Üç dağ qoynunda yatan Tarovlum Kitab, dünyasını dəyişmiş tarovlularınYüklə 7.55 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/44
tarix31.01.2017
ölçüsü7.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

16
  
yaşıl
 
meşələr
in
dən
,  durna
gözlü
  bulaqlar
ın
dan, 
çoş
qun 
çayların
dan, mavi 
göllər
in
dən
 
başlanır.
  
Vətən
  m
üqəddəsdir,
 
ülvidir.
  Onun 
dağı
-
daşı,
 
torpağı,
 
suyu, 
səması
  bizim 
üçün
  son 
dərəcə
 
əziz
 

 
doğmadır.
 
Əgər
 
yaşadığın
  yerin, 
böyüyüb
 
təhsil
 
aldığın,
  boya-
başa
 
çatdığın
 
torpağın
 
keçmişini,
  bu 
gününü
 
yaxşı
 
bilməsən,
 
onun 
sərvətini
  qorumaq, 
çoxaltmaq
 

 
gələcək
 
nəsillərə
 
ötü
r
mək
 
qayğısına
 qalmasan 
əsl
 
vətəndaş
 ola 
bilməzsən.
 
Biz 
uşaq
 
yaşlarından
 
həmişə
 ana 
dedikdə
 
vətəni
mizi, 

-
tən
 
dedikdə
 
xəyalımızda
 
anamızı
 
canlandırmışıq

Çünki
 
vətən
 

 
bizə
 
anamız
 
qədər
 
doğm
a, 
anamız
 
qədər
 
əziz
-
dir. 
Azərbaycanımızın
-Odlar 
diyarımızın
 
gözəllikləri
 
haqqın
-
da 
şairlərimiz,
 
yazıçılarımız
 
saysız
-
hesabsız
 
bədii
 
əsərlər
 
yazmış,
 
bəstəkarlarımız
  musiqi 
bəstələmişlər.
  Bunun 
özündə
 

  bir  ilahi 
təbiilik
  var. 
Çünki
 
Vətən
  sevgisi 
əzəli
 

 
əbədi
  bir 
qəlb
  odudur.  O 
heç
  vaxt 
təravətini

gücünü
 
itirmir.  E

  buna 
görədir
  ki,  insan bu  sevgiyl
ə
 
köklənəndə
 
sanki 
dünyanın
 
bütün
 
gücü
 onun qolunda 
toplanır,
 
göyün
 
bütün
 
işığı

günəşin
  ecazkar  nuru  onun 
qəlbinə,
 
fikrinə
 
hopur. 
Mən
 

 
bütün
 
qəlbimdə
  ana 
ocağa,
  ana  yurdum, 
ata  yurdum 
Azərbaycana–
Odlar 
diyarına,
  bu 
müqəddəs
 
torpağa
 
bağlıyam.
  Onun  sevinci 
mənim
  sevincim, 
kədəri
 

 
mənim
 
kədərimdir.
 
İstərəm
 
Qubadlı
 rayon 
mərkəzindən
, ilan 
boğazlı,
 uzun, 
mənalı
  yollarla 
qalxım
 
kəndimə.
 
Kəndin
 
girəcəyinə
  daxil 
ola
rkən
 
məzarlıqda
 atam 
Əli
 
müəllim,
 anam Suraya 
xanı
-
mın
 
məzarları
 
önündə
 
içimdən
 
gələn
  bir 
hönkürtü
 
ilə
  de-
yim: 
«Mən
 
gəldim!»
.  Qoy 
gəlişimlə
  onlarla 
bərabər
 
bütün
 
həmkəndlilərimin
  ruhu 
şad
  olsun. 
Kəndimizin
 
ən
 
hündür
 
dağları
 olan 
Kərt
 
dağı
 

 
Şüş
 
dağın əlçatmaz
 qayala
rının
 
üstündə
 durub 
doğma
 
kəndimin
 
əzəli
 

 indiki 
sərhədlə
rini 
seyr  edim. 
Uşaqkən
  qoyun-quzu 
otardığım,
  ot 
biçdi
yim, 
odun 
yığdığım,
 kol-tikan 
qırdığım
 
sahələri
 seyr et
mək,
 sa-
rıköynəyin

bülbülün

sığırçının
 
oxuduğu
 
mahnıları
  din-

___________________
________Üç dağ qoynunda yatan T
arovlum 
 
 
17
  
ləmək
 
istəyirdim

Atamın
 
əkdiyi
  alma 
bağımızda
 
nəhəng
 
ala gilas 
ağacından
 
meyvə
 
dərmək
 
həvəsi
 ke
çirdi
 
ürə
yim-
dən

Yaşı
  bilinm
əyən
 
«
cin 
daşları»
 
təvərə
 
daşında,
  quyu 
bulağındakı
 
nəhəng
 
qayaların
 
mağaralarına
 
uşaqlığımla
 
bərabər
 bir 

 
təmasda
 olmaq arzusundayam.  
Əziz
  oxucu,  inan 
mənə,
 
ömrümün
 
əlli
 
səkkizinci
 
ilində
 

nim 
ən
 
ağır,
 
ən
 
gərgin

ən
 
rahatsız
 
günlərim
  bu 
kitabı
 
yaz
dığım
  vaxtlar 
başlamışdı.
 
Hər
 
dəfə
  o  torpaqlar,  o  tor-
paqlarda uyuyan ata-ana, 
eləcə
 

 
digər
 
əzizlərimizi
 
xatır
-
lay
arkən
 
mən
 
göz
 
yaşı
 
axıdıram
 

 
hətta
  bu  zaman 

-
şü
n

  qabiliy
yətim
  qeyb  olur, 
yaddaşım
  sanki  pozulur. 
Məhz
 ona 
görə
 
bəlkə
 

 bir 
çox
 faktlar
ı

həyati
 
əhə
miy

-

 malik olan 
xatirələri
 
unutmuşam
... 
 
V
ə
t
ə
nd
ə
n V
ə
t
ə
n
ə
 
köçkün düşə
nd
ə
n, 
Tarovlu, K
ərt dağı deyib ağla
ram. 
Köçkün bilib öz
-
özümü anandan ,
 
Köçkünə
m m
ə
n q
ə
rib eld
ə
,  neyl
ə
r
ə
m. 
                          *** 
Canımı bil,  ə
zrail
ə
 verm
ə
r
ə
m, 
V
ə
t
ə
nd
ə
 m
ə
n V
ə
t
ə
n h
ə
sr
əti çə
kir
ə
m. 
Kaş ki, ölüb Tarovlumda qalaydım,
 
Yad ell
ə
rd
ə
 
heç köçkün olmayaydım.
 
                         *** 
Q
ə
rib yerd
ə
 x
ə
st
ə
 olsam, can vers
ə
m, 
Anam yoxdu sızıldaya yaş tökə

Xalam yoxdu diz
ə
 
vura saç tökə
,  
Tarovlum yox m
əzar qaza daş tökə

                        *** 
Satındı
- m
əzar torpağı  köçkünün,
 
Gözü yaşlı, qəlbi sızlar köçkünün.
 
Elşadam mə
n, o ell
ə
r
ə
 
dönə
c
ə
m, 
Torpağıma baş qoyaraq ölə
c
ə
m.
 
 

El
şad Eyvazov_____________________
______________________ 
 
 
18
  
Mən
 
əminəm
  ki, 
xatırlaya
 
bilmədiyim


  ya 
özləri
 
öz
 

sil 
şəcərələri
 
haqqında
 
məlumat
 
verməyənlərin
 
nəsil
 
şəcərəsi
 

 
kənd
 
haqqında
  yeni-yeni  kitablar 
dərc
  oluna-
caq.  
Son vaxtlar 
kəndin
 bir 
çox
 
gəncləri
nin o elin, o oba

n, 
hətt

öz
 
yaxın
 qohuml
arımın
 
belə
 unutduq
larını
 
müşahidə
 
edirəm.
 
Əminəm
  ki,  tarovlular  gec-tez 
öz
 
dədə
-baba  tor-
paq
larına
  qay
ı
dacaqlar... 
Mən
  onlara  ata-
babalarımız
dan 
bizə
 miras qalan 
əzəli
 
torpaqlarımızı,
 
ən
 
azından
 d-


təpə
 

 
digər
 
yerlərin
 
əzəli
 
adlarını
  unutma
mağı
 
töv
-
siy
ə
 
edirəm.
 
Əgər
 o 
doğma
 
yerlər
 unudularsa, 
əsil
 
fəlakət
 
baş
 
verər
 

 
kən
dimizin tarixi 
saxtalaşdırılar
. 
Min doqquz 
yüz
 doxsan 
üçüncü
 
ildən
 
doğulduğum
 Ta-
rovlu 
kəndində
 
özünə
  yer  alan 
məzarla
r, 
yaşı
 
bilinməyən
 
nəhəng
 
daşlar,
  minillik 
palıd
 
ağacaları

üç
 
əsrdən
 
artıq
 
əki
lib-
becərilən
 
münbit
 

 
bərəkətli
  torpaqlar, 
əsrarəngiz
 
dağ
 
cığırları
, el 
yollarının
 
xatirələri
 
məni
 
heç
 vaxt rahat bu-
raxmır..

Bəlkə
 
öz
 daxili 
aləmimdə,
 az da olsa, 
müvəqqət

olaraq  bu  kitabla 
təskinlik
  tapam. 
Doğma
 
kəndim
  rus  qo-
şunlarının
 
köməyi
 
ilə
 
erməni
 
dəstələri
 
tərəfindən
 
işğal
 edil-
məsəydi
 
bəlkə
 

  bu 
kitabı
  yazmaq 
fikrinə
 
düşməz
dim. 
Torpaq itkisi, 
vətəndə
 
ikən
 yurd, 
vətən
 
məni
 bu 
işə
 vadar 
edən
 
əsas
 
səbəblərdən
 biridir.  
Azərbaycan
 
hər
 bir tarovlulunun 
vətənidir.
 
Mənimlə
 

-
ra
bər
 
bütün
  tarovlulular  bu 
gözəl
 
məmləkətin
  bir  par
çası

ay
rıl
maz  bir 
zərrəci
yidir. 
Digər
 
həmkəndlilərim
  kimi, 

-
nim

 
bahəm
 
bütün
 
nəsil
 
şəcərəmə
 

  bu 
vətən
 
öz
  qoy-
nunda  yer  verib.  H

  birimizi  bir-
birimizdən
 
seçmədə
n, 
fərqlən
dir
mədən
! Amma bizim onun yolunda 
göstərdiyimiz
 

da
karlıq
 
fərqlidir.
 
Mənim
 
aləmimdə
 
xoşbəxt
  o 
kəsdir
  ki, 
do
ğulduğu
 
torpağa,
 
elə
-obaya 
bacardığından
  da 
çox
 

 
görməyə
 
çalışır
 

  buna 
ö

gərgin
 
əməyi
 
sayəsində
  nail 
olur. 
Əməlləri
 
ilə
  onun  bu 
dəyərli
 
fəaliyyəti
 
doğma
 
vətən
 
tarixinin 
səlnamə
  s
əhifələr
ini 
əbədi
  olaraq 
yaddaşlara
 
həkk
 edib.  

___________________
________Üç dağ qoynunda yatan T
arovlum 
 
 
19
  
Tez-tez 
özümdən
 
asılı
 olmayaraq bir atalar 
sözünü
 xa-
tırlayı
ram: 
«
Kim 
öz
  V
ətəninə
  aid 
deyilsə,
  o 
insanlığa
  da 
aid deyil
»

İnsanın
 
ömür
 yolu, 
təbii
 olaraq onun 
doğ
ulma-
sıy
la 
başlayır.
 
Hər
  bir 
insanın
 
ömür
  yolu 
doğulduğu
 
gün
-
dən
 
torpağın
 tarixi 
ilə
 
bərabər
 
yaşanır
, onun 
yaşadığı
 
hər
 
gün
  elin 
tarixinə
 
yazılır.
  Bu  tarix 
hər
 
kəsə
  bir  formada, 
müəyyən
 
müddətdə
  verilir. 
Çalışmaq
 
lazımdır
 
dövlətinə

mil

ti


elinə,
 obana 
gərəkli
 bir tarix 
yaşad
asan. 
Mən
 

 
Tan
rının
 
qismət
  etdiyi 
alın
 
yazısının
 
ayırdığı
  yolla  gedi-
rəm.
  Bu  yol  sevincli, 
kədərli,
 
uğurlu
 

 
uğursuz
  ola 
bilər.
 
Ha
mımız
 
üçün
 
kəndin
  tarixini  yaradan 

 
yaşadan
 
zəh
-
mətkeş,
 
ziyalı
  insanlar 
əzizdir

doğmadır

Çünki
  onlar
ın
 
ha
mısı
  Tarovlunun  tarixini 
yaradıb,
  bizi 
formalaşdırıb
 

-
yata 
sərbəst
 
şəkildə
 
buraxıblar

Şadam
  ki,  bu  tarixi  ya-
radan 

 
yaşadan
 
ziyalı
  insanlar 
arasında
 
mənim
  vali-
deynləri
m

 
bərabər
 ulu baba
larım
 da var.  
Bir 
həqiqət


 
vaxtlı
-
vaxtında
 yada 
salıram:
 
Dünya
 

-
tövlükdə
 
gözoxş
ayan, son 
dərəcə
 
əlvan
 

 
ə
tirli 
gül–çiçə
k-
li bir 
bağç
aya 
bənzəyir.
 Onun da, 
təbii
 olaraq, 
tikanı,
 kolu-
kosu var
dır
. Buna baxmayaraq o 
başdan
-
başa
 parlaq, 
əs
-
ra
rəngiz
 
rənglərdən
 
ibarətdir.
  Onun  da 
ağı,
 
qarası,
  bozu 
var. Ona 
görə
 insan, 
istəsə
 

 
dünyanı
 
dəyişə
 
bilməz.
 Biz 
öz
 
əməllərimizlə
 tariximizi 
gözəl
 
xalça
 
üzərində
 parlaq na-
xış
lar vuraraq 
əbədiləşdirə,
 
beləcə
 onu tarixin bir 
səhifə
si-

 
həkk
 
etməliyik.
 
Doğma
 
torpaqlarımız
 
ermənilər
 
tərə
fin-
dən
 
işğal
 
edildikdən
  sonra  bir 
müddət
 
dər
in  yuxuya  dal-
mışdım
. Lakin, 
özümdən
 
asılı
 olmayaraq sanki o 
dərin
 yu-
xudan 
qəfil
 
ayıldım.
 Xeyli yan-
yörəmə
 boylanaraq fikir
ləş
-
dim  ki, 
vaxtında
 
ayılmışam,
  amma 
ətrafa
  boylananda  eli-
mi-
obamı
 
görə
 
bilmədim...
 
Birdən
 
yadıma
 
düşdü
  ki, 
təs
-
kinliyi, 
necə
 
tapmalı
yam. 
Dərhal
 q
ərara
 
gəldim
 ki, 
mən
im-

 
bərabər
 
həmvətənlilərim
 

 
təskinliyi
 
bəlkə
 

 
tezliklə
 
işıq
 
üzü
 
görəcək
  bu  kitabdan  alacaq...  K
itabı
  oxuyan 
hər
 
bir  oxucu 
işğal
  o
lunmuş
 
torpaqlarımızı
 
xatırlayaraq
  onun 

El
şad Eyvazov_____________________
______________________ 
 
 
20
  
azad
lığı
  yolunda 
başlanılacaq
 
döyüşlərə
 
hazırlaş
sa 
özü
-
m
ü
 
xoşbəxt
 hiss 
edərəm
 

 onunla 
təskinli
k taparaq 
ümid
 
edərəm
 ki, bir 
vətəndaş,
 bir 
ziyalı
 kimi 
mən
 

 
vətən
 qar-
şısında
 
nəyəsə
  nail  o
lmuşam.
  Bu  m
ənə
 
böyük
  m
ü
kafat 
olar. 
İnsan
  q
əlbinin
 
ən
 
böyük
 
nəğməsi
 
Vətən
  t
əranə
sidir. 
Sonsuz 
əngəlliklərə,
 
doğma
  t
orpağa
 
dikilmiş
 
bütün
 

-
həbbət
 dolu 
gözlər,
 
hələ
 
beşikdə
 
çırpınan
 balaca 
körpələ
-
rimizin 
ürək
 
döyüntüləri
  bu 
təranəni
 
zümzümə
  edir.  Bunu 
hərə
 bir 
cür
 oxuyur. Onu 
döyüş
 haray
ı

Koroğlu
 
nərəsi,
 

-
lınc
 
zərbəsi
 
ilə
 oxuyanlar da olub, bulaq 
şırıltısı,
 
əsil
 qa
dın
 
is
mətinə
 xas olan Nigar 
vəfası,
 
Həcər
 
sədaqəti
 
ilə
 -
susən
, indiki vaxtda, 
Vətən
 
torpaqlarının
 iyirmi faizinin ya-
ğı
 
tapdağı
 a
ltında
 
olduğu
 bir zamanda! 
Vətən
 
bizdən
 daha 
böyük
 
hünər
 
gözləyir
. Ona 
görə
 

 biz onu 
qanımız

canı
-
m
ız
 baha

na olsa 
belə,
 
qorumağa,
 
işğal
 
edilmiş
 
əra
zi

ri-
mizi geri 
qaytarmağa
, onu 
nakəs
 tapd
ağından
 qurtar
mağa
 
hər
  an 
hazır
 
olmalıyıq.
 
Vətəni
  qorumaq,  onu 
çiçəklən
dir-
mək
 bizim h
ər
 birimizin 
şərəf
li 
işi,
 
vətəndaşlıq
 borcudur. 
Vətən
 sevgisi! 
İlk
 
baxışdan
 bir 
qədər
 
sadə,
 
sadə
 
olduğu
 
qədər
 

 
mücərrəd
 
görünən,
 
cavabında
 
çox
 
dahilərin
 

-
ləm
 
sındırdığı
 bu 
anlayış
 
əslində

hər
 bir 
vətəndaşın
 konk-
ret 
əməllər
in

, arzu 

 
istəklərində
 
təzahürünü
 
tapı
r. 

-
təni
 
sevmək,
 onun 
üçün
 
yaşamaq,
 ona 
bacardıqca
 
yüksək
 
s
əviyyədə
 
xidmət
 
göstərməkdən
 
ötrü
 
hansısa
 
seçilmiş
 bir 
sənət
 sahibi 
olmağa
 o 
qədər
 

 
lüzum
 yoxdur. 
Fəhlə
 
də,
 

kim 
də,
  alim 

  V
ətən
 
naminə
 
yaşay
a, 
öz
 
əməli
 
ilə
 
onun 
şöhrətini
 
artıra
 
bilər.
 
Kifayətdir
 ki, 
ürəkdə
 
təpər,
 
istək
 
olsun. 
Əsgər
 
döyüş
 
meydanlarında
 
vuruşur,
 
Vətən
 
qarşı
-
sın
da borcunu 
səngərdə
 
yerinə
 yetirir. 
Fəhlənin,
 
mühən
di-
sin 
əməyi
 
ilə
 
məmləkətin
 iqtisadi 
qüdrəti
 
artır.
 Alim 
əməyi
 
isə
 V
ətən
 
üçün
 
yalnız
 g
ünəş
 
işığı
 
ilə
 
müqayisə
 
edilə
 
bilər.
 
Vətəndaşlıq
  borcu  ilk 
növbədə
 
insanın
 
yaşadığı
  torpaqla, 
v
ətənlə
 
bağlıdır.
 
Vətən
 borcu 
vətəndaşlıq
 borcudur. 

___________________
________Üç dağ qoynunda yatan T
arovlum 
 
 
21
  
Vətən
 
torpağı
  bizim 
üçün
 
səcdəgahdır,
  ona 
görə
 

  o 
toxunulmaz 

 
müqəddəsdir.
 
Əsl
 
vətəndaş
 odur ki, 
vətə
ni-
ni 
qəlbən,
 
ruhən,
 
lazım
 
gələrsə
  yolunda 
canını
 
belə
 
əsir
-
gəmədən
  sevir.  Onun  azadl
ığı,
  istiqlal
liyyəti
 
uğrunda
 
hər
 
an 
canını
 
verməyə
 
hazırdır.
 
Axı,
 
bütün
 
canlılar
 kimi, insan 
da 
həyata
 bir 
dəfə
 
gəlir
 

 bir 
dəfə
 

 

 vaxtsa 
dünya
dan 
köçüb
 gedir. Lakin 
Vətən
 
uğrunda
 
canı
ndan 
keçən
 

h

-
manlar 
əbədi
  bir 
həyata
 
qovuşur,
 
şərəflə
  yad  edilir.  Ana 
Vətə
nimiz 
Azə
rbaycan 
Cavanşir,
 
Babək,
 
Koroğlu,
 
Qaçaq
 
Nəbi
  kimi 
igidlər
  yurdudur.  Bu  xalq 
qəhrəmanları
  zaman-
zaman 
Vətə
nimizin 
azadlığı
, onun 
gələcəyi
 namin
ə
 
müba
-
ri

 
aparmışdılar

Vətən
 
uğrunda
 
şəhid
 
olmuş
 
övladla
r
ımı
-
z
ın
 
adı
 
əsil
 
sədaqət
 
rəmzi,
 
əsil
 
məhəbbət
 simvoludur. On-
lar 
vətən
 
uğrunda
 
vuruşmuş,
 
vətən
 
uğrunda
 
canlarını
 qur-
ban 
vermişlər
 
Vətən
 
hamımızı

qəlbindədir
.  Onun 
dünəni
,  bu 
günü,
 
sa
bahı
 
üçün
 
hamımız
 cavabdehlik hissi 
daşıyırıq

Əməyi
-
miz


lazım
 
gəlsə

canımızla

qanımızla
 
hər
 an ona 
həyan
 
ol
malıyıq.
  O 
dəyişilməz,
 
köhnəlməz
,  qocalmaz  bir  sub-
yektdir, 
hər
 
birimizə
 
bəxş
 
edilən
  bir  tale 
qismətidir
  ki,  ulu 
yaradan 
tərəfindən
 
bizlərə
 
bəxş
  olunub.  Bu 
müqəddəs
 

kanda 
keçmişlə
 
gələcəyimiz
 
qovuşur.
 O 
əbədi
 

 
əzə
li-
dir.  Onun  qoynunda  ulu 
əcdadla
r
ımızın
 
ruhları
 
dolaşır.
 
Onu 
bizlərə
 
babalarımız
 
ərmağan
 
etmişlər.
 
Əcdadlarımız
 
onun 
uğrunda
  vuru
şmuş,
  qan 
tökmüş

yağılarda
n  qoru-
muş
lar. Bu 
vətəndə
 
övladlarımız
 
dünyaya
 
gəlib,
 
gəlir,
 bun-
dan sonra da 
gələcək!


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə