1-amaliy ish mavzu: pedagogik o‘lchov vositalari va ularning tasnifi ishdanmaqsadYüklə 26,67 Kb.
səhifə1/4
tarix18.03.2023
ölçüsü26,67 Kb.
#88725
  1   2   3   4
Testologiya 1 -amaliy (1)
Multiplikativ funksiyalar Multiplikativ funksiyalarning asosiy ayniyati, 348 18.12.2014, mustaqil ish 2 (1), mustaqil ish 1

1-amaliy ish
MAVZU: PEDAGOGIK O‘LCHOV VOSITALARI VA ULARNING TASNIFI
Ishdanmaqsad: Pedagogiko‘lchovvositalarihaqidama’lumotlargaegabo’lishlarivaularningtasnifihaqidabilish.

O ‘qituvchivao'quvchilarningta’limjarayonidagifaoliyatlari.


O‘qituvchifaoliyatiningvazifasivatuzilishi. Ta’limmuassasasi (umumiyo‘rta, o ‘rtamaxsus, kasb-hunar, oliy ta ’limmuassasalari)da, tashkiletiluvchita’limjarayonidao'quvchiningfaoliyati o ‘qituvchirahbarligiostidakechadi. O'qituvchifaoliyatiningvazifasio'quvchilarningijtimoiyborliqnionglivafaolidroketishgayo'naltirilganfaoliyatlariniboshqarishdaniboratdir.
Ta’limjarayoniniboshqarishquyidagibosqichlardaniborat:
1) rejalashtirish;
2) tashkiletish;
3) boshqarish (rag'batlantirish);
4) nazorat;
5) natijalarnibaholashvatahlilqilish.
O'qituvchifaoliyatinirejalashtirishbosqichikalendar-tematikyokidarslarrejalarinituzishbilanyakunlanadi. Rejalar, reja-konspektlaryokikonspektlarnituzishuchunuzoq, jiddiyishlashkerakbo‘ladi. O‘qituvchio‘quvchilarningtayyorliklaridarajasi, ularning o ‘quvimkoniyatlari, moddiybazaholati, shaxsiy (kasbiy) imkoniyatlarini o ‘rganibchiqishi, o ‘quvmaterialimazmuninitanlabolishi, darsolibborishshaklivametodini o ‘ylabchiqishikerakbo‘ladi. O‘quvchilarfaoliyatinitashkiletish o ‘quvchilaroldiga o ‘quvmasalalariniqo‘yishnivaunibajarishuchunimkoniyatlaryaratishdaniboratbo’ladi.
O'quvchilarniilmiybilimlarniularningmohiyatinito’latushunganholdao‘zlashtirishshartlaribilantanishtirib, o’zinio’zinazoratqilishningmohiyativaahamiyatinitushuntirishmaqsadgamuvofiqdir.
O‘zinio‘zinazoratqilishdao'quvchilarularqo’llayotganaqliymehnatvositalariningsamaradorligi, shuningdek, o‘zmehnatinatijalarinibaholashikerak.
Natiialarnibaholash. nazoratqilishvatahliletisho'quvharakatlariningajralmasqismlarihisoblanadi. Ta’limjarayonidao‘quvchitomonidano‘zininazoratqilish, o‘zinibaholashvao‘zinianalizqilishniamalgaoshirisho‘qituvchiningshungao‘xshasho‘rgatuvchiharakatlarinikuzatishasosidashakllanadi. Bu harakatlarnishakllantirish o ‘quvchilarni o ‘z tengdoshlarifaoliyatinikuzatishgajalbetish, o‘zaronazoratnitashkiletish, o‘rnatilganmezonlarasosidao‘zfaoliyatinatijalarinio'zarobaholashvatahlilqilishgayordamberadi.
Ta’limjarayonidanazoratvahisobgaolish, ularningvazifalari. Ta’limjarayoniningmuhimtarkibiyqismlaridanbiri — nazoratvahisobgaolishdir. Bu tushunchalaro‘zigaxosmohiyatvaxususiyatlargaega. O‘qituvchinazoratvahisobgaolishnito‘g‘ritashkiletsa, ta’limjarayoniningsamaradorligiortadi. Buninguchun o ‘qituvchio'quvchiningo‘quvmateriallarinio‘zlashtirishdarajasinianiqlabborishilozim.
Nazorat (ta’limjarayonida) ta’limoluvchiningbilim, ko‘nikmavamalakalaridarajasinianiqiash, o’lchashvabaholashjarayoninianglatadi. Aniqlashvao‘lchashesatekshirish deb ataladi. Tekshirish — nazoratningtarkibiyqismibo'lib, uningasosiydidaktikvazifasio‘qituvchivao‘quvchilaro‘rtasidaaksaloqanita’minlash, pedagogtomonidano'quvmaterialinio‘zlashtirishhaqidaobyektivaxborotolinishihamdabilimlardagikamchilikvanuqsonlarnio‘zvaqtidaaniqlashdir. Tekshirishningmaqsadinafaqato‘quvchiningbilimdarajasi, sifati, balkiuningo'quvmehnatihajmini ham aniqlashdaniborat. O‘quvchilamingbilimvamalakalarinitekshirishquyidako‘rsatilganmantiqiyketma-ketlikdaolibborilishikerak.Tekshirishtizimidagibirinchibo‘g‘inta’limoluvchilarningbilimdarajasinioldindananiqiashhisoblanadi.Odatda, u o ‘quvyiliboshidao‘quvchilartomonidanavvalgio‘quvyilidao‘zlashtirilganbilimlaridarajasinianiqlashmaqsadidao‘tkaziladi. Bukabitekshirish, shuningdek, o‘quvyiliningo‘rtasidayangibo'lim (kurs)nio‘rganishgakirishilganda ham o‘tkazilishimumkinvao‘rinlibo‘ladi.


Yüklə 26,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə