Üç dağ qoynunda yatan Tarovlum Kitab, dünyasını dəyişmiş tarovlularınYüklə 7.55 Mb.
Pdf просмотр
səhifə44/44
tarix31.01.2017
ölçüsü7.55 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

M
ə
d
ə
ni irsin talan edilm
ə
si: 
Azərbaycana
  aid  500  tarixi-memari,  100-
dən
 
çox
  ar-
xeolojik 
abidə,
 
minlərcə
 
əsərin
 
qorunduğu
  22 
müzey,
  

rəsm
 
sərgisi,
  4,6  milyon  kitab 

 
əlyazma
  saxlanan  
927  kitabxana,  85 
incəsənət
 
məktəbi,
  20 
mədəniyyət
  sa-
ra
yı,
  4 
dövlət
 
teatrı
 
ermənilər
 
tərəfindən
 
məhv
  edil
ərək
 
dağıdılı
b. 
Azərbaycanda
 professional vokal 
sənətinin
 
əsa
-
sını
  qoyan 
musiqiçi
 
Bülbülün,
 
musiqiçi
 

 
rəssam
  Mir 
Möhsün
 
Nəv
va
bın
 
xatirə
  muzeyi  talan  edilib. 
Xocalıdaki
 
"Dairəvi
 
Məbəd"
  (1356-1357) 

 
"Türbə"
-nin  (14-

 
əsr)
 
aqibəti
 

lum deyil. 
 
 
İqtisadi
 z
ə
r
ə
r:  
Müharibə
 
nəticəsində
 
Azərbaycan
 
Respublikası
 
cəmi
 
22 milyard dollar 
məbləğində
 ziyana 
məruz
 q
alı
b.
  

___________________
________Üç dağ qoynunda yatan T
arovlum 
 
 
293
  
MÜNDƏRİCAT 
 
Müə
llifd
ə
n ....................................................................... 12
 
Qubadlı haqqında tarixi mə
lumat ................................... 22
 
Tarovlu k
ə
ndinin yaranma tarixind
ə
n ............................. 33
 
Q
ə
dim Q
əbiristanlıq
 ....................................................... 38
 
İnanc yerlə
ri .................................................................... 38
 
Tarovluda yer adları
 ....................................................... 40
 
Şə
ddadil
ər dövlə
ti ........................................................... 46
 
Xudaf
ərin körpüsü
 .......................................................... 50
 
Tarovlu k
ə
ndi XIX 
ə
srd
ə
 ................................................. 51
 
Tarovlu k
ə
ndi 1905-1906-
cı illə
rd
ə
 ................................. 56
 
Tarovlu k
ə
ndi 1917-1920-ci ill
ə
rd
ə
 ................................. 58
 
Onların igidliyi gə
ncl
ərimizi ruhlandırır
............................ 70
 
Qub
adlı rayonunun yaranması
 ....................................... 74
 
Köçürülmüş kə
ndl
ə
rimiz ................................................. 82
 
Gorusun adı nə
l
ə
r deyir .................................................. 86
 
Ucanes k
əndinin yaranması haqqında
 ........................... 87
 
Az
ə
rbaycan 
ə
razisind
ə
 Zeyv
ə
  k
ə
ndl
ərinin yaranması 
s
ə
b
ə
bl
ə
ri ......................................................................... 89
 
Tarovlu k
əndi  Böyük Və
t
ən Müharibə
si ill
ə
rind
ə
 ............ 91
 
Böyük Və
t
ən Müharibə
si  ill
ə
rind
ə
 s
ə
f
ə
rb
ə
r olunanlar .... 94
 
Tarovlu müharibə
d
ən sonrakı il
l
ə
rd
ə
 .............................. 96
 
Tarovlu qonaqp
ə
rv
ə
rliyi ................................................ 104
 
K
ə
ndin m
ə
z
ə
li 
əhvalatları
 ............................................. 113
 
İnsan ə
m
ə
kl
ə
 ucalar ..................................................... 126
 
Çörə

ə
z
ə
ld
ən elin varı sayılıb
 ..................................... 129
 
H
ə
yatda kimd
ən nümunə
  
götürmə
k ist
ə
rdim ............... 132
 
Musiqi  beşiyi  Qarabağ!  –
  
düşmən  taptağında
 ......... 137
 
Novruz milli bayramımızdır
 ........................................... 138
 
B
ədnam qonşularımızın mə
krli siyas
əti, torpaqlarımızın 
işğal edilmə
si z
ə
minind
ə
 
ə
vv
ə
lc
ə
d
ən hazırlanmış 
işğalçılıq planları
 .......................................................... 140
 
Şə
hidl
ə
rimiz .................................................................. 147
 
Şirzad Nüsrət oğlu Hə
s
ə
nov ......................................... 147
 

El
şad Eyvazov_____________________
______________________ 
 
 
294
  
Əbülfə
z B
əbir oğlu Mehdiyev
 ....................................... 149
 
N
ə
sir Xan
ə
hm
əd oğlu Fə
rhadov ................................... 149
 
Ziy
əddin Calal oğlu Paşayev
 ........................................ 150
 
Şaiq Müseyib oğlu İbrahimov
 ....................................... 151
 
Süleyman Vaqif oğlu Süleymanov
 ................................ 152
 
Aydın Ağaqulu oğlu Fə
rz
ə
liyev ..................................... 153
 
Nağı Kamran oğlu Hə
s
ə
nov ......................................... 154
 
1993

cu il avqustun-31-d
ə
 k
ə
ndi t
ə
rk etm
ə

m
ə
cburiyy
ə
tind
ə
 
qalmış sakinlə
r: ................................. 159
 
Tarovlu k
ə
ndinin z
ə
hm
ətkeş və
 
ziyalı insanları
 ............ 161
 
Tarovlu k
ə
ndind
ə
 
mövcud olan nə
sil s
ə
c
ə
r
ə
 x
ə
tl
ə
ri: ..... 163
 
Əli Eyvaz oğlu Qədimalıyev
 ......................................... 166
 
Maqsud Əli oğlu Eyvazo
v ............................................. 170
 
Edil Əli oğlu Eyvazov
 .................................................... 171
 
Eyvazov F
ərid Elşad oğlu
 ............................................. 184
 
Eyvazov B
əhruz Elşad oğlu
 .......................................... 185
 
Eyvazov Kamil Elşad oğlu
 ............................................ 186
 
Quluhüseyn Eyvaz oğlu Qədimalıyev
 ........................... 189
 
N
ə
hm
ət Quluhüseyn oğlu Qə
dimal
ı
yev ........................ 189
 
Nizami Quluhüseyn oğlu Qə
dimal
ı
yev.......................... 190
 
Mürsəl Əsgər oğlu No
vruzov ........................................ 192
 
Qaçay Mürsəl oğlu Əsgə
rov ......................................... 194
 
Ə
sg
ər Mürsəl oğlu Novruzov
 ........................................ 196
 
Çə
rk
əz Qulu oğlu Qədimalıyev
 ..................................... 200
 
Xuday
ət Çə
rk
əz oğlu Fə
rz
ə
liyev ................................... 201
 
B
əkir Salman oğlu Qə
dimal
ı
yev ................................... 204
 
H
ə
s
ənalı İldırım oğlu Şahbazov
 ................................... 209
 
Mais H
ə
s
ənalı oğlu İldırımov
 ........................................ 209
 
Vüqar Hə
s
ənalı
 
oğlu Şahbazov
 .................................... 210
 
Ziyadxan Murad oğlu Şahbazov
 ................................... 211
 
B
əndalı Murad oğlu Şahbazov
 ..................................... 213
 
Oqtay Ziyadxan oğlu Şahbazov
 ................................... 213
 
F
ə
xr
əddin Ziyadxan oğlu Muradov
 ............................... 215
 
Rauf Oqtay oğlu Şahbazov
 .......................................... 216
 
Ramil Oqtay oğlu Şahbazov
 ......................................... 219
 

___________________
________Üç dağ qoynunda yatan T
arovlum 
 
 
295
  
Ağəli Alı oğlu Şahbazov
 ............................................... 222
 
Ramal Alı oğlu Alıyev
 ................................................... 223
 
Hüseynquliyev Hüsü Nəbi oğlu
 .................................... 225
 
Nüşrəvan Şərif oğlu Ağalarov
 ....................................... 228
 
Şərif Nüşrəvan oğlu Ağalarov
 ....................................... 228
 
Xanqulu Misir oğlu Cə
milov .......................................... 231
 
M
ənsum Mehdi oğlu Quluyev
 ....................................... 235
 
B
ə
bir M
ənsum oğlu Mehdiyev
 ...................................... 235
 
Nümayiş Mənsum oğlu Mehdiyev
 ................................ 236
 
Əstan Qaytaran oğlu Ca
vadov ..................................... 241
 
İnqilab Qaytaran oğlu Cavadov
 .................................... 241
 
Tarovlu k
ə
ndin
ə
 sonradan g
ə
l
ə
n n
ə
sill
ə
r ...................... 243
 
Baxış Atakişi oğlu Süleymanov
 .................................... 245
 
Vaqif Atakişi oğlu Süleymanov
 ..................................... 246
 
Tapdıq Nə
c
əfalı oğlu Xudiyev
 ...................................... 247
 
Xasay Ağakişi oğlu İbişov
 ............................................. 249
 
Bayram K
ə
rb
əlayı Mə
h
ə
mm
əd oğlu Şirinov
 ................. 252
 
M
ə
h
ə
mm
əd Bayram oğlu Mə
mm
ə
dov ......................... 252
 
Hacı Xəlil Bayram oğlu Mə
mm
ə
dov ............................. 254
 
Talıb Saleh oğlu Mə
mm
ə
dov ........................................ 255
 
Hacı Rahid Talıb oğlu Mə
mm
ə
dov ............................... 256
 
Ataxan Bağır oğlu Camalov
 .......................................... 259
 
Camalov K
ə
r
əm Şıxəlı oğlu
 .......................................... 259
 
F
ə
r
ə
m
əz Şıxəli oğlu Camalov
 ...................................... 260
 
Bunları bilmək maraqlıdır
 ............................................. 265
 
Dahil
ə
rin erm
ə
nil
ər haqqında dediklə
ri ......................... 275
 
Dahil
ə
rin dahi fikirl
ə
ri .................................................... 277
 
Unutmaq olmaz ............................................................ 291
 
 
 

El
şad Eyvazov_____________________
______________________ 
 
 
296
  
 
Elşad  Eyvazov 
 
Üç dağ qoynunda  
yatan Tarovlum 
 
 
Няшриййатын  директору:    Жейщун Хялилов  
Dizayner:                
Вцсаля Гярибова 
Operator:                 
Leyla  Abıyeva  
Техники редактор:          İlahə Lələyeva 
 
 
Мцяллифин рясми разылыьы олмадан 
китабын вя йа онун щяр щансы щиссясинин 
тякрар чапы, йайылмасы, електрон вя йа 
механики цсулла сурятинин чыхарылмасы 
ГАДАЬАНДЫР! 
 
 
 
 
Чапа имзаланмышдыр: 14.01.2015. 
Каьыз форматы 60х90. Офсет чапы 1/16. 
Физики ч.в. 18,5.  Тираъ: 500. 
Цнван: Сумгайыт шящ., 13-жц мкр. Нийази кцч. 
Е-маил: bilik-2008@mail.ru 
Тел.: (012) 408 39 51; (018) 656 50 42.
 
 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə