Üç dağ qoynunda yatan Tarovlum Kitab, dünyasını dəyişmiş tarovlularınYüklə 7.55 Mb.
Pdf просмотр
səhifə39/44
tarix31.01.2017
ölçüsü7.55 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

251
  
 
 
Hacı
  Rahidin  dedikl
ə
ri: 
«
Ulu  babam 
Şey

Ağayar
 
Laçın
 
rayonun  Cicimli  k
ə
ndind
ə
  olan  m
ə
dr
ə
s
ə
d
ə
  dini  d
ə
rsl
ə

keç
-
mi
şdir.
  Sonradan  h
ə
min  n
ə
sil 
Qubadlı
  rayonunun 
Gödə
kl
ə

k
ə
ndin
ə
 
köçürlə
r. H
ə
min n
ə
slin 
nümayə
nd
ə
si olan K
ə
rb
əlayı
 
M
ə
h
ə
mm
ə
d is
ə
 Tarovlu k
ə
ndin
ə
 
köçür.
 
Talıb
 

El
şad Eyvazov_____________________
______________________ 
 
 
252
  
Bayram K
ə
rb
əlayı
 M
ə
h
ə
mm
ə
d 
oğlu
 
Şirinov
 
 
1919-cu  ild
ə
  Tarovlu  k
ə
ndind
ə
 
anadan 
olmuşdur.
 
İlk tə
hsilini Qubad-
lı  rayon  yeddillik  mə
kt
ə
bind
ə
  al
mış
-
dır.  Gənc  yaşlarından  kom
so
mol  sı
-
ra
larına daxil olmuş və
 f
ə
al quruculuq 
işlə
rind
ə
 
çalışmışdır. 
1939-cu  ild
ə

etibar
ə
n  B
ə
rd
ə

Ağdam
  v
ə
  Yevlax 
rayonlar
ında
  komsomol  komit
ə
l
ə
rinin 
müxtə
lif  v
ə
zif
ə
l
ə
rind
ə
 
çalışmışdır. 
Şiri
nov  Bayram 
göstə
rdiyi  xidm
ə
tl
ə

ə
sa
sın
da  t
ə
yinatla 
Bakı
 
şə
h
ə
rin
ə
  Ali 
Partiya  M
ə
kt
ə
bin
ə
 
göndərilmişdir.
 
T
ə
hsilini  bitirdikd
ə
n  sonra 
Qubadlı
  rayonuna 
qayı
daraq  bir 
müddə
t  partiya  komit
ə
sind
ə
  m
ə
sul  v
ə
zif
ə
l
ə
rd
ə
 
çalışmışdır. 
Siyasi  v
ə
  iqtisadi  m
ə
s
ə
l
ə
l
ə
ri  h
ə
ll  etm
ək  üçün  ra
yonda 
yaradılmış  poçt  mə
nt
ə
q
ə
sin
ə
 
müdir  və
zif
ə
sin
ə
  t
ə
yin  edilir. 
Müə
yy
ən müddə
td
ə
n sonra Rayon Sosial T
ə
minat 
Şöbə
sinin 
v
ə
 MTS 
müdiri
 kimi f
ə
aliyy
ərini davam etdirmişd
ir. 
Böyük
  V
ə
t
ə

Müharibə
si 
başla
nan  ilk 
günlə
rd
ə

Şirinov
 
Bayram c
ə
bh
ə
y
ə
 
yollanmışdır.
 Mayor 
rütbə
sin
ə
d
ə

yük
s
ə
l
ə

bu  d
ə
y
ə
rli  el 
oğlu
  siyasi  r
ə
hb
ə
r  kimi  f
ə
aliyy
ə

göstə
rm

dir. 

harib
ə
d
ə
n  sonra  o 
doğma
 
torpağına
 
qayıdaraq
  k
ə
nd  so-
vetinin  s
ə
dri 
işləmişdir.
 
Şirinov
  Bayram  1989-cu  ild
ə
 
dün
ya-
sını
 d
əyişib

Allah rəhmət etsin! 
 
Qubadlı
 rayonunda 
ə
vv
ə
lc
ə
 
poçt
 M
ə
h
ə
mm
ə
d, sonra is
ə
 
Hacı
 v
ə
 M
əşə
di M
ə
h
ə
mm
ə
d kimi sevilib 
tanınan
 
 
M
ə
h
ə
mm
ə
d Bayram 
oğlu
 M
ə
mm
ə
dov 
1936-

  ilin  fevral 
ayının
  11-d
ə
  rayonun  s
əfalı
 
dağ
  k
ə
nd-
l
ə
rind
ə
n  biri  olan  Tarovlu  k
ə
ndind
ə
  anadan 
olmuşdur.
  Saf 
d
ə
y
ə
rl
ə
ri  il
ə
 
Qubadlıda
 
hamı
  t
ə
r
ə
find
ə

tanınan
,  uzun 
müddə
t  m
ə
sul  v
ə
zif
ə
l
ə
rd
ə
 
çalışıb
  t
ə
miz  ad-san  qazan
mış
 
Bayram 
kişinin
 ail
ə
 t
ə
rbiy
ə
sini al
mışdır.
 

___________________
________Üç dağ qoynunda yatan T
arovlum 
 
 
253
  
M
ə
h
ə
mm
ə
d  M
ə
mm
ə
dov  1952-ci  ild
ə
 
Qubadlı
  rayon  orta 
m
ə
kt
ə
bini  bitir
miş,
  el
ə
  h
ə
min  ild
ə

Qubadlı
  Rabit
ə
  Qov-
şağın
da 
teleqrafçı
  kimi 
ə
m
ə
k  f
ə
aliyy
ə
tin
ə
 
başlamışdı.
  1953-

  ild
ə
  h
ə
rbi  xidm
ə
t
ə
 
getmiş,
  1954-

  ild
ə
  h
ə
rbi  xidm
ə
td
ə

qayıtdıqdan
 sonra 1965-ci il
ə
 kimi 
teleqrafçı
 
işləmiş
dir. 1965-
ci ild
ə
n 1969-cu il
ə
 kimi Rabit
ə
 Q
ovşağında
 normal
laşdırıcı

1969-cu  ild
ə
n  1984-

  il
ə
  kimi  Rabit
ə
 
Qovşağın
da  r
ə
is 
müavini
  v
ə
zif
ə
sind
ə
 
çalışmışdır.
  1984-

  ild
ə
  Qu
badlı
  ta-
rixind
ə
  ilk  d
ə
f
ə
  avtomat  telefon 
stansiyasının
  tikilib  qu
raş
-
dırılması,
  istifad
ə
y
ə
  verilm
ə
si,  h
ə
r  bir  v
ə
t
əndaşın
  arzusuna 
görə
 evin
ə
 telefon x
ə
ttinin 
çə
kilm
ə
si onun 
adı
 il
ə
 
bağlıdı
r. O, 
bu  s
ə
n
ə
tin 
bütün
  inc
ə
likl
ə
rini  d
ə
rind
ə
n  bilirdi. 
Öz
  s
ə
n
ə
tini 
mükə
mm
ə
l  bildiyin
ə
 
görə
  rayon  rabit
ə
 
qovşağı
  kollektivinin 
v
ə
 
Qubadlı
 
ə
halisinin d
ə
rin 
hörmə
tini qaza
nmışdı
. O 
düz
 
ə
lli 
iki  il 
Qubadlı
  rayon  Rabit
ə
  Q
ovşağında
  f
ə
aliyy
ə

gös
t
ə
r-
mişdir.
 
Qubadlı
  rayon 
poçt
  v
ə
  rabit
ə
  sisteminin 
inkişafında
 
onun xidm
ə
tl
ə
ri 
ə
v
ə
zolunmaz idi. O 1959-cu ild
ə
 
Bakı
 
şə
h
ə
-
rind
ə
ki  Rabit
ə
  texnikumunu 
bitirmişdir.
 
Gözə
l  v
ə
 
bacarıqlı
 
rabit
ə
 
işçisi
 idi. Rabit
ə
 
işinin
 
bütün
 sirl
ə
rini bilirdi. 
M
ə
h
ə
mm
ə
d  M
ə
mm
ə
dov  Allah  adam
ı
  idi.  O  1996-

  ild
ə
 
K
ə
rb
ə
la v
ə
 M
əşə
d ziyar
ə
tl
ə
rin
ə
 
getmişdir.
 1997-1998-ci ill
ə
r-
d
ə
 iki d
ə
f
ə
 H
ə
cc ziyar
ə
tind
ə
 
olmuş
 v
ə
 
Hacı
 M
ə
h
ə
mm
ə
d kimi 
hörmə
tli  bir  ad-san 
qazanmışdır.
  O 
yaxşı
  ata  v
ə
 
nümunə
vi 
ail
ə
 
başçısı
  idi.  Sadiq  v
ə
  mehriban  h
ə
yat 
yoldaşı
  Azad
ə
 
müə
llim
ə
 il
ə
 
dörd
 
övlad
 t
ə
rbiy
ə
 edib boya-
başa
 
çatdırmışdır.
 
Övladlarının
 
hamısı
 
müxtə
lif ixtisaslar 
üzrə
 ali t
ə
hsil 
almışlar.
 
Onlar  ata-
analarının
 
nümunə
vi  ail
ə
  t
ə
rbiy
ə
sini  davam  etdi-
rirl
ə
r. 
Hacı
 M
ə
h
ə
mm
ə
d 1993-

 ild
ə
n m
ə
cburi 
köçkün
 kimi 
Bakı
 
şə
h
ə
rind
ə
  m
əskunlaşmışdır.
  O  h
əmişə
 
doğma
 
Qubadlıya
 
qa
yıtmaq
  h
ə
sr
ə
til
ə
 
yaşayırdı.
  Lakin 
amansız
 
ölüm
  onun  ar-
zusunu 
ürə
yind
ə
 qoydu. 2004-

 ilin oktyabr 
ayının
 22-d
ə
 in-
tizarda qalan 
gözlə
rini h
əmişə
lik yumaraq 
ə
b
ə
diyy
ə
t
ə
 
qovuş
-
muş
dur.  
Allah rəhmət etsin!
  

El
şad Eyvazov_____________________
______________________ 
 
 
254
  
Hacı
 X
ə
lil Bayram 
oğlu
 M
ə
mm
ə
dov 
 
1953-

 ild
ə
 noyabr 
ayının
 27-
d
ə
  Tarovlu  k
ə
ndind
ə
  anadan  ol-
muşdur.
  1972-ci  ild
ə
 
Qubadlı
  ra-
yon Qara 
İlyasov
 
adına
 orta m
ə
k-
t
ə
bi  bitirmi
ş
dir.  1972-1974
–cü
  il-
l
ə
rd
ə
 h
ə
rbi xidm
ə
td
ə
 ol
muş,
 sonra 
is
ə
 
Bakı
 
Mühasibat
 
Uçotu
  Texni-
kumunu 
bitirmişdir.
  O, 
Çardaxlı
 
Sovetliyind
ə
 1983-

 ild
ə
d
ə

Poçt
 
müdiri
 

l
əmişdir.
  1983-1989-cu 
il
ə
d
ə

Qubadlı
 rayon yol idar
ə
sin
ə
 
mühasib
 
köməkçisi
,  1991-ci  ild
ə

1993-

  ilin 
yayınadə
k  kolxoz 
s
ə
dri  v
ə
zif
ə
sind
ə
 
işləmişdir.
 
«
Ba-
bam  K
ə
rb
əlayı
  M
ə
h
ə
mm
ə
din  ata-

 
Şey
x  A
ğa
yar  Tarovlu  k
ə
ndin
ə
 
Qubadlı
  rayonun 
Gödə
kl
ə

k
ə
ndind
ə
n g
əlmişdir.
 
Atamın
 v
ə
 Tarovlu 
ağsaqqallarının
 de-
diyin
ə
 
görə
, K
ə
rb
əlayı
 M
ə
h
ə
mm
ə
d oc
ağına
 g
ə
l
ə
nl
ə
r h
əmişə
 
şə
fa  tapar
mış
.  Deyil
ə
n
ə
 
görə
,  bir  n
ə
f
ə

kankançının
 
oğlunu
 
ilan  vurur,  onu  K
ə
rb
əlayı
  M
ə
h
ə
mm
ə

ocağına
  g
ə
tirirl
ə
r. 
K
ə
rb
əlayı
  x
ə
st
ə
ni  sa
ğaldır

ə
v
ə
zind
ə
 
kankançı
  K
ə
rb
ə
lay
ının
 
qapısın
dan  su  quyusu 
qazır
.  K
ə
ndin 
başqa
  yerl
ə
rind
ə
 
qazıla
n  su  qu
yuları
  quruyanda  K
ə
rb
əlayı
  M
ə
h
ə
mm
ə

quyusu  qurumurdu.  Su  quyuya  dibind
ə
n  deyil,  quyunun 
yanlarından
 
sızırdı
.  Ata-ba
balarımız
  biz
ə
  Tarovlu  k
ə
ndinin 
əsasını
 
Tarı
 
kişi
  t
ə
r
ə
find
ə
n  qoyuldu
ğu
nu  deyirdi.
»
  (X
ə
lil 
M
ə
mm
ə
dovun dedikl
ə
rind
ə
n)  
Hacı
  X
ə
lil  M
ə
mm
ə
dov  1976-

  ild
ə
  M
ə
mm
ə
dova  Sevda 
İd
ris 
qızı
 il
ə
 ail
ə
 h
əyatı
 qurub v
ə
 
üç
 
övladları
 
dünyaya gə
lib. 
Hal-
hazırda
  Ha

  X
ə
lil  v
ə
  onun  ail
ə
 
üzvlə
ri 
Bakı
 
şə
h
ə
rind
ə
 
m
ə
skunla
şıb
.  Z
ə
ng
ə
zur 
torpaqlarını
 
qarış
-
qarış
  g
ə
z
ə

Hacı
 
X
ə
lil  v
ə
  onun  ail
ə
 
üzvlə
rinin  arzusu 
doğma
  elin
ə
 
obasına
 
dön
m
ə
k,  bu  torpaqlar 
qarşısında
 
baş
 
ə
ym
ə
k, 
güllə
rin, 
çi
-
çə
kl
ə
rin qorxusunu duymaqla 
ə
hdl
ə
rin
ə
 
çatmaqdır.
 

___________________
________Üç dağ qoynunda yatan T
arovlum 
 
 
255
  
Talıb
 Saleh 
oğlu
 M
ə
mm
ə
dov 
 
1925-ci  ild
ə
  Tarovlu  k
ə
ndind
ə
 
kolxozçu
  ail
ə
sind
ə
  anadan 
olub. 1942-ci ild
ə
 Qubadl
ı
 rayonunda orta m
ə
kt
ə
bi bitirib. Bir 
müddə
t kolxozda 
çalışdıqdan
 sonra 
Böyük
 V
ə
t
ə

müharibə
si 
ill
ə
rind
ə
  ordu 
sıralarına
 
çağırılır.
 
Müharibə
  ill
ə
rind
ə
  daim 
ə

qaynar 
nöqtə
l
ə
rd
ə
  xidm
ə
t  edib.  M
ə
hz  el
ə
  buna 
görə
  d
ə
  rus 
dilini 
mükə
mm
ə

öyrə
nir.  1947-cu  ild
ə
  ordu 
sıralarından
  t
ə
r-
xis  olunur.  O  h
ə
min  ild
ə
 
Bakı
 
şə
h
ə
rind
ə
  yerl
əşə
n  Maliyy
ə
 
Kredit Texnikumuna daxil olur. 1949-cu ild
ə
 texnikumu bitirir  
 
 
 
v
ə
 h
ə
min ild
ə
n 1951-ci il
ə
d
ə
k Az
ərittifaqın
 
Qubadlı
 rayon 
şö
-
b
ə
sind
ə
 
müha
sib  kimi 
çalışır.
  1951-ci  ild
ə
n  1953-

  il
ə
d
ə

Qu
badlı
  rayonunda 
ə
man
ə

bankında
 
mühasib,
  1953-

  il-
d
ə
n  1985-ci  il
ə
d
ə
k  h
ə
min  bankda 
baş
 
mühasib
  v
ə
zif
ə
sind
ə
 
çalışmışdır.
  1985-ci  ilin  yanvar 
ayından
 
könüllü
  olaraq  t
ə
-
qaü
d
ə
 
çıxmışdır.
 
İşlə
diyi 
dövrlə
rd
ə
  maliyy
ə
-hesabat 
işlə
rini 
yax
şı
  bildiyi 
üçün
  bir 
neçə
 
çağırış
 
Qubadlı
  v
ə
  Z
ə
ngilan  ra-
yon
larının
 xalq m
ə
hk
ə
m
ə
sinin 
üzvü
 
(iclasçısı)
 
seçilmişdir
. O 
tor
pağa,
 
dövlə
t
ə
, ail
ə
y
ə

övladlarına
 sadiq adam idi. 
Düzgün
-
lüyü
 
çox
  sev
ə
rdi.  M
ə
hz  el
ə
  buna 
görə
  d
ə
  o 
altı
 
övladını–üç
 

El
şad Eyvazov_____________________
______________________ 
 
 
256
  
qız,
 
üç
 
oğlunu
  bu  ruhda 
böyütmüşdü.
  1954-

  ild
ə
  Tarovlu 
k
ə
nd sakini 
Ə
li 
müə
llimin 
qızı
 
Güldə
st
ə
 
xanım
la ail
ə
 qur
muş
-
dur. 
Talıb
  M
ə
mm
ə
dovun  h
ə
yat 
yoldaşı
 
Güldə
st
ə
 
xanım
 Qu-
badlı
  rayonunda  s
ə
yyar  t
əşkil
 
edilmiş
  iki  illik  tibb  m
ə
kt
ə
bini 
bitirmişdir.
  O 
ə
vv
ə
lc
ə
  k
ə
nd  ki
tabxanasında
 
müdi
r,  sonralar 
is
ə
  Tarovlu, 
Çar
daq
lı,
  X
ə
l
ə
c, 
Ə
yin, 
Aşağı
  v
ə
 
Yuxarı
 
Cibişli
 
k
ə
ndl
ə
rinin  birl
əşmiş
  tibb  m
ə
nt
ə
q
ə
sinin  r
ə
hb
ə
ri 
işləmişdir

Onlar h
ə
r ikisi birlikd
ə
 
övladlarının
 ali v
ə
 orta-ixtisas t
ə
hsilin
ə
 
yiy
ə
l
ə
nm
ə
sind
ə
 
böyük
 
ə
m
ə
k s
ə
rf e
tmişlə
r. 
Talıb
 M
ə
mm
ə
dov 
1987-ci ild
ə
 
dünyasını
 d
əyişmişdir.
  
Allah rəhmət etsin! 
 
V
ə
t
ə
nin, mill
ə
tinin 
vurğunu,
  
xeyirxah 

 
adamı
 
Hacı
 Rahid 
Talıb
 
oğlu
 M
ə
mm
ə
dov 
 
1961-ci  ild
ə
 Tarovlu k
ə
ndind
ə
  zi-
ya

 ail
ə
sind
ə
 anadan 
olmuşdur.
 Ta-
rovlu k
ə
nd s
ə
kkizillik m
ə
kt
ə
bini bitir-
dikd
ə
n  sonra  1977-ci  ild
ə
 
Qubadlı
 
rayon  Qara 
İl
yasov 
adına
  1 
saylı
 
orta  m
ə
kt
ə
bi  bitir
miş
dir.  1977-ci  il-
d
ə
n taleyini Sumqa
yıt
 
şə
h
ə
rin
ə
 
bağ
-
layaraq  Kompressorlar  zavodunda 
ə
m
ə
k f
ə
aliyy
ə
tin
ə
 
başlamışdır.
 H
ə
l
ə
 
orta  m
ə
kt
ə
bd
ə
  t
ə
hsil  alark
ə

atası
 
Talıb
  b
ə
y
ə
  v
ə
 
anası
 
Güldə
st
ə
 
xanı
-
ma 
söz
 ver
mişdi
 ki, o ilk 
ə
m
ə
k haq-
qı 
alanda  onlara  layiq  bir  h
ə
diyy
ə
 
alacaq. El
ə
 bel
ə
  d
ə
 etdi. 
İlk
 
maaşı
na  valideynl
ə
rin
ə
 h
ə
diyy
ə
 
alıb
  iki 
günlüyə
  k
ə
nd
ə
  yol
lanır
  v
ə
 
aldığı
  h
ə
diyy
ə
ni  valideyn-
l
ə
rin
ə
  t
ə
qdim  edir.  1978-ci  ild
ə
 
köçürülmə
  yolu  il
ə
 
Sumqayıt
 
Kimya  Birliyin
ə
  ke
çir
  v
ə
  h
ə
min  il 
Bakı
  Politexnik  Tex-
nikumuna  daxil  olur.  1980-1982-ci  ill
ə
rd
ə
  ordu 
sıra
la
rında
 
xidm
ə

etmişdir.
  H
ə
rbi  xidm
ə
ti  bitirdikd
ə
n  sonra 
ə
vv
ə
lki 

 
yeri olan 
Sumqayıt
 Kimya Birliyind
ə
 
ə
m
ə
k f
ə
aliyy
ə
tini davam 
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə