaxlı,
 
Ə
yin, 
Qaraçanlı,
  Hac
ılı,
 
Qarağac,
 Tarovlu) 
17.  Xocahan  k
ə
nd 
şurası.
  M
ə
rk
ə
zi  Xocahan  k
ə
ndi. 
Şu
-
ranın
 
ə
hat
ə
  etdiyi  k
ə
ndl
ə
r:  (Xocahan, 
Ə
bilc
ə

Altıncə


-
seyn
uşağı,
 Qaralar, Qazliq, 
Iılıclı,
 Tinli, 
Ulaşlı.)
 
18. Xocik k
ə
nd 
şurası.Mə
rk
ə
zi Xocik k
əndi.Şuranın
 
ə
hat
ə
 
etdiyi k
ə
ndl
ə
r: (Xocik, 
Balasoltanlı,
 Bin
ə
d
ə
r
ə
si, M
ə
rdan
lı,
 Pa-
dar, 
Qaraimanlı,
 
İşıxlı.)
 
Geniş
 xalq 
kütlə
l
ə
rinin 
savadsızlığının
 l
əğv
 edilm
ə
si sa-
h
ə
sind
ə
 bir 
sıra
 
işlə

görülmüşdür.
 Xalq Maarif Komissar-
lığının
 
hazırladığı
 
ümumi
  t
ə
hsil
ə
 
keçilmə
si 
planı
  1928-ci 
ilin 
fevralında
  Az
ə
rbaycan 
MİK
-
İN
 
IІI
 
sessiyasında
  t
ə
sdiq 
edildi.  Planda  1927-28-ci  t
ə
dris  ilind
ə

başlayaraq
  on  il 
müd
d
ə
tind
ə
 
ümumi
 icbari ibtidai t
ə
hsilin h
ə
yata 
keçirilmə
si 
n
ə
z
ə
rd
ə
 
tutulmuşdu.
  

El
şad Eyvazov_____________________
______________________ 
 
 
80
  
Qubadlı
 rayonunun bir 
sıra
 k
ə
ndl
ə
rind
ə
 ibtidai m
ə
kt
ə
b-
l
ə

açılmışdı.
  1938-39-cu  d
ə
rs  ilind
ə
 
Qubadlıda
  iki  orta 
m
ə
kt
ə

olduğu
 halda, 1940-

 ild
ə
 
onların
 
sayı
 
beşə
 
çatdı
-
rılmışdı
.  Bu  m
ə
kt
ə
bl
ə
rd
ə
  min  iki 
yüz
  s
ə
ks
ə
n  n
ə
f
ə

şagird
 
oxuyurdu  ki, 
bunların
  da 
beş
 
yüz
 
yetmiş

qız
  idi.  Bundan 
ə
lav
ə
,rayonda 1940-

 ild
ə
 on s
ə
kkiz natamam, otuz 
dörd
 
ibtidai m
ə
kt
ə
b f
ə
aliyy
ə

göstə
rirdi. Bu 
dövrdə
 
Əliquluuşağı,
 
Muradxanlı,
  Zor, 
Çardaxlı,
 
Qubadlı
  m
ə
kt
ə
bl
ə
ri 
öz
  f
ə
aliy-
y
ə
tl
ə
ri il
ə
 f
ə
rql
ə
nirdil
ə
r. 
Respublikada  m
ə
d
ə
ni  h
əyatın
  yenil
əşmə
si  prosesind
ə
 
m
ə
d
ə
ni-maarif 
müə
ssis
ə
l
ə
ri, 
ə
l
ə
lx
üsus
, klublar 
mühüm
 rol 
oy
namışdır.
 
Şə
h
ə
r  v
ə
  k
ə
ndl
ə
rd
ə
  f
ə
hl
ə
,  k
ə
ndli  v
ə
 
qadın
 
klub
larının
 
şə
b
ə
k
ə
si  ild
ə
n  il
ə
 
genişlə
nirdi. 
Qubadlı
  rayo-
nunda  d
ö
rd  klub,on 
üç
 
kiçik
  qira
ə
txana,  iki  avtos
ə
sli  kino 
qur
ğ
usu 
olmuş,
 kolxoza is
ə
 radio 
çəkilmişdi.
 
Az
ə
rbaycan M
İK
 v
ə
 Az
ə
rbaysan SSR XKS 1928-ci iyu-
lun  21-d
ə
 
«
Az
ə
rbaycanda  yeni 
türk
 
əlifbasının
  icbari  v
ə
 
q
ə
ti  olaraq  t
ə
tbiq 
olunması»
 
haqqında
  q
ə
rar  q
ə
bul  etdi. 
1929-cu il 
yanvarın
 1-d
ə
n Az
ə
rbaycan SSR-in yeni 
ə
lifba-
ya 
keçmə
si  r
ə
sm
ə
n  elan  olundu.  Amma  c
ə
mi  on  il  sonra 
Az
ə
rbaycan  SSR 
ALİ
 Sovetinin  1939

cu  ilin  iyulunda  ke-
çi
ril
ə

sessiyasında
 
latın
 
əlifbasının
  kirill
ə
 
ə
v
ə
z  edilm
ə
si 
haq
qında
  qanun  q
ə
bul  edildi  v
ə
  1940
–cı
  ilin 
yanvarın
  1-
d
ə
n  bu  qanun 
qüvvə
y
ə
  mindi.  Bel
ə
likl
ə
,  tarix
ə

qısa
  bir 
zamanda  Az
ə
rbaycanda  iki  d
ə
f
ə
 
ə
lifba  d
əyişdirildi
  ki,  bu 
da xal
qın
 
öz
 
kökü
nd
ə

ayrı
 
salınması
 
üçün
 
atılmış
 
yanlış
 
addımlardan
 biri idi. 
Otuzuncu  ill
ə
rin  ikinci 
yarısında

Respublikanın
 
bütün
 
bölgə
l
ə
rind
ə
 
olduğu
 kimi, Qub
adlı
 rayonunda da repressiya-
lar s
ə
rtl
əşmiş
 v
ə
 
kütlə
vi hal 
almışdı
. K
ə
ndl
ə
rd
ə
 

nah
sız
 in-
san
ların
 ad
ına
 
«
xalq 
düşmə
ni
»
 
damğası
 vurulur, onlara qar-
şı
 c
ə
za t
ə
dbirl
ə
ri h
ə
yata 
keçirilirdi.
 
Qubadlı
 rayonunda da az-
çox
 
dünyagörüşü
  olanlar-b
ə
yl
ə
r,  qol
ço
maqlar, 
ziyalılar,
  oxu-
muş
lar, 
yazı
-pozu  bil
ə
nl
ə


xt
ə
lif  adlarla  dam
ğalanaraq
 
repressiyaya  m
ə
ruz  qoyulurdu.  M
ə
s
ə
l
ə
n, 
Aşağı
  Mollu  k
ə
n-

___________________
________Üç dağ qoynunda yatan T
arovlum 
 
 
81
  
dind
ə
 
İsmayılov
 
adına
  kolxozun 
üzvü,
  1931-ci  ild
ə
n  partiya 
üzvülüyünə
 namiz
ə
d olan S
ə
f
ə
rov 
İs
ma
yıl
 H
ə
mid 
oğlu
 
üç
 ay 
partiya 
üzvlük
 
haqqını
 
ödə
y
ə
  bilm
ə
diyin
ə
,  da
yıları
 
Əbdül
 
yüzbaşının
  v
ə
 
Hüseynin
 
ə
ksinqi
labçı
  kimi 
güllə
l
ə
nm
ə
sin
ə

el
ə
c
ə
 d
ə
 
sürgündə
 olan 
qardaşı
 

lu 
Balı
 S
ə
f
ə
rovla m
ə
ktub-
laşdığına
, ona maddi yar
dım
 
göstə
rdiyin
ə
 
görə
 partiyaya na-
miz
ə
dlikd
ə
n  uzaq
laşdırılmış,
  kolxozdan  xaric 
olunmuş
,  t
ə
qi-
b
ə
 m
ə
ruz qal
mışdı

Baş
qa bir misal: 
Qubadlı
 rayon prokuror-
lu
ğunda
 katib 
işləmiş
 S
ə
f
ə
rov Allahverdi V
ə
li 
oğlu
 1935-ci il-
d
ə
 
keçmiş
 prista
vın
 
qızı
 il
ə
 evl
ə
ndiyin
ə
 
görə
 partiya 
sıraların
-
dan  xaric olun
muş
 v
ə
 t
ə
qib
ə
 m
ə
ruz 
qalmışdır.
 Bel
ə
 misallar 
y
ü
zl
ə
rl
ə
dir.  
 Z
ə
ng
ə
zur  q
əzasının
  q
ə
rb  hiss
ə
sinin  Erm
ə
nistan  SSR-
ə
  birl
əşdirilmə
si  v
ə
  sonralar  onun  t
ə
rkibind
ə
  Mehri  rayo-
nunun 
yaradılması
 
Naxçıvan
 
bölgə
sinin  Az
ə
rbaycan  
SSR-
İ
-nin  dig
ə
r  hiss
ə
l
ə
rind
ə
n  quru  il
ə
 
ə
laq
ə
sini  tamamil
ə
 
k
ə
sdi. N
ə
tic
ə
d
ə
 Na
xçıvanı
 Az
ə
rbaycanla birl
əşdirə
n d
ə
mir 
yolu Erm
ə
nistanin n
ə
zar
ə
ti 
altına
 
düşdü.
 Bu proses Erm
ə
-
nis
tanın
 
İranla
 
birbaşa
 
ə
laq
ə
sini d
ə
 t
ə
min 
etmiş
 oldu.  
Q
ə
rbi Z
ə
ng
ə
zurun Erm
ə
nistan t
ə
r
ə
find
ə

işğ
al edilm
ə
si 

rkiy
ə
nin Az
ə
rbaycan vasit
ə
sil
ə
 
türk
 
dünyası
 il
ə
 
ə
laq
ə
si-
ni  k
əsmiş
  oldu.  Bu  siyas
ə
t  Avrasiya  regionu 
miqyasında
 
vahid 
türk
 
zolağının
 
dağıdılmasına
 
yönəldilmişdi.
  Z
ə
ng
ə
-
zurun  bir  hiss
ə
sinin  Az
ə
rbaycandan 
qoparılması
  erm
ə
ni-
l
ə
rin yeni-yeni Az
ə
rbaycan 
torpaqlarını
 
parçalayıb
 m
ə
nim-
s
ə
nilm
ə
si 
üçün
 onill
ə

ə
rzind
ə
 
planlaşdırılan
 layih
ə
nin h
ə
-
yata 
keçirilmə
sinin 
başlanğıcı
  oldu  v
ə
 
sonrakı
  ill
ə
rd
ə
 
gör
-
düyümüz
 kimi, 
Rusiyanın
 
kömə
yi il
ə
 indi d
ə
 h
ə
yata 
keçiril
-
m
ə
kd
ə
dir.  Erm
ənistanın
  Az
ə
rbaycana 
qarşı
  h
ə
rbi  t
əcavü
-
zünü
n yeni m
ə
rh
ə
l
ə
sind
ə
 1988-1994-

 ill
ə
rd
ə
 
Dağlıq
 Qa-
rabağ
  v
ə
  dig
ə

bölgə
l
ə
rl
ə
 
yanaşı,
  Z
ə
ng
ə
zurun 
bütünlüklə
 
(La
çın,
  Z
ə
ngilan,  Qub
adlı,

işğalı
 
başa
 
çatdı.
  Z
ə
ng
ə
zur 
Az
ə
rbayca
nın
 
içə
ril
ə
rin
ə
 
vurulmuş
 bir 
sağalmaz
  yara kimi 
t
ə
kc
ə
 
coğ
rafi x
ə
rit
ə
l
ə
rd
ə
 deyil, h
ə
m d
ə
 
insanların
 q
ə
lbind
ə
 
sonu 
görünmə
y
ə

ağrı
ya 
döndü.
 

El
şad Eyvazov_____________________
______________________ 
 
 
82
  
Köçürülmüş
 k
ə
ndl
ə
rimiz 
 
Qubadlıda
 XIX 
ə
srd
ə
 iki 
yüz
 iyirmid
ə

artıq
 k
ə
ndl
ə
rimiz 
olub. Bu k
ə
ndl
ə
rd
ə
n bir 
çoxlarının
 
ə
halisi XX 
ə
srin 
ə
vv
ə
l-
l
ə
rind
ə
 dig
ə
r  k
ə
ndl
ə
r
ə
 
köçürülü
b,  bir 
neçə
sinin 
ə
halisi  is
ə
 
Qarabağa
 
köç
  edibl
ə
r. 
Ə
halinin  yurd  yerl
ə
rind
ə

köçü
-
rülmə
si k
ə
ndl
ə
rin iril
əşmə
si 
mövcud
 
şə
raitin 
yaxşılaş
ma

-
na,  sosial-iqtisadi  probleml
ə
rin 
müsbə
t  h
ə
llin
ə
 
kömə
k  et-
mişdir.
 Son ill
ə
rd
ə
 
apardığım
 
axtarışlar
 n
ə
tic
ə
sind
ə
 
aşağı
-
da  qeyd  etdiyim  k
ə
ndl
ə
rin 
adlarını
  v
ə
  vaxtil
ə
  yerl
əşdiyi
 
yerl
ə
ri 
müə
yy
ə

etmişə
m.  Dem
ə
k  olar  ki, 
iştirakçısı
  oldu-
ğum
 
bütün
 
hüzn
  m
ə
rasiml
ə
rd
ə
 
söhbə

açıb
  qocaman 
h
ə
myerlil
ə
rimizd
ə
n  o  k
ə
ndl
ə
rin 
adlarını
 
öyrə
nib  g
ə
l
ə
c
ə

n
ə
sill
ə
r
ə
 
çatdırıram:
 
 
1. 
Sadıqlı

(Sarıyataq
 
ətrafı)

2. 
Gölcük
. (Taymur 
Müskanlı
 
ətrafı)

3. 
Mehdi 
Qışlağı

(Əliyanlı)

4. 
Qışlaq

(Əliyanlı)

5. 
Xoşgə
dik. 
(Əliyanlı)

6. 
M
ə
cnunlar. 
(Əliyanlı)

7. 
İskə
nd
ə
rli. 
(Əliyanlı)

8. 
Qalalılar

(Əliyanlı)

9. 
Bin
ə
d
ə
r
ə
si. 
(Əliyanlı)

10.  D
ə
v
ə
d
ə
r
ə
si. 
(Əliyanlı)

11. 
Gabı

(Əliyanlı)

12. 
Kiçik
 Hat. 
(Əliyanlı)

13.  Damlamac. 
(Əliyanlı)

14.  Arpa G
ə
dik. 
(Əliyanlı)

15.  Tezxarab. 
(Əliyanlı)

16. 
Xudaverdiuşağı

(Əliyanlı)

17.  D
ə
yirmand
ə
r
ə
si. 
(Əliyanlı)

18.  Allahverdil
ə
r. 
(Əliyanlı)

19. 
Hürnə
id. 
(Əliyanlı)

20. 
Abbasqışlağı

(Əliyanlı)


___________________
________Üç dağ qoynunda yatan T
arovlum 
 
 
83
  
21. 
Potanlı
. (Mollu 
ətrafı)

22. 
Kürd
 
Çə
pik. 
(Xanlıq
 
ətrafı
). 
23.  R
əşidli
. (Mollu 
ətrafı)

24. 
Altıncı

(Qiyaslı
 
ətrafı)

25. 
Korcalanlı
-1. 
(Qubadlı
 
ətrafı)

26. 
Korcalanlı
-2. 
(Qubadlı
 
ətrafı)

27. 
Qaraağaclı
-1. 
(Qubadlı
 
ətrafı)

28. 
Qaraağaclı
-2. 
(Çardaqlı
 
ətrafı)

29.  Mistan. 
(Əyin
 
ətarfı)

30.  M
ə
mm
ə
dli. (Xallava). 
31.  Sofulu. (Dovudlu). 
32. 
Qarabaşlı

(Əliquluuşağı
 
ətrafı)

33.  Qalaboynu. (
Əliquluuşağı
 
ətrafı)

34. 
Çömçə
li. 
(Əliquluuşağı
 
ətrafı)

35.  Ucuz. 
(Əliquluuşağı
 
ətrafı)

36. 
Göy
 Qala. 
(Əliquluuşağı
 
ətrafı)

37.  Muradhasil. 
(Əliquluuşağı
 
ətrafı)

38. 
Qaraçıyurdu

(Əliquluuşağı
 
ətrafı)

39. 
Qabaqlı

(Əliquluuşağı
 
ətrafı)

40.  D
ə
v
ədamı

(Əliquluuşağı
 
ətrafı)

41. 
Şotlanlı

(Zilanlı
 
ətrafı
). 
42. 
Kavdadıq
 -2. (B
ərgüşadın
 
sağ
 sahili). 
43. 
Ulaşlı
-2. 
44.  Xocahan-2. 
45.  Xocahan-3. 
46. 
Kaftarlı
. (M
ə
m
ə

Ətrafı)

47. 
Şərifağalı
. (Dardan 
yuxarı)

48. 
Çinarlı
. (Cibikli 
ətrafı)

49. 
Köhnə
 
Qışlaq
. (Cibikli 
ətrafı)

50.  Qara Kaha. 
(Qayalı
 
ətrafı)

51.  Gavurlu. 
(Qayalı
 
ə
tr
afı)

52. 
Daşaltı

(Əliquluuşağı
 
ətrafı)

53. 
Atqız
. (F
ə
rcan 
ətrafı)

54.  Qala. 
(Xocamsaxlı
 
ətrafı)

55.  Ulu 
Qışlaq


El
şad Eyvazov_____________________
______________________ 
 
 
84
  
56. 
Qapanlı
. (Q
əzyanın
 
qarşısında)

57.  Kortuzan. (Mollu 
ətrafı)

58. 
Dağbaşı

(Dondarlı
 
ətrafı)

59.  Tapan d
ə
r
ə
si. (Mollu 
ətrafı)

60. 
Ə
y
ə
di. (Mehirli 
ətrafı)

61.  Kalba 
İsmayıllı
. (Mollaburan 
ətrafı
). 
62.  B
ə
ylik. (F
ə
rcan 
ətrafı
). 
63. 
İsmayıllı
. (Q
ə
zyan 
ətarfı
). Tarovluya g
ə
l
ə
nl
ə
r. 
64.  F
ə
r
ə
cb
ə
yli. (Qaraqoyunlu 
ətarfı)

65. 
Şamollu
. (Qaraqoyunlu 
ətarfı)

66. 
Qayabaşı
. (Mollu 
ətrafı)

67.  Yel piri. (Mollu 
ətrafı)

68.  M
ə
zr
ə
-2. (M
ə
zr
ə
 
ətrafı)

69.  Kosa K
ə
r
ə
m. (Cibikli 
ətrafı)

70.  C
ə
f
ə
rxandan. 
(Çardaqlı
 
ətrafı)

71.  Dil
ə
li 
Müskanlı
-2. 
72.  Usublu. 
(Hacılı
 
ətrafı)

73.  D
ə
ll
ə
kl
ə
r. (Usubb
ə
yli 
ətrafı
). 
74. 
Şammə
dli. (Mollaburan 
ətrafı
). 
75.  Anabat. (Seytas 
ətrafı)

76. 
Ə
pr
ə
m. (
Göyarabas
 
ətrafı
). 
77. 
Alpaşa.
 (
Göyarabas
 
ətrafı)

78. 
Çanaqçı
. (Novlu 
ətrafı)

79. 
Kiçik
 H
ə
k
ə
ri. (Padar 
ətrafı)

80.  Mazutlu. 
(Xocamsaxlı
 
ətrafı)

81. 
Şirzadlı
. (Mahmudlu 
ətarfı)

82. 
Xocamsaxlı

(Qayalı
 
ətarfı)

83. 
Ballı
 Qaya-2. 
84. 
Taxın
. (Zor 
ətrafı)

85.  Zerz
ə
k. (D
əmirçilə

ətarfı)

86.  X
ə
sil. (M
ə
m
ə

ətrafı)

87. 
Hacı
 
Qurbanlı

(Saldaş
 
ətrafı
). 
88. 
Qışlaq

(Abdalanlı
 
ətrafı)

89.  Firudinb
ə
yli. 
(Abdalanlı
 
ətrafı)

90.  Xanqulu 
Qışlağı

(Poladlı
 
ətrafı)


___________________
________Üç dağ qoynunda yatan T
arovlum 
 
 
85
  
91.  Hinduverd. (Qaralar 
ətrafı)

92. 
Sarıcallar

(Alaqurşaq
 
ətrafı)

93.  Ciyciyi. (X
ə
nd
ə

ətrafı)

94.  Sultank
ə
nd-1. (Seytaz 
ətrafı)

95.  Sultank
ə
nd-2. (Seytaz 
ətrafı)

96. 
Quşu

(Qaraqışlaq
 
ətrafı)

97.  Mac. 
(Əliyanlı
 
ətrafı)
. -
Ağbulaq
 k
ə
ndi.  
98.  Alaqaya. 
(Poladlı
 
ətrafı)

99. 
Qarayazı
. (Dovudlu 
ətrafı)

100.  P
ə
yhan. 
(Çardaxlı
 
ətrafı)

101. 
Qarakişilə
r. 
(Yuxarı
 H
ə
mz
ə
li 
ətarfı)

102.  Korlar. 
(Yuxarı
 H
ə
mz
ə
li 
ətarfı)

103. 
Hüseynuşağı

(Hacılı
 
ətrafı)

104. 
Köhnə
 dam. 
(Hacılı
 
ətrafı)

105. 
Küllü
 t
ə
p
ə
. (Padar 
ətrafı)

106. 
Şıxava

(Yuxarı
 H
ə
mz
ə
li 
ətarfı)

107.  Kirs. (F
ə
rcan 
ətrafı)

108.  K
ə
hrizli 
Çə
r
ə
li. 
(Çə
r
ə
li 
ətrafı)

109. 
Qaraqışlaq
. (Xallava 
ətrafı)

110. 
Çinarlı
 
Çə
r
ə
li. 
(Çə
r
ə
li 
ətrafı)

111.  Qala. (D
əmirçilə

ətrafı)

112. 
Ə
hm
ə
db
ə
yli. (B
ə
ylik 
ətrafı)

113.  Firudinb
ə
yli -2. (F
ə
rcan 
ətrafı)

114.  Atanar. 
(Çə
r
ə
li 
ətrafı)

115. 
İsmayıllı
. (F
ə
rcan 
ətrafı)

116. 
Sulatanlı
. (B
ə
ylik 
ətrafı)

117.  Xan
ə
hm
ə
dli. (Boyn
ə
k
ə

ətarfı)

118.  Novruzlar. (F
ə
rcan 
ətrafı)

119. 
Əliyanlı

(Başarat
 
ətrafı)

120. 
Osmanlı

(Aşağı
 Mollu 
ətarfı)

121.  H
ə
s
ə
nb
ə
yli. 
(Qiyaslı
 
ətrafı)

122.  Q
ə
m
ə
rli. 
(Mollalı
 
ətrafı)

123.   Qorxunc. 
(Qaracallı
 
ətrafı)

124. 
Daştə
p
ə

(T.Müskanlı
 
ətrafı)

125. 
Bağırbə
yli. 
(Əliyanlı
 
ətrafı)

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə