Yaz›flma Adresi/Address for CorrespondenceYüklə 56.23 Kb.
Pdf просмотр
tarix24.03.2017
ölçüsü56.23 Kb.

Türk Pediatri Arflivi Dergisi, Galenos Yay›nevi taraf›ndan bas›lm›flt›r. / Turkish Archives of Pediatrics, published by Galenos Publishing

Y

Yeenniid

do¤aan

n  d


ön

neemmiin

nd

dee  pprreesseep

pttaall  sseellü

ülliitt

P

Prreecceeppttaall  cceelllluulliittiiss iinn  tthhee  nneewwbboorrnn

Z

Zaahhiid

dee  Y


Yaallaakkii,,  Ü

Üllkkü


ü  T

T››rraaflfl,,  ‹‹llkkn

nu

urr  Ö


Özzkkaan

n,,  Y


Y››lld

d››zz  D


Daallllaarr

Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Klini¤i, Ankara, TürkiyeYaz›flma Adresi/Address for Correspondence: Zahide Yalaki, Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Klini¤i , Ankara, Türkiye 

E-posta: dr_zahide@yahoo.com Gelifl Tarihi/Received: 14.04 2009 Kabul Tarihi/Accepted: 26.10.2009 

O

Ollgguu  SSuunnuummuu

CCaassee  R

Reeppoorrtt

Ö

Özzeett  Yenido¤an döneminde preseptal selülit nadirdir. Burada do¤ufltan dakriyostenoz zemininde geliflen hemofilus influenzaya ba¤l› preseptal

selülit tan›s› alan bir yenido¤an olgusu sunulmufltur. Ondokuz günlük erkek hasta sol gözde ak›nt›, flifllik ve k›zar›kl›k nedeni ile hastanemi-

ze baflvurdu. Fizik muayenesinde sol göz çevresi ödemli, hiperemikti, ak›nt›s› mevcuttu. Kraniyoorbital tomografisinde do¤ufltan dakriyos-

tenoz saptand›. Hastaya damardan ampisilin ve seftriyakson baflland›. Göz kültüründe beta laktamaz negatif hemofilus influenza üredi. ‹z-

lemde “probing” yap›lmas› planland›. Hemofilus influenza yenido¤anda preseptal selülitin nadir etkenlerindendir. Hastal›k zemininde do¤ufl-

tan dakriyostenoz gibi anomaliler olabilece¤inden çocuk göz doktorlar› ile birlikte çal›flmak yararl› olacakt›r. Böyle olgularda genel aneste-

zi alt›nda uygulanan “probing” ameliyatlar›ndan baflar›l› sonuçlar al›nmaktad›r. (Türk Ped Arfl 2010; 45: 295-8)

Anahtar sözcükler: Dakriyostenoz, hemofilus influenza, preseptal selülit, yenido¤an 

S

Suum

mm

maarryyPreceptal cellulitis is rare in the newborn. In this paper, a case of a newborn who was diagnosed with preceptal cellulitis caused by

haemophilus influenzae that was developed on the basis of congenital dacriostenosis is presented. A nineteen days old male patient was

brought to our hospital with the complaints of a leaky, swollen and red left eye. Physical inspection revealed edema around the left eye,

which was hyperemic and leaky. Congenital dacriostenosis was discovered in the cranioorbital tomography. Parenteral ampicillin and 

ceftriaxone treatments were started. Culture produced beta lactamase negative haemophilus influenzae. A follow up probing was planned.

Haemophilus influenza e is a rare cause of preceptal cellulitis in new born babies. Since anomalies such as congenital dacriostenosis may 

develop on the basis of this condition, it is useful to work with pediatric ophthalmologists. In these cases, probing operations performed

under anesthesia provide successful results. (Turk Arch Ped 2010; 45: 295-8)Key words: Dacriostenosis, haemophilus influenzae, newborn, preceptal cellulitis 

2

2995

5

Girifl

Preseptal ve orbital selülit çocukluk ça¤›nda s›k görü-

len bakteriyemi ve menenjit gibi tablolara neden olabile-

ce¤inden acil tedavi gerektiren enfeksiyonlardand›r (1).

Orbital septumun ön taraf›nda kalan dokular›n enfeksiyo-

nu preseptal veya periorbital selülit olarak adland›r›l›rken,

orbital septumun arkas›ndaki dokular›n enfeksiyonu orbi-

tal selülit veya postseptal selülit olarak adland›r›l›r (2,3).

Çocukluk ça¤›nda s›k görülen preseptal selülit, yenido¤an

ve süt çocuklu¤u döneminde nadirdir (4). Periorbital selü-

lit için altta yatan en önemli neden travma ve paranazal si-

nüzittir (1,5,6). Yenido¤an ve süt çocuklu¤u döneminde

ise nazolakrimal kanal t›kan›kl›¤›n›n bir çeflidi olan

do¤ufltan dakriyosistoselin t›kan›kl›¤›, enfeksiyonu ya da

rüptürü selülit oluflumuna yol açabilir (7,8). Do¤ufltan dak-

riyosistosel, süt çocuklar›nda nazolakrimal kanal t›kan›k-

l›klar›n›n %0,1’ini oluflturur (7). 

Burada yenido¤an bir bebekte rastlanan do¤ufltan

dakriyosistosel zemininde geliflen preseptal selülit olgusu

sunulmufltur.

Olgu sunumu

Ondokuz günlük erkek hasta sol gözde son bir hafta-

d›r olan ak›nt› ve iki gündür artan flifllik ve k›zar›kl›k nede-

ni ile hastanemize getirildi. Do¤um öncesi öyküsünde

annede genital ak›nt› olmad›¤› ö¤renildi. Ondokuz yafl›n-

daki annenin ilk çocu¤u olarak hastanemizde 39 haftal›k

DOI: 10.4274/tpa.45.295


2700 gr sezeryanla do¤du¤u ö¤renildi. Fizik muayene-

sinde; vücut a¤›rl›¤›: 3100 gr (25-50. persantil) bafl çev-

resi: 37 cm (50. persantil), kalp tepe at›m›: 140/dak , so-

lunum say›s›: 60/dak, vücut ›s›s›: 36,7 

o

C, genel durumuiyi, aktif, sol göz çevresi ödemli ve hiperemikti, yeflil

renkli ak›nt› mevcuttu, sa¤ göz normal idi (Resim 1). Di-

¤er sistem muayeneleri normaldi. Laboratuvar inceleme-

sinde: hemoglobin: 11,7 gr/dl, beyaz küre: 13 400/mm

3

,

trombosit: 527 000/mm3

, periferik yaymada: %62 parça-

l›, %32 lenfosit, %6 çomak, görüldü. Eritrosit çökme h›-

z›: 2 mm/sa, C-reaktif protein: 0,7 mg/dL idi, kan biyo-

kimyas› normal bulundu. 

Preseptal selülit düflünülen hastada orbital tutulum

olup olmad›¤›n›n saptanmas› amac›yla ve etiolojiye yöne-

lik olarak kraniyoorbital tomografi çekildi. Bilgisayarl› to-

mografide (BT) sol orbita ön k›sm›nda orbital selülit ile

uyumlu olabilecek yumuflak doku kal›nlaflmas› ve lakrimal

kese yerlefliminde 7 mm çap›nda düzgün konturlu, hipo-

dens oluflum izlendi (Resim 2,3). Göz klini¤ine dan›fl›ld›.

Hastada do¤ufltan dakriyostenoz saptand› ve enfeksiyo-

nun bu zeminde geliflti¤i belirtildi. Antibiyotik tedavisi

sonras›nda “probing” operasyonu (gözyafl› kanal›n›n

geniflletilmesi) planland›. Hastaya damardan ampisilin ve

seftriyakson ile topikal trimetoprim-polimiksin B tedavile-

ri baflland› ve tedavisi 10 güne tamamland›. 

Tedavi öncesi ak›nt›dan al›nan göz kültüründe beta

laktamaz negatif hemofilius influenza üredi. Antibiyotera-

pisi uyumlu oldu¤undan tedavide de¤ifliklik yap›lmad›.

Tedavi bitiminde hastan›n göz bulgular› geriledi. Herhangi

bir komplikasyon geliflmeyen hasta daha sonra göz klini-

¤i taraf›ndan gözyafl› kanal› geniflletilmek üzere taburcu

edildi.

Tart›flma

Orbita ve çevresindeki dokular›n bakteriyel enfeksiyo-

nunda klinik tablo hafiften hayat› tehdit edebilen a¤›r flek-

le kadar de¤iflebilir (9). Orbita kemiklerinin periostunun

üst ve alt göz kapaklar›n›n kenar›na do¤ru devam› ile olu-

flan orbital septum, orbital yap›lar›n enfeksiyondan korun-

2

29

966

Yalaki ve ark.

Yenido¤an döneminde preseptal selülit/

Preceptal cellulitis in the newborn

TTüürrkk  PPeedd  AArrflfl  22001100;;  4455::  229955--88

TTuurrkk  AArrcchh  PPeedd  22001100;;  4455::  229955--88Resim 1. Hastan›n sol göz çevresi ödemli ve hiperemik, yeflil

renkli ak›nt› mevcut

Resim 2-3. Bilgisayarl› tomografide sol orbita ön k›sm›nda yumuflak doku kal›nlaflmas› ve lakrimal kese yerlefliminde 7 mm çap›nda

düzgün s›n›rl›, hipodens oluflum izlenmekte

mas›nda önemli rol oynar. Göz kapaklar›n› örten derinin

çok ince oluflu, göz kapa¤›ndaki cilt alt› dokunun ya¤dan

yoksun müskülofibröz yap›da olmas› bu dokularda enfla-

masyon ve ödem oluflturan durumlarda göz kapaklar›n›n

kolayl›kla fliflmesine neden olur (3,5). Enfeksiyon s›ras›nda

h›zla ilerleyen flifllik nedeni ile periorbital ve orbital selülit

ayr›m›n› yapmak zorlafl›r. Ancak genel olarak çocukluk

ça¤›nda preseptal (periorbital) selülit, orbital selülitten da-

ha s›k olarak görülür (3,5,9). 

Preseptal selülit üç nedenden dolay› çocuk hastal›kla-

r› içerisinde önemlidir. 1) En s›k çocuk yafl grubunda gö-

rülür. 2) Kafa içi enfeksiyon riski vard›r. 3) A¤›r, sistemik

hastal›k riski vard›r (10). 

Çocukluk ça¤›nda preseptal selülitin en s›k nedeni

travma, üst solunum yolu enfeksiyonu, paranazal sinüzit

olarak tan›mlanmaktad›r (1,5,6,10). Ancak yenido¤an ve

süt çocuklu¤u döneminde daha nadir olarak görülen pre-

septal selülitin nedenleri daha çok do¤ufltan anomali olan

dakriyosistosel, dakriyosistittir (2,3,7,8). 

Do¤ufltan dakriyosistosel, nazolakrimal kanal t›kan›kl›-

¤›n›n bir çeflidini oluflturmaktad›r (3,8). Dakriyosistosel,

lakrimal kesenin kistik genifllemesidir (3,7,8,11). Bu kistik

yap›n›n t›kanmas› veya delinmesi sonucunda enfeksiyon

zemininde dakriyosistit ve preseptal selülit günler veya

haftalar içerisinde geliflebilir (4,8,11). Hastam›zda da yeni-

do¤an döneminde geliflen preseptal selülit durumu oldu-

¤undan dolay› orbital tutulum olup olmad›¤›n›n ay›rt edil-

mesi ve etiolojiye yönelik çekilen kraniyoorbital BT’de do-

¤ufltan dakriyosistosel ve stenoz saptand›.

Hastalar›n %25’nde dakriyosistosel iki tarafl›d›r. Ge-

nellikle tek tarafl› olan dakriyosistosel k›zlarda daha s›k

görülmektedir (7,8). 

Preseptal selülitte bakteriyel etken olarak, çocukluk

ça¤›nda en s›k Hemofilus influenza, stafilokok ve strepto-

koklar karfl›m›za ç›karken, yenido¤an ve süt çocuklu¤u

döneminde en s›k stafilokok ve streptokoklar preseptal

selülite neden olmaktad›r (2-4,10). Ancak hastam›zda

gözden al›nan ak›nt› kültüründe yenido¤an döneminde

nadir olan Hemofilus influenza üremesi saptand›. Kan kül-

türünde üreme olmad›. 

Hemofilus influenza, gram-negatif, pleomorfik bir ko-

kobasildir (6,12). Yay›l›mc› enfeksiyon olarak bilinen, me-

nenjit, pnömoni, sepsis, bakteriyemi, epiglotit, selülit,

septik artrit, osteomiyelit, perikardit gibi tablolara neden

olabilir (6,12,13). Uygun tedavi edilmedi¤i zaman hayati

tehlike do¤urur (12,13). Preseptal ve orbital selülit ciddi

komplikasyonlara neden olabilir. Enfeksiyonun orbitadan

merkezi sinir sistemine yay›lmas› sonucunda menenjit,

epidural apse, subdural apse, kavernöz sinüs trombozu

veya beyin apsesi gibi çok ciddi komplikasyonlar gelifle-

bilir (3,5,6). Hastam›z bu komplikasyonlar aç›s›ndan ve

Hemofilus influenza’ya ba¤l› yay›l›mc› enfeksiyon geliflimi

aç›s›ndan yak›n takip edildi. Erken bafllanan damardan

antibiyotik tedavisi ile komplikasyonsuz olarak iyileflti.

Preseptal selülitte tan› konulur konulmaz antibiyotik te-

davisine bafllanmal›d›r (1,3-5,10). Yenido¤an ve süt

çocuklu¤u döneminde karfl›lafl›lan preseptal selülit olgula-

r› hastaneye yat›r›larak damardan antibiyotik ile tedavi edil-

melidir (2-4, 7,11). Çocukluk döneminde de orbita tutulu-

mu yoksa hasta toksik görünümde de¤ilse ayaktan tedavi

edilebilir. Ancak aile komplikasyonlar aç›s›ndan çok iyi bil-

gilendirilmelidir. Toksik görünümde olan, orbita tutulumu

olan çocuklar, hastaneye yat›r›larak damardan antibiyotik

ile tedavi edilmelidir (6,9,10) . 

Preseptal selülitte antibiyotik seçenekleri içerisinde sta-

filokok ve H. ‹nfluenza’ya yönelik olarak ampisilin-sülbak-

tam, seftriyakson veya sefotaksim yer almaktad›r 

(1-3,5,12,13). H. ‹nfluenza’da ülkelere ve bölgelere göre de-

¤iflen %50’ye varan oranlarda bildirilen ampisilin-sülbaktam

direnci vard›r. Ancak Türkiye’de yap›lan çal›flmalarda ampi-

silin direnci daha düflük (%3-4) bulunmufltur (12,13). Bizim

hastam›zda beta-laktamaz negatif H. ‹nfluenza üremesi

saptand›, ampisilin ve seftriyakson ile tedavi edildi.

Yenido¤an ve süt çocuklu¤u döneminde geliflen presep-

tal selülitte neden s›kl›kla nazolakrimal kanal anomalileri oldu-

¤u için hastan›n enfeksiyonu damardan antibiyotik ile düzel-

dikten sonra “probing” yap›lmas› önerilmektedir (3,7,8,11).

Dakriyosistosel olgular›nda, nazolakrimal kanal t›kan›k-

l›klar›nda hastalara dijital masaj önerilse de enfeksiyon tek-

rarlayabilir (3,7). Mansour ve ark.’lar›n›n (14) bir çal›flmas›n-

da dakriyosistosel tan›s› olan 54 olgu bildirilmifltir. Hastala-

r›n %75’nde dakriyosistit saptanm›fl ve dakriyosistit tan›s›

olan hastalar›n 17’sinde ayn› zamanda preseptal selülit de

bulunmufltur. Bu hastalar›n %83’üne “probing” yap›lm›fl ve

baflar›l› sonuçlar al›nm›flt›r (14). Mansour ve ark.’lar› (14)

dakriyosistit, selülit olgular›nda, tekrarlayan dakriyosistosel

veya dijital masajla iyileflme olmayan olgularda cerrahi teda-

viyi önermifllerdir (14). Yap›lan çal›flmalarda erken dönemde

(ortalama: 5,9-12 gün) tan› konulan ve “probing” yap›lan

dakriyosistosel olgular›nda enfeksiyon geliflmemifl ve bu

hastalarda %100 baflar› elde edildi¤i bildirilmifltir (7,11).

Sonuç olarak, yenido¤an döneminde preseptal selülit

nadirdir. Bu dönemdeki enfeksiyonda en s›k etken stafilo-

kok ve streptokoklar olmas›na ra¤men hastam›zda daha

nadir olan H. ‹nfluenza üremesi saptand›. Bakteriyemi ve

ciddi ikafa içi komplikasyonlar› olan preseptal selülitte ye-

nido¤anda tan› konulur konulmaz kan kültürü ve gözden

ak›nt› kültürü al›nd›ktan sonra hemen damardan antibiyo-

tik tedavisi bafllanmal›d›r. Komplikasyonlar aç›s›ndan ya-

k›n takip edilmelidir. 

Yenido¤anda preseptal selülit altta yatan do¤ufltan dak-

riyosistosel veya nazolakrimal kanal t›kan›kl›¤›na ba¤l› ikincil

enfeksiyon sonucu geliflir. Bu nedenle çocuk göz doktorlar›

ile birlikte çal›flmak yararl› olacakt›r. Do¤ufltan dakriyoste-

noz olgular› dijital masaj, damardan antibiyotik tedavilerine

iyi yan›t verse de tekrarlayabilir. Bu olgularda genel aneste-

zi alt›nda uygulanan gözyafl› kanal›n›n geniflletilmesi operas-

yonlar›ndan baflar›l› sonuçlar al›nmaktad›r.

TTüürrkk  PPeedd  AArrflfl  22001100;;  4455::  229955--88

TTuurrkk  AArrcchh  PPeedd  22001100;;  4455::  229955--88

Yalaki ve ark.

Yenido¤an döneminde preseptal selülit/

Preceptal cellulitis in the newborn

2

2997

7


Kaynaklar

1.

Çiftçi E, Oygar PD, ‹nce E, Do¤ru Ü. Periorbital ve orbital selülitin ampisilin-sulbaktam ile tedavisi. Ankara Üniversitesi

T›p Fakültesi Mecmuas›  2002; 55: 265-70.

2.

Rimon A, Hoffer V, Prais D, Harel L, Amir J. Periorbital cellulitis in the era of Haemophilus influenzae type B vaccine:

predisposing factors and etiologic agents in hospitalized 

children.  J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2008; 45: 300-4.

3.

Olitsky SE, Nelson LB. Disorders of the eye. In: Behrman RE,Kliegman RM, Jenson HB (eds.). Nelson Textbook of

Pediatrics. 18th ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company

2007: 2569-615.

4.

Molarte AB, Isenberg SJ. Periorbital cellulitis in infancy. JOphthalmic Nurs Technol 1990; 9: 106-9. (

Abstract


5.

Devrim I, Kanra G, Kara A, et al. Preseptal and orbital cellulitis:15-year experience with sulbactam ampicillin treatment. Turk

J Pediatr 2008; 50: 214-8. (

Abstract

) / (


Full Text

) /  (


PDF

)

6.Daum RS. Haemophilus influenzae. In: Behrman RE, Kliegman

RM, Jenson HB (eds.). Nelson Textbook of Pediatrics. 18th ed.

Philadelphia: W.B. Saunders Company 2007: 1173-7.

7.

Wong RK, VanderVeen DK. Presentation and management ofcongenital dacryocystocele. Pediatrics 2008; 122: 1108-12.

(

Abstract) / (

PDF


)

8.

Cavazza S, Laffi GL, Lodi L, Tassinari G, Dall'Olio D.Congenital dacryocystocele: diagnosis and treatment. Acta

Otorhinolaryngol Ital 2008; 28: 298-301. (

Abstract

) / (


Full Text

) /


(

PDF


)

9.

Siddens JD, Gladstone GJ. Periorbital and orbital infections inchildren.  J Am Osteopath Assoc 1992; 92: 226-30. (

Abstract


10. Goldman RD, Dolansky G, Rogovik AL. Predictors for 

admission of children with periorbital cellulitis presenting to

the pediatric emergency department. Pediatr Emerg Care

2008; 24: 279-83. (

Abstract


11. Becker BB. The treatment of congenital dacryocystocele. Am

J Ophthalmol 2006; 142: 835-8. (

Abstract


) / (

Full Text

) / (

PDF


)

12. Çiftçi E, Oygar PD, Genç Ç, ve ark.  Çocuklarda invaziv

Haemophilus influenzae tip b enfeksiyonlar›. Tur Ped Arfl 2002;

37: 213-8. (

Abstract

) / (


Full Text

) /  (


PDF

)

13. Hac›mustafao¤lu MK. ‹nvaziv H. ‹nfluenza tip B enfeksiyonlar›;klinik ve tedavi. Güncel pediatri 2004; 2: 112-5. (

Full Text

) /  (

PDF


)

14. Mansour AM, Cheng KP, Mumma JV, et al. Congenital 

dacryocele. A collaborative review. Ophthalmology 1991; 98:

1744-51. (

Abstract

229

98

8Yalaki ve ark.

Yenido¤an döneminde preseptal selülit/

Preceptal cellulitis in the newborn

TTüürrkk  PPeedd  AArrflfl  22001100;;  4455::  229955--88

TTuurrkk  AArrcchh  PPeedd  22001100;;  4455::  229955--88

(

Abstract) / (

Full Text)

Document Outline

  • AbstractПоделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə