Comparison the Effects of Isoflurane, Sevoflurane and Desflurane on the Recovery Rate and their Cost Effectiveness Nurdan AydınYüklə 158,67 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.01.2017
ölçüsü158,67 Kb.
#6126

İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN

ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET

ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

(Comparison the Effects of Isoflurane, Sevoflurane and Desflurane on the Recovery Rate

and their Cost Effectiveness)

Nurdan Aydın

*

,  Yeliz Cengiz

**

, Emel Koçer Gür

*

, Nedret Ergüven

***

, Ecder Özenç

****

Özet

Çalışmamızda izofluran, sevofluran ve desfluranın derlenme hızı ve maliyet üzerine etkilerini

karşılaştırdık.

Histerektomi operasyonu planlanan ASA I -II grubuna dahil 60 hasta rasgele üç gruba ayrıldı.

Ameliyathaneye   alınan   tüm  hastalara   anestezi   indüksiyonu   için   i.v.   1,5-2µg/kg  fentanil,   2-

3mg/kg propofol ve kas gevşemesi  için  0,6mg/kg rokuronyum yapılarak hastalar orotrakeal

entübe edildi. Anestezi idamesinde %50 O

+ %50 N2

O ve 1. gruba %1-1,5 izofluran, 2.gruba

%1-3 sevofluran, 3.gruba %4-6 desfluran kullanıldı. Her üç grupta da hastaların ekstübasyon,

göz açma, oryantasyon, Aldrete skoru ve derlenme dönemindeki yan etkiler değerlendirildi ve

kaydedildi.   Ekstübasyon   öncesi,   ekstübasyondan   1-5-10   dakika   sonra   OAB,   KAH'ları

kaydedildi. Operasyon sonrası kullanılan inhalasyon ajanı miktarı mililitre olarak kaydedildi.

Bu ilaçlara ait dakika başına tüketilen ortalama ilaç maliyetleri karşılaştırıldı.

Gruplar   arasında   ekstübasyon   sonrasında   OAB,   KAH'ları   bakımından   anlamlı   bir   fark

bulunmadı.   Desfluran   grubunda   ajan   kesilmesi   -  ekstübasyon   arası   süre,   göz   açma   süresi,

oryantasyon zamanı ve Aldrete skoru değerleri izofluran ve sevofluran gruplarına göre anlamlı

derecede daha erken bulundu.

Desfluran grubunda dakika başına ilaç maliyeti daha düşük bulundu. İzofluran grubunda ise

ilaç tüketimi en düşük bulundu.

Sonuç   olarak   desfluranın   histerektomi   operasyonlarında   derlenmenin   hızlı   olması   ve

maliyetinin daha pahalı olmaması nedeniyle izofluran ve sevoflurana alternatif bir inhalasyon

anestetiği olarak kullanılabileceği kanısına varıldı.Anahtar kelimeler: İzofluran, sevofluran, desfluran, derlenme hızı, maliyet.

Summary

In this study we compared the effects of izoflurane, sevoflurane and desflurane on the recovery

rate and their cost effectiveness.

60   patients   (ASAI   -II   categories),   prepared   for   histerectomy   operations   were   randomly

allocated into three groups. All patients, receiving 1,5-2µg/kg fentanyl , 2-3mg/kg propofol i.v.

for the induction of anaesthesia and receiving 0,6mg/kg rocuronium for the muscle relaxation,

were intubated orotracheal. For the maintanance of anaesthesia all patients received %50 O

2

+ %50 N

2

O and group I received %1-1,5 isoflurane,  group II received %1-3 sevoflurane,

group   III   received   %4-6   desflurane.   For   all   three   groups,   extubation,   eye-opening   and

orientation time, Aldrete score and the side effects on the recovery time were detected and

recorded. Before extubation, 1, 5, 10 minutes after extubation MAP, HR were recorded. After

the operation the amount of inhalated anaesthetics utilized for all patients were recorded as

milliliters. We compared the mean costs of inhalated anaesthetics utilized per minute. There

were no significant differences between all three groups in haemodynamic values (MAP, HR)

after the extubation. In desflurane group cessation of the agent-extubation time, eye-opening

time, orientation time and Aldrete scores were shorter than the isoflurane and sevoflurane

groups. We found that the anaesthetic cost per minute in desflurane group were lower and in

isoflurane group the amount of anaesthetic utilized were at least.

In  conclusion, we decided that because  of  shorter  recovery time  and being not expensive,

desflurane can be used for histerectomy operations as an alternative anaesthetic inhalation to

izoflurane and sevoflurane.

Key words: Isoflurane, sevoflurane, desflurane, recovery rate, cost effectiveness

* Uz.Dr., Haseki Eğ. ve Arş. Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kln.

** Uz.Dr., Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Kln.

*** Uz.Dr., Haseki Eğ. ve Arş. Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kln., Şef Muavini

**** Uz.Dr., Haseki Eğ. ve Arş. Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kln., Şef

GİRİŞ

İdeal bir inhalasyon anestetiğinden beklenen; kimyasal saflık ve stabilite, vücutta metabolize

olmama, organa spesifik toksik etki taşımama, hızlı indüksiyon ve eliminasyon sağlayacak olan

düşük kan/gaz çözünürlüğü, yanıcı olmama (hava, O

2

 veya N


2

O içinde), uzun vadede çalışanlar

üzerinde olumsuz etkilerin olmaması, hoş kokulu ve nonirritan olma, vital fonksiyonlara minimal

etki, analjezik etki, santral sinir sisteminde kısa sürede kalkan etki, uygun fiyat gibi özelliklerin

hepsini birden taşımasıdır 

(1)


.

Bu özellikler  göz önüne alındığında  halen ideal  bir  inhalasyon  anestetiğine  ulaşılamadığı

görülmektedir.

Bizim   bu   çalışmada   amacımız   histerektomi   operasyonu   geçirecek   hastalarda   izofluran,

sevofluran   ve   desfluranın   derlenme   dönemi   özellikleri   ve   maliyet   üzerine   etkilerini

karşılaştırarak incelemektir.MATERYEL ve METOD

Etik kurul onayı alındıktan sonra çalışmaya Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın

Doğum Kliniğine başvuran histerektomi operasyonu planlanan ASA I-II grubundan 40-60 yaşları

arasında 60 kadın hasta dahil edildi.

Kardiyak problemi ve hipertansiyonu olan hastalar, karaciğer ve böbrek hasarı olan hastalar ,

malign   hipertermi   öyküsü   olan   hastalar,   halojenli   ilaçlara   veya   propofole   karşı   bilinen   veya

şüphe edilen duyarlılık anamnezi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Hastalar rasgele üç gruba ayrıldı; I. Grup: İzofluran grubu (n=20), II. Grup: Sevofluran grubu

(n=20), III.Grup: Desfluran grubu (n=20).

Premedikasyon uygulanmadan ameliyathaneye alınan hastalar noninvaziv monitörize edildi.

Hastalara   1.5-2  µg/kg  fentanil,   2-3  mg/kg  propofol   ile   intravenöz   indüksiyon  yapıldı   ve   0.6

mg/kg   rokuronyum   kullanılarak   kas   gevşemesi   sağlandıktan   sonra   uygun   çaplı   bir   tüple

orotrakeal entübe edildiler. Entübasyonu takiben anestezi idamesinde %50 O

2  


+ %50 N

2

O veperoperatif sistolik arter basıncını ± %20 sınırlarında tutacak şekilde I.gruba %1-1.5 izofluran,

II.gruba %1-3 sevofluran, III.gruba  %4-6  desfluran  kullanıldı.  Gereğinde 0.5 µg/kg fentanil ve

0.2 mg/kg rokuronyum uygulandı.

Operasyon   bitiminde   protokolümüz   gereği   tüm   hastalar   20   µg/kg   atropin   ve   40   µg/kg

neostigmin ile dekürarize edildi.

Operasyon   sonunda   inhalasyon   anesteziği   kesildikten   sonra   tüm   hastaların   ekstübasyon

sonrası 1., 5., 10. dakikalarda derlenme dönemi özellikleri Aldrete Kroulik'in anestezi sonrası

derlenme-değerlendirme sistemi ile değerlendirildi 

(2)

.

Volatil ajanı kesme - ekstübasyon arası süre; ekstübasyon zamanı olarak, Volatil ajanı kesme - göz açma arası süre; göz açma zamanı olarak,

Burası neresi? Doğum tarihin ne? gibi sorulara cevap verme zamanı; oryantasyon zamanı

olarak kaydedildi.

Her  bir  klinik bulgu için  verilen  puanların  toplamı  hastanın o zamanki derlenme hızı ve

kalitesini göstermektedir. 10 puan tam derlenme olarak kabul edildi. Ne kadar kısa zamanda 10

puana ulaşılırsa o kadar hızlı ve kaliteli bir derlenme sağlanmış olmaktadır 

(2)

.

Yan etkiler için bulantı-kusma, ağrı, ajitasyon, titreme olup olmadığı kaydedildi.Operasyon   sonrası   anestezide   kullanılan   inhalasyon   ajanı   miktarı   mililitre   olarak

kaydedildi.Bu ilaçlara ait (Eylül 2003 fiyatları) dakika başına tüketilen ortalama ilaç maliyetleri

karşılaştırıldı.

Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS for Windows 10.0 istatistik paket programı

kullanıldı.  Sürekli  değişkenlerin  karşılaştırılmasında   ANOVA-Tukey  HSD ve Kruskal   Wallis

testleri,   niteliksel   verilerin  karşılaştırılmasında  ki-kare   testi  kullanıldı.  (p<0.05   anlamlı   kabul

edildi.).

BULGULAR

Gruplar arasında yaş, kilo, boy ve operasyon süresi (tablo 1) bakımından anlamlı bir farklılık

yoktu (p>0.05).

Desfluran grubunda ekstübasyon zamanı, göz açma süresi, oryantasyon zamanı ve Aldrete

skoru değerleri (tablo 2) izofluran ve sevofluran gruplarına göre anlamlı derecede daha erken idi

(p< 0.001). Gruplar arasında ekstübasyon öncesi ve sonrasında ortalama arter basınç ortalamaları

bakımından (tablo 3) anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05).

Üzofloran

Sevofloran

Desfloran(n=20)

(n=20)

(n=20)

Yaß (yİl)

45.2±7.1

48.6±8.6


45.3±8.3

AÛİrlİk (kg)

69.3±12.9

72.7±22.1

68.1±8.8

Boy (cm)

162.2±4.2

158.8±6.6

160.7±3.1

Operasyon sŸresi (dk)

127.1±22.3

114.3±14.4

119.6±17.1

Tablo 1. Demografik šzellikler ve operasyon sŸreleri

ort±SD

Üzofloran

Sevofloran

Desfloran

EkstŸbasyon sŸresi

9.23±2.7


8.1±2.7

4.7±2.2*


Gšz ama sŸresi

11.4±2.9


11.4±4.3

6.4±2.5*


Oryantasyon zamanİ

13.4±2.9


13.4±3.9

8.2±2.6*


Aldrete skoru 10

olma sŸresi

15.5±3.2

16.3±3.6


10.3±3.1*

Tablo 2. Derlenme dšnemi šzellikleri

ort±SD

* p<0.001 diÛer iki gruba gšre

Gruplar arasında ekstübasyon öncesi ve sonrasında kalp atım hızları (tablo 4) bakımından

anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05).

Gruplar arasında derlenme döneminde görülen yan etkiler (tablo 5) bakımından anlamlı bir

farklılık yoktu (p>0.05).

Kullanılan   inhalasyon   ajanlarının   eylül   2003   tarihindeki   fiyatları:   İzofluranın   100ml'si

78.335.000 TL., sevofluranın 250ml'si 250.167.000 TL., desfluranın 240ml'si 121.485.000 TL.

idi. Kullanılan desfluran miktarı fazla olmakla birlikte birim fiyatı sevoflurandan daha düşük

olduğundan   dakika   başına   ilaç   maliyeti   daha   düşük   bulunmuştur.İzofluran   grubunda   ise   ilaç

tüketimi   en   düşük   bulunmuştur.   Anestezi   süresi   içinde   kullanılan   izofluran,   sevofluran   ve

desfluranın   bir   dakikada   tüketilen   ilaç   fiyatları   eylül   2003   fiyatları   ile   karşılaştırıldığında

izofluran kullanılan grupta ilaç maliyetinin en düşük olduğu görülmüştür. Sevofluran grubunda

Üzofloran

Sevofloran

Desfloran

E.….

104.9±12.798.6±14.1

106.4±17.2

E.S. 1. dk.

102.7±16.8

102.1±12.1

103.8±6.4

E.S. 5. dk.

96.1±11.5

100.9±17.3

96.9±11.4

E.S. 10. dk

99.7±9.8


98.4±12.3

98.1±16.1Tablo 3. Ortalama arter basİnlarİ (mmHg)

ort±SD; E.….(entŸbasyon šncesi), E.S. (ekstŸbasyon sonrasİ) 

Üzofloran

Sevofloran

Desfloran

E.….

81.1±12.879.6±16.2

84.5±12.9

E.S. 1. dk.

77.6±12.7

84.6±19.1

88.2±13.7

E.S. 5. dk.

73.4±11.6

77.8±16.1

82.8±13.7

E.S. 10. dk

74.7±9.2


76.8±12.1

81.2±10.9Tablo 4. Kalp atİm hİzİ (dakika atİm)

ort±SD; E.….(entŸbasyon šncesi), E.S. (ekstŸbasyon sonrasİ) 

Üzofloran

Sevofloran

Desfloran(n)

(n)

(n)

AÛrİ 


5

8

8Bulantİ 

6

36

Titreme


5

9

8Ajitasyon

0

32

Tablo 5. Derlenme dšneminde gšrŸlen yan etkiler

maliyet en yüksek bulunmuştur. Gruplar arasında fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.001).

(Tablo 6)TARTIŞMA

Günümüzde   modern   anestezi   uygulamasında   kullanılan   ajanların   ortak   özellikleri,   etki

sürelerinin kısa olması ve buna bağlı olarak anestezi derinliğinin kolay kontrol edilebilmesine ve

postoperatif derlenme sürecinin kısa ve güvenli olmasına olanak sağlamalıdır.

Yeni inhalasyon ajanları olan sevofluran ve desfluranın kullanımı, giderek diğerlerinin yerini

almaktadır.  Her  iki   inhalasyon ajanı,  düşük  çözünürlükleri  nedeniyle   şu  anda   var olan  diğer

inhalasyon   ajanlarından   daha   fazla   anestezi   derinlik   kontrolü   ve   daha   hızlı   derlenme

sağlamaktadır.   Nathanson  

(3)

  ve   arkadaşları   yaptıkları   çalışmada,   ambulatuvar   anesteziuygulanacak   42   hastada   %3-6   desfluran   ve   %1-2   sevofluranı,   oksijen   içinde   %60   N

2

O   ileidamede   kullanmışlar.   İnhale   anestezik   titre   edilerek   yeterli   derinlikte   anestezi   sağlanmış   ve

ortalama   arter   basınç   değerleri   indüksiyon   öncesine   oranla   %20   sınırları   içinde   tutulmuş.

Desfluran grubunda uyanma dönemi (spontan göz açma zamanı) (4.8±2.4dk), sevofluran grubuna

(7.8±3.8dk)   oranla   hızlı   ve   ekstübasyon   dönemi   çok   kısa   olarak   bulunmuş   (5.1±2.2dk   ,

8.2±4.2dk).

Chen  


(4)

  ve arkadaşlarının ortopedik cerrahi uygulanan, 65 yaş üzeri, ASA I-II 70 hastada

sevofluran ve desfluran anestezisinin derlenme dönemi özelliklerini karşılaştırdıkları çalışmada;

rasgele iki gruba ayırdıkları hastalara %65 N

2

O-O


2

 içinde desfluran %2-6 ve sevofluran %1-1.5

uygulamışlar; preoperatif ve postoperatif dönemde Mini Mental Test uygulanmış ve desfluran

grubunda derlenmenin çok hızlı olduğu gözlenmiş (6.3 ± 2.4dk. göz açma süresi).

Bizim çalışmamızda, desfluran grubunda derlenme süremiz daha kısa idi. Ancak Chen ve

arkadaşları  65 yaş üzeri  hastalarda  çalışmışlar,  bizim çalışmamızda  ise  hastaların  yaşı 40-60

arasında idi.

Eger  


(5)

  ve arkadaşları  gönüllüler  üzerinde  yaptıkları çalışmada sevofluran ve desfluranın

derlenme özelliklerini karşılaştırmışlar ve desfluran grubunda derlenme sevofluran grubuna göre

yaklaşık   iki   kat   daha   hızlı   bulunmuş.   Hemodinamik   açıdan   bakıldığında   KAH   ve   OAB.ları

desfluran grubunda daha yüksek seyretmiş ancak iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı

fark bulunmamış.

Nathanson 

(3)


 ve arkadaşları yaptığı çalışmada, ambulatuvar anestezi uygulanacak 42 hastada

%3-6 desfluran ve %1-2 sevofluranı, oksijen içinde %60 N

2

O ile kullanmışlar. İnhale anesteziktitre edilerek yeterli derinlikte anestezi sağlanmış ve ortalama arter basınç değerleri indüksiyon

öncesine  oranla  %20  sınırları   içinde  tutulmuş.  Kalp   hızı  ve ortalama   arter  basıncı  idame   ve

derlenme döneminde her iki grupta benzer bulunmuş.

Üla tŸketimi (mL/dk)

Maliyet (TL/dk)

Üsofloran

0.65±0.007*

517509±85867*

Sevofloran

1.15±0.13

1155363±141692

Desfloran

1.23±0.15

622545±47243Tablo 6. Üla tŸketimi ve maliyeti

*p<0.001 diÛer iki gruba gšre

Bizim çalışmamızda da üç grup arasında ekstübasyon öncesi ve sonrası OAB'ları ve KAH'ları

bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu.

O'Hara DA 

(6)


 ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 47 outpatient hasta üzerinde sevofluran ve

izofluranın   etkilerini   karşılaştırmışlar.   Sevofluran   grubunda   ayılma   süresini   ve   taburcu   olma

süresini daha kısa bulmuşlar.

Biz çalışmamızda uyanma dönemini, desfluran grubunda sevofluran grubuna göre oranla çok

hızlı (spontan göz açma zamanı: 6.4±2.5dk ve 11.4±4.3dk) ve ekstübasyon zamanını çok kısa

(4.7±2.2dk ve 8.0±2.7dk) olarak bulduk. Derlenmenim değerlendirilmesinde ekstübasyon zamanı

desfluran grubunda sevofluran ve izofluran grubuna oranla anlamlı derecede daha kısa idi. Göz

açma zamanı, oryantasyon zamanı ve Aldrete 10 olma zamanı desfluran grubunda sevofluran ve

izofluran grubuna oranla anlamlı derecede daha kısa olarak bulundu. Derlenme dönemi desfluran

grubunda daha kısa ancak hemodimamik açıdan üç grup benzer olarak bulundu.

Pek çok yayında desfluranın çabuk ve kolay titre  edilebilir  olduğundan ve güvenliğinden

bahsedilmiştir. Biz de çalışmamızda hastaların postoperatif dönemde çok kısa sürede nörolojik

fonksiyonlarını kazandığını gördük.

Karlsen 


(7)

 ve arkadaşları postoperatif bulantı ve kusmayı inceledikleri çalışmada, inhalasyon

ajanı   olarak  desfluran,  sevofluran   ve  izofluranı   karşılaştırmışlar.   Hastaları  erken   postoperatif

dönemde   ve   postoperatif   24   saat   içinde   bulantı   ve   kusma   açısından   takip   etmişler.   Erken

postoperatif   dönemde   her   üç   grupta   bulantı   ve   kusma   açısından   anlamlı   farklılık

gözlemlememişler, ancak 24 saatlik izlem sonunda desfluran grubunda (%67), izofluran (%22)

ve sevofluran grubuna (%36) göre anlamlı derecede fazla bulantı ve kusma görülmüş.

Eger  


(5)

  ve   arkadaşları   gönüllüler   üzerinde   sevofluran   ve   desfluranı   karşılaştırdıkları

çalışmada, hastaları anestezi sonrası 8 saat takip etmişler ve desfluran grubunda bulantı daha

fazla görülmüş. Ancak çalışmacılar bunun sebebinin açıklanamadığını belirtmişler. Her iki gruba

da  eşit  süre  ve şartlarda  anestezi  uygulandığından  farkın nedeni  olarak uzayan anesteziyi de

gösteremediklerini belirtmişler.

Bizim   çalışmamızda   derlenme   döneminde   görülen   yan   etkiler   karşılaştırıldığında;   ağrı

sevofluran ve desfluran grubunda %40 oranında görülürken izofluran grubunda ise %25, bulantı-

kusma izofluran ve desfluran grubunda sevofluran grubuna göre iki kat daha fazla (%30 - %15),

titreme   sevofluran   ve   desfluran   grubunda   benzer   oranda   görülürken   (%45   -%40),   izofluran

grubunda   %25   oranında   görülmüştür.   Ajitasyon   ise   sevofluran   grubunda   desfluran   grubuna

oranla daha fazla görülürken (%15 - %10), izofluran grubunda rastlanmamıştır.

Lockwood   ve   White  

(8)


  volatil   anesteziklerin   maliyeti   üzerine   yaptıkları   çalışmada,

sevofluran, desfluran ve izofluranı kapalı ve yarı kapalı sistemde kullanmışlar; ajan miktarı ve

inspire edilen konsantrasyonları kompütarize olarak ölçmüşler; yarı kapalı sistemde sevofluran

ve desfluranın maliyetini  yaklaşık olarak benzer ancak izoflurandan iki kat daha fazla olarak

bulmuşlar.

Boldt  


(9)

  ve   arkadaşları   propofol,   sevofluran,   desfluran   ve   izofluranın   maliyeti   üzerine

yaptıkları   çalışmada,   kullanılan   ajan   miktarını   vaporizatörün   ağırlığını   tartıp   boş   haliyle

karşılaştırarak   hesaplamışlar.   Propofol   grubunun   maliyetini   daha   fazla   bulurken   volatil

anesteziklerin maliyeti arasında anlamlı fark bulamamışlar, ancak izofluran kullanılan grubun

postanestezik bakım ünitesinde kalma süresi daha uzun bulunmuş. Bu da kullanılan ajan miktarı

olarak olmasa da genel olarak maliyete yansıyan bir etken olarak değerlendirilmiş.

Bizim   çalışmamızda   inhalasyon   ajanlarının   maliyeti   karşılaştırıldığında   her   üç   ajan

arasındaki fark anlamlı idi. Eylül 2003 tarihi fiyatlarıyla dakika başına ilaç tüketimi izofluran

grubunda   0,655±0,071ml/dk,   517509,0304   TL.,   sevofluran   grubunda   1,150±   0,136ml/dk,1155363,8150 TL., desfluran grubunda 1,233±0,157ml/dk, 622545,5738 TL. olarak bulundu. Üç

grup arasındaki fiyat farkı istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

Sonuç   olarak;   desfluranın   histerektomi   operasyonlarında   derlenmenin   hızlı   olması   ve

maliyetinin   pahalı   olmaması   nedeniyle   izofluran   ve   sevoflurana   alternatif   bir   inhalasyon

anestetiği olarak güvenle kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

KAYNAKLAR 

1. Jones RM. Desflurane and sevoflurane: Inhalation anaeshetics for this decade? Brith J Anaesth. 1990;65: 527-

36.

2. Aldrete JA, Kroulik D. Postanestethetic recovery score. Anesth Analg. 1970; 49 (6): 924-934.3. Nathanson, Michaael H, Fredman B, Smith I, Whie PF. Sevoflurane versus desflurane for outpatient anesthesia.

Anesth Analg. 1995; 81 (6): 1186.

4. Chen  X, Zhao M, White PF,  Li S, Tang J, Wender RH. The recovery of cognitive function after general

anesthesia in elderly patients; a comparison of desfluran and sevoflurane. Anesth Analg. 2001; 93:1489-94.

5. Eger EI, Bowland T, Ionescu P, Laster MJ, Fang Z. Recovery and kinetic characteristics of desflurane and

sevoflurane in volunteers after 8-h exposure, including kinetics of degradation products.  Anesthesiology.  1997; 87:

517-26.


6. O'Hara DA, De Angelis V, Lee H, Zedie N, Seuffert PA, Amorg DW. The effect of sevoflurane and izoflurane

on recovery from outpatient surgery. Pharmacoterapy. 1996 May-Jun; 16(3): 446-452.

7. Karlsen KL, Persson E, Wennberg E, Stengvist O. Anesthesia, recovery and postoperative nause and vomiting

after breast surgery; a comparison between desflurane, sevoflurane and izoflurane  anesthesia. Acta Anaesthesiol. 2000

Apr; 44(4): 489-93.

8. Lockwood GG, White DC. Measuring the costs of inhaled anaesthetics. Brith J Anaesth. 2001 Oct; 87(4): 559-63.

9. Boldt  J,   Jaun   N,   Kumle   B,   Heck   M,   Mund   K.   Economic   considerations   of   the   use   of  new   anesthetics.;comparison of propofol, sevoflurane, desflurane and izoflurane. Anesth Analg. 1998 Mar; 86(3): 504-9.


Yüklə 158,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə