Бакы – 2013 Тяртибчи вя редактор


MƏLƏKLƏRƏ ATILAN MƏRMİLƏRYüklə 2,97 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/6
tarix02.12.2016
ölçüsü2,97 Kb.
#686
1   2   3   4   5   6

MƏLƏKLƏRƏ ATILAN MƏRMİLƏR...
Toplardan,
təyyarələrdən
doğan uşaqlar
yerdə bələklərdən çıxırdı.
uşaqların yerdə
batan səsləri
göydə mələklərdən
çıxırdı.
Analar saxlaya bilmirdi
bombaları,
uşaqlar qaça bilmirdi
bombalardan.
hara qaçsalar da,
bombalar tuturdu uşaqları.
Şəhər bombalanarkən
itirmişdi
altıaylıq körpəsini.
155

qoparmışdı
əllərindən mərmilər.
bir qolu balasında,
biri özündə qalmışdı ananın...
İtkin qoluna yalvarıb,
itkin balasını tapşırırdı ana:
“yaxşı bax balama,
ağlayanda
əllərindən tut,
bir az güldür.
qulağı üşüyəndi,
qulağını yaxşı ört”.
Balasıyla itən
qolunu günahlandırıb,
geri qayıtmayan
əlinə ağlayırdı.
itirdiyi qolunun
yerinə baxıb
yarasını danlayırdı,
ana.
Bu dağılmış şəhərin
hər daşını qaldırıb,
axtarırdı yavrusunu.
daş qaldırmaqdan
daşa dönmüşdü təklənmiş əli.
ancaq bala vermirdi
daşlar...
On altı il keçsə də,
ana balasını axtarırdı
altıaylıq körpələr arasında.
........................................................
156

157
Başdaşları
utandırdı məni.
Şəhid məzarlarını
mərmərə bükdük,
daş qoyduq başlarına
qalxa bilməsinlər 
üzümüzə tüpürməyə.
Bu yaşıma görə
Şəhidlər xiyabanında
18 yaşlı 
başdaşları
utandırdı məni.
Məndən kiçikdi hələ
məndən öncə doğulanlar.
Əmi deyib
üstümə qaçır başdaşları.
Bir əsgərin ölüm günü
başdaşının doğum günüymüş.
Can qoydular
nə düşdü paylarına?!
Sağ qalanlar
daşladılar
torpağının başını.
Şəhid məzarlarını
mərmərə bükdük,
daş qoyduq başlarına
qalxa bilməsinlər 
üzümüzə tüpürməyə. 

MÜHARİBƏDƏN SONRA
Müharibədə ayağını, qolunu 
itirmiş kişilərdən qorxub qaçardıq həmişə...
Hərdən yuxuma girirdi Qədim kişinin itkin əlləri, 
tutub boğurdu məni...
Böyük uşaqlar ölümün nə demək olduğunu bildiyindən
başa düşürdülər atalarının öldüyünü.
Analarından gizlədərdilər 
küçədə döyüldüklərini.
Taxtadan tapança düzəldərdilər
atalarının qisasını almağa...
Canavarlar Qarabağda qaldı,
hərə əlində bir ovuc torpaq,
ağzında bir qurtum su,
ciyərlərində bir udum hava gətirdi ordan...
Sözlü qızlar sevgilərini qaçaqaçda salıb itirdilər.
Hər şəhid bir ananın ümidiydi,
məryəm qızların toppuş çocuqlarının atasıydı...
158

Hər evə böyüdülmüş bir əsgər şəkli qaldı və...
qızlar bu şəkillərə baxıb doğdular...
Bu şəkil çocuqlar öz atalarının ögey balalarıydı... 
Nə qonşulardan bir havar varıydı,
nə qohumlardan.
Neçə gündü tifilləri ac qalan dul Sürəyya 
pəncərə önündə çarmıxa çəkilmişdi,
yardım maşınını gözləyirdi...
Qurdlu ciyər, 
qaralmış ət, 
iylənmiş ürək satan qəssab Qulam
“Bu üç yetimi necə dolandırır,
bəlkə, ürəyini satır xəbərimiz yoxdu?”, – deyirdi...
Balaca qızcığaz
gizlənqaç oynayırdı ki, 
gözlərini açanda atasını tapsın... 
Sürəyya deyirdi:
“Boyu uzun buray qızım,
saçı uzun suray qızım,
üç gecə yatandan sonra atan gələcək”.
O üç gün gəlib çıxmadı, amma 
qızcığaz saymağı bacarmırdı çünki…
159

KASIB KOMALARINDAN
QALXAN TÜSTÜLƏR
Kasıb komalarından qalxan tüstülər,
sevinclə küləyə qoşulub
qaçmağa başlayırlar
sağa-sola, sola-sağa...
Kasıb komalarından
hər səhər işsizliyə tələsən kişilərsə,
xoşbəxtliyin heç bir halını 
tapa bilmir:
nə adlıq, nə yiyəlik,
nə qaz, nə maye, nə bərk halını...
Sevgi elə bahalı ki,
kasıb uşaqların
onu almağa ürəyi yetməz...
Kasıb komaların qadınlarının
xəyalları yoxluqlarda,
arzuları heçliklərdə,
ümidləri olmazlarda var-gəl edir...
Külək adamı sorğu-suala tutur,
nimdaş paltonun deşiklərindən...
Yağış qeyri-romantik tərzdə
birbaşa ayaqqabının içinə yağır...
Kasıb komaların 
qadınları, kişiləri, uşaqları 
160

yola verirlər:
saniyələri, 
dəqiqələri,
saatları, 
günləri,
ayları, 
illəri,
ömrü...
“Yaşamaq”  – sadəcə fel kimi maraqlı...
161

МЦНДЯРИЪАТ
Няриман Щясянзадя
Сюйцд...........................................................................................5
Бу дцнйа нярдиванды....................................................................6
Цряйим ананы истяйир, гызым ..........................................................7
Фикрят Гоъа
Кюкцндян айрыланлар....................................................................8
Ана..............................................................................................8
Доланырыг – 1 ...............................................................................9
Доланырыг – 2 ...............................................................................9
Аьлайанда эцзэцйя бах – 3........................................................10
Ъцъя наьылы .................................................................................10
Фикрят Садыг
«Гоъалмыш шеирляр»ин давамы. Эцн чых-эцн бat...........................12
Маьыл .........................................................................................13
Десинляр......................................................................................................13
Кярям ол....................................................................................15
Шаир Габил...................................................................................15
Аббас Абдулла
Бири ким......................................................................................16
Анд............................................................................................17
Гайа цстцндя шеир.......................................................................18
Баъармазсан ............................ .................................................18
Щиърят.........................................................................................19
Чинэиз Ялиоьлу
Тяййаря маршруту ......................................................................20
Апокалипсис Армаэеддон.. ........................................................23
Илкин инстинкт ..............................................................................25
Тифлис. Пиросман. Муьам..............................................................27
162

Зялимхан Йагуб
Боръ ...........................................................................................28
Рущума тохунма......................................................................29
Торпаг ол йаша...........................................................................30
Чох эюзял ...................................................................................30
Щансы шаир ............................................................................................32
Сабир Рцстямханлы
Сяни севмяк... ............................................................................33
Йалгыз адам ..............................................................................34
Сяня шеир йазырам .......................................................................35
Чятиндир......................................................................................36
Сюзцн аъизлийи .............................................................................37
Вагиф Бящмянли
Ня йазарды Фцзули? .....................................................................39
Фярг етмяз .................................................................................41
Йеэер .........................................................................................42
Адсыз..........................................................................................44
Ана итирмяк горхусу..................................................................44
Яждяр Ол
Сянинля бир шящярдя .....................................................................45
Севэийя цзрмц вар?.....................................................................46
Баьышлама! .................................................................................47
Йерин мялум! .............................................................................49
Рамиз Гусарчайлы
Азярбайъан байраьы ...................................................................50
Бу чичяк ахшамы, бу эцл ахшамы..................................................51
Гурудуб эюндярмя бянювшяляри .................................................52
Ряшад Мяъид
Хиласкарым! ................................................................................53
Муса Ялякбярли
Шеирим, кюля олма...  ...................................................................57
Мяним эяляъяйим .......................................................................58
Эцняши эюзля...............................................................................59
163

Ряфаил Таьызадя
Дарыхан эеъя ..............................................................................61
Вятян торпаьын таъыды .................................................................61
Витриндяки палтарлар ....................................................................62
Кярамят
Ушаг палтарлары...........................................................................63
Думан палтарлы эялин..................................................................64
Чякилмя......................................................................................66
Назим Ящмядли
Йоллар йорьун-йорьун................................................................67
Эюзцм эеъя кими гара ...............................................................68
Булудлар пярян-пярянди ..............................................................68
Мяммяд Илгар
Ащ, йашыл кюйнякли, йашыл оьуллар .................................................69
Гаралама дяфтяри........................................................................70
Мяндян сяня галан сюздц...........................................................71
Гулу Аьсяс
Гийамят .....................................................................................72
Сабир Йусифоьлу
Тцркцн байраьы ..........................................................................74
Цзц гарахаллы дяниз ....................................................................75
Мяктуб эюндяр ..........................................................................76
Ибращим Илйаслы
Кимди мяни сясляйян ..................................................................77
Яфяндим.....................................................................................78
Мян бир дяли ряссамам...............................................................79
Мящяммяд Астанбяйли
Бу гядяр йцксякликдя ... .............................................................80
Сабир Сарван
Нийя дярмядиm ..........................................................................82
Йашыдым бина .............................................................................83
Щара апарырсан...........................................................................84
164

Гядимяли Ящмяд
Сян йоллары севирсян ....................................................................86
Эеъя дцшцнъяси ...........................................................................87
Гайыт, эцнащыны йу, апармасын ...................................................88
Нися Бяйим
Сюйцд аьаъы................................................................................89
Кредит ........................................................................................90
Тярлан
Мян итирилмиш бирийдим ...............................................................93
Ингилаб Исаг
Сян горхдуьун эцзэцдя .............................................................95
Дайандур Севэин
Йадындан чыхыб ..........................................................................98
Мяни севяъяксян юляндян sonra..................................................99
Якбяр Гошалы
Гыз галасы .................................................................................101
Алтайлардан гопан атлар...........................................................103
Билмирям ..................................................................................104
Гисмят
Классика мяшгляриндян – ХХ  ...................................................105
Сендвич ................................................................................................106
Сящяр
Сяндян йахшы дцшмян чыхар.......................................................108
Сярваз Щцсейноьлу
Адам ....................................... ...............................................111
Гараъа чобана мяктуб ............................................................112
Сянсян ......................................................................................112
Щяйат Шями
Гохла мяни ..............................................................................113
Адыны сян гой ...........................................................................114
165

Ряшид Фахралы
Йунус Ямряйя .........................................................................115
Гяриблик аьрысы ..........................................................................116
Гялбиня хал дцшцр ата йурдунун ...............................................117
Елназ Ейвазлы
Сяни бу гядяр севдийими билмяздим ..........................................118
Елхан Йурдоьлу
Ахшамын хейир, эеъя .................................................................120
Он ики йашындайды .....................................................................121
Шяфяг Сащибли
Сащил кцчяси ..............................................................................123
Тянщалыг...................................................................................124
Ядалят Салманлы
Илащи, сян бизи сюзя баьышла ........................................................125
Мяним .....................................................................................126
Ня хошдур ................................................................................126
Щцсейн Щатями
Мян юлсям, сян ъавабдещсян....................................................127
Мяним щяйат йолум .................................................................128
Рясмиййя Сабир
Гоъа палыд ...............................................................................129
8 мартда йазылан шеир ................................................................130
Гайытдым..................................................................................132
Сайман Аруз
Пис или кечиртдик, баша дцшцрям ..................................................133
Икийя бюлцнмяйин йолун билмирям.............................................134
Йанашы олсайды бащарла пайыз ...................................................135
Намиг Щаъыщейдярли
Биръя эцн ..................................................................................136
Айрылыг..................................................................................... 137
Щяля ки нидайам .......................................................................137

Фярид Щцсейн
Билмирсян ки, билмирсян .............................................................139
Анд олсун ................................................................................140
Сара Селъан
Сян ахтардыьын ..........................................................................141
Анар Амин
Юзэяйя йахынам, юзцмя йадам................................................143
Сонсуз гошма ..........................................................................144
Гылман Иман
Баш алыб эедирям юзцмдян чыхыб ...............................................145
Ялирза Щясрят
Вятян дады................................................................................147
Залым эюзял шаири дя гынайар .....................................................148
Гапымыза елчи дцшцб ещтийаъ .....................................................148
Йящйа Пашазадя
Ъанаварлар ...............................................................................149
Охшайыр ....................................................................................150
Елнур Кялбизадя
Тязаддыр юлцмля айрылыг ............................................................151
Цшцдцм....................................................................................152
Турал Щясянли
Он ил сонра ...............................................................................153
Емин Пири
Мялякляря атылан мярмиляр ........................................................155
Рамил Ящмяд
Мцщарибядян сонра..................................................................158
Касыб комаларындан галхан тцстцляр ........................................160
167

ШЕИР ВАХТЫ
поезийа алманахы
Bakı, «Təhsil», 2013.
Бядии вя техники редактору: 
Абдулла Ялякбяров
Компйутер тяртибатчылары:  
Сяадят ГулузадяАгил Ямращов
Корректору:  
Цлкяр Рящимова
Чапа имзаланмышдыр 15.05.2013. Каьыз форматы 60х90 
1
/
16
.
Офсет чапы. Физики чап вяряги 10,5. Сифариш 23. Тираж 500.
«Tяhsil Nяшriyyat-Poliqrafiya» мцяссисясинин 
мятбяясиндя чап олунмушдур.
Бакы, АЗ 1052, Фятяли хан Хойски кцч., 121
A
Тел.:(+994 12) 567-81-28/29; Факс: (+994 12) 567-82-68
Е-маил: info@tahsilnp.ъом


Yüklə 2,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə