Üç dağ qoynunda yatan Tarovlum Kitab, dünyasını dəyişmiş tarovlularınYüklə 7.55 Mb.
Pdf просмотр
səhifə2/44
tarix31.01.2017
ölçüsü7.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

10
  
ya,  ananın ə
l boyda q
ə
lbin
ə
 
sığır. Ana
 V
ə
t
ə
n
dir! Ona görə
 d
ə
 
ana
nın ə
l boyda q
ə
lbi V
ə
t
ə
nd
ən böyükdür. Və
t
ən göylüyün, yə
-
ni, 
ə
z
ə
liliyin, 
ə
b
ə
diliyin,  sonsuzlu
ğun,  ka
milliyin  ifad
ə
sidir.  V
ə
-
t
ə
n

ruhani m
əkandı
r, el
ə
 bu
na görə
 d
ə
 
dünyadan böyükdür.
 
 
Ağırlıq bilmə
r
əm üstümdə
 
dağı,
 
Olsa bir z
ə
rr
ə
si V
ə
t
ən torpağı.
 
 
Müəllifin  bütün  kitab  boyu  sezilə
n  k
əndçi  vüqarı,  ə
rim
ə
y
ə
n, 
sın
mayan,  itm
ə
y
ə
n, 
ə
ksin
ə
 
özünü  tapan  və
 
özünü  də
rk  ed
ə

vüqarı adamda minnətdarlıq hissi
 
oyadır.
 
Müəllif  kitabda  saysız
-
hesabsız  yer
-
yurd  adlarını  sada
la-
maqla  o  yerl
ə
r
ə
  b
ə
l
ə
d  olan  oxucunu  yurda  s
ə
sl
ə
yir.  Tarovlu, 
F
ə
r
can,  Göyyal,  Saldaş,  Çə
r
ə
li,  M
əlik  Əhmə
dli,  Seytas,  Eyvaz
lı,
 
Q
ə
dili,  Don
darlı,  Novlu,  Əyin,  Çardaxlı  və
 
ümu
miyy
ə
tl
ə

düş
-
m
ə
n  tapda
ğın
da  olan  94  k
ənd  öz  sakinlə
rini  ha
raylayır.  Tarixi 
abid
ə
l
ər, körpülə
r,  yollar,  m
ə
d
ə
niyy
ə
t  abid
ə
l
əri, qaçqınlıq, köç
-
künlük,  di
d
ə
r
ginlik  kitabda  öz  ə
ksi
ni  tapmışdır.  Mil
li  m
ə
n
ə
vi 
d
ə
y
ə
rl
ə
rimiz,  ulu  ad
ə
t-
ə
n
ə
n
ə
l
ə
rimiz,  bar
ə
d
ə
  d
ə
y
ə
rli  fikirl
ə
r  q
ə
-
l
ə
m
ə
 
alıbdı

müəllif.  Qubadlı  ziyalıları,  qə
hr
əmanları  haqda 
geniş məlumat verir müə
llif. 
Mir Mehdi X
əzani, Süleyman Rəhimov, Eldar Baxış, Qaf
qaz 
Ə
v
əzoğlu, Elburus Qayalı, Cə
lal B
ərguşad, Famil Sü
leymanov, 
Yaşar Fə
tiyev, Taryel Cahangi
rli, Çə
rk
ə
z Qubad
lı, Firdovsi Cə
-
f
ə
r
xan,  Əli–Ağa  Aslan  kimi  elm  və
 
dövlə
t  xadiml
ə
ri,  el  q
ə
hr
ə
-
manları da müə
llifin diqq
ə
tind
ən yayınmayıb.
 
M
ə
mm
əd İsgə
nd
ə
rov, Arif Heyd
ə
rov, N
ə
z
ə
r Heyd
ə
rov, Yusif 
b
ə
y Soltanzad
ə
 
kimi dövlə
t xadiml
əri, Qaçaq Nəbi, Qaç
aq Nu-
ruş  kimi  el  qə
hr
əmanları,  Əliyar  Əliyev,  Kazımağa  Kə
rimov, 
B
ə
yl
ər Ağayev, Kə
r
ə
m Mirz
əyev, Ələ
kb
ər Əliyev, Aqil Mə
mm
ə
-
dov, Şəfa Axundov, Aslan Atakişiyev kimi milli qə
hr
ə
manlar ki-
tabda layiqli yer almışlar.
 
M
ə
qs
ədim Elşad Eyvazovun qə
l
ə
m
ə
 
aldıqlarını tə
rif v
ə
 t
ə
hlil 
etm
ək  deyil.  Oxucu  sözü  daha  də
y
ərli  olur,  söz  sizindir,  ə
ziz 
oxucular! 
 
Ə
v
ə
z Mahmud L
ə
l
ədağ

Şair
-publisist 

___________________
________Üç dağ qoynunda yatan T
arovlum 
 
 
11
  
*** 
“Üç dağ qoy
nun
da yatan Tarovlum”
 kitab
ını

ə
lyaz-
ma

 
dağə
t
ə
yi bir 
ə
razid
ə
 yurd s
almış
 
insanların
 
ə
m
ə
kse-
v
ə
rliyind
ə
n, f
ə
dakar
lığından,
 q
ə
hr
əmanlığından
 b
ə
hs edir. 
Əlyazmada
 
Qubadlı
  rayonunun 
beşinci
 
ə
sr
ə
  aid 
«Göy
-
qala
»

«Cavanşir»
 
tür
b
ə
si  v
ə
  dig
ə
r  tarixi  m
ə
d
ə
niyy
ə
t  abi-
d
ə
l
ə
ri bu 
ə
razil
ə
rin 
ə
n q
ə
dim zamanlardan 
xalqımızın
 ya-
şayış
  m
ə
sk
ə
nl
ə
rind
ə
n biri 
olmasını
 
sübut
 edir.  Kitab
ın ə
l-
yazmasında
  Tarovlu  k
ə
ndinin 
yaranması
  v
ə
  onun 
müasir
 
dövrə
d
ə

inkişaf
  tarixi  diqq
ə
t
ə
layiq 
şə
kild
ə
  q
ə
l
ə
m
ə
 
alın
-
mışdır
.  Onun  s
əhıfə
l
ə
rind
ə
  t
arovluların
 
çar
  m
ə
mur
larına
 
qar
şı
 
mübarizə
si,  erm
ə
ni 
işğalçılarına
 
qarşı
 
döyüş
l
ə
rd
ə
 
onlar
ın
 
göstə
rdiyi m
ə
tinliyi tarixi materiallar v
ə
 
yaşlı
 n
ə
slin 
d
ə
d
ə
-babalar
ın
dan 
öyrə
ndiyi  bilikl
ə

əsasında
  t
ə
rtib  olun-
muşdu
r. M
ə
nim fikrimc
ə

müə
llif bu kitabda 
ə
sil 
ziyalı
 kimi 
n
ə
y
ə
 qadir 
olduğunu
 ortaya qoya 
bilmişdi
r. Hiss olunur ki, 
m
üə
llifin  arzusu  Tarovlu  k
ə
ndinin  z
ə
hm
ətkeş
 
insanlarının 
v
ə
 
ziyalı
la

n
ın
,  eyni  zamanda 
yüz
  minl
ə
rl
ə
  v
ə
t
ə
n
daşımı
-
zın
  arzusudur.  Bu  arzu 
doğma
  torpaqla
rımızın
  erm
ə
ni 

-
ğalın
dan azad 
olması
ndan ibar
ə
tdir. 
 
M
ə
leyk
ə
 
Göyçə
li,  
«Ə
srin 
Ziyalıları»
 Xeyriyy
ə
 
İ
ctimai Birliyinin s
ə
dri 

El
şad Eyvazov_____________________
______________________ 
 
 
12
  
M
üə
llifd
ə

 
İlk baxışdan adi
d
ə
n d
ə
 adi 
görünə
n v
ə
 
ürə
y
ə
 yatan 
ifad
ə
l
əri heç də
 t
əsadüfdə

kitabıma ad olaraq seç
m
ə
-
dim. Çünki haqqında da
-
nışacağım qoynunda boya
-
başa çatdığım Tarovlu kə
ndi 
balaca olma
sına bax
ma-
yaraq m
ənim üçün dünya 
q
ə
d
ər böyük olan doğ
ma 
k
ə
nddir. K
ə
nd h
ə
qiq
ə
t
ə
n d
ə
 
üç
-K
ərt, Şüş və
 
Alaquş 
dağları qucağında 1993
-
cü 
ild
ə
n t
ənha qalmışdır
, er-
m
ə
nil
ə
rl
ə
 
baş vermiş mü
na-
qişə
l
ə
rl
ə
 
ə
laq
ə
dar olaraq 
üç
 
tarixi müharibə
nin  
ağrı
-
acısını yaşamışdır.
 
 
Ulu 
öndərimiz
 
Heydər
 
Əli
yevin 
müəllimlərə
 
ünvan
lan-
mış
 
kəlamları
 
hər
  zaman 
dillər
 
əzbə
ridir: 
«Müəl
lim 

zi-
fəsi
 ona 
görə
 
şərəflidir
 ki, o, 

miy
yət
 
üçün
 
ən
 
dəyərli,
 
bilikli, 

ka
lı,
 
tərbiyəli
 
vətəndaşlar
  ha
zır
la
yır»
. 
Bəli,
 
müəl
lim 
zəhmətinin
 
dəyə
ri 

  qiym
əti
 
ölçüyəgəlməzdir.
 

min  pe
şəni
 
ül
vi, 
müqəddəs
  hesab 
edənlər
 
ömürlərini
 
təh
sil  yolunda,  yeni 
nəs
lin 
təlim
-
tərbiyəsi
 

runda  damla-
damla 
əridənlər
dir. 
Nədənsə

həmişə
 
vətən
 
haqqında
 
düşünəndə
  ilk 
öncə
 
müəllim
 
göz
 
önümə
 
gəlir.
 
Belə
 anlarda 
özüm
 

 bir 
müəl
-
lim  olaraq 
dərin
 
düşüncələrə
 
dalıram.
 
Mənə
 
elə
 
gəlir
  ki, 
müəllimlik
 
sənətim
 
çoxdan
-lap 
doğul
du
ğum
 5 aprel 1956-

 il 
tarixindən
 
başlayıb.
 
Çünki
 
gözümü
 
dünyaya
 
açandan
 
özümü
 
müəllim
 
ailəsində
 
görmüşəm.
  

___________________
________Üç dağ qoynunda yatan T
arovlum 
 
 
13
  
Atam 
Əli
 
Qədim
al
ı
yev, anam Suraya 
xanım
 uzun 
müd
-
dət
 
dövlət
 

 
təhsil
 
sahəsində
 
rəhbər
 
vəzifələrdə
 
fəaliyyət
 
göstərsələr
 

 
heç
  vaxt 
müəllimlik
 
sənətindən
  ay
rıl
-
mayıblar.
  Ona 
görə
 

  1972-ci 
ildə
 
Qubadlı
 
qəsəbəsində
 
yer
ləşən
 Qara 
İlyasov
 
adına
 bir 
saylı
 orta 
məktəbi
 biti
rən
-
dən
 sonra, (
elə
 
həmi

ildə

Azərbaycan
 Pedaqoji 
İnstitu
tu-
nun  kimya-biologiya 
fakültəsinə
 
üz
 
tutmağımı
 
təbii
 
sayı
-
ram. 1977-ci 
ildə
 ali 
təhsili
 
başa
 vuraraq 
təyinatla
 Sumqa-
yıt
 
şəhərinə
 
göndərilməyim
 

  35 
saylı
  orta  texniki-
peşə
 
məktəbində
 
müəllim
  t
əyin
 
olunmağım
  da 
ürəyimcə
  oldu. 
Orada 
işlədiyim
 
illərdə
  (
hələ
  bir) 
əsgəri
  borcumun  da 
öh
-
d
əsindən
 
gələ
 bildim. 
1982-ci 
ildə
 
köçürmə
 yolu 
ilə
 baza 
müəssisəsinə
 
«Üzvi
 
Sintez
»
  istehsalat 
birliyində
  laboratoriya 
rəisi
 
təyin
  olun-
dum.Yaxşı
 
yadımdadır,
  o  zaman  zavod 
aparatının
 
idarə
 
edil

  sistemi 

  kadrlar 
şöbəsində,
 
dövrün
 
tələbinə
  uy-
ğun
  olaraq, 
bütün
 
sənədləşmələr
  rus 
dilində
 
aparılırdı.
 
Kadrlar 
üzrə
 
təlimatçı
 onda 
məni
 
məcbur
 etdi ki, 
ərizə
 

 
tərcü
meyi 
halımı
  rus 
dilində
 
yazım.
 
Mən
  bundan-
sənəd
-
ləşmənin
  rus 
dilində
 
aparılmasından
  imtina  etdim. 
Ümu
-
miy
yətlə
, bu 
cür
 
sistemdə
 
işləməməyi
 
düşündüm.
 
Məsələ
 
zavod direktoru 
Nürəddin Babayevə
 
çatanda
 o 
mənim
 
işə
 
qəbulu
 
zamanı
 
sənədləşmə
 
işimi
 
azərbaycan
 
dilində
 apa-
rılmasına
 
razılı
q  verdi.  O 
gündən,
  A
zərbaycanda
 
yaşa
-
maq
larına
  baxmayaraq, 
çalışdığım
 
sahədə
 
fəaliyyət
 
gös
-
tərən
 
bütün
 rus dilli 
işçilər
 
mənə
 
millətçi
 kimi 
baxırdılar...
 
Əlbəttə,
 
həyat
 davam edirdi. H
ər
 
şey,
 o 
cümlədən,
 

-
nim 
sənətim
 

 
inkişafa
 
doğru
 gedirdi. Lakin 
zamanın
 da, 
təbii
 olaraq, 
öz
 
tələbi
 
vardı.
 
Elə
 bu 
tələb,
 
üstəlik
 daxili 
alə
-
mim

 
özünə
 yer alan romantik 
duyğular
 
məni
 1982-ci il-

 
köçürmə
  yolu 
ilə
  baza 
müəssisəsi
  olan 
«Üzvi
  Sintez
»
 
istehsalat 
birliyinə
  laboratoriya 
rəisi
 
vəzifəsinə
 
təyin
  olun-
ma
ğımla
 
sonlandı.
 Bu 
vəzifədə
 
düz
 1991-ci 
ilə
 kimi 
çalış
-
dım.
  

El
şad Eyvazov_____________________
______________________ 
 
 
14
  
Mənə
 
elə
 
gəlirdi
 ki, 
əmək
 
fəaliyyətimi
 
elə
 
beləcə
 

 da-
vam 
etdirəcəyəm.
 Lakin... 
Lakin 
günlərin
 
birində
 
bütün
 
ömrünü
 
soydaşlarının
 
təh
-
silinə
 
sərf
 
edən
  atam 
mənə
 
müəllimlik
 
sənətindən
  uzaq-
laşmağımı
 
əməlli
-
başlı
  irad  tutdu.  Onda 
məni
 
müəllimlik
 
sənətindən
 
ayrılma
 
ağrısını
 
öz
 daxili 
aləmimdə
 hiss etdim 

  bu 
ağrı
 
mənim,
 
yenə
 

 
köçürmə
  yolu 
ilə,
 
Sumqayıt
 
şəhər
 
Təhsil
 
Şöbəsinin
  Ekoloji 
Tərbiyə
 

 
Təcrübəçilik
 
Mərkəzinə
  direktor  kimi 
fəaliyyətə
 
başlamağıma
 
gəti
rib 
çı
xart
dı.
  Daha  sonra  1992-ci 
ildə
 
Sumqayıt
 
şəhər
 
Təhsil
 
şöbəsinə
 
müdir
 
müavini
 
vəzifəsinə təyin
 edildim. 
Növbəti
 
vəzifəm
 tariximizin qaynar 
illərinə
 
təsadüf
 etdi-
yin
dən
 
məlum
  olan 
hadisələr
 
zamanı
 
vətənpərvərlik
 

-
mu
nəsi
 
göstərərək
 
müxtəlif
 
bölgələrdə
 
təbliğat
 

 
təşviqat
 
aparmaqla 
Azərbaycan
  Ordusunu 
ruhlandırmağı
  da  yad-
dan 
çıxarmırdım.
 
Qarabağ
 
uğrunda
 
gedən
 
müharibənin
 
ən
 
çətin
 
anlarında,
 
xüsusən
 

 soyuq aylarda ordu 
hissə
-

rimizi 
öz
 
hesabıma
  isti  corab, 
əlcək
 

 
digər
 
əşyalarla
 

min 
etməyə
  can 
atırdım.
 
Vətənə
  olan 
məhəbbətimi
 

-
mi
şə
 
ön
 plana 
çəkməyə
 
çalışdığımdan
 
təbiətcə
 
nikbinəm.
 
Ona 
görə
 

 
torpaqlarımızın
 
tezliklə
 
düşmən
 
tapdağından
 
ordumuz 
tərəfindən
  azad 
olunacağına
 
inanıram.
  1996-

 
il
dən
 
Sumqayıt  şəhərində  yerləşən 
37 
nömrəl
i  tam  orta 
məktəbdə
 direktor 
vəzifəsində
 
çalışı
ram. 
Həmişə
 
qazandığım
 
uğurlarla
 
fəxr
 
edirəm.
 Bu 
uğurların
 
arasında
 1990-95-ci 
illərdə
 
Sumqayıt
 
şəhər
 Xalq Deputat-
ları
 Sovetinin 
deputatı
 
seçilməyimlə
 
isə,
 
xüsusi
 olaraq 

-
rur  duyuram. 
Mənə
 
elə
 
gəlir
  ki, 
vətənə
  olan 
ən
  san
ballı
 
xid
mətim
 
elə
 
həmən
 
illərdə
 olub. Daha sonra o 
müqəddəs
 
xidməti
 
şəhər
 
Təhsil
 K
omissiyasının
 
sədr
 
müavini
 kimi da-
vam 
etdirmişəm.
 
Bütün
 bunlarla 
bərabər
 
bədii
-publisistik 
yaradıcılıqla
 da 
məşğul
 
olmağa
  vaxt  taparaq 
dövri
 
mətbuatda
  tarix 

 
pedaqoqikaya dair 
məqalələrlə
 
çıxış
 
etmişəm.
 

___________________
________Üç dağ qoynunda yatan T
arovlum 
 
 
15
  
1980-

 
ildə
 Eyvazova 
Fəridə
 
Qaçay
 
qızı
 
ilə
 
ailə
 
həyatı
 
qurdum. 
Fəridə
 
xanım
 orta 
məktəbdə
 
müəllimə
 
işləyir.
 
Üç
 
oğlum
  var: 
Fərid,
 
Bəhruz
 

  Kamil, 
nəvələrim
-Fidan, 
Əli,
 
Nihad 

 
Aliyə.
 
Həyatımın
  ah
ıllığa
 
doğru
  yol  alan  indiki 
çağları
  vaxt
ımda
  daha 
çox
  onlarla 
keçirirəm.
 
Düzünü
  de-
səm,
 
oğlanlarımın
 
tərbiyəsi
 

 
təhsili
 
ilə
 
ən
 
çox
 
anaları
-
Fəridə
  xa
nım
 
məşğul
  olub.  Bunun 
nəticəsidir
  ki, 
hər
 
üçü
 
öz
 arzula
rına
 
çataraq
 
yüksək
 
səviyyədə
 
təhsil
 
almış
lar. 
Ö

biliklərilə 
tibb elminin 
dərinliklərinə
 
doğru
 
irəlilə
yir
lər.
 Bu il-
lər
 
ərzində
 
ayrı
-
ayrı
 ictimai 
təşkilatlar
 
əməyimi
 
yüksək 
qiy-
mətləndirərək,  məni
  bir 
sıra
 
mükafat,
  diplom 

 
fəxri
 
fər
-
manlara layiq 
görüblər
 
Bir 
sözlə,
 
ölkəmizin
 
hər
 
qarışını
 
əziz
 
tutmağım,
 
vətə
ni-
mi

 
qəlbən
 
bağlılığım,
 
üstəlik,
 
təəssübkeşliyim
 
rəhbər
lik 
etdiym 
məktəb
 kollektivinin 

 
məhz
 ulu 
öndərimiz
 Hey
dər
 
Əliyevdən
  miras  qalan  ideyalara 
köklənməsinə,
  onun 
əməllərinin
 layiqli 
davamçıları
 
olmasına
 
səylə,
 
bütün
 
qüv
-

 

 
bacarığım
la 
çalışaraq
 
ömrümü
 
şam
  kimi 
əritməyə
 
çalışmışam.
 
Həmişə
 
xoş
 
duyğuları
 
ürəyimdə
 
məskən
 edir, 
tükənməz
  arzularla 
yaşayı
r, 
gələcəyimiz
  olan 
uşaqları
 
xoşbəxt
 
görmək
 
istəy
ir
əm.
 
Ölkəmizin
 
səmasından
  qara 
bu
ludların
 
həmişəl
ik 
getməsini
 
diləyirəm.
 
İndinin
 
özündə
 

  yorulmadan 
çalışır,
  yeni 
ideyaların
 
həyata
 
keçirilməsi
 
təşəbbüskarlığı
 
ilə
 
fərqlənməyə
  can 
atıram.
  C
ə
miyy
ə
t
ə
 
b
əxş etdiyim 
t
ə
rbiy
ə
li, intellektual s
ə
viyy
ə
y
ə
 malik 
övlad
la-
rımla
  f
ə
xr  etm
ə
y
ə
 
haqqım
  var.  F
ə
rid  v
ə
  B
ə
hruz  t
ə
cr
übə
li 
h
ə
kim  kimi  xal
qımıza
  xidm
ə

göstə
rir,  Kamil  is
ə
 
qardaş
 
Tür
kiy
ə
  Respub
likasında
  tibbi  t
ə
hsil 
aldıqdan
  sonra  hal-
ha
zırda
 t
ə
hsilini Amerika Birl
əşmiş
 
Ştatlarının
 Washington 
University Department of Ortopaedic Surgery Spine Servi-
ce d
ə
 davam etdirir.  
Vətən
 
yaşadığımız
 
kənddən,
 
şəhərdən

qəsəbədən,
 ra-
yondan 

 
digər
 
yaşayış
 
məskənlərindən
 
başlanır.
 
Vətən
 
onun 
gözəlliyinin
 
şahidi
 olan ya
şıl
 
çəmən
lik
lər
in
dən,
 yam-
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə