Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 27


Qanın laxtalanmasında II və VII plazma və toxumaYüklə 2 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə16/18
tarix10.12.2016
ölçüsü2 Mb.
növüDərs
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

385. Qanın laxtalanmasında II və VII plazma və toxuma 
faktorlarının adlarının verildiyi düzgün sıranı tapın?  
A) II - Ca2+ionları ; VII - Fibrinogen  
B) II - Protrombin ; VII - Prokonvertin  
C) II - Fibrinogen ; VII - Prokonvetrin  
D) II - Prokonvetrin ; VII - Protrombin  
E) II - Kristmas faktoru ; VII – antihemofil qlobulin  
386. Spesifik immunitet nəyin nəticəsində həyata keçir?  
A) plazma zülallarına birləşməklə  
B) B-limfositlərin və plazmatik hüceyrələrin antitel məhsulları, 
T-limfositlərin fəaliyyəti ilə  
C) faqositoz və sitotoksik təsirlə  
D) bakteriosid maddələrin məhsulları (lizosim, interferon)  
E) limfa düyünləri və dalaq  
387. Uzunmüdətli (kompensator) pauza nə zaman müĢahidə 
olunur?  
A) Qulaqcıqların diastolasından sonra  
B) Qulaqcıqların ekstrasistolasından sonra  
C) Mədəciklərin ekstrasistolasından qabaq  
D) Mədəciklərin ekstrasistolasından sonra  
E) Ümumi pauza dövründə  

217 
388. Pavlov-Engelman təsnifatına görə ürək yığılmalarının 
qüvvəsinin dəyiĢməsi necə adlanır?  
A) Batmotrop təsir  
B) İnotrop təsir  
C) Tonotrop təsir  
D) Xronotrop təsir  
E) Dromotrop təsir  
389. Simpatik sinirlərin qıcıqlandırılması ürəkdə hansı nəticələr 
verə bilər?  
A) Spontan depolyarizasiyanı zəiflədər  
B) Spontan depolyarizasiyanı sürətlədirər  
C) Ca
2+
 ionları üçün keçiriciliyi azaldar  
D) Əzələnin yığılma qüvvəsini azaldar  
E) Qulaqcıq və mədəciklərin oyanmaları arasında vaxtı uzadar  
390. Qaraciyərdə sintez olunur 
A) Renin 
B) Tripsin  
C) Heparin  
D) Qlükaqon  
E) İnsulin  
391. Pavlov-Engelman təsnifatına görə ürək ritminin dəyiĢməsi 
necə adlanır?  
A) İnotrop təsir  
B) Xronotrop təsir  
C) Dromotrop təsir  
D) Batmotrop təsir  
E) Tonotrop təsir  
392. Sistola zamanı sol və sağ mədəcikdə təzyiq (mm c.st.) insanda 
neçəyə bərabərdir?  
 Sol mədəcik    
Sağ mədəcik  
A)  
100-105  
 
20  
B)   
120-130  
 
25-20  
C)   
140-150  
 
30-35  
D)  
115-125  
 
20-30  
E)   
150-160  
 
35-45  
393. Mədəciklərin sistolası zamanı qanın sürətlə qovulma fazası 
insanda nə qədər müddət davam edir ( saniyə ilə)  
A) 0,03  

218 
B) 0,08  
C) 0,12  
D) 0,05  
E) 0,25  
394. Ürəyin iĢinin ritmiki fəaliyyəti nədən asılıdır?  
A) Reflektor təsirlərdən  
B) Mütləq reflakter dövrün uzun olmasından, sinus düyününün 
avtomatizmindən  
C) Ürəkxarici təsirlərdən  
D) Ürəyin təqəllüsünün “hamı və heçnə” qanununa tabe 
olmasından  
E) Ürək əzələsinin Starlink qanununa tabe olmasından  
395. Simpatik sinirlərin tonusunun artması ürəyə necə təsir 
göstərir?  
A) natrium ionları üçün keçiciliyi azaldır  
B) ürək təqəllüsünün qüvvəsini və tezliyini artırır  
C) oyanıcılığı və keçiciliyi azaldır  
D) ürək təqəllüsünün qüvvəsini və tezliyini azaldır  
E) asta diastolik depolyarizasiyanın sürətini azaldır  
396. Ürəyin qovduğu qanın miqdarı kəskin azaldıqda qanın 
hərəkət sürəti necə dəyiĢir?  
A) Dəyişmir  
B) Hər yerdə azalır  
C) Artır  
D) Damarın venoz hissəsində azalır?  
E) Aortada azalır  
397. Azan siniri qüvvətli cərəyanla qıcıqlandırdıqda ürəkdə nəyə 
səbəb ola bilər?  
A) Depolyarizasiyanın baş verməsinə  
B) Na +ion keçiriciliyinin sürətlənməsinə  
C) Membran potensialının yüksəlməsinə  
D) K+ion keçoriciliyinin zəifləməsinə  
E) Oyanıcılığın artmasına  
398. Sfigmogramda hansılar ayırd olunmur?  
A) Dikrot  
B) α-dalğalar  
C) Anakrot  
D) İnsizura  

219 
E) Katakrot  
399. Hansı sinir liflərinin oyanması qan damarlarını daraldır?  
A) Depresor sinirin lifləri  
B) Asetilxolin ifraz olunan simpatik sinir lifləri  
C) Parasimpatik liflər  
D) Sinokarotid sinirin lifləri  
E) Adrenalin ifraz olunan simpatik sinir lifləri  
400. Hansı humoral maddələr damarların daralmasına səbəb 
olmur?  
A) Histamin  
B) Arginin-vazopressin  
C) Angiotenzin II  
D) Katexolaminlər  
E) Serotonin  
401. Beyin qan dövranının xüsusiyyətlərinə hansı aid deyil?  
A) Beyin damarlarında qanın fasiləsiz axması  
B) Beyinin bütün kapliyarlarının açıq olması, növbətçi 
kapliyarların olmaması  
C) Beyinin venoz sisteminin həcmi funksiyanı yerinə 
yetirməməsi  
D) Arteriola və venulalar arasında anastomozların olmaması  
E) Arteriola və venulalar arasında anastomozların olması  
402. Limfanın hərəkətlərinə mane olan amillər hansılardır?  
A) Qapaqların olması  
B) Qapaqların olmaması  
C) Döş qəfəsinin sorucu qüvvəsi, mənfi təzyiqin olması  
D) Limfa damarlarının ritmiki daralması ( dəq. 10-20 dəfə)  
E) Əzələ təqəllüsü  
403. Qanın laxtalanması üçün hansı vitamin lazımdır? 
 A)B12  
 B) K  
 C) B1  
 D) C  
 E) B1 
404. Qanın qidalandırıcı funksiyası  
 A) Oksigeni ağciyərlərdən toxumalara aparır. 
 B) Karbon qarını (CO2) toxumalardan ağciyərlərə daşıyır? 
 C) Qida maddələrini həzm sistemindən hüceyrələrə aparır. 

220 
 D) maddələr mübadiləsininin son məhsullarını ifrazat 
orqanlarına aparır. 
 E) Qidalanma prosesini nizama salır. 
405. Orta yaĢlı insanda təxminən neçə litr qan olur? 
 A) 2-3  
 B) 3-4  
 C) 7-8  
 D) 5-6  
 E) 8-9 
406. Ġnsanda qan bədən çəkisinin neçə faizini təĢkil edir? 
 A) 2-3  
 B) 4-5  
 C) 0,6 -0,8  
 D) 6-8  
 E) 5-6 
407. Qida Fiziologiyası nəyi öyrənir? 
 A) Qida maddələrinin biokimyasını 
 B) Qida maddələrinin orqanizmin struktur elementlərinə və 
enerjiyə  
 çevirilməsi proseslərin 
 C) Qida məddələrinin fiziki-xassələrini 
 D) Qida maddələrinin kimyəvi xassələrini 
 E) Qida maddələrinin kimyəvi tərkibini 
408. ġərti refleksi ilk dəfə hansı alim kəĢf edib? 
 A) Uxtomski  
 B) Seçenova  
 C) Anoxin  
 D) İbn-Sinaya  
 E) Pavlov  
409. Böyük və kiçik qan dövranlarını kəĢf edən alim? 
 A) Vedenski  
 B) Harvey  
 C) Dekart  
 D) Seçenov  
 E) İbn-Sina 
410. Ürək əzələsi hansı damarlar ilə qidalanır. 
 A) Ağciyər venası  
 B) Ağciyər arteriyası  

221 
 C) Aorta  
 D) Tac venaları  
 E) Tac arteriyaları  
411. Orta yaĢlı insanda ürək bədən çəkisinin neçə faizini təĢkil 
edir. 
 A) 4-5  
 B) 2-3  
 C) 0,4-0,5  
 D) 0,2-0,3  
 E) 0,6-1 
412. Orqanizmdə bir qram zülal oksidləĢdikdə nə qədər enerji 
verir? 
 A) 0,4 kkal  
 B) 4,1 kkal  
 C) 9,3 kkal  
 D) 3,9 kkal  
 E) 1,4 kkal  
413. Orqanizmdə bir qram karbohidrat oksidləkĢdikdə nə qədər  
 enerji əmələ gəlir? 
 A) 0,4 kkal  
 B) karbohidrat enerji vermir  
 C) 4,1 kkal  
 D) 1,4 kkal  
 E) 4,1-5 kkal  
414. Ağız suyunun tərkibində hansı fermentlər vardır? 
 A) Pepsin, ximozin 
 B) Maltaza, jelatinaza  
 C) Tripsin, jelatinaza 
 D) Lipaza, ximozin  
 E) Amilaza, maltaza  
415. Bir qram yağ oksidləĢdikdə orqanizmdə nə qədər enerji  
əmələ gəlir? 
 A) 1,9 kkal 
 B) 4,1 kkal  
 C) 3,9 kkal  
 D) 9,13 kkal  
 E) 9,3 kkal  

222 
416. Mədə Ģirəsi hansı optimal Ģəraitdə yağlara təsir edir? 
 A) Qələvi  
 B) Zəif turş  
 C) Turş  
 D) Zəif qələvi  
 E) Neytral 
417. Ġnsanda ağciyərlərin həyat tutumu nə qədərdir? 
 A) 400 ml  
 B) 2500 ml  
 C) 3500 ml  
 D) 4500 ml  
 E) 2300 ml 
418.Ġnsanda mədə Ģirəsində xlorid turĢusu neçə faizdir? 
 A) 4-5  
 B) 4-4,5  
 C) 0,4 -0,5  
 D) 0,2-0,3  
 E) 0,04 -0,05 
419. Mədədə zülallara təsir edən fermentlər? 
 A) Maltaza, tripsin 
 B) Lipaza, amiloza  
 C) Pepsin, ximozin  
 D) Maltaza, ximotripsin  
 E) Mannoza, maltoza 
420. Ġnsanda qida maddələri mədədə neçə saat qalır? 
 A) 3-4  
 B) 12-14  
 C) 5-6  
 D) 2-3  
 E) 14-15 
421. Ġnsanda tənəffüs (mübadilə) havası nə qədər olur? 
 A) 1000 ml  
 B) 3500 ml  
 C) 1500 ml  
 D) 500 ml  
 E) 2500 ml 

223 
422. Mədəaltı vəzin Ģirəsinin ifrazı mərkəzi hansı beyində  
yerləĢir? 
 A) Uzunsov beyində  
 B) Orta beyində  
 C) Ara beyində 
 D) Onurğa beyində  
 E) Beyincikdə 
423. Qanda Ģəkərin tənzimləməsində hansı hormon iĢtirak edir? 
 A) Tiroksin  
 B) Parathorman  
 C) İnsulin  
 D) Laktogenez  
 E) Prolaktin 
424. Nazik bağırsaqlarda yağlara hansı ferment təsir edir? 
 A) Lipaza  
 B) Amilaza  
 C) Maltaza  
 D) Tripsin  
 E) Jelatinaza 
425. 50 qram yağ oksidləĢdikdə orqanizmdə nə qədər enerji  
əmələ gəlir? 
 A) 564 kkal  
 B) 465 kkal  
 C) 410 kkal  
 D) 2050 kkal  
 E) 350 kkal 
426. 550 qram karbohidrat oksidləĢdikdə orqanizmdə neçə  kalori 
enerji əmələ gəlir? 
 A) 2255  
 B) 3250  
 C) 1255  
 D) 2200  
 E) 255 
427. 120 qram zülal oksidləĢdikdə orqanizmdə nə qədər enerji  
əmələ gəlir? 
 A) 294  
 B) 492  
 C) 402  

224 
 D) 924  
 E) 249  
428. Orta yaĢlı insanda mədənin tutumu neçə litrdir? 
 A) 1-2  
 B) 3,5-4  
 C) 1,5-3  
 D) 3,6-4  
 E)1,5-2 
429. Karbohidratlara təsir edən fermentlər? 
 A) Maltoza, ximozin  
 B) Maltaza, amilaza  
 C) Jelatinaza, lipaza  
 D) Pepsin, ximozin  
 E) Karotinaza, ureaza 
430. Mədədə zülalar nəyə qədər parçalanır? 
 A) yağ turşularına  
 B) Albumoz və peptonlara  
 C) Amin turşularına  
 D) Quserin və yağ turşularına  
 E) Mədədə zülallar parçalanmır 
431. Nazik bağırsaq Ģöbəsində yağlar nəyə qədər parçalanır? 
 A) Albumoz və peptonlara  
 B) amin turşularına 
 C) Quserin və yağ turşularına  
 D) əvəzedilən amin turşularına  
 E) Əvəzedilməyən amin turşularına  
432. Hansı ferment polisaxaridləri, disaxaridlərə qədər 
parçalayır? 
 A) Maltaza 
 B) Maltoza  
 C) Amilaza  
 D) Lipaza  
 E) Jelatinoza 
433.Ġnsanda hipoqlikemiya nədir? 
 A) Qanda qlikozanın 70 mq %-dən az olması 
 B) Qanda qlikozanın 120 mq %-dən çox olması 
 C) Qanda qlikozanın 70 mq %-dən çox olması 
 D) Qanda qlikozanın 80 mq % olması 

225 
 E) Qanda qlikozanın 120 mq %-dən az olması 
434. Orta yaĢlı insanların yağlara gündəlik təlabatı? 
 A) 25-30 qram 
 B) 150-160 qram  
 C) 50-60 qram  
 D) 20-25 qram  
 E) 120-125 qram 
435. Mədə Ģirəsinin ifrazı mərkəzi hansı beyində yerləĢir? 
 A) Uzunsov beyində  
 B) Onurğa beyində  
 C) Orta beyində  
 D) Ara beyində  
 E) Beyincikdə 
436. Müsbət azot balansı nəyə deyilir? 
 A) Orqanizmə daxil olan azotun, sərf ediləndən çox olmasına 
 B) Orqanizmdə zülalın parçalanmasının, onun sintezindən çox 
olmasına 
 C) Zülalların amin turşularına qədər parçalanıb qana sorulmasına 
 D) Orqanizmə daxil olan azotun miqdarının, xaric olan azotun 
miqdarına  
 bərabər olmasına  
 E) Zülalların tərkibində azotun çox olmasına 
437. Orta yaĢlı insanların karbohiratlara gündəlik təlabatı? 
 A) 300 qram  
 B) 200 qram  
 C) 500 qram  
 D) 400 qram  
 E) 600 qram  
438. Ġzodinamiya nədir? 
 A) Qida maddələrinin enerji cəhətdən bir-birini əvəz etməməsi 
 B) Qida maddələrinin orqanizmə normada daxil olması 
 C) Qida maddələrinin enerji cəhətdən bir-birini əvəz etməsi 
 D) Zülalların əvəz edilməz amin turşuları ilə zəngin olması  
 E) Karbohidratlardan yağların sintez olunması  
439. Orta yaĢlı insanların zülallara təlabatı?  
 A) 50-60 qram  
 B) 180-120 qram  
 C) 80-120 qram  

226 
 D) 250-300 qram  
 E) 300-350 qram 
440. Əvəzedilməyən amin turĢusu hansı variantda verilmiĢdir? 
 A) Sistein 
 B) Alanin  
 C) İzoleysin  
 D) Tirozin  
 E) Sistein 
441. Udma mərkəzi harada yerləĢir? 
 A) Uzunsov beyində  
 B) Limbik sistemdə  
 C) Orta beyində 
 D) Beyincikdə  
 E) Ara beyində 
442. Yağda həll olan vitaminlər verilmiĢ variantı göstərin? 
 A) K - D  
 B) Bc-B6  
 C) C-H  
 D) B12- PP  
 E) B1-B2  
443. Ġnsanda hiperqlikemiya nədir? 
 A) Qanda qlükozanın 70 mq %-dən az olması 
 B) Qanda qlükozanın 70 mq % olması 
 C) Qanda qlükozanın 120 mq %-dən çox olması  
 D) Qanda qlükozanın 50-40 mq %-ə qədər azalması 
 E) Qanda qlükozanın çox az olması 
444. Dietologiya  nədir? 
 A) Qidalanma rejiminə əməl etmək 
 B) Qida maddələrini normada qəbul etmək  
 C) Müalicəvi qidalanma  
 D) Qidalanma mədəniyyətinə əməl etmək  
 E) Qidalanma qanunlarına əməl etmək 
445. TarazlaĢdırılmıĢ qidalanma nəzəriyyəsinin əsasını hansı  alim 
qoymuĢdur? 
 A) Lunin  
 B) Pavlov  
 C) Pakroviski  
 D) Uqolyev  

227 
 E) Saternikov  
446. Qidada hansı vitamin çatmayanda skorbut xəstəliyi əmələ 
gəlir? 
 A) C  
 B) A  
 C) B1  
 D) PP  
 E) H 
447. 100 qram ətdə nə qədər zülal var? 
 A) 23-28 qram  
 B) 31-40 qram  
 C) 13-18 qram  
 D) 8-10 qram  
 E) 130 qram 
448. 100 qram yumurtada nə qədər zülal var? 
 A) 12 qram  
 B) 12 mq  
 C) 15 qram  
 D) 15 mq  
 E) 25 qram 
449.Qidada vitaminlərin olmasını kəĢf edən alim. 
 A) Lunin  
 B) Meçnikov  
 C) Pavlov  
 D) Harvey  
 E) Seçenov 
450. Səmərəli qidalanma nədir? 
 A) İnsanın qida payında yağların çox olması 
 B) İnsanın rejim ilə qidalanması 
 C) İnsanın fizioloji tələblərini ödəyən qidalanma  
 D) İnsanın qidalanma qanunlarına əməl etməsi 
 E) İnsanın əsas üzvi maddələr ilə qidalanması 
451. Həzm sistemində zülallara hansı ferment təsir edir? 
 A) Pepdidoza  
 B) Lipaza  
 C) Amilaza  
 D) Maltaza 
 E) Ptialim 

228 
452. Azot müvazuinəti nədir? 
 A) Orqanizmə daxil olan azotun miqdarının zaric olan azotun 
miqdarına bərabər olması. 
 B) Orqanizmdə zülalın parçalanmasının, onun sintezindən çox 
olması 
 C) Orqanizmə daxil olan azotun miqdarının, sərf ediləndən çox 
olması 
 D) Orqanizmə daxil olan qidanın tərkibindəki zülalın ən az 
miqdarına  
 E) Zülalların tərkibində olan azotun miqdarına  
453. Qaraciyərdə qlikogeni qlükozaya parçalayan horman 
hansıdır? 
 A) Prolaktin  
 B) Tiroksin  
 C) Qlükaqon  
 D) Lipokain  
 E) İnsulin 
454. Ġnsanda hipertermiya nədir? 
 A) Bədən temperaturunun 37 °C yüksək olması 
 B) Bədən temperaturunun 37 °C aşağı olması 
 C) Bədən temperaturunun 36,5 °C olması 
 D) Bədən temperaturunun normada olması 
 E) Bədən temperaturunun 36,7 °C olması 
455. Karbohidratlar oksidləĢən zaman tənəffüz əmsalı neçə olur? 
 A) 0,9  
 B) 1 
 C) 0,8  
 D) 0,7  
 E) 2 
456. Qaraciyərdə öd nə vaxt əmələ gəlir? 
 A) Fasiləsiz  
 B) Yemək zamanı  
 C) Fasiləli  
 D) Aclıq zamanı  
 E) İstirahət zamanı  
457. Müxtəlif xəstəliklər zamanı insanın fizioloji və biokimyəvi 
əsaslar  üzrə qidalanmasından bəhs edən elm hansıdır? 
 A) Dietologiya  

229 
 B) Pulmonologiya  
 C) Diototerapiya  
 D) Etologiya  
 E) Vitaminologiya  
458. Bir sutkada qəbul edilən qidanın tərkibində 110 qram zülal, 
60  
qram yağ, 510 qram karbohidrat olarsa nə qədər enerji əmələ 
gələr?  
 A) 2925 kkal  
 B) 3200 kkal  
 C) 2300 kkal  
 D) 3100 kkal  
 E) 4100 kkal  
459. Pridoksin hansı vitamindir? 
 A) B 6  
 B) B 12  
 C) A  
 D) D  
 E) B3 
460. Zehni (əqli) əmək ilə məĢğul olan insanların sutkalıq enerji  
 təlabatı neçə kkaloriddir? 
 A) 4200  
 B) 3700  
 C) 2800  
 D) 4500  
 E) 5000 
461. Əsas mübadilə nəyə deyilir? 
 A) Tam aclıq və əzələ işi zamanı gedən mübadiləyə  
 B) Adi şəraitdə gedən mübadiləyə  
 C) Tam aclıq və əzələ sakitliyi zamanı gedən mübadiləyə  
 D) Qida qəbulu zamanı gedən mübadiləyə  
 E) Adi şəraitdə və fiziki iş ilə məşğul olan zaman gedən 
mübadiləyə 
462. Hansı hormon orqanizmin böyüməsini və inkiĢafını təmin 
edir. 
 A) Somatotrop  
 B) Adernokortikotrop  
 C) Laktotrop 

230 
 D) Oksitosin  
 E) Melanotrop 
463. Hansı vitamini bağırsaq mikro florasi sintez edir? 
 A) K  
 B) D  
 C) C  
 D) A  
 E) E 
464. Orta yaĢlı insanın suya gündəlik ehtiyacı nə qədərdir? 
 A) 1000-1500 ml 
 B) 2500-3500 ml  
 C) 2000-2500 ml  
 D) 3000-4000 ml  
 E) 1500-1600 ml 
465. Antianemik - faktor ən çox hansı orqanda olur? 
 A) Mədədə  
 B) Ağciyərlərdə  
 C) Qaraciyərdə  
 D) Dalaqda  
 E) Böyrəklərdə 
466. Əvəz edilən amin turĢusu hansı variantda verilmiĢdir? 
 A) Tirozin  
 B) Lizin  
 C) Valin  
 D) Metionin  
 E) Arginin 
467. Sakit halda tənəffüs edən insan dərindən nəfəs alarsa əlavə  
 olaraq ağciyərlərə nə qədər hava daxil olur? 
 A) 500 ml  
 B) 1500 ml  
 C) 3500 ml  
 D) 4500 ml  
 E) 2500 ml 
468. Normada ödün reaksiyası  
 A) Turş  
 B) Zəif turş  
 C) Qələvi  
 D) Dəyişkən  

231 
 E) Neytral 
469. Mikroelementlər verilmiĢ düzgün variantı göstərin? 
 A) Kalium, kalsium  
 B) Natrium , kalium  
 C) Sink, selen  
 D) Maqnezium , xlor  
 E) Fasfor, kükürd  
470. Su-duz mübadiləsini təzim edən sinir mərkəzi harada 
yerləĢir? 
 A) Uzunsov beyində  
 B) Ara beyində  
 C) Orta beyində  
 D) Limbik sistemdə  
 E) Beyincikdə 
471. Ġnsanda ana südünün tərkibində neçə faiz su vardır? 
 A) 87  
 B) 78  
 C) 80  
 D) 85  
 E) 60 
472. Adisson xəstəliyi nə zaman baĢ verir? 
 A) Böyrəküstü vəzin funksiyası artdıqda 
 B) Böyrəküstü vəzin funksiyası zəiflədikdə  
 C) Mədəaltı vəzin funksiyası zəiflədikdə 
 D) Hipofizin funksiyası zəiflədikdə 
 E) Qalxanabənzər vəzin funksiyası zəiflədikdə 
473. Süd Ģəkəri necə adlanır? 
 A) Mannoza  
 B) Laktoza  
 C) Fruktoza  
 D) Qlükoza  
 E) Maltoza 
474. Ġnsanda ana südünün tərkibində neçə faiz quru maddə 
vardır? 
 A) 13  
 B) 20  
 C) 15  
 D) 25  

232 
 E) 5-10  
475. Hansı ərzaq məhsulunun tərkibində karbohidratlar vardır? 
 A) İnək ətində  
 B) Qaraciyərdə  
 C) Yağlı donuz ətində 
 D) ərinmiş mal piyində  
 E) Təzə balıqda (sazan)  
476. Saxlanma qabiliyyətinə görə bütün ərzaq məhsulları neçə 
qrupa  bölünür? 
 A) 3  
 B) 2 
 C) 4  
 D) 5  
 E) bölünmür  
477. Hansı ərzaq məhsulunun tərkibində zülal olmur? 
 A) Ərinmiş yağda  
 B) Yağsız kəsmikdə  
 C) Qaraciyərdə 
 D) Kartofda  
 E) Yağlı donuz ətində 
478. Hansı ərzaq məhsulunun tərkibində karbohidratlar yoxdur? 
 A) Bitki yağında  
 B) Təzə kələmdə  
 C) Təzə xiyarda 
 D) Yer kökündə  
 E) Bütün məhsulların tərkibində olur 
479. Ərzaq məhsullarının tərkibində neçə üzvi maddə vardır? 
 A) 2  
 B) 4  
 C) 3  
 D) 5  
 E) 6 
480. Ġnsanda hipotermiya nədir? 
 A) Bədən temperaturunun 37 º C olması  
 B) Bədən temperaturunun 35,6 º C-dən yüksək olması  
 C) Bədən temperaturunun 36,9 º C olması  
 D) İnsanda bədən temperaturunun 35º C-dən aşağı olması  
 E) Bədən temperaturunun normada olması 

233 
481. Orqanizmin həyatı üçün enerji hüceyrənin hansı 
orqanoidində əmələ  
 gəlir? 
 A) Ribosomlarda 
 B) Lizosomlarda  
 C) Mitoxondirilərdə  
 D) Endoplazmatik torda  
 E) Holci kompleksində 
482. Üzvlər sisteminin və tam orqanizmin fəaliyyəti hansı sistem 
ilə  tənzim olunur? 
 A) Ürək-damar sistemi ilə 
 B) Hormonlar sistemi ilə  
 C) Sinir sistemi ilə 
 D) Qan sistemi ilə 
 E) Sinir-humoral sistem ilə  
483.Ġnsanda mədə Ģirəsinin PH-ı normada neçə olur? 
 A) 0,5 -8,5  
 B) 5,6-7,6  
 C) 0,9-1,5  
 D) 7,0  
 E) 7,5 
484. Ərzaq məhsullarının hansının tərkibində zülal olmur? 
 A) Təzə almada  
 B) Təzə kələmdə  
 C) Təzə xiyarda 
 D) Bitki yağında  
 E) Heç birində 
485. Ərzaq məhsullarından hansıların tərkibində karbohidratlar 
olmur? 
 A) Təzə pamidorda, darıda 
 B) yağsız kəsmikdə, xamada 
 C) Təzə inək südündə, holland pendirində 
 D) Qeyd olunmuş bütün məhsulların tərkibində karbohidratlar 
vardır 
 E) Təzə balıqda, orta köklükdə inək ətində  
486. Karbohidratların orqanizmdə əsas rolu nədir? 
 A) Zülalların sintezini təmin edir 
 B) Plastik material 
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə