Azərbaycan-Türkiyə II bariatrik və metabolik cərrahiyyə günü


Gələcəyin fizioterapevtləriYüklə 8,47 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/3
tarix09.12.2016
ölçüsü8,47 Mb.
1   2   3

Gələcəyin fizioterapevtləri 

üçün seminar

ATU-nun mətbuat xidməti

30 yaşlı xəstə üzərində nadir rast gəlinən Sekundum 

ASD-nin qapalı yolla müalicəsi uğurla həyata keçirilib

Azərbaycan Tibb 

U n i v e r s i t e t i n i n  

Təd  ris  Cərrahiyyə 

Klinikasında növ-

bəti dəfə nadir rast 

gəlinən Sekundum 

ASD (Atrial Septal 

Defekt)-nin qapa-

yolla müali 

cəsi 

uğurla həyata keçi-

rilib.

Qeyd edək ki, məhz 

bu  tip  əməliyyatlar 

ancaq 


ATU-nun 

Tədris 


Cərrahiyyə  Klinikasında  yer-

li  mutəxəssislər  tərəfindən 

aparılır.

Sekundum ASD (Atrial Sep-

tal  Defekt)  -Qulaqcıqlararası 

Çəpərin  İkincili  defekti  uzun 

illər açıq ürək əməliyyatı yolu 

ilə  müalicə  olunub.  İndi  isə 

bu  qüsurun  təxminən  80%-

i  qapalı  yolla-transkateter-

damardan  iynə  ilə  keçməklə 

müalicə  edilir.  Bu  yolla 

müalicə  edilən  xəstələrdə 

heç bir kəsiyə ehtiyac olmur, 

əməliyyat sonrası isə hər han-

sı çapıq izi qalmır.

Klinikaya  müraciət  edən 

30  yaşlı  xəstə  üzərində  ATU 

Tədris Cərrahiyyə Klinikasında 

Kardiologiya şöbəsinin müdi-

ri,  tibb  üzrə  fəlsəfə  doktoru 

Qalib  İmanov  tərəfindən  bu 

əməliyyat  uğurla  həyata  ke-

çirilib. Xəstədə qüsur təsadüf 

müayinələr zamanı aşkar olu-

nub və bir sıra xəstəxanalarda 

olmasına  baxmayaraq,  sonda 

o, ATU-nun Tədris Cərrahiyyə 

Klinikasına  müraciət  edib. 

Xəstədə  əməliyyat  uğur-

la  başa  çatıb  və  o,  bir  gecə 

xəstəxanada qaldıqdan sonra 

evə buraxılıb.

Əməliyyatla  bağlı  hər  han-

sı bir ağırlaşma hallarına rast 

gəlinməyib.http://www.amu.edu.az

31 mart  2016-cı il

4

u  Epilepsiya Xəstələri Günü və ya Bənövşəyi Rəng Günü ilk 

dəfə 2008-ci il marın 26-da qeyd 

olunub.

Bu,  Kanadadan 

olan,  körpə  çağ-

larından  epilepsi-

ya  xəstəliyindən 

əziyyət 


çəkən 

doqquz 


yaş-

lı  Kessidi  Meqa-

nın qəlbinin hara-

yı  idi.  Əksəriyyət 

onun  xəstəliyini 

dəli liyin 

yüngül 

forması  kimi  qə-bul  edirdi.  Bu  isə 

uşağı 


incidirdi. 

Kessidi  adamla-

rı  öz  xəstəliyinə 

inandırmaq 

və 

onla ra  bu  barədə  danışmaq  üçün Bənövşəyi  Gün  keçirmək  qərarına 

gəlib.


AZƏRTAC  xarici  KİV-lərə  isti-

nadla  xəbər  verir  ki,  martın  26-

da  keçirilən  bu  tədbirdə  hər  kəs 

epilepsiya  xəstələrinə  dəstəyini 

ifadə  edə  bilər.  Yeni  Şotlandi-

yada  Epilepsiya  Assosiasiya-

sının  nümayəndələri,  sonralar 

isə  digər  beynəlxalq  təşkilatlar 

bu  uşağın  səsinə  səs  veriblər. 

Beləliklə,  2009-cu  ildə  Bənövşəyi 

Günü  dəstəkləyən  qrupun  sırala-

rı 100 minlərlə tələbənin, yüzlərlə 

siyasətçinin,  habelə  müxtəlif 

ictimai  təşkilatların  hesabına 

genişlənib. Torontoda məşhur te-

leviziya qülləsini həmrəylik əlaməti 

olaraq bir axşam bənövşəyi rəngə 

boyayıblar.

Xroniki  nevroloji  xəstəlik  olan 

epilepsiyaya  qəfil  qıcolmalar  xa-

rakterikdir.  Bu  xəstəlikdən  Yuli 

Sezar,  Aligyeri  Dante,  Napoleon 

Bonapart,  Makedoniyalı  İsgəndər, 

Alfred  Nobel  və  digər  məşhurlar 

əziyyət çəkiblər.

u  24 mart - Bey-nəlxalq Vərəmlə 

Mübarizə Günüdür. 

1882-ci il martın 

24-də alman alimi 

Robert Kox tərə-

findən vərəm miko-

bakteriyası 

aş kar 

edilib. 100 il sonra, 

24 mart Dünya 

Səhiyyə Təşkilatı 

tərəfindən Vərəmlə 

Mübarizə günü elan 

olunub.

Vərəm xəstəliyi dünyada ən geniş 

yayılmış  yoluxucu  xəstəliklərdən 

biridir.  İnsanın  vərəm  xəstəliyinə 

yoluxması 90-95 faiz hava-damcı 

yolu ilə baş verir. Vərəm xəstəliyi 

erkən  aşkar  olunmadıqda,  xəs tə 

həkimə  vaxtında  müraciət  et mə-

dikdə,  müalicə  çətinləşir,  fəsadlar 

yaranır. Artıq bu, tək xəstənin de-

yil,  bütün  cəmiyyətin  probleminə 

çevrilir.

Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlu-

matı na görə, dünyada 20 milyon-

dan artıq insan vərəmdən əziyyət 

çəkir  ki,  onlardan  da  7  milyonu 

açıq  formadadır.  Azərbaycanda 

da  vərəmdən  əziyyət  çəkənlərin 

sayı  kifayət  qədərdir.  Ölkəmizdə 

2011-2015-ci  illər  üçün  vərəmlə 

mübarizə  üzrə  tədbirlər  proq-

ramı  hazırlanıb.  Proqramın  əsas 

məqsədi  vərəmin  müalicəsinə 

yönəlmiş 

işlərdən 

ibarətdir. 

Müalicə  stasionar  şəraitdə  aparıl-

malıdır. Müalicənin müddəti ən azı 

6 ay, bəzən isə 2 ilə qədər davam 

edə bilər. Müalicə xəstəliyin lokali-

zasiyasından, ağırlığından, bəlğəm 

yaxmasının  nəticəsindən,  əvvəlki 

vərəmin müalicəsindən asılıdır.

Bu  gün  respublikamızda  yolu-

xucu  xəstəliklərlə  mübarizə  və 

profilaktika  sahəsində  aparılan 

tədbirlər epidemioloji sabitliyi qo-

ruyub saxlamağa imkan verir.

Ölkə  üzrə  peyvənd  planı-

nın  təxminən  95-96  faiz  yerinə 

yetirilməsi nəticəsində xüsusi pro-

filaktika  vasitələrlə  idarə  olunan 

xəstəliklərin azaldılması üzrə sta-

bil dinamika əldə edilib.

Vərəmli  xəstələrin  aktiv  müali-

cəyə  cəlb  olunması,  profilaktik 

tədbirlərin  görülməsi,  bu  xəs-

tələrin birinci və ikinci sıra dərman 

preparatları ilə tam təmin edilməsi 

nəticəsində  2015-ci  ildə  bu 

xəstəlikdən  ölüm  hallarının  sayı 

azalıb.


V

ərəm

–vərəm çöpləri tərə-

fin 

dən törədilən xronik 

yo luxucu 

xəstə lik dir. 

Vərəm xəstəliyi ən çox tənəffüs 

orqanlarında, ağciyərlərdə rast 

gəlsə də orqanizmin bütün orqan 

və sistemlərinin vərəm mənşəli 

zədələnməsi mümkündür və 

praktik olaraq rast gəlinir.

Belə  ki,  sümük-oynaq  sisteminin, 

limfa  düyünlərinin,  ginekoloji  or-

qanların,  qarın  boşluğu  orqanları-

nın, dərinin, gözün və s. orqanların 

vərəm xəstəliyi təcrübədə müşahidə 

edilən  patologiyalardandır.  Vərəm 

haqqında  olan  tarixi  məlumatların 

araşdırılması  bu  xəstəliyin  yaşının 

bəşəriyyətin,  canlıların  yaşı  ilə  eyni 

olması  qənaətinə  gəlməyə  əsas  ve-

rir. Vərəmin törədicisinin, yəni vərəm 

çöplərinin  125  ilə  yaxın,  ona  qarşı 

istifadə  edilən  ilk  dərman  prepara-

tı  olan  “streptomisin”in  isə  70  ildən 

artıq  müddətdir  kəşf  olunmasına 

baxmayaraq, bu xəstəlik tarix boyu 

epidemiya  halını  alaraq  çoxsay-

lı  insan  tələfatına  səbəb  olmuş  və 

hal-hazırda  da  bu  xəstəliyin  epi-

demioloji  göstəriciləri  yüksək  ola-

raq  qalmaqdadır.  Tarix  boyu  vərəm 

xəstəliyindən  ölənlərin  sayı  hətta 

böyük  müharibələrdə  ölənlərin  sa-

yından çox olmuşdur. Belə ki, birinci 

dünya  müharibəsi  dövründə  (1914-

1918-ci  illər)  hərb çilər  arasında 

ölənlərin sayı 1,7 milyon təşkil etdiyi 

halda, Rusiyanın özündə vərəmdən 2 

milyon adam dünyasını dəyişmişdir. 

Hal-hazırda da bütün dünyada vərəm 

xəstəliyi qlobal problem olaraq qa-

lır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 

verdiyi  məlumata  görə,  dünya  əha-

lisi nin təxminən 1/3-i vərəm çöpləri 

ilə  yoluxub  və  dünyada  hər  il  10 

milyon  insan  vərəmlə  xəstələnir  ki, 

onların  da  3  milyonu,  yəni  hər  10 

saniyədə  bir  nəfər    bu  xəstəlikdən 

ölür.  Son  illər  dünyada  xüsusilə, 

dərmanlara dözümlü vərəmlə yolux-

ma, xəstələnmə və ölüm göstəriciləri 

artmaqda  davam  edir.  Dərmanlara 

dözümlü  vərəm  çöpləri  ilə  yoluxma 

nəticəsində inkişaf edən birincili dö-

zümlü vərəmin rast gəlmə tezliyinin 

artması epidemioloji vəziyyətin daha 

da gərginləşməsinə səbəb olur. Buna 

görə  də  vərəm  xəstəliyi  vaxtında, 

erkən aşkar edilməli və müalicə qay-

dalarına əməl edilməklə tam, komp-

leks müalicə olunmalıdır.

    Vərəm  əsasən  aerogen,  yəni 

tənəffüs  yolu  vasitəsilə  yoluxur. 

Xəstəliyin  əsas  yoluxma  mənbəyi 

vərəm  çöpü  ifraz  edən  ağciyər 

vərəmi olan xəstələrdir. Bu xəstələrin 

öskürməsi  və  asqırması  nəticəsində 

(hava-damcı  yolu)  və  yaxud  onla-

rın  bəlğəmi  ilə  çirklənmiş  torpaq-

dan hava-toz yolu ilə yoluxma daha 

çox  müşahidə  edilir.  Bundan  başqa 

vərəmə  qida,  təmas  və  s.  yollarla 

da  yoluxmaq  mümkündür.  Vərəm 

çöpləri ilə yoluxma xəstələnmə üçün 

vacib  olsa  da,  başlıca  faktor  de-

yil. Çünki, vərəm çöpləri yoluxduğu 

orqanizmdə latent (“yatmış”) forma-

da  qalaraq  xəstəlik  törətməyə  bilər 

və yaxud  immunitetin zəiflədiyi za-

manda aktiv formaya keçərək xəstəlik 

törədə  bilər.  Vərəmin  lokalizasiya-

sından  asılı  olmayaraq  bu  xəsətəlik 

üçün xas olan əlamətlər - axşamlar 

zəif subfebril hərarətin (37,2-37,4C

0olması,  gecələr  səhərə  yaxın  bo-

yun,  ənsə  və  kürək  nahiyyəsinin 

tərləməsi, arıqlama, ümimi halsızlıq, 

zəiflik əlamətlərinin qabarıq  büruzə 

verməsidir. Ən çox tənəffüs orqanla-

rının, ağciyərlərin vərəmi rast gəldiyi 

üçün qeyd etmək lazımdır ki, ağciyər 

vərəminin  müxtəlif  formalarında  ən 

çox  müşahidə  edilən  əlamətlər  -  3 

həftədən  çox  davam  edən  öskürək, 

bəlğəm  ifrazı,  döş  qəfəsində  ağrı, 

təngnəfəslik  və  qanhayxırmanın  ol-

masıdır.  Təbii  ki,  bu  əlamətlərin  bir 

və  ya  bir  neçəsinin  olması  heç  də 

həmin  insanın  vərəmlə  xəstə  olma-

sını sübut etmir. Ancaq bu əlamətlər 

vərəmə  şübhə  yaradır  və  müşahidə 

edildikdə həkim-mütəxəssisə müra-

ciət  etmək  məsləhətdir.  Çünki, 

xəstəliyin diaqnozu aparılan komp-

leks  müayinələrin  əsasında  müm-

kündür. 


Qeyd  etmək  lazımdır  ki,  vərəm 

xəstəliyi  nə  qədər  tez  aşkar  edi-

lib  düzgün  müalicəyə  başlanılarsa 

nəticəsi  bir  o  qədər  daha  effekt-

li  olar.  Bir  şeyi  unutmaq  olmaz  ki, 

vərəmin  müalicəsi  uzunmüddətlidir, 

yəni  vərəmin  ən  məhdud  forması 

olan xəstə minimum 6-8 ay fasiləsiz 

müalicə edilməlidir. Bir çox hallarda 

vərəm erkən aşkar edilib tam komp-

leks müalicə olunduqdan sonra pa-

toloji  proses  tam  sorulur  və  həmin 

şəxsin  nə  vaxtsa  vərəmlə  xəstə  ol-

masını təyin etmək mümkün olmur.

  Cəmiyyətdə vərəm xəstəliyinə və 

vərəmlə xəstələnənlərə münasibətin 

pis olması, insanlarda bu xəstəlik və 

onun  müalicə  edilərək  tam  sağala 

bilməsi  haqqında  yetərli  məlumatın 

olmaması  səbəbindən  bəzən  vərə-

min diaqnostikası çox gecikir, ya da 

xəstələr  qeydiyyata  düşməkdən  və  

müalicədən  yayınır.  Ancaq  bilmək 

lazımdır ki, vərəmlə hər bir kəs öm-

rünün  istənilən  dövründə  xəstələnə 

bilər.  Əbəs  yerə  deyilməyibdir  ki, 

vərəm elə xəstəlikdir ki, əvvəlcədən 

öz vizit kartını heç kəsə göndərmir. 

Döğrudur  vərəmlə  xəstələnməyə 

görə  risk  qruplarından  olan,  yəni, 

şəkərli  diabet  olan,  hormonal  pre-

paratlar  qəbul  edənlər,  qidalanma-

sı,  yaşayış  şəraiti  yaxşı  olmayan-

lar  və  s.  şəxslər  bu  xəstəliyə  daha 

çox  tutulur.  Ona  görə  də  bu  qrup-

dan  olan  insanlar  vərəmin  heç  bir 

əlaməti  müşahidə  edilməsə  də  ildə 

1-2  dəfə  bu  xəstəliyə  görə  profi-

laktik  müayinədən  keçməlidirlər.  

Amma  hər  kəs  vərəmlə  xəstələnə 

bilər. 

Vərəmlə 


xəstələnməmək 

üçün  normal  qidalanmaq,  düzgün 

gün  rejiminə  əməl  etmək,  idmanla 

məşğul olmaq, immuniteti zəiflədən 

faktorlardan  və  zərərli  vərdişlərdən  

uzaq olmaq lazımdır.Rafiq BAYRAMOV,

Ağciyər xəstəlikləri kafedrasının müdiri, tibb 

üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Vərəm tam sağalan 

xəstəlikdir

Bənövşəyi gün necə yaranıb

Ölkəmizdə vərəmdən ölüm 

hallarının sayı azalıb

31 mart    2016-cı il

http://www.amu.edu.az

5

Tədbiri  açan  AMEA-nın  prezi-denti,  akademik  Akif  Əlizadə  çıxış 

edərək bildirdi ki, müsabiqənin əsas 

məqsədi  hər  il  olduğu  kimi  yuxarı 

sinif  şagirdlərində  müasir  düşüncə 

tərzinin  formalaşdırılması,  onların 

idarəetmə və tədqiqatyönlü fəaliyyətə 

cəlb  edilməsi,  o  cümlədən  gənclərə 

elmi  təfəkkür  tərzi  və  tədqiqatçılıq 

vərdişlərini aşılamaqdan ibarətdir.   

“Sabahın    Alimləri”    V  Respublika 

müsabiqəsində  250  şagird  129  elmi 

layihə  ilə  iştirak  edib.  Müsabiqəyə 

Bakı  şəhəri  ilə  yanaşı,  bölgələrin 

ümumtəhsil  məktəblərinin  şagirdləri 

də  öz  layihələrini  təqdim  etmişlər. 

Təqdim  edilən  layihələr  münsiflər 

heyəti tərəfindən I, II və III yerlərə la-

yiq görülüb.

Bu maraqlı müsabiqəyə Azərbaycan 

Tibb Universitetinin alimləri də qoşul-

muşlar. Belə ki, BDU-nun nəzdindəki 

“Gənc  İstedadlar”  liseyi ndən  və  Bakı 

şəhəri  Yasamal  rayonunun  60  say-

lı  tam  orta  məktəbindən    ATU-nun 

rəhbərliyinə  müraciət  edərək  Elmi 

Tədqiqat  Mərkəzində  hazırlanmış 

“Naftalan yağı ilə termiki və kimyəvi 

yanıqların  müalicəsi”  mövzusunda 

elmi  tədqiqat  işlərinin  müsabiqəyə 

hazırlanmasına  köməklik  istəmişlər. 

Bununla  əlaqədar  olaraq,  ETM-in 

direktoru,  ə.e.x.,  professor  Qalib 

Qarayev  mərkəzin  farmakologiya 

şöbəsinin  müdiri,  professor  Ramiz 

Axundova  təqdim  edilən  mövzunu 

şagirdlərlələ birgə araşdırmağı xahiş 

edib. 

Professor  R.Axundov  ilk  növbədə şagirdləri laboratoriyanın avadanlıları 

və təcrübə heyvanlarına qulluq qay-

daları ilə tanış etməklə, mövzuya dair 

ədəbiyyat  materiallarının  toplanma-

sında  şagirdlərə  dəyərli  məsləhətlər 

verib. Aparılan elmi-tədqiqat işlərinin 

nəticəsində  naftalan  neftinin  dəri 

xəstəliklərində  və  oynaq  ağrıların-

dakı  müalicəvi  xüsusiyyəti  məlum 

olub.  Tədqiqat  işlərinin    nəticələrinə  

əsasən    müxtəlif  yanıq  formalarına 

məruz  qalmış  təcrübə  dovşanları-

nın  ümumi  vəziyyəti    müəy yən  olu-

nub.  Belə  ki,  oyanıqlıq,  hərəkətlilik, 

davranış  motivasiyasının  dəyişikliyi, 

qida  qəbulunun  azalması,  aritemi-

ya,  bədənin  normal  temperaturunun 

artması, eksudatlı qabarıqların əmələ 

gəlməsi ilə müşahidə olunurdu. Ter-

miki yanıqlarla olan təcrübədə nafta-

lan yağının təsir dinamikası izlənildi. 

Belə ki, tədqiq olunan dovşanda ar-

tıq  3  sutkadan  sonra  termiki  təsirin 

toksiki  elementləri  aradan  qalxdı, 

dəri  səthi  yumuşalmağa,  eritema  və 

qabarlar  azalmağa,  qaysaq  itməyə 

başladı. Eksperimentin 7-10 günündə 

yaranın sonrakı sağalması qeyd olun-

du və yeni tük örtüyü əmələ gəldi. 

Qeyd  edək  ki,  universitetimizin 

professoru  R.Axundov    keçirilən  bu 

mühüm müsabiqənin işində dəfələrlə 

fəal  iştirak  edib.  Onun  rəhbərliyi 

altında  tədqiqat  işlərinə  qatılan 

şagirdlər hər dəfə yüksək yerlərə və 

sertifikatlara layiq görülüblər. 

Tədbirdə çıxış edən  Beynəlxalq EKO 

Energetika akademiyasının preziden-

ti,  akademik  Fəqan  Əliyev  naftalan 

yağının müalicəvi xüsusiyyətini qeyd 

edərək, dünyada belə bir əhəmiyyətli 

sərvətin  məhz  Azərbaycana  məxsus 

olmasından  qürur  duyduğunu  dilə 

gətirdi.    

AMEA-nın  binasında    müsabiqə 

qaliblərinin  mükafatlandırılması  mə-

ra  simi  oldu.    Aparılan  elmi-təd qiqat 

işlərinin nəticələri  “Sabahın  Alimləri”  

V  Respublika  müsabiqəsinə  təqdim 

olundu və üç gün ərzində davam edən 

müasbiqədə  BDU-nun  nəzdindəki 

“Gənc  İstedadlar”  liseyinin  şagirdləri  

Ziya  Sadıqlı  və  Murad  Qasımlzadə 

2-ci  yerə  (gümüş  medal  və  sertifi-

kata),  Bakı  şəhəri  Yasamal  rayonu-

nun  60  saylı  tam  orta  məktəbinin 

şagirdləri Məlik Atabəyli, Lalə Həsənli 

və  Maya  Həsənova  isə  3-cü  yerə  ( 

bürünc  medal  və  sertifikata)  layiq 

görülüblər.    Bu  müvəffəqiyyətlərin 

qaznılmasında  BDU-nun  nəzdindəki 

“Gənc  İstedadlar”  liseyinin  direkto-

ru Qasım Hüseynovun və Bakı şəhəri 

Yasamal rayonunun 60 saylı tam orta 

məktəbinin  rəhbərliyinin  rolunu  xü-

susi qeyd etmək lazımdır.

Mukafatlandırma 

mərasimində 

Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov, BDU-

nun elmi işlər üzrə prorektou, AMEA-

nın  müxbir  üzvü,  professor  Aydın 

Kazımzadə və başqaları çıxış edərək 

bu  müsabiqənin  əhəmiyyətindən 

söhbət  açaraq  belə  tədbirlərin 

keçirilməsinin  gələcək  alimlərin 

yetişməsinə  böyük  təsir  edəcəyini 

vurğulayıblar.  Bildiriblər  ki,  belə  is-

tedadlı  gənclərə  istər  dövlət,  istərsə 

də  ayrı–ayrı  elmi-ictimai  təşkilatlar 

tərəfindən    gələcəkdə  də  hər  cür 

dəstək veriləcək.

M.ƏLƏKBƏRLİ

“Sabahın Alimləri” V Respublika müsabiqəsi

“Sabahın Alimləri” V Respublika müsabiqəsi

A

zərbaycan Respublikasında 

təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 

Strategiyası əsasında Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasında “ 

Sabahın Alimləri” V Respublika 

müsabiqəsi keçirilmişdir. 

Müsabiqə Təhsil, Gənclər 

və İdman nazirlikləri, Azad 

Həmkarlar İttifaqı Respublika 

Komitəsi və İntel İSEF-in birgə 

təşəbbüsü ilə baş tutub.

 Dağınıq skle-

roz xəstəliyi bir 

çox ölkələrdə 

olduğu kimi, 

Azərbaycanda da 

səhiyyənin aktual 

problemlərindən 

biridir.

Səhiyyə  Nazirliyinin 

mətbuat  xidmətindən 

AZƏRTAC-a 

veri-

lən  məlu mata  görə,  öl kə-mizdə  “Dağınıq  skleroz 

xəstəliyinin  müalicəsi,  pro-

filaktikası  və  onunla  mü-

barizə  tədbirlərinə  dair 

Dövlət  Proqramı”nın  qəbul 

olunması bu xəstəliyə tutu-

lanların  dövlət  tibb  müəs-

sisələrində  müayinə  və 

müali cəsinin  keyfiyyətinin 

artırılmasına, onların inyek-

siya vasitələri, dərman pre-

paratları ilə təminatının yax-

şılaşdırılması  uçun  hər  cür 

lazımi şərait yaradıb. Belə ki, 

2013-2015-ci illərdə proq-

ram çərçivəsində 1000-dən 

çox  insan  müayinə  olunub. 

Müayinə olunanlardan 845-

nə  dağınıq  skleroz  diaq-

nozu  qoyulub.  Onlar  mü-

vafiq  preparatlarla  dövlət 

tərəfindən  tam  təmin  olu-

nurlar. 100-dən artıq xəstə 

dinamik  müşahidəyə  götü-

rülüb,  60-dan  çox  xəstədə 

isə diaqnoz tamamilə inkar 

edilib.

Hazırda  proqram  çər-çivəsində tibb iş çi lərinin bu 

sahədə  təkmilləşdirilməsi, 

habelə  əhali  arasında  bu 

xəstəliyə  dair  maarifl ən-

dir mə  işinin  təşkili  da-

vam  edir.  Əziz  Əliyev  adı-

na 

Azərbaycan Dövlət 

Həkimləri  Təkmilləşdirmə 

İnstitutunun 

sinir 


xəstəlikləri  kafed-

rasında 


200-dək 

həkim  nevropatoloq 

üçün dağınıq skleroz 

xəstəliyinin diaqnos-

tikası,  müalicəsi  və 

reabilitasiyası barədə 

seminarlar,  praktiki 

məşğələlər  keçirilib. 

Bundan əlavə, 2013-

cü  və  2015-ci  ildə 

Türkiyənin 

aparıcı 


mütə xəssislərinin  iştirakı 

ilə  tibb  bacıları  üçün  Avo-

nex  preparatının  inyeksi-

ya  metodikasına  dair  təlim 

kursu  keçirilib.  Əziz  Əliyev 

adına  Azərbaycan  Dövlət 

Həkimləri  Təkmilləşdirmə 

İnsti tutunun 

Azərbaycan 

Tibb  Universitetinin,  İcti-

mai  Səhiyyə  və  İslahatlar 

Mərkəzinin 

əməkdaşları 

birgə “Dağınıq skleroz üzrə 

klinik  protokol”  hazırlayıb-

lar. Eyni zamanda, “Dağınıq 

sklerozun klinikası və diaq-

nostikası” üzrə tədris vəsaiti 

hazırlanaraq  2015-ci  ildə 

çap olunub.

Skleroz xəstələri dərman preparatları ilə 

dövlət tərəfindən tam təmin olunurlar

 Səhiyyə Nazirliyi-

nın Analitik Ekspertiza 

Mərkəzinin nəzdində sa-

hibkarlar və vətəndaşlarla 

iş üzrə “Bir pəncərə 

xidməti” yaradılıb.

Nazirliyin  mətbuat  xid-

mətindən  AZƏRTAC-a  verilən 

məlumata görə, məqsəd sahib-

karların və vətəndaşların mü ra-

ciətlərinə baxılmasının sadə  ləş-

dirilməsi  və  şəffaflığının  təmin 

edilməsidir.

Yeni xidmətin əsas fəaliyyət 

istiqamətlərinə  sahibkar  və 

vətəndaş müraciətlərinin qəbulu 

və  operativ  cavablandırılma-

sı,  ölkəyə  idxal  olunan  dərman 

vasitələri  ilə  bağlı  sənədlərin 

qəbulu  və  icazələrin  təqdim 

edil  məsi, qeydiyyat sənədlərinin 

qəbulu  və  sahibkarlara  təqdim 

edilməsi,  eləcə  də  şikayət  və 

sorğuların  qəbulu  və  cavablan-

dırılması kimi mühüm məsələlər 

daxildir.

Müraciətlərin 

qeydiyyata 

alınaraq  elektron  bazaya  da-

xil  edilməsi,  dərkənar  üçün 

rəhbərliyə  təqdimatı,  mü ra-

ci ətin  icrası  üçün  mərkəzin 

digər  şöbələrinə  göndərilməsi, 

şöbələr  tərəfindən  icra  olunan 

sənədlərin  ərizəçilərə  çatdırıl-

ması, şifahi müraciət edən şəxs-

lərin  aidiyyəti  üzrə  suallarının 

cavablandırılması  bu  xidmət 

vasitəsilə  həyata  keçiriləcək. 

Eyni zamanda, dərman vasitələri 

və tibbi avadanlıqlarla bağlı id-

xal və qeydiyyat sənədləri həmin 

xidmət  vasitəsilə  qəbul  oluna-

caq, qanunvericiliyə müvafiq ca-

vablandırılacaq.

Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza 

Mərkəzində yeni xidmət yaradılıb

1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə