Zako n o potvrđivanju regionalne konvencije o pan-evro –mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu član 1


ANEKS IIIa OBRASCI UVERENjA O KRETANjU ROBE EUR.1 I ZAHTEVAYüklə 3,37 Mb.
səhifə30/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,37 Mb.
#15935
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
ANEKS IIIa

OBRASCI UVERENjA O KRETANjU ROBE EUR.1 I ZAHTEVA

ZA IZDAVANjE UVERENjA O KRETANjU ROBE EUR.1

Uputstvo za štampanje

1. Svaki formular je veličine 210 x 297 milimetara; može se dopustiti odstupanje od minus 5 mm ili plus 8 mm po dužini. Mora se koristiti beli papir, prilagođen za pisanje, bez mehaničke pulpe i težine ne manje od 25 g/m2. Na pozadini će biti otisnut zeleni „guilloche” uzorak, što omogućuje da bilo kakvo krivotvorenje mehaničkim ili hemijskim sredstvima bude uočljivo.

2. Nadležni organi strana ugovornica mogu zadržati pravo štampanja uverenja ili taj posao mogu poveriti ovlašćenim štamparijama. U poslednjem slučaju, svaki formular mora sadržati belešku o takvom ovlašćenju. Svaki formular mora imati odštampan naziv i adresu štamparije ili znak po kome štamparija može biti prepoznata. Takođe će imati serijski broj, štampan ili ne, na osnovu koga se može prepoznati.

UVERENjE O KRETANjU ROBE


1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)

EUR.1 Br. A 000.000Pre popunjavanja obrasca videti objašnjenja na poleđini
  1. Uverenje se koristi u preferencijalnoj trgovini između

.......................................................................................

  1. Primalac (naziv, puna adresa, zemlja)

(Nije obavezan podatak)


i

.......................................................................................

(uneti zemlje, grupe zemalja ili teritorije)

4. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na kojoj se proizvodi smatraju proizvodima sa poreklom


5. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na koju se upućuje roba

6. Informacije u vezi sa prevozom

(Nije obavezan podatak)
7. Napomene


8. Redni broj; Oznake i brojevi; Broj i vrsta koleta1;

Opis robe

9. Bruto masa (kg) ili druga jedinica mere (l, m3, itd.)

10. Fakture

(Nije obavezan podatak)

11. OVERA CARINSKOG ORGANA

Overa deklaracije

Izvozni dokument 2

Model ..................................br..............

Od............................................................

Carinarnica..........................................

Zemlja ili teritorija izdavanja

................................................................

................................................................

(Mesto i datum)

…….........................................................

(Potpis)


Pečat12. DEKLARACIJA IZVOZNIKA

Ja, dole potpisani, izjavljujem da gore navedena roba zadovoljava uslove za izdavanje ovog uverenja.


………........................................................

(Mesto i datum)


..........................................................................

(Potpis)
(1) Za robu bez ambalaže naznačiti broj predmeta ili staviti napomenu: „u rasutom stanju”.

(2) Popunjava se samo ako propisi zemlje ili teritorije izvoznice to zahtevaju.

13. ZAHTEV ZA PROVERU, upućuje se:


14. REZULTAT PROVERE
Izvršena provera pokazuje da ovo uverenje (1)

 je izdala navedena carinarnica i da su podaci u njemu tačni.

 da ovo uverenje nije tačno ni ispravno (vidi napomene u prilogu).


Zahtev za proveru tačnosti i ispravnosti ovog uverenja

...............................................…….......

(Mesto i datum)

Pečat


.....................................................……

(Potpis).........................................…………

(Mesto i datum)

Pečat

.....................................................…(Potpis)

_________

(1) Upisati X u odgovarajuće polje


NAPOMENE

1. U uverenjima se ne smeju brisati ili pisati reči jedne preko drugih. Sve ispravke moraju biti izvršene brisanjem netačnih pojedinosti i upisivanjem potrebnih korekcija. Svaka takva ispravka mora biti parafirana od strane lica koje je popunilo uverenje i potvrđena od carinskih organa zemlje ili teritorije gde je uverenje izdato.

2. Između proizvoda unetih u uverenje ne sme se ostavljati razmak, prored i ispred svakog proizvoda mora biti redni broj. Neposredno nakon poslednjeg proizvoda obavezno se upisuje vodoravna crta. Neispunjen prostor treba biti precrtan, tako da se onemogući naknadno unošenje podataka.

3. Roba se označava na način uobičajen u trgovinskoj praksi, uz dovoljno podataka koji omogućavaju njeno prepoznavanje.ZAHTEV ZA IZDAVANjE UVERENjA O KRETANjU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)

EUR.1 Br A 000.000
Pre popunjavanja obrasca videti objašnjenja na poleđini
  1. Uverenje se koristi u preferencijalnoj trgovini između

.....................................................................................

3. Primalac (naziv, puna adresa, zemlja) (Nije obavezan podatak)

i

.....................................................................................

(uneti zemlje, grupe zemalja ili teritorije)

4. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na kojoj se proizvodi smatraju proizvodima sa poreklom


5. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na koju se upućuje roba

6. Informacije u vezi sa prevozom

(Nije obavezan podatak)
7. Napomene


8. Redni broj; Oznake i brojevi; Broj i vrsta koleta1; Opis robe

9. Bruto masa (kg) ili druga jedinica mere (l, m3, itd.)

10. Fakture

(Nije obavezan podatak)(1) Za robu bez ambalaže naznačiti broj predmeta ili staviti napomenu: „u rasutom stanju”.

IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dole potpisani izvoznik robe navedene na poleđini,

IZJAVLjUJEM da roba zadovoljava uslove za izdavanje priloženog uverenja;

NAVODIM okolnosti na osnovu kojih roba ispunjava te uslove: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PODNOSIM sledeća dokazna dokumenta1:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OBAVEZUJEM se da na zahtev nadležnih organa podnesem svaki dodatni dokazni dokument koji ti organi smatraju potrebnim radi izdavanja priloženog uverenja, i da prihvatim, ako se zahteva, svaki eventualni pregled od strane pomenutog organa, mog knjigovodstva i uslova u kojima je gore navedena roba proizvedena;

MOLIM izdavanje priloženog uverenja za ovu robu.

(mesto i datum)

…………………………………………………….

(potpis)

.................……………………………………….ANEKS IIIb

OBRASCI UVERENjA O KRETANjU ROBE EUR-MED I ZAHTEVA

ZA IZDAVANjE UVERENjA O KRETANjU ROBE EUR-MED

Uputstvo za štampanje

1. Svaki formular je veličine 210 x 297 milimetara; može se dopustiti odstupanje od minus 5 mm ili plus 8 mm po dužini. Mora se koristiti beli papir, prilagođen za pisanje, bez mehaničke pulpe i težine ne manje od 25 g/m2. Na pozadini će biti otisnut zeleni „guilloche” uzorak, što omogućuje da bilo kakvo krivotvorenje mehaničkim ili hemijskim sredstvima bude uočljivo.

2. Nadležni organi strana ugovornica mogu zadržati pravo štampanja uverenja ili taj posao mogu poveriti ovlašćenim štamparijama. U poslednjem slučaju, svaki formular mora sadržati belešku o takvom ovlašćenju. Svaki formular mora imati odštampan naziv i adresu štamparije ili znak po kome štamparija može biti prepoznata. Takođe će imati serijski broj, štampan ili ne, na osnovu koga se može prepoznati.

UVERENjE O KRETANjU ROBE


1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)

EUR-MED Br. A 000.000
Pre popunjavanja obrasca videti objašnjenja na poleđini
2. Uverenje se koristi u preferencijalnoj trgovini između

.......................................................................................3. Primalac (naziv, puna adresa, zemlja)

(Nije obavezan podatak)i

.......................................................................................

(uneti zemlje, grupe zemalja ili teritorije)

4. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na kojoj se proizvodi smatraju proizvodima sa poreklom


5. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na koju se upućuje roba

6. Informacije u vezi sa prevozom

(Nije obavezan podatak)
7. Napomene

Kumulacija primenjena sa ………………………

(naziv zemlje/zemalja)

Kumulacija se ne primenjuje.

(upisati X u odgovarajuće polje)


8. Redni broj; Oznake i brojevi; Broj i vrsta koleta1;

Opis robe

9. Bruto masa (kg) ili druga jedinica mere (l, m3, itd.)

10. Fakture

(Nije obavezan podatak)
11. OVERA CARINSKOG ORGANA

Overa deklaracije

Izvozni dokument2

Model ..................................br..............

Od............................................................

Carinarnica..........................................

Zemlja ili teritorija izdavanja

................................................................

................................................................

(Mesto i datum)

…….........................................................

(Potpis)


Pečat


12. DEKLARACIJA IZVOZNIKA

Ja, dole potpisani, izjavljujem da gore navedena roba zadovoljava uslove za izdavanje ovog uverenja.

………........................................................

(Mesto i datum)

..........................................................................

(Potpis)(1) Za robu bez ambalaže naznačiti broj predmeta ili staviti napomenu: „u rasutom stanju”.

(2) Popunjava se samo ako propisi zemlje ili teritorije izvoznice to zahtevaju.

13. ZAHTEV ZA PROVERU, upućuje se:


14. REZULTAT PROVERE
Izvršena provera pokazuje da ovo uverenje (1)

 je izdala navedena carinarnica i da su podaci u njemu tačni.

 da ovo uverenje nije tačno ni ispravno (vidi napomene u prilogu).


Zahtev za proveru tačnosti i ispravnosti ovog uverenja

...............................................…….......

(Mesto i datum)

Pečat


.....................................................……

(Potpis).........................................…………

(Mesto i datum)

Pečat

.....................................................…(Potpis)

____________

(1) Upisati X u odgovarajuće polje


NAPOMENE

1. U uverenjima se ne smeju brisati ili pisati reči jedne preko drugih. Sve ispravke moraju biti izvršene brisanjem netačnih pojedinosti i upisivanjem potrebnih korekcija. Svaka takva ispravka mora biti parafirana od strane lica koje je popunilo uverenje i potvrđena od carinskih organa zemlje ili teritorije gde je uverenje izdato.

2. Između proizvoda unetih u uverenje ne sme se ostavljati razmak, prored i ispred svakog proizvoda mora biti redni broj. Neposredno nakon poslednjeg proizvoda obavezno se upisuje vodoravna crta. Neispunjen prostor treba biti precrtan, tako da se onemogući naknadno unošenje podataka.

3. Roba se označava na način uobičajen u trgovinskoj praksi, uz dovoljno podataka koji omogućavaju njeno prepoznavanje.ZAHTEV ZA IZDAVANjE UVERENjA O KRETANjU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)

EUR-MED Br A 000.000
Pre popunjavanja obrasca videti objašnjenja na poleđini
2. Uverenje se koristi u preferencijalnoj trgovini između

.....................................................................................3. Primalac (naziv, puna adresa, zemlja) (Nije obavezan podatak)

i

.....................................................................................

(uneti zemlje, grupe zemalja ili teritorije)

4. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na kojoj se proizvodi smatraju proizvodima sa poreklom


5. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na koju se upućuje roba

6. Informacije u vezi sa prevozom

(Nije obavezan podatak)
7. Napomene

Kumulacija primenjena sa ………………………

(naziv zemlje/zemalja)

Kumulacija se ne primenjuje.

(upisati X u odgovarajuće polje)


8. Redni broj; Oznake i brojevi; Broj i vrsta koleta1; Opis robe

9. Bruto masa (kg) ili druga jedinica mere (l, m3, itd.)

10. Fakture

(Nije obavezan podatak)(1) Za robu bez ambalaže naznačiti broj predmeta ili staviti napomenu: „u rasutom stanju”.

IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dole potpisani izvoznik robe navedene na poleđini,

IZJAVLjUJEM da roba zadovoljava uslove za izdavanje priloženog uverenja;

NAVODIM okolnosti na osnovu kojih roba ispunjava te uslove: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PODNOSIM sledeća dokazna dokumenta1:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OBAVEZUJEM se da na zahtev nadležnih organa podnesem svaki dodatni dokazni dokument koji ti organi smatraju potrebnim radi izdavanja priloženog uverenja, i da prihvatim, ako se zahteva, svaki eventualni pregled od strane pomenutog organa, mog knjigovodstva i uslova u kojima je gore navedena roba proizvedena;

MOLIM izdavanje priloženog uverenja za ovu robu.

(mesto i datum)

…………………………………………………….

(potpis)

.................……………………………………….ANEKS IVa

TEKST IZJAVE O POREKLU

Izjava o poreklu, čije je tekst naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu sa napomenama. Međutim, fusnote ne moraju biti označene.

Verzija na albanskom jeziku

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. ..............(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale. ........... (2).

Verzija na bosanskom jeziku

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br………(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi…………(2) preferencijalnog porijekla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br………(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi…………(2) preferencijalnog podrijetla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. ...... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .......... (2) preferencijalnog porijekla.

Verzija na bugarskom jeziku

Iznositelяt na produktite, obhvanati ot tozi dokument (mitničesko razrešenie № … (1)) deklarira, če osven kьdeto яsno e otbelяzano drugo, tezi produkti sa s … preferencialen proizhod (2).

Verzija na španskom jeziku

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. ….(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial .….(2).

Verzija na hrvatskom jeziku

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ..........(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..........(2) preferencijalnog podrijetla.

Verzija na češkom jeziku

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Verzija na danskom jeziku

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Verzija na nemačkom jeziku

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Verzija na estonskom jeziku

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Verzija na grčkom jeziku

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Verzija na engleskom jeziku

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Verzija na francuskom jeziku

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

Verzija na italijanskom jeziku

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Verzija na letonskom jeziku

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Verzija na litvanskom jeziku

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés.

Verzija na mađarskom jeziku

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Verzija na jeziku Bivše jugoslovenske Republike Makedonije

Izvoznikot na proizvodite što gi pokriva ovoj dokument (carinsko odobrenie br. …… (1)) izjavuva deka, osven ako toa ne e jasno poinaku naznačeno, ovie proizvodi se so .........………….(2) preferencijalno poteklo.

Verzija na malteškom jeziku

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Verzija na crnogorskom jeziku

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. ...... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .......... (2) preferencijalnog porijekla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br................ (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .................................. (2) preferencijalnog porijekla.

Verzija na holandskom jeziku

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Verzija na poljskom jeziku

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Verzija na portugalskom jeziku

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Verzija na rumunskom jeziku

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială …(2).

Verzija na srpskom jeziku

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. ...... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .......... (2) preferencijalnog porekla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br................ (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .................................. (2) preferencijalnog porekla.

Verzija na slovenačkom jeziku

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Verzija na slovačkom jeziku

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Verzija na finskom jeziku

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Verzija na švedskom jeziku

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Verzija na arapskom jeziku

Verzija na hebrejskom jeziku

Verzija na faroecejskom jeziku

Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. . . . (1)) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur . . . (2).

Verzija na islandskom jeziku

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr…(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af… fríðindauppruna (2).

Verzija na norveškom jeziku

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr…(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse (2).

Verzija na turskom jeziku

İşbu belge (gümrük onay No: … (1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … tercihli menşeli (2) maddeler olduğunu beyan eder.

...…………………………………………………………...........................................(3)(Mesto i datum )

......……………………………………………………………………........... (4)(Potpis izvoznika i ime osobe koja potpisuje izjavu, štampanim slovima)

() Kada je tekst izjave o poreklu dat od strane ovlašćenog izvoznika, autorizovani broj ovlašćenog izvoznika mora biti unet u ovo polje. Kada tekst izjave o poreklu nije dat od strane ovlašćenog izvoznika, reči u zagradi biće izostavljene ili će prostor ostati nepopunjen.

(2) Navesti poreklo proizvoda. Kada se tekst izjave o poreklu, u celini ili delimično, odnosi na proizvode poreklom iz Ceute i Melilje, izvoznik ih mora jasno navesti u dokumentu na osnovu koga je izdato uverenje, sa simbolom „CM”.

(3) Ovi navodi mogu biti izostavljeni ukoliko se informacija koju sadrže nalazi u samom dokumentu.

(4) U slučajevima kada se od izvoznika ne zahteva potpisivanje, izuzeće potpisa takođe se odnosi i na izuzeće imena potpisnika.

Yüklə 3,37 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin