Zako n o potvrđivanju regionalne konvencije o pan-evro –mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu član 1Yüklə 3,37 Mb.
səhifə23/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,37 Mb.
#15935
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35
- Pripremljeni aditivi za ulja za podmazivanje, koji sadrže naftna ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 3811 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

3812

Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni plastifikatori za gumu i plastične mase, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; preparati za sprečavanje oksidacije i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
3813

Preparati i punjenja za aparate za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

3814

Složeni organski rastvarači i razređivači, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; pripremljena sredstva za skidanje premazanih sredstava ili lakova


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
3818

Hemijski elementi dopirani za upotrebu u elektronici u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; hemijska jedinjenja dopirana za upotrebu u elektronici


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
3819

Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi naftnog ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
3820

Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za odleđivanje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex 3821

Pripremljene podloge za razvoj i održavanje mikroorganizama (uključujući viruse i slično) ili biljnih, ljudskih ili životinjskih ćelija


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
3822

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, bez obzira da li su na podlozi ili ne, osim onih iz tar. br. 3002 ili 3006; overeni referentni materijali


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:- Industrijske monokarbonske masne kiseline, kisela ulja od rafinacije

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
- Industrijski masni alkoholi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od drugih materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3823

3824

Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske industrije ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni:- Sledeći proizvodi iz ovog tar. br.:
-- pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra na bazi prirodnih smolnih proizvoda
-- naftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri
-- sorbitol, osim sorbitola iz tar. br. 2905
-- naftni sulfonati, isključujući naftne sulfonate alkalnih metala, amonijuma ili etanolamina; tiofenovane sulfonske kiseline iz ulja koja su dobijena od bitumenoznih minerala i njihove soli
-- izmenjivači jona
-- apsorpciona sredstva za vakuum cevi
-- alkalni oksid gvožđa za prečišćavanje gasa
-- tekući amonijum gas i upotrebljen oksid dobijen prečišćavanjem gasa od uglja
-- sulfonaftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri
-- Fuzelovo i Dipelovo ulje
-- mešavine soli koje sadrže različite anione
-- paste za kopiranje na bazi želatina, uključujući i na podlozi od hartije ili tekstila


Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

3901 do 3915

Plastične mase u primarnim oblicima, otpaci, strugotina i ostaci od plastičnih masa; osim onih iz tar. br. ex 3907 i 3912, za koje važe dole navedena pravila- Proizvodi adicione homopolimerizacije, gde samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera

Proizvodnja kod koje:

- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i- u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika (5)


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika
- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika (5)


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika


ex 3907

- Kopolimer, od polikarbonata i akrilonitril-butadien-stirolnog kopolimera (ABS)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika (5)
- Poliester

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika i/ili proizvodnja od polikarbonata tetrabroma (bisfenol A)

3912

Celuloza i njeni hemijski derivati na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima

Proizvodnja kod koje vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

3916 do 3921

Poluproizvodi i proizvodi od plastičnih masa; osim proizvoda iz tar. br. ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921, za koje važe dole navedena pravila:- Pljosnati proizvodi, koji su obrađeni na drugi način, a ne samo površinski obrađeni ili koji su sečeni u oblike različite od pravougaonih (uključujući i kvadratne); ostali proizvodi, koji su obrađeni na drugi način, a ne samo površinski obrađeni


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika
- Ostalo:- - proizvodi adicione homopolimerizacije, gde samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera

Proizvodnja kod koje:

- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i

- u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika (5)


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika
- - ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika (5)


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika


ex 3916 i

ex 3917


Profilni oblici i cevi

Proizvodnja kod koje:
- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i
- u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz istog tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

ex 3920

- Listovi ili filmovi jonomera

Proizvodnja od termoplastične delimične soli koja je kopolimer etilena i metakrilne kiseline, delimično neutralizovana jonima metala, uglavnom cinka i natrijuma


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika
- Listovi od regenerisane celuloze, poliamida ili polietilena

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

ex 3921

Folije od plastičnih masa, metalizovane

Proizvodnja od visoko transparentne poliesterske folije, debljine manje od 23 mikrona (6)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika


3922 do 3926

Proizvodi od plastičnih masa

Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 40

Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex 4001

Laminirane ploče od krep gume za cipele


Laminiranje listova prirodnog kaučuka

4005

Mešavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala, osim prirodnog kaučuka, nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

4012

Protektirane ili upotrebljavane spoljne pneumatske gume; pune gume ili gume sa vazdušnim komorama, gazeći sloj (izmenjivi protektori) i zaštitni ulošci (pojasevi), od gume:- Protektirane gume, pune gume ili gume sa vazdušnim komorama, od gume


Protektiranje upotrebljenih guma- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 4011 i 4012

ex 4017

Proizvodi od tvrde gume


Proizvodnja od tvrde gume

ex Glava 41

Sirova krupna i sitna koža sa dlakom ili bez dlake (osim krzna) i štavljena koža, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex 4102

Sirova ovčija ili jagnjeća koža, bez vune


Uklanjanje vune sa ovčijih i jagnjećih koža sa vunom

4104 do 4106

Štavljena ili okorela („crust”) koža, bez vune ili dlake, sečena ili nesečena, ali dalje neobrađivana

Ponovno štavljenje kože,

ili


Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

4107,

4112 i 4113Koža dalje obrađena posle štavljenja ili okoravanja uključujući sušenu kožu, bez vune, sečenu ili nesečenu, osim kože iz tar. br. 4114


Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 4104 do 4113
ex4114

Lakovana koža i lakovana laminirana koža; metalizovana koža

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 4104 do 4106, 4107, 4112 ili 4113, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

Glava 42

Proizvodi od kože, sedlarski i sarački proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični kontejneri; proizvodi od životinjskih creva (osim od svilenog ketguta)


Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
ex Glava 43

Prirodno i veštačko krzno; proizvodi od krzna; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex 4302

Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena:- Ploče, krstovi i slični oblici

Beljenje ili bojenje, sa sečenjem ili sastavljanjem od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna

Yüklə 3,37 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin