Üç dağ qoynunda yatan Tarovlum Kitab, dünyasını dəyişmiş tarovlularınYüklə 7.55 Mb.
Pdf просмотр
səhifə40/44
tarix31.01.2017
ölçüsü7.55 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

257
  
etdirir. 1984-

 ild
ə
 t
ə
hsil al
dığı
 
Bakı
 Politexnik 
Texnikumunu
 
bitirir. 
İstehsalatda
 
işlə
diyi 
dövrdə
  g
ə
ncl
ə
r  komit
ə
sinin 
üzvi

sex  h
ə
mkarlar  komit
ə
sinin  s
ə
dri 
olmuşdur.
  O  h
ə
mkarlar 
t
əşkilatının
 
göndərişi
  il
ə
  Moskva 
şə
h
ə
rind
ə
 
«
H
ə
mkarlar 
T
əşkilatının
 
İdarə
  Olun
ması»
 
üz
r
ə
 
xüsusi
  kurs 
keçmişdir.
 
1990-

  ild
ə

Sumqayıt
 
şə
h
ə
r  Qaz 
İstismar
 
İdarə
sind
ə
 
n
ə
zar
ətçi
 
mühə
ndis  v
ə
zif
ə
sin
ə
  t
ə
yin  olunur.  1991-ci  ild
ə
 
h
ə
min  idar
ə
nin 
bağ
  massivl
ə
rinin  qaz
laşdırılması
 
üzrə
  sah
ə
 
r
ə
isi t
ə
yin olunur.  
O, 1993-

 ild
ə

sahibkarlıq
 f
ə
aliyy
ə
tin
ə
 
başlayır,
 
müxtə
lif 
şirkə
tl
ə
rin t
ə
sis
çisi
 olur. 1993-

 ild
ə
 Rusiya 
Federasiyasının
 
Yekaterinburq 
şə
h
ə
rind
ə
 
İqtisad
 
İn
stitutunun 
İqtisadiyyatın
 
t
əş
kili 
fakü
lt
ə
sinin qiyabi 
şöbə
sin
ə
 daxil olur. 1998-ci ild
ə
 h
ə
-
min  institutu  bitirir.  2001-ci  ild
ə

Bakı
 
şə
h
ə
rind
ə
  i
nşaat
  sek-
torunda 
sahibkarlıq
  f
ə
aliyy
ə
ti  il
ə
  m
əşğuldur.
  2002-ci  ild
ə
 
Az
ə
rbaycan  Milli  Aviasiya 
Akademiyasının
 
«
Beyn
ə
lxalq 

-
qüq»
  fa

lt
ə
sin
ə
  daxil  olur  v
ə
  2007-ci  ild
ə
  h
ə
min  fak
ü
lt
ə
ni 
bitirir. Ha

 Rahid 
xeyirxahdır.
 O daim 
imkansızlara

kasıbla
-
ra 
yardım
  edir.  1993-2000-ci  il
ə
d
ə
k  m
ə
lum  s
ə
b
ə
bl
ə
r
ə
 
görə
 
torpaqlar
ımız
dan 
qaçqın
 
düşə

soydaşlarımızın
 
müvə
qq
ə
ti 
m
ə
skun
laşdıqları
 
binanın
  sakinl
ə
rini  orucluq 
ayında
 
ə
rzaqla 
t
ə
min 
etmişdir.
  2004-

  ild
ə
 
müqə
dd
ə
s  H
ə
cc  ziyar
ə
tind
ə
 
olmuşdur.
  Ail
ə
lidir.  H
ə
yat 
yoldaşı
  M
ə
mm
ə
dova  Sevil  Qara 
qızı
  ali  t
ə
hsilli 
müə
llim
ə
dir.  Onlar  c
ə
miyy
ə
timiz
ə
  t
ə
rbiy
ə
li  v
ə
 
savadlı
 
üç
 
övlad
  b
əxş
 
etmişlə
r. 
Oğlu
  M
ə
mm
ə
dov  Emin  Ra-
hid 
oğlu
 
Bakı
 
Dövlə
t Universitetinin Beyn
ə
lxalq 
Hüquq
 fak
ü
l-
t
ə
sini  bitirdikd
ə
n  sonra  magistr  pill
ə
sini  London 
şə
h
ə
rind
ə
 
almışdır.
 Dig
ə
r o
ğlu
-M
ə
mm
ə
dov 
Şahin
 Rahid 
oğlu
 
özə

Türk
 
liseyini 
müvə
ff
ə
qiyy
ə
tl
ə
 bitirdikd
ə
n sonra Az
ə
rbaycan 
İqtisad
 
Universitetin
ə
 daxil olur, t
ə
hsilinin bir ilini Avstriya 
dövlə
tind
ə
 
davam  etdirir.  Az
ə
rbaycan 
İqtisad
  Universitetini  bitirdikd
ə

sonra magistratura pill
ə
sin
ə
 daxil olur. Hal-
hazırda
 ordu 
sıra
-
sında
 xidm
ə
t edir. 
Qızı
-M
ə
mm
ə
dova 
Günay
 Rahid 
qızı
 Az
ə
r-
baycan  Xarici  Dill
ə

İnst
itutunu 
ə
la  qiym
ə
tl
ə
rl
ə
 bitirib  v
ə
  hal-
ha
zırda
  Az
ə
rbaycan  Pedaqoji  Universitetind
ə
  doktorantura 
pill
ə
sind
ə
 t
ə
hsilini davam etdirir. 
*** 

El
şad Eyvazov_____________________
______________________ 
 
 
258
  
 
K
ə
nd  sakinl
əri İbişov Xasay  və
  Q
ədimalıyev Çə
rk
ə
z  ki
şi
-
nin  dedikl
ə
rin
ə
 
ə
sas
ə
n  Tarovlu  k
ə
ndin
ə
  p
ə
nah  g
ətirmiş 
qar-
daşlar:  Şirin,  Məsdalı  və
 
Camal  Yuxarı  Müskanlı  ə
tra
fın
da 
yerl
əşən Daştə
p
ə
 k
ə
ndind
ən öz də
d
ə
-
baba qohumlarının ya
-
nına gə
l
ə
r
ək Şirinuşağı tayfası adlandırılmışdı.
 

___________________
________Üç dağ qoynunda yatan T
arovlum 
 
 
259
  
Ataxan 
Bağır
 
oğlu
 Camalov 
 
1928-ci  ild
ə
  Tarovlu  k
ə
ndind
ə
  ana-
dan 
olmuşdu
. 1944-cu ild
ə
 kolxoz s
ə
d-
ri  t
ə
r
ə
find
ə

şə
rl
ə
n
ə
r
ə
k  m
ə
hk
ə
m
ə
y
ə
 
veril
miş  və
 
üç
  il  h
ə
bs  c
əzasına
  m
ə
h-
kum 
edilmişdir
.  H
əbs  müddə
ti  bitdik-
d
ə
n sonra 1951-ci ild
ə
n 1991-ci il
ə
d
ə

Qaradağ
  Tikinti 
Materialları
  Kombi-
natında
 
işlə
yib.  1966-

  ild
ə
  Respub-
likada bu sah
ə
 
üzrə
 ilk d
ə
f
ə
 olaraq Le-
nin  ordenin
ə
  layiq 
görülüb.
  1966-

 
ild
ə

Qaradağ
  rayonu 
üzrə
  iki 
çağırış
  mill
ə
t  v
ə
kili 
seçilib.
 
D
ə
f
ə
l
ə
rl
ə
 
dövlə
t t
ə
r
ə
find
ə

mükafat
 v
ə
 f
ə
xri f
ə
rmanlarla t
ə
ltif 
edilib.  Respublikada  tikinti 
materialları
 
üz
r
ə
 
tanınmış
 
mütə
-
x
ə
ssis  olub.  Cavan 

h
ə
ndisl
ə
r
ə
  bu  sah
ə
nin  inc
ə
likl
ə
rini 
öyrə
dib.  O, 
beş
 
övlad
 
atasıdır
.  2001-ci  ild
ə
 
Bakı
 
şə
h
ə
rind
ə
 
v
ə
fat  edib.  Son  n
ə
f
ə
sind
ə
 
oğlu
  Vaqif
ə
 
tövs
iy
ə
  edib  ki, 
ə

böyük
 arzusu 
torpaqlarımız
 
işğaldan
  azad edildikd
ə
n sonra, 
uşaqlıq
  v
ə
  g
ə
nclik  ill
ə
rind
ə
  g
ə
zdiyim  yerl
ə
ri  gedib 
görə
siniz 
v
ə
  o  yerl
ə
rd
ə
  quruculuq 
işlə
rind
ə
 
yaxından
 
iştirak
  ets
ə
niz, 
onda  m
ə
nim  d
ə
  ruhum 
şad
  olar. 
Ataxanı
  Tarovlu  k
ə
ndin
ə
 
bağ
layan 
anası
  Dilb
ə
r,  qar
daşı
 
Ə
mirxan, 
bacısı
  R
əşxə
nd
ə
 
xa
nım
 
olduğundan
 
mütə
madi olaraq k
ə
nd
ə
 gedir onlara la

-
mi 
kömə
klik 
göstə
r
ə
rdi. 
O, özü ilə
 h
əmyaşıd olan cavanlarla 
birlikd
ə,  keçmişi  də
rind
ə
n  bil
ən  ağsaqqallar
dan  tarixi  h
ə
qi-
q
ə
tl
əri öyrə
nm
ə
y
ə
 
çalış
a
rdı. 
 
Allah rəhmət etsin!
 
 
Camalov K
ə
r
ə

Şıxəlı
 
oğlu
 
 
1926-ci  ild
ə
 
Qubadlı
  rayonun  Tarovlu 
k
ə
ndind
ə
 
kolxozçu
  ail
ə
sind
ə
  anadan  ol-
muş
dur. 
İlk
 t
ə
hsilini Tarovlu 4 illik m
ə
kt
ə
-
bind
ə
 
almışdır.
  Ail
ə
  v
ə
ziyy
ə
tinin 
ağır
  ol-
ma

  il
ə
 
ə
laq
ə
dar  t
ə
hsilini  davam  etdir
ə
 
bilm
əmişdi.
 
Kiçik
 
yaşlarından
  z
ə
hm
ə
t
ə
 
qat
ılaşmaq
 m
ə
cburiyy
ə
tind
ə
 qalaraq kol-

El
şad Eyvazov_____________________
______________________ 
 
 
260
  
xozda t
ə
s
ərrüfat
 
işlə
ri il
ə
 m
əşğul
 ol
muş
 v
ə
 ail
ə
sin
ə
 
kömə
klik 
göstə
r
mişd
ir.  G
ənc  yaşlarında  Göyərçin
 
xanımla
  ail
ə
  h
əyatı
 
qurur.  O,  5 
övlad:
  1 
qız
  v
ə
  4 
oğu
l  c
ə
miyy
ə
t
ə
  b
əxş etmişdir

Övladlarının
  boya-
başa
 
çatmasında

ağıllı 
t
ə
rbiy
ə
  olunma-
sın
da  K
ə
r
ə

kişinin
 
böyük
 
ə
m
ə
yi 
olmuşdur.
  Onun 
övladları
 
k
ə
ndin 
ə
ks
ə
r  ail
ə
l
ə
rinin 
övladları
  kimi  t
ə
rbiy
ə
li  v
ə
  c
ə
miyy
ə
t
ə
 
g
ə
r
ə
kli insan kimi 
böyüdülə
r v
ə
 h
ə
r biri hal-
hazırda
 ail
ə
 
baş
-
çısıdır.
 K
ə
r
ə

kişi
 uzun 
müddə
t kolxozun idar
ə
 olun
masında
 
anbardar  v
ə
zif
ə
sind
ə
 
qüsursuz
 
işləmişdir.
  O 
danışardı
  ki, 
Böyük
  V
ə
t
ə


harib
ə
si  ill
ə
rind
ə
 
yığı
lan  vergil
ə
ri 
vaxtında
 
gös
t
ə
ril
ə

ünvana
 
çatdır
maq 
hamıya  nə
sib  olmurdu.  1969-
70-ci  ill
ə
rd
ə
  k
ə
ndd
ə
 
yaşayan  yaşlı
  n
ə
si
l  arasında
  savad
sız
-
lığı
 aradan qal
dırmaq
 m
ə
qs
ə
di il
ə
 
Ə
li 
müə
llim Q
ə
dim
alı
yevin 
r
ə
hb
ə
rliyi 
altında
  f
ə
aliyy
ə

göstə
r
ə
n  gec
ə
  m
ə
kt
ə
bini  bitir
ə
r
ə

orta  t
ə
hsil 
haqqında
  attestat 
alır.
  Kooperativ  Texnikumu 
bitirdikd
ə
n sonra k
ə
nd 
dükanın
da 
(qarışıq
 mallar 
mağazası

müdir
 
işləmişdir.
 
K
ə
r
ə

kişi
 h
əmişə
 
ətrafı
n
dakılarla
 m
ə
z
ə
li 
söhbə
tl
ə
r ed
ə
r-
di. 
Çox
 
hazırcavab
  idi.  M
ə
hz  el
ə
  buna 
görə
  d
ə
  o  onu 
tanı
-
yanla
rın
 
yaddaşına
 
hazırcavab
  insan  kimi  h
ə
kk  ol
muş
du. 
K
ə
r
ə

kişinin
 d
ə
 taleyin
ə
 
qaçqınlıq
 h
əyatı
 
düşdü.
 1993-

 il-
d
ə
n  avqust 
ayında
  do
ğulduğu
  v
ə
t
ə
nd
ə
n

v
ə
t
ə
n
ə
 
qaçqın
 

-
şə
r
ə

Bakı
 
şə
h
ə
rind
ə
  m
əskunlaşdı.
  K
ə
r
əm  kişi 
1997-ci  ild
ə
 
Bakı
 
şə
h
ə
rind
ə
 v
ə
fat edib. 
Allah rəhmət etsin! 
 
F
ə
r
ə
m
ə

Şıxə
li 
oğlu
 Camalov 
 
1932  ci  ild
ə
  Tarovlu  k
ə
ndind
ə
  ana-
dan 
olmuşdur.
  Tarovlu  k
ə
nd  s
ə
kkizillik 
m
ə
kt
ə
bini  bi
tirmişdir.
 
Bakı
 
şə
h
ə
rin
ə
  g
ə
-
l
ə
r
ə
k  t
ə
hsilini 
peşə
  m
ə
kt
ə
bind
ə
  davam 
etdirmiş
, sonra bir 
müddə
t neft buruqla-
rında
  f
ə
hl
ə
 
işləmişdir.
  Tarovluya 
qayı
-
dan  F
ə
r
ə
m
ə
z  uzun 
müd
d
ə
t  rayonda 
b
ə
nna  kimi f
ə
aliyy
ə

gös
t
ə
r
ə
r
ə
k,  bu  sa-
h
ə
d
ə
 kifay
ə
t q
ə
d
ə
r ta
nınmışdır.
 Onu da 
qeyd  etm
ə

lazımdır
  ki, 
Qubadlı
  rayo-

___________________
________Üç dağ qoynunda yatan T
arovlum 
 
 
261
  
nunda, el
ə
c
ə
 d
ə
 
ə
traf 
ə
razil
ə
rd
ə
 xeyli sayda ev F
ə
r
ə
m
ə
z us-
ta t
ə
r
ə
find
ə

inşa
 
edilmiş
dir. 
Qubadlı
 rayonunda n
əşr
 edil
ə

«
Avanqard
»
 q
ə
zetind
ə
 t
əcrübə
li usta F
ə
r
ə
m
ə
z haq
qında
 d
ə
-
f
ə
l
ə
rl
ə
 m
ə
qal
ə
l
ə
r d
ə
rc edilmi
şdir.
 Onun 
şə
kli rayon m
ə
rk
ə
zin-
d
ə
 
düzəldilmiş
 
qabaqcıl 
z
ə
hm
ətkeşlə
r
ə
 aid 
şə
r
ə

löv
h
ə
sind
ə
 
asılmışdır.
 F
ə
r
ə
m
ə

kişi
 
elinin, obasının hörmə
tini 
qazanmış
 
el 
ağsaqqallarından
  biri  idi. 
Beş
 
övlad
 
atasıdır.
  O  h
əmçinin
 
ail
ə
sin
ə
,  qohum 
ə
qr
ə
ba

na 
qarşı
 mehriban  v
ə
 
qayğıkeş
  bir 
ki
şi
 idi. 2012 ci ild
ə
 
dünyasını
 d
əyişmişdir.
  
Allah rəhmət etsin! 
*** 
Hüseynxan uşağı
 
Hüseynxan
 n
ə
slinin 
nümayə
nd
ə
si Rizvan 
kişinin
 dedikl
ə
ri-
n
ə
 
ə
sas
ə
n  bu  n
ə
sil  Qub
adlı
  rayonunun 
Qarağac
  k
ə
ndind
ə

g
əlmişdi
r. 
 
C
ə
dv
ə
l 29 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Qubadlı
  rayonunun  indiki  Xudular  k
ə
ndi 
yaxınlığında
 
yerl
əşə

Qarağac
  k
ə
nd  sakini 
Hüseynxan
  Tarovlu  k
ə
nd-
dind
ə
n  olan  K
ə
rb
ə
lay
ı
  H
ə
s
ənxanın
 
qızı
 
Gülgə

xanım
  il
ə
 
ail
ə
  qurur. 
Onların
  Firuddin, 
İbiş
,  Haqverdi  v
ə
  B
ə
rxudar 
ad

 
övladları
 
dünyaya
  g
ə
lir. 
Hüseynq
ulu  v
ə
fat  etdikd
ə

sonra 
Gülgə
z  ail
ə
  v
ə
ziyy
ə
tinin 
ağır
 
olduğundan
 
övladları
 
il
ə
 b
ə
rab
ə

doğma
 Tarovlu k
ə
ndin
ə
-d
ayıları
gil
ə
 p
ə
nah g
ə
-
Şamxal 
Rizvan 
İlahi 
Rəşad 
Firuddin 
İbiş 
Haqverdi 
1941-1945 
şəhid 
33-cü cü ildə 
dünyasını dəyişib  
Hüseynxan 
Bərxudar 

El
şad Eyvazov_____________________
______________________ 
 
 
262
  
tirir. 
İbiş
 k
ə
ndd
ə
 x
ə
st
ə
l
ə
ndiyind
ə

Bakı
 
şə
h
ə
rind
ə
ki x
ə
st
ə
-
xanaya g
ə
tirils
ə
 d
ə
 bir 
müddə
td
ə
n sonra 
dünyasını
 d
əyişir
 
v
ə
 
Çə
nb
ə
r
ə
k
ə
nd q
əbiristanlığında
 d
ə
fn edilir. 
Haqverdi v
ə
 B
ə
rxudar 
Böyük
 V
ə
t
ə

Müharibə
si ill
ə
rind
ə
 
s
ə
f
ə
rb
ə
rliy
ə
 
alınıb,
 c
ə
bh
ə
y
ə
 
göndə
rilirl
ə
r. 
Onların
 h
ə
r ikisi 
şə
hid olur. 
İbişin
 
oğlu
 
Şamxal
 Tarovlu k
ə
ndind
ə
n olan R
ə
-
na 
xanımla
 ail
ə
 qurur. 
Şamxal
 
kişinin
 
oğl
u Rizvan 1983-

 
ild
ə
 ail
ə
 
üzvlə
ril
ə
 birg
ə
 
Bakı
 
şə
h
ə
rin
ə
 
köçü
r. Onun 
İlahi
 v
ə
 
R
əşad
 
adlı
 iki 
oğlu
 hal-
hazırda
 
Bakı
 
şə
h
ə
rind
ə
 
yaşayır
 v
ə
 
neft s
ə
nayesind
ə
 
işlə
yirl
ə
r. 
*** 
M
əşə
di H
ə
s
ən uşağı
 
K
ə
nd  sakinl
ə
ri 
İbişov
  Xasay  v
ə
  Q
ədimalıyev
 
Çə
rk
ə

kişinin
 dedikl
ə
rin
ə
 
ə
sas
ə
n indiki 
Yuxarı
 M
üskanlı
 k
ə
ndinin 
ətrafında
  yerl
əşmiş
 
Daş
-t
ə
p
ə
  k
ə
ndind
ə
n  olan  M
əşə
dih
ə
-
s
ə
n Tarovlu k
ə
ndin
ə
 p
ə
nah g
ə
tirir. Orada onun 
oğlu
 
İb
ra-
him Q
ədimalı
 
kişinin
 
qızı
 
Ə
z
ə
tl
ə
 ail
ə
 qurur.  
 
C
ə
dv
ə
l 30 
 
Məşədi Həsən 
İbrahim 
Söynalı 
Ağakişi   Mehrəli 
Alış 
Müseyib 
Zeynal 
1941-1945-ci il-
şəhid 
Ədil 
Nüsrət 
Xaliq 
Aliq 
Şirzad 
Akif 
İbrahim 
Namiq 
Şaiq 
 
Kamran 
 
Rza 
Faiq 
Söynalı 
Azad 
Nazir 
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə