Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 27


Orqanizmdə ən iri vəzli orqan hansıdlr?Yüklə 2 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə13/18
tarix10.12.2016
ölçüsü2 Mb.
növüDərs
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

115.Orqanizmdə ən iri vəzli orqan hansıdlr? 
A) Qaraciyər 
B) Dalaq 

169 
C) Hipofiz vəzi 
D) Timus vəzi 
E) Qalxanabənzər vəz  
116.Həzm  Ģirələrinin  ifrazına  səbəb  olan  refleks  hansı  sistemdə 
baĢ verir? 
A) Əzələ sistemində  
B) Tənəffüs sistemində 
C) Həzm sistemində 
D) Sinir sistemində 
E) Qan sistemində 
117.Orqanizmin fəaliyyəti necə tənzim olunur? 
A) Sinir sistemi vasitəsilə 
B) Endokrin sistemi vasitəsilə 
C) Sinir-humoral sistemi vasitəsilə 
D) Bioloji fəal maddələrin təsiri ilə 
E) Şərtsiz və şərti reflekslər vasitəsilə 
118.Mərkəzi  sinir  sisteminin  fəaliyyətində  dominantlıq  haqqında 
təlimin əsasını qoyan alim. 
A) A.A.Uxtomski 
B) P.K.Anoxin  
C) İ.İ.Meçnikov 
D) M.K.Bıkov 
E) İ.M.Seçenov 
119.Qanı  II  qrup  olan  insanlara  hansı  qan  qruplarını  köçürmək 
olar? 
A) 1 və III 
B) II və IY 
C) 1 və IY 
D) III vəII 
E) II və 1 
120.Ürəyin bir iĢ müddəti nə qədərdir? 
A) 0,3 saniyə 
B) o,4 saniyə 
C) 0,7 saniyə 
D) 0,8 saniyə 
E) 0,1 saniyə 

170 
121.AĢağıdakı maddələrdən  hansılar  ürək fəaliyyətini  ləngidir və 
zəiflədir? 
A) Adrenalin və kalsium 
B) Adrenalin və kalium 
C) Asetilxolin və kalsium 
D) Adrenalin və tiroksin 
E) Asetilxolin və kalium 
122.50 qram yağ orqanizmdə nə qədər enerji verir? 
A) 930kkal. 
B) 450 kkal. 
C) 654 kkal. 
D) 546 kkal. 
E) 465 kkal. 
123.Reseptorun əsas funksiyası nədir? 
A) Mərkəzi sinir-sistemindən oyanması işçi orqana nəql etmək 
B) Oyanmanı hissi neyrondan hərəki neyrona nəql etmək 
C) Qıcığın təsirindən oyanmaq 
D) Oyanmanı aralıq neyrondan hissi neyrona ötürmək 
E) Oyanmanı aralıq neyrondan,hərəki neyrona nəql etmək 
124.AĢağıdakı  sıraların  hansında  atmosfer  havanın  tərkibindəki 
qazların faizlə mıqdarı düzgün göstərilmiĢdir? 
 1) Oksigen 2) Karbon qazı 3) Azot 
A) 16 % 4 % 79% 
B) 21 % 0,003% 78% 
C) 0,03 % 21% 78%  
D) 79% 0,03 % 21% 
E) 20,94 % 0,03% 79,03% 
125.Qan təchizatının pozulmasına hansı üzv daha çox həssasdır? 
A) Dalaq 
B) Baş beyin 
C) Qara ciyər 
D) Böyrəklər 
E) Əzələlər 
126.Hüceyrə və toxumalarda oksikenin parsial təzyiqi. 
A) 0,4 
B) 0,1 
C) 0 
D) 0,3 

171 
E) 0,2 
127.Qanın neçə faizini plazma təĢkil edir? 
A) 60-65 % 
B) 55-60% 
C) 65-70% 
D) 80-85% 
E)-40-45% 
128.Qan pazmasının neçə faizi su,neçə faizi quru maddədir? 
A) 90-92% su, 8-10 % quru maddə 
B) 82-92% su, 8-18% quru maddə 
C) 55-60% su, 40-45% quru maddə 
D) 80% su, 20 % quru maddə 
E) 90-92 % su, 6-8 % quru maddə 
129.Orqanizmdə hansı arteriyada venoz qan axır? 
A) Qara ciyər arteriyasında 
B) Böyrək arteriyasında 
C) Bazu arteriyasında 
D) Agciyər arteriyasında 
E) Bud arteriyasında 
130.Transplantasiya nədir? 
A) Orqanın çıxarılması 
B) Orqanın köçürülməsi 
C) Orqanın fə`aliyyətinin zəiflədilməsi 
D) Orqanın fə`aliyyətinin qüvvətləndirilməsi 
E) Orqanın bir hissəsinin kəsilməsi 
131.ġərtsiz refleksin xarakter xüsusiyyəti verilmiĢ sıranı göstərin? 
A) Duyğu üzvlərinə qarşı əmələ gələn reflekslər 
B) Həyat boyu qazanılan reflekslər 
C) Anadan gəlmə refleks olmaqla nəslə ötürülmür 
D) Növə məxsus refleksdir və irsən verilir 
E) Mədə bağırsaq sisteminə təsir edən qıcıqlara qarşı əmələ gələn 
refleksdir 
132.Aqqlütininlər harada olur? 
A) Leykositlərdə 
B) Trombositlərdə 
C) Əzələlərdə 
D) Plazmada 
E) Eritrositlərdə 

172 
133.Ġnsanda qanda normada neçə faiz qlükoza var? 
A)
 
160 mq% 
B)
 
15-20 mq% 
C)
 
 80-120 mq% 
D) 120-80 mq% 
E)  8-20 mq% 
134.Bir litr ilk sidik neçə litr qandan əmələ gəlir? 
A) 5 
B) 10 
C) 15 
D) 20 
E) 25 
135.Qanın laxtalanması üçün hansı vitamin lazımdır
A)
 
B
12 
–vitamini 
B)
 
C vitamini  
C)
 
K –vitamini  
D)
 
B
1
- vitamini  
E)
 
A –vitamini  
136.Qanın plazmasında nə qədər duz var?  
A) 0,09%  
B) 0,9% 
C)
 
0,03% 
D)
 
0,8% 
E)  0,83% 
137.Qanın temperaturası hansı orqanda daha yüksək olar? 
 
A) Ağiyərlərdə  
B) Qaraciyərdə 
C)
 
Dəridə 
D)
 
Böyrəklərdə 
E)
 
Mədədə 
138.Hemoqlobinin tərkibində : 
A)6%-hem, 94% qlobin 
B) 5%-hem, 95% qlobin 
C) 2%-hem, 98% qlobin 
D) 4%-hem, 96% qlobin 
E) 8%-hem, 92% qlobin 
139.Üçüncü qrup qana, hansı qrup qanı köçürmək olar?  

173 
A) ikinci  
B) üçüncü və birinci 
C) Dördüncü 
D) İkinci və dördüncü 
E) Bütün qrupları 
140.Qanın laxtalanması nədir? 
A) Trombinin fıbrinə çevrilməsi 
B) Tromboplastinin protrombinə çevrilməsi 
C) Fibrinogenin fıbrinə çevrilməsi 
D)Tromboplastinin fıbrinogenə çevrilməsi 
E) Fibrinin fibrinogenə çevrilməsi 
141.Qanın plazmasmı necə almaq olar? 
A) Qanı laxtalandırmaqla , 
B) Qanı sitratlaşdırmaqla və laxtalandırmaqla 
C) Qana natrium xlor qatmaqla 
D) Sitrat qam sentrifuqada fırlatmaqla 
E) Qanı 15-20 dəqiqə 37°C istiiiyi olan mühitdə saxlamaqla 
142. Azot mübadiləsinin son məhsulu 
A) Sidik 
B) Sidik cövhəri 
C) Zülal 
D) Su 
E) Şəkər 
143.Ürəyin sistolik həcmi nəyə deyilir? 
A) Sistola zamanı qulaqcıqlardan qovulan qanın miqdanna 
B) Mədəciklərdən qovulan qanın miqdarına 
C) Sol mədəcikdən qovulan qanın miqdanna 
D) Sağ qulaqcıqdan sağ mədəciyə qovulan qanın miqdanna 
E) Sistola zamanı sol qulaqcıqdan qovulan qanın miqdarına 
144.Ġnsanlarda hansı immunoqlobulinlər (iq) vardır? 
A) V.AL,R,Q 
B) E,V,M,N,Z  
C) A,D,E,C
t
,M  
D) F,S,Z,N,R  
E) K,H,P,S,B 

174 
145.Qanın reaksiyası necədir? 
A) Turş 
B) Zəif turş  
C) Zəif qələvi 
D) Neytral 
E)  Dəyişkən 
146.Astaziya nədir? 
A) Hərəkətin koordinasiyasında baş verən pozğunluqlar 
B) Əzələ tonusunun pozulması 
C) Baş və ərtaflarda əsmə hərəkətləri 
D) Tez yorulma, əzələlərin qüvvədən düşməsi 
E)  Hərəkətlərin  gücünün,  ölçüsünün,  sürətinin  və  istiqamətinin 
pozulması 
147.Qanın xarakterik zülalı hansıdır? 
A) Qlobulin 
B) Albumin 
C) Kazeinogen  
D) Fibrinogen  
E) Trombin 
148.Karbohemoqlobin harada əmələ gəlir?  
A) Ağciyərlərdə 
B) Toxumalarda 
C) Qaraciyərdə 
D) Ağciyərin alveolalarında 
E)  Bronxlarda 
149.Qanın laxtalanmasını sürətləndirən nədir?  
A) Soyuq  
B) Ağr 
C) Natrium sitrat 
D) Heparin 
E) Natrium oksalat 
150.Yuxunun neçə növü var? 
A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
E) 6  

175 
151. Böyrəklərin funksional vahidi 
A) Nefroz 
B) Neyron 
C) Nefron 
D) Nefrit 
E) Əzələ 
152.Ürək refrakterliyi nədir? 
A) Qıcığa cavab vermək 
B) Avtomatizm 
C) Elastiklik 
D) Qıcığa cavab verməmək  
E) Ürək əzələsinin yığılması 
153.Oyanma ürəyin hansı nahiyyəsindən baĢ verir? 
A) His dəstəsindən 
B) Atrioventrikulyar düyündən 
C) Sinus düyünündən 
D)  Aşot-Tavar düyünündən 
E)  Purkine liflərindən 
154.Böyrəküstü  vəzilərin  qabıq  maddəsinin  hormonları  neçə 
qrupa bölünür? 
A) 6 
B) 5 
C) 4 
D) 3 
E) 2 
155.Ġnsanın bazu arteriyasmda sistolik təzyiq neçədir? 
A)
 
 70-80 mm.Hg.st  
B)
 
 100-160 mm.Hg.st 
C)
 
 180mm.Hg.st 
D) 110-120 mm.Hg.st  
E) 60-70 mm.Hg.st  
156. Vazomator mərkəz harada yerləĢir? 
A)
 
 Onurğa beyində 
B)
 
 Beyincikdə 
C)
 
 Orta beyində 
D) Uzunsov beyində  
E) Ara beyində 

176 
157.Kapilyarlarda qanın axma sürəti necədir?  
A) 0,5 mm/san 
B) 50 mm/san 
C)
 
 0,05 mm/san 
D)
 
 500 mm/san 
E)
 
1,5 mm/sän 
158.Karbon qazının parsial təzyiqi harada çox olur? 
A) Ağciyərlərdə 
B) Arterial qanda  
C) Venoz qanda  
D) Alveollarda 
E) Limfada 
159.Qan damarlarını geniĢləndirən nədir? 
A)
 
 Albumin 
B)
 
 Noradrenalin 
C)
 
 İnsulin 
D) Asetilxolin 
 E) Simpatin 
160.Ġnsanın bazu arteriyasında diastolik təzyiq neçədir? 
A)
 
 80-120 mm.Hg.st 
B)
 
 70-120 mm.Hg.st  
C) 70-80 mm.Hg.st 
D) 80-90 mm.Hg.st 
E)  50-60 mm.Hg.st 
161.Bir litr südün əmələ gəlməsi üçün inəyin süd vəzilərindən nə 
qədər qan keçməlidir?  
A) 500-550 litr 
B)
 
 50-55 litr 
C)
 
 Orqanizmdə olan qan 
D)
 
 350-450 litr 
E)  5-5,5 litr 
162.Ürəyin  bir  iĢ  dövrü  (tsikli)  zamanı  mədəciklər  neçə  saniyə 
istirahət edir? 
A) 0,3 
B) 0,4 
C) 0,5 
D) 0,7 
E) 0,1 

177 
163.GövĢəyən  heyvanların  iĢgənbəsində  karboamidi  CO(NH
2
)
2
 
hansı ferment parçalayır? 
A)  Amilaza 
B) Ureaza 
C)
 
 Maltara 
D)
 
 Pepsin 
E)  Karboanhidraza 
164.Yem borusu Ģırımı hansı heyvanda olur? A)Atda 
B)
 
İtdə 
C)
 
Donuzda 
D)
 
Çoşqada 
E) Buzovda 
165.Donuzun mədəsi neçə zonaya bölünür? 
A) Bir 
B)İki 
C)Üç 
D) Dörd 
E) Beş 
166.Ġnsanda qanın 4 qrup olmasının səbəbi? 
A) Erotrositlərdə aqqlutininlərin olub, olmaması 
B)  Erotrositlərdə  aqqlutininlərin  və  aqqlutinogenlərin  olub 
olmaması 
C) Trombositlərdə trombplastinin olub olmaması 
D) Plazmada aqqlutinogenlərin və aqqlutininlərin olub olmaması 
E) Qanda aqqlutininlərin və aqqlutinogenlərin olub olmaması 
167.Mikroorqanizmlər iĢgənbədə hansı vitaminləri sintez edir. 
A)
 
E,D,S-vitaminlərini 
B)
 
A,D,E-vitaminlərini 
C) B
1
,B
12
,K vitaminlərini 
D)Vitaminlərin hamsını 
E) D-qrupu vitaminlərini 
168.HəĢarətlərdə tənəffiisün hansı növü mövcuddur? 
A)
 
 Dəri təhəffüsü 
B)
 
 Diffuz tənəffüs 
C)
 
 Qəlsəmə tənəffüsü 
D)
 
 Ağciyər tənəffüsü 
E) Traxeya tənəffüsü 
169.Ġnsanda ağciyərlərin həyat tutumu nə qədərdir?  

178 
A) 3500 ml 
B) 2500 ml 
C)
 
 500-700 ml 
D)
 
 700-800 ml E)3200 ml 
170.Mədəsi  tək  kameralı  oaln  orqanizmlərin  həzm  kanalında 
zülalların həzmə uğradığı ardıcıl mühitlər. 
A) Neytral - turş 
B) Turş-qələvi 
C) Qələvi-turş 
D) Qələvi-neytral 
E) Zəif-qələvi, zəif-turş 
171.Mədə Ģirəsi hansı optimal Ģəraitdə zülallara təsir edir? 
A)
 
 Orqanizmin normal temperaturunda və neytral mühitdə 
B)
 
 Aşağı temperaturda və qələvi mühitdə 
C) Bədən temperaturunda və turş mühitdə 
D)  Ancaq neytral mühitdə, 
E)  Ancaq qələvi mühitdə və normal temperaturada 
172.Göz almasının hansı qiĢasında əĢyanın xəyalı alımr? 
A)
 
 Damarı qişada 
B)
 
 Ağlı qişada  
C) Torlu qişada 
D)  Buynuz qişada 
E)  Qüzehli qişada 
173 .Normada quĢlarda qan neçə dəqiqəyə laxtalanır? 
A) 5-6 
B) 0,2-0,3 
C) 3-4 
D) 2-3 
E) 4-5 
174.Ġnək südünün tərkibində neçə faiz quru maddə var? 
A)
 
 13,7 % 
B)
 
 15 % 
C)
 
 12 % 
D)
 
 14 %  
E) 13% 
175.Oksitosin hansı vəzin hormonudur? 
A) Qalxanabənzər vəzin 
B) Böyrəküstü vəzin 

179 
C) Epifiz vəzinin 
D) Hipofiz vəzinin 
E) Timus vəzinin  
176. Hipofizin orta payının hormonu 
A) Oksitosin 
B) Melatonin 
C) Prolaktin 
D) Tiroksin 
E) Vazopressin 
177.Qanın bufer sistemi verilmiĢ düzgün sıranı göstərin?  
A) Hemoqlobin, mioqlobin 
B) Karbonatlar, qanın zülalları 
C) Karbonatlar, fosfatlar, qanın plazmasının zülallan və 
hemoqlobin 
D) Fosfatlar, hemoqlobin, zülallar və fermentlər 
E) Hormonlar, fermentlər, vitaminlər 
178.Qanın laxtalanmasında hansı zülal iĢtirak edir?  
A) Fibrinogen 
B)
 
 Albumin 
C)
 
 Qlobulin 
D)
 
 p-qlobulin 
E)
 
 a-qlobul 
179.Ġnəkdə boğazlıq müddəti . 
A) 285 gün 
B) 210 gün 
C) 350 dün 
D) 385 gün 
E) 355 gün 
180.Ġnsanda mədə Ģirəsi neçə faizli xlorid turĢusudur?  
A) 4-5 %  
B) 0,4- 0,5 % 
D) 2-3 % 
C) 3-4 % 
E) 4,5 % 
181.Eritrositlərin  normal  formalaĢması  üçün  hansı  vitaminlər 
lazımdır. 
A)
 
Bı-D-A-vitaminləri 
B)
 
C-K-E-vitaminləri 

180 
C)
 
B12-H-B3 vitaminləri  
D) B1-B12-B2 vitaminləri  
E) B
6
-B
c
-Bi2 vitaminləri 
182.Görmə qıcığı bäĢ beyinə necə daxil olur? 
 A) Görmə siniri-buynuz qişa, beyinin görmə zonası  
 B) Görmə siniri-torlu qişa-Qüzenli qişa, beyinin görmə zonası 
C)
 
Ağlı qişa-Görmə siniri-beyinin görmə zonası 
D)
 
Görmə siniri-damarlı qişa-beyinin görmə zonası  
E)
 
 Görmə siniri-torlu qişa-beyinin görmə zonası 
183.Sidik neçə fazada əmələ gəlir? 
A) - 4  
B) - 2  
C) - 3 
D) - 1 
E) - 5 
184.Əzələnin iĢi və yoralması haqqında təlimin əsasım hansı alim 
qoymuĢdur? 
A)
 
P.K. Anoxin 
B)
 
İ.P.Pavlov  
C)
 
A.A.Uxtomski  
D)
 
İ.M.Seçenov  
E)
 
İ.İ.Meçnikov 
185.Ġnək südünün tərkibində neçə faiz yağ var?  
A)3,7% 
B)3-5 % 
C)
 
2,7 % 
D)
 
5-6 % 
E)
 
E)3-7 % 
186.Qapı venası ilə ciyərə neçə faiz qan daxil olur?  
A) 80 % 
B)
 
20 % 
C)
 
60 % 
D)
 
30-40% 
E)
 
8 % 
187.Termoreseptorlar neçə qrupa bölünür? 
A) 5 qrupa 
B) 4 qrupa 
C) 3 qrupa 

181 
D) 2 qrupa 
E) 6 qrupa 
188.Ağız suyunun tərkibində hansı fermentlər var? 
A)
 
 Lipaza, maltaza 
B)
 
Jelatinäza, amilaza  
C)
 
 Amilaza, maltaza 
D) Tripsin, ximotripsin 
E)  Pepsin,lipaza 
I89.Mərkəzi  sinir  sistemində  ləngimə  prosesini  ilk  dəfə  kim  kəĢf 
edib? 
A)
 
 Aİ.Qarayev 
B)
 
 A.AUxtomski 
C)
 
 İ.P.Pavlov  
D)
 
 İ.M.Seçenov  
E) İ.İ.Meçnikov 
190.SəmitləĢdirmə refleksləri beyinin hansı Ģöbələri ilə 
əlaqədardır?  
A) Uzunsov beyinlə  
B) Orta beyinlə 
C)
 
 Varol körpüsü ilə 
D)
 
 Ara beyin ilə 
E)
 
Onurğa beyinlə 
191.Etologiya elmi nədən bəhs edir? 
A) Sinir mərkəzlərindən 
B) Davranışdan 
C) Xəstəlik törədicilərindən 
D) Şərti reflekslərdən 
E) Sensor sistemlərdə 
192.Əzələnin yorulmasma səbəb nədir?  
A) Fasilələr ilə uzun müddət işləmək  
B) Əzələnin fasiləsiz işləməsi 
C)
 
 Zəif qidalanmaq 
D)
 
 İdman ilə məşğul olmamaq 
E) Atmosfer havanın tərkibinin dəyişməsi 
193.Ġnsanda normal ürək vurğularının sayı nə qədərdir? 
A)
 
 70-90 
B)
 
 60-70 
C)
 
 65-70  

182 
D)
 
 70-80  
E)
 
 80-90 
194. Ağciyərlərin həyat tutumu hansı havaların cəmindən 
ibarətdir? 
A)
 
 Tənəffüs, ehtiyat və qalıq havalann cəmindən 
B)
 
 Tənəffüs, əlavə və alveolar havaların cəmindən  
C)
 
 Tənəffüs, əlavə və ehtiyat havaların cəmindən 
D)  Tənəffüs ehtiyat və mübadilə havalarımn cəmindən 
E)  Tənəfftis və əlavə havaların cəmindən 
195.Atoniya nə zaman baĢ verir? 
A) Uzunsov beyin zədələndikdə 
B) Orta beyin zədələndikdə 
C) Beyincik zədələndikdə 
D) Ara beyin zədələndikdə 
E) Bədən temperaturu normadan çox olduqda 
196.Qoruyucu refleks mərkəzləri harada yerləĢir? 
A)
 
 Orta beyində 
B)
 
 Onurğa beyində 
C)
 
 Beyincikdə 
D) Uzunsov beyində  
E) Ara beyində 
197.Mərkəzi sinir-sisteminin əsas fəaliyyət forması nədir? 
A)
 
 Oyanma 
B)
 
 Tormozlanma 
C) Oyanmanı nəql etmə 
D) Refleks  
E) Dominantlıq 
198.Ürəyin fəaliyyətini hansı maddə qüvvətləndirmir? 
A) Kalsium ionları 
B) İnsulin 
C) Adrenalin 
D) Tiroksin 
E) Noradrenalin 
199.Ali sinir fəaliyyətinin üç prinsipi hansı sırada düzgün 
verilmiĢdir?  
A) Qıcıqlanma, oyanma, nəql etmə 
B) Determinizm , analiz-sintez , quruluş  
C)
 
 Oyanma, oyanmam nəql etmə, dominantlıq 

183 
D)
 
 Oyanmanın irradiasiyası, analiz, sintez 
E)
 
İnertlik, oyanmamn nəqli, tormozlanma 
200.Sidiyin əmələ gəlməsi və xaric olunması necə adlanır? 
A) Aniruya 
B) Uremiya 
C) Diurez 
D) Qlükozuriya 
E) Hematuriya 
201. Ürək əzələsinin təqəllüs qüvvəsi nədən asılıdır?  
A) Tac damarların qanla təchiz olunmasından  
B) Ürək əzələsinin gərilmə dərəcəsindən  
C) Aypara qapaqların vəziyyətindən  
D) Ürək əzələsinin oksigenlə təchiz olunmasından  
E) Taylı qapaqların vəziyyətindən  
202. Hansı sekresiya vəzi ilə hipotalamus bilavəsitə əlaqədardır?  
A) hipofizlə  
B) bazal qanqlionlarla  
C) qalxanabənzər vəzlə  
D) böyrəküstü vəzlə  
E) talamik nüvələrlə  
203.  Parabiozun  hansı  fazasında  qüvvəli  qıcığa  zəif,  zəif  qıcığa 
qüvvəli cavab alınır?  
A) Təəccüblü ( paradoksal)  
B) Ləngimə  
C) Bərabərləşmə ( müvazinət) 
D) Subnormal  
E) Normal  
204. Limfositlərin funksiyaları hansılardır?  
A) qanın osmotik təzyiqinin tənzimində iştirakı  
B) oksigenin daşınmasında iştirakı  
C) faqositoz, bakterisid təsir, immun yaddaşın təmini, hüceyrə və 
humoral immunitetdə iştirakı  
D) karbon qazının daşınmasında iştirakı  
E) qanın pH –nın saxlanılmasıda iştirakı  
205. Ġkitaylı qapaq harada yerləĢir?  
A) Sol mədəciklə aorta və sağ mədəciklə ağciyər kötüyü arasında  
B) Sol qulaqcıqla sol mədəcik arasında  
C) Qulaqcıqlarla mədəciklər arasında  

184 
D) Yuxarı boş venada və ağciyər venasında  
E) Sağ qulaqcıqla sağ mədəcik arasında 
206. Laxtalanmanın qarĢısını alan amillər necə adlanır?  
A) Anticisimlər  
B) Hemopoetinlər  
C) Koaqulyantlar  
D) Plazmin  
E) Antikoaqulyantlar  
207. Ürək fəaliyyətinin reflektoru olaraq ləngiməsi nə vaxt baĢ 
verir?  
A) Dərindən seyrək nəfəs verdikdə  
B) Sinokarotid sahədə təzyiq azaldıqda  
C) Aorta qövsündə təzyiq azaldıqda  
D) Günəş kələfinə təzyiq etdikdə  
E) Heçvaxt baş vermir  
208. Azan sinirlərin tonusunun artması ürəyə necə təsir göstərir?  
A) Ürək təqəllüsünü qüvvəsini artırır  
B) Ürək təqəllüsünün ritmini azaldır  
C) Ürəyin oyanmanı nəqletmə qabiliyyətini artırır  
D) Ürək tonunu artırır  
E) Ürəyin oyanıcılıq qabiliyyətinin artırır  
209. Arterial qan təzyiqi qəfil yüksəldikdə onun normaya 
qayıtması üçün funksional sistemin hansı kompensator 
mexanizmləri iĢə düĢür?  
A) Ürək fəaliyyətinin azalması, qan damarlarının genəlməsi  
B) Qan depolarından qanın çıxması  
C) Qanın həcminin artması  
D) Ürək fəaliyyətinin artması, qan damarlarının daralması  
E) Ürək fəaliyyətinin artması, qan damarlarının genəlməsi  
210. Ürəyə azan sinirin ləngidici təsiri nə zaman kimlər tərəfindən 
kəĢf olunmuĢdur?  
A) 1845-ciildə Veber qardaşları  
B) 1898-ci ildə İ.M.Seçenov  
C) 1936-cı ildə İ.P.Pavlov  
D) 1948-ci ildə P.K.Anoxin  
E) 1845-ci ildə Sion qardaşları  
211. Termiki hemoliz nəyin nəticəsində baĢ verir?  
A) Hipotonik məhlulda eritrositlərin şişməsindən  

185 
B) Uyğun gəlməyən qan köçürdükdə, ilan dişlədikdə, 
immunholizlərin təsirindən  
C) Aşağı və yuxarı temperaturun təsirindən  
D) Qüvvəli mexaniki təsirdən  
E) Eritrositlərin zülal-lipid təbəqəsini dağıdan maddələrin 
təsirindən  
212. Arterial qan təzyiqi artdıqda depressor sinirdə impuls 
aktivliyi necə dəyiĢir?  
A) Azalır  
B) Dəyişmir  
C) Yox olur  
D) Azalır, sonra artır  
E) Artır  
213. Qanın onkotik təzyiqini yaradır:  
A) Plazmanın zülalları  
B) Plazmanın zülalları və duzları  
C) Qlükoza, sidik cövhəri  
D) Plazmanın duzları  
E) Formalı elementlərin zülalları və duzları  

Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə